Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 8/13"

See other formats


lensdag 19 maart 1986. Bankschroef 


68e jaargang nr. 66. 


Jeversmaatschappij Limburgs Dagblad b.v., postbus 3100, 6401 DP Heerlen, telefoon 045-739911 — Hoofdredakteur: Ben Romijn. Adjunkt-hoofdredakteur: Jan Ros — Losse nummers ƒ 1,25 


VAN DE HOOFDREDACTEUR tap run de politic ui Neder- 
I dubt raker orcr de venten 
orer de criminaliteit. Want 
tortemon iwc bepaalt de aan- 
■ Utrechtse politieautoriteiten 
ten de kwaal ruit de inkrim- 
f van roorna melijk de orer- 
^gelden als een probleem run 
trste orde beseh reren. De mis- 
Ö houdt immers niet op na 
Uur. zo stellen verontruste 
piet udun ten. die een even- 
y zoeken in het naar buiten 
met kluchten. Wal schiet je 
tep op het publiek schichtiger 
faken dan strikt nodig is. Als 
id tijdens het weekeinde 
Wl aangehouden. verdacht 
een strafbaar feit. dien je de 
taoïi ui kwestie vanwege de 
fa'erku ren regeling tot de 
hidag rast te houden. Dat is 
gecompliceerd. Ofschoon de 
'tietop uiteraard niet al te 
naar buiten brengt wat er 
J, iaal dient te blijven liggen in 
opsparen, is wel duidelijk dat 
*>i orer d rugs.fra ude en de ge¬ 
fuseerde misdaad iu prakti- 
E zin voorrang hebben. Het 
Voor dal bij een gezuinculij- 
ttanpak van politiekorpsen 
1 verschillende plaatsen de 
kiifuctoren een belungrijker 
s pelcn da u de opzet ra n de ae- 
Uom agent is weliswaar nooit 
siiikeroom geweest maar 
ÜQeb rek mag geen rem op het 
pieiverk zijn. liet gebeurt ook 
Korpsen dat het aantal averu- 
! l >i het begin van de maand al 
lr een groot gedeelte is ver- 
. Da u dient er gedu rende de 
* i'c ui die maand niets rerras- 
ta meer te gebeuren anders 
91 er een overschrijding van de 
'ten. Openbaar Ministerie, 
hters. hebben deze week ook 
verontrust gemeld dat de 
dierlijke macht de zaken niet 
^ verwerken. Dat leidt lot on- 
^Waardigheid iu het rerrol- 
iQsbeleid. Daardoor lijkt de 
htspruak sprakeloos. Onede 
Nen. de sterke arm is uiteen 
9 Piaar arm. 


f 


let weer 


^vankelijk nog zonnig, la- 
toenemende bewolking: 
^ mogelijk wat regen. Mid- 
^temperatuur van 12 tot 16 
&tien. Matige wind uit oost 


Zuid. 


f^derdag t/m vrijdag: wol- 
I^Velden met af en toe zon, 
w ook kans op enige regen. 
NöAAG: 

06.48 onder: 18.49 
09.44 onder: 02.59 


Sp: 

op: 


ö KGEN 
op: 


*an 


op. 


06.45 

10.30 


onder: 

onder: 


18.50 

03.59 


festival 


China houdt in 
april een Shakes- 
pearefestival 
waarbij de tech¬ 
nieken en kos¬ 
tuums van de tra¬ 
ditionele Chinese 
opera worden ge¬ 
bruikt. In totaal 
zullen 22 Chinese 
- en operagezelschappen 
, spelen van Shakespeare op- 
Nren in Peking en 13 in de 
Nenstad Shanghai. De cen¬ 
tje toneelschool zal ’King Li- 
j*\ gebaseerd op Shakespea- 
r s ’King Lear’ uitvoeren te- 
p oud Chinees fond, aldus 
phhua. En na 'Ham Let’ bin- 
pkort alle culturele Chine- 
fh maar tegen elkaar zeggen: 
fl » Bi Qr Not Tu Bi. 


Kei- 

* khal 


I 

Nederland heeft te 
Weinig militairen Werkloosheid 
omlaag; leren 
goedkoper 


ROERMOND/SITTARD - Tus¬ 
sen de Katholieke Schoolraad 
Limburg KSL en het bisdom 
Roermond is het tot een breuk 
gekomen. De aanleiding ertoe 
is tweeërlei: enerzijds ligt er 
sinds medio 1984 een oplo¬ 
pend conflict over de school- 
katechese aan ten grondslag; 
anderzijds is het bisdom mo¬ 
menteel buitengewoon boos 


Om interconfessionele' sein tol Geteen-Heek 

BREUK BISDOM EN 
KATH. SCHOOLRAAD 


op de KSL over de goedkeu¬ 
ring van de statuten van de 
nieuwe 'interconfessionele’ 


school in de Westelijke Mijn¬ 
streek. De goedkeuring is af¬ 
komstig van de NKSR, de Ne¬ 


derlandse Katholieke School¬ 
raad, die op zijn beurt geadvi¬ 
seerd is door de Katholieke 
Schoolraad Limburg. Bis- 
schop dr. J.M. Gijsen verwijt 
de Limburgse Schoolraad dat 
deze de NKSR positief geadvi¬ 
seerd heeft over het katholiek- 
protestantse schoolproject in 
de WM. 

• zie verder pag. 17 


CPB: 13,5 miljard 

ombuigingen nodig 


Van onze Haagse redactie 

DEN HAAG - Om het geldte¬ 
kort van de overheid in 1990 
tot een enigszins aanvaard¬ 
baar niveau te kunnen terug¬ 
dringen, zullen in de komen¬ 
de kabinetsperiode ombui¬ 
gingen in de staatsboekhou- 
ding nodig zijn van in totaal 
13,5 miljard gulden. Worden 
deze bezuinigingen op de uit¬ 
gaven en hier en daar verho¬ 
gingen van belastingen en an¬ 
dere bijdragen van burger en 
bedrijfsleven aan de staat 
doorgevoerd, dan kan in 1990 
de werkloosheid zijn terugge¬ 
drongen tot 635.000 mensen, 
ruim 100.000 minder dan nu. 

Het Centraal Plan Bureau (de re- 

Chirac gevraagd 
als formateur 

PARIJS - President Mitterrand 
van Frankrijk heeft Jacques 
Chirac, de leider van de neo- 
gaullistische RPR, gisteravond 
gevraagd een nieuwe regering 
te vormen. De burgemeester 
van Parijs zal binnen 24 a 48 
uur op het verzoek van de pre¬ 
sident reageren. 

Chirac verliet na een langdurig ge¬ 
sprek met Mitterrand zonder com¬ 
mentaar liet Elysée. Dat de twee 
meer dan twee uur met elkaar spra¬ 
ken, hangt er volgens ingewijden 
mee samen dat de president be¬ 
zwaar gemaakt heeft tegen een aan¬ 
tal kandiduat-ministers die Chirac 
naar voren had gebracht en tegen de 
plannen van Chirac. bepaalde maat¬ 
regelen per decreet af te kondigen. 

Dat Mitterrand de leider van de 
neo-gaullistische partij niet aan¬ 
stonds tot premier benoemd heeft, 
maar hem gevraagd heeft de moge¬ 
lijkheden te onderzoeken om een 
regering te vormen, hangt samen 
met de omstandigheid dat de meer¬ 
derheid van centrum-rechts niet 
meer dan twee zetels bedraagt. 

(ADVERTENTIE) ~ 


kenmeesters van de regering) heeft 
dat uitgerekend voor het Centraal 
Economisch Plan dat in april wordt 
gepubliceerd. In het deel van het 
stuk dat nog betrekking heeft op 
1986 wordt voorgerekend dat de 
werkloosheid dit jaar al 30.000 on¬ 
der het getal van vorig jaar zal lig¬ 
gen. Er wordt bovendien in gemeld 
dat het leven dit jaar een half pro¬ 
cent goedkoper zal worden. Dat zal, 
m de verwachtingen van het CPB. 
de komende vier jaren ook zo blij¬ 
ven. 

Niet doorvoeren van de ombuigin¬ 
gen zou de inkrimping van het 
werklozenleger aanzienlijk beper¬ 
ken. In plaats van 635.000 werklo¬ 
zen in 1990 zouden er dan nog 
675.000 mensen zonder werk zitten. 

VOOR VROUWELIJKE 
EN EXCLUSIEVE MODE 

Voor u hebben wij een selectie ge¬ 
maakt uit om. de volgende merken: 
Lady Arrow, Ravens, Mondi, 
Kempér, Mamut, Le Truc, Janine 
Schreck, Point, Gardeur, Modelly, 
Jean Claire, Braun en Slendor. 

Raadhuisplein 17, Heerlen. Tel. 045-711060 
Munsterplein 7a, Roermond. Tel. 04750-19562 


Hoewel er andere maatregelen voor 
z.ijn bedacht, komt het CPB op on¬ 
geveer hetzelfde ombuigingsbedrag 
uit als minister van financiën Ru- 
ding. Die heeft een totaalbedrag 
over de komende vier jaar genoemd 
van 13 miljard. 

De export zal in de komende jaren 
sterk >-" . u n. Het CPB verwacht 
op oasis van het scenario dat het 
voor zijn berekeningen hanteert, 
een toeneming met 5 procent per 
jaar; tweemaal zoveel als thans. De 
totale economische groei in Neder¬ 
land zal telkenjare zo’n 2,5 procent 
bedragen (ongeveer als in 1986). 


(ADVERTENTIE) 


CARITA, THE 
BOUTIQUE WITH 
THE BEST 
CHOICE, 
TRAKTEERT 

Heerlen. Vanaf woensdag 19 maart 
trakteert Carita, in samenwerking 
met Basic-Hair. Bij aankoop van uw 
exclusieve lente-zomercollecties ont¬ 
vangt u een cadeaukaart (gratis was¬ 
sen, knippen en blowen!). H 

Carita brengt u exclusief voor Lim¬ 
burg in Heerlen de Europese topmer¬ 
ken In Wear, Esprit, Nico Verhey 
en, dé klapper voor Heerlen, Matini- 
que!!! 

Dat Carita de koploper is in het mode- 
wereldje is afgelopen weekend geble¬ 
ken tijdens de Modenacht Maas¬ 
tricht, waar zij erg succesvol show¬ 
de. Liefst 420 stuks werden elke avond 
gepresenteerd; de opkomst uit haar 
kliëntenkring was dan ook geweldig. 
4500 toeschouwers hebben genoten 
van deze modenacht. Wij hopen u zeer 
binnenkort te begroeten in onze sfeer¬ 
volle boutique. Vele groetjes van Cari- 
ta en haar medewerkers. 


BOUTIQUE 

In the middle of the town 
Saroleastraat 3, Heerlen City 
Kleine Staat 6, Maastricht City 


(ADVERTENTIE) 


We hebben 
onze olieprijzen 
alvast verlaagd. 

In verband met de dalende grondstofprijzen 
hebben we alvast onze huismerkartikelen waar olie in 
verwerkt zit, in prijs verlaagd, b.v. 

1.79 


fy^ Mayonaise, 

pot 0.65 liter 238 

•^ Fritessaus, 


cn 


bus0.65 liter W79 


O AQ fyï Slasaus - 

C.rtD Sü fles 0.75 literL89 

1 £Q fytZonnebloemolie,O AQ 

±.U Z) yü fles 1 liter 


’sLands grootste kruidenier 
blijft op de kleintjes letten, m I 


• Gistermiddag even na vijven zette 
'Johan Cruijff voet op Limburgse 
bodem. Dit keer echter niet als voet- 
balmaestro, maar in de gedaante 
van Boeing 737-300. Deze gloed¬ 
nieuwe Transavia-kist landde leeg’ 
op Maastricht Airport, om even later 
149 Limburgse en Westduitse toe¬ 
risten naar Kreta over te brengen. 
Het was de eerste keer dat een toe¬ 
stel van dit type vliegveld Beek aan¬ 
deed. 


• zie verder pag. 17 


Foto: FRITS WIDDERSHOVEN De gevolgen 
bij een 
faillissement Dubbelrol AMRO-bank 
bij affaire rond ABP 


door martin huppertz 

MAASTRICHT - De AMRO-bank 
heeft een dominante rol gespeeld 
bij de aankoop door het ABP van 
het kantoren- en winkelcomplex 
Weena in Rotterdam in 1983. De 
raad van bestuur van de AMRO- 
bank heeft daarbij kennelijk een 
dubbelrol gespeeld en aan de Wee- 
na-transactie enkele miljoenen 
guldens verdiend. Minder fris lijkt 
de rol van de AMRO-bank in de 
wijze waarop zij onroerendgoed- 
handelaar Niels Hemmes uit Krim¬ 


pen aan de IJssel heeft gebruikt om 
die miljoenen te verdienen. 

Die conclusies kunnen worden ge¬ 
trokken na de eerste dag van behan¬ 
deling van de ABP-affaire door de 
Maastrichtse rechtbank. Daar stond 
gisteren de eigenaar van Hemmes 
Vastgoed BV, Niels Hemmes, voor 
het hekje om zijn rol nader te ver¬ 
klaren in de Weena-transactie en 
vooral om uit de doeken te doen 
waarom hij aan het ABP een reke¬ 
ning had gestuurd ten bedrage van 
486.750 gulden voor bemiddelings- 


kosten. Terwijl de verkoop van het 
Weenagebouw door Hemmes aan 
de AMRO-bank en daarna aan het 
ABP hem al 5 miljoen gulden winst 
had opgeleverd. 

Hemmes deed voor de rechtbank¬ 
president mr. J. Wortmann uit de 
doeken dat niet hij. maar de AMRO- 
bank aan de hele transactie veel 
heeft verdiend. 


zie verder pag. 17 


Fortuna Sittard, 
knap werk 

MW glijdt uit in 
Enschede 

Betaald Voetbal, 
miljoenenschuld 

FC Köln, beker- 
succes 

Kelly heel even 
thuis 

Bronchitis velt 
Hinault 

Voetbalkraker 
in Turijn 


OPEC iiojï niet 
uit problemen 

GENEVE De ministers van de Or¬ 
ganisatie van Ülie-Exporterende 
Landen (OPEC) zijn er gisteren nog 
niet in geslaagd overeenstemming 
te bereiken over een gezamenlijke 
aanpak van de crisissituatie op de 
internationale oliemarkt. Zij zullen 
vandaag verder praten. Waarnemers 
hielden er gisteren rekening mee 
dat de zondag begonnen vergade¬ 
ring van de OPEC wel tot het ko¬ 
mende weekeinde kan duren of 
zelfs nog langer. Vandaag zal het 
overleg worden bijgewoond door 
vijf olieproducenten die niet bij het 
kartel zijn aangesloten, te weten 
Egypte. Mexico. Maleisië. Oman en 
Angola. 


TWEE LIMBURGERS IN 
VEENHUIZEN ONTSNAPT 


VEENHUIZEN - Gistermiddag 
rond half drie zijn twee Limbur¬ 
gers, de 32-jarige A. van G. uit Heer¬ 
len en de 35-jarige P.M. uit Simpel- 
veld, ontsnapt uit de strafinrich¬ 
ting Esserheem in Veenhuizen. Van 


Bhagwan op weg 
naar Uruguay 

DUBLIN - Bhagwan Shree Raj- 
neesh is gisteren van Ierland naar 
Uruguay vertrokken nadat hij an¬ 
derhalve week in een Iers hotel had 
doorgebracht. De Indische goeroe 
is eerder uit de Verenigde Staten 
en Griekenland gezet. Met 13 aan¬ 
hangers vertrok hij aan boord van 
een tweemotorig toestel, nadat een 
Iers politicus gezegd had dat hij 
„het land uit moest". 

De geestelijke leider, die naar ver¬ 
luidt een vermogen in de Ver¬ 
enigde Staten had aangelegd voor¬ 
dat hij november vorig jaar het land 
moest verlaten in verband met ver¬ 
meende overtreding van de immi- 
gratiebepalingen, was 8 maart in 
Ierland gearriveerd. 

Op 6 maart werd hij „in verband 
met het openbaar belang” uit Grie¬ 
kenland gezet, nadat hij zijn toe¬ 
hoorders had aangezet tot het be¬ 
drijven van de vrije liefde. Hij 
mocht Groot-Brittannië niet in, ter¬ 
wijl ook de Nederlandse regering 
hem een visum weigerde. Vóór zijn 
verblijf op het Griekse eiland Kreta 
bracht hij enige tijd in India en Ne¬ 
pal door. 


G. werd in oktober 1984 tot drie jaar 
veroordeeld wegens overtreding 
van de Opiumwet. De Simpelvelde- 
naar werd in 1978 veroordeeld tot 
zestien jaar gevangenisstraf we¬ 
gens moord. De politiediensten in 
het noorden van het land zijn ge¬ 
alarmeerd. 

De twee mannen hebben volgens de 
politie kans gezien met een zelfge¬ 
maakte hefboom m de werkplaats 
waar ze bezig waren het slot van de 
deur te verbreken. Buiten stond een 
auto klaar, vermoedelijk met een 
chauffeur. De ontsnapping werd vrij¬ 
wel onmiddellijk ontdekt. 

Alle politiekorpsen in Groningen. 
Friesland. Drente en een deel van 
Overijssel zijn gealarmeerd en con 
troleren de belangrijke uitvalswe¬ 
gen. De politie weet met wat voor 
auto de mannen er van door zijn. 


(ADVERTENTIE) 


MINI WARE AUTOMATISERINGSDAGEN 

VOOR HET BEDRIJFSLEVEN 

Hotel Riche Geleenbeeklaan 100 Geleen 


donderdag 20 maart 10-22 uur 


vrijdag 21 maart 10-17 uur 


Miniware bv Maastricht tei 043-252600 (ADVERTENTIE) 


Als de toekomst je lief is 

|JW \ 

stem! » . '-- 3 ^ 1 '' jfwPHP 

?/ 


■ ƒ 


LIJST 3 

1 Coen Niesten 


imburgs agblad 

Een bijzondere krant 

2 weken gratis! 


nu ook met imburgs agblad 


19-3 

Naam - — • - - - 

Adres ■ - --- 

Postc • plaats- 

Giro banknr-Te - 

abonneert zich en ontvangt het Limburgs Daqtnac 2 wener gratis 
en wenst daarna 

een abonnement met automatische betaurg pe 1 maanc 
een kwartaalabonnement 

Deze bon in een open envelop ^zonder postzeqe 

zenden aan Limburgs Dactvaa of be| g r3tis 

antwoordnummer 46 06-0229911 

6400 VB HEERLEN 


limburgs dagblad 


% U I 


Woensdag 19 maart 1986 # Paginj 


strips en reportage 


’Laten we gebruik maken van ons heilig recht’ 

Aan de nieuwe leden 
van de gemeenteraad 

Nog een even en dan treden de in vrijheid gekozen raadsheren en rar.ds- 
vrouwen naar voren om naar eer en geweten, met (of tegen) elkaar zich 
in dienst te stellen van de gemeenschap: binnen het raam der soms be¬ 
perkte mogelijkheden uiteraard. Dat ieder zich er wel bewust van is dat 
hun voorwaar geen lichte taak wacht in deze steeds gecompliceerder 
wordende maatschappij! 


Immers steeds meer problemen ko¬ 
men op ons afstormen en vragen om 
een oplossing. Daarom zijn alleen 
de beste wijze mannen en vrouwen 
goed genoeg. Joep Stoteles (broer 
Van Arie) heeft eens gezegd, dat 
staatsmannen mannen zijn waarop 
men vaak geen staat kan maken. 
Dat hoeft per definitie niet te bete¬ 
kenen dat raadsheren heren zijn die 
geen raad weten. Integendeel. Trou¬ 
wens er zijn gelukkig ook nog 
raadsvrouwen. 

Soms lijkt het raadsgebeuren. al¬ 
thans voor de buitenstaander, wat 
raadselachtig, zelfs tot radeloosheid 
stemmend. Maar meestal komt er 
na helder en rijp beraad toch iets 
goeds uit de (stem)bus. Laten wij en 
iedereen gebruik maken van het 
heilig recht dat wij goddank hier 
nog bezitten. Door te stemmen kun¬ 
nen wij op z'n minst iemand een 
beetje blij maken. En - dit even ter 
zijde - als ieder mens een ander een 
beetje blij of gelukkig maakt, dan 
zouden er wellicht veel minder on- 
blije mensen zijn. 


cedure van een burgemeestersbe¬ 
noeming. 

We horen en lezen alleen nog over 
bezuinigingen en dan vooral in de 
bejaardenzorg. Deze mensen beta¬ 
len geen AOW-premie meer en 
brengen de schatkist niet veel meer 
in het laadje. Het voordeligst is dan 
ook dat men degenen die 65 jaar zijn 
geworden uit de samenleving laat 
verdwijnen. Aan de andere kant 
wordt er van regeringszijde met 
geld gesmeten. 

HEERLEN, J.C. Delhaes Sr. 
Raadslid 


%èÊÊ SPAUBEEK 


M Ritterbeeks 


• Verkiezingen 2 

In welke politieke partij kan men 
met meeste vertrouwen stellen? 
Volgens mijn opvattingen nooit op 
een politieke partij die geen eerbied 
heeft voor het ongeboren leven en 
voor het leven van bejaarde-, zieke¬ 
en gehandicapte mensen, en die 
zich het recht aanmatigt levens te 
doen en te laten doen eindigen. Zul¬ 
ke politieke partijen zijn moreel niet 
te vertrouwden, al willen ze finan¬ 
cieel het volk een rad voor de ogen 
draaien. Dus, stem op een gewe¬ 
tensvolle christelijke politieke par- 


Hoe wordt men raadslid? Je moet 
wat in je mars hebben, je moet aan¬ 
leg hebben voor bestuurder en be¬ 
langstelling voor het politieke en 
maatschappelijke leven. Kennis van 
zaken is niet weg, maar hoeft niet. 
Het belangrijkste is echter dit: als 
raadslid maak je deel uit van de 
door God ingestelde overheid. Een 
raadslid dat zich dit niet bewust is, 
loopt de kans besluiten te nemen 
die het kwaad in de samenleving be¬ 
vorderen. Daarom doe ik een be¬ 
roep op alle christenen. Maak ge¬ 
bruik van Uw stemrecht; het is 
mijns inziens een stemplicht. Stem 
volgens Uw geweten en wees ervan 
overtuigd dat ’t dan God-met-ons 
zal zijn. 


WW 


41 ' 


m» 

JfmS 
'«W 


• m/ w 

• • ' 'Vi-Vs. 

- . ?#//«/<. 


■«m.% 


Snoep, een massa-artikel. 


Snoep 


TERHEIJDEN, 


J.Hoogland. 


Tamils 


HEERLEN 


J. Boné 


Politiek 


Gelukkig dat er nog een krant is - 
om politieke strubbelingen in de 
openbaarheid te brengen. Ik be¬ 
doel het LD van maandag 17 maart 
jl. waarin verslagen staan van de 
heren Van der Linden (CDA) en 
Hummel (PvdA). De heer Van der 
Linden verwijt daarin de heer 
Hummel een politicus te zijn die de 
politiek absoluut ongeloofwaardig 
maakt, terwijl de heer Hummel de 
heer Van der Linden prijst vanwe¬ 
ge zijn integriteit (hetgeen vrij ver¬ 
taald 'onomkoopbaarheid’ bete¬ 
kent). 

De heer Hummel gaat er dus eigen¬ 
lijk van uit dat de nieuw te benoe¬ 
men burgemeester van Heerlen een 
corrupt persoon moet zijn. Deze uit¬ 
spraak getuigt van een niet zo beste 
instelling van een Limburgs Kamer¬ 
lid. 

In dezelfde krant staat een tabel af¬ 
gedrukt met de inkomens van wet¬ 
houders en raadsleden. Nu pas 
wordt mij duidelijk waarom sommi¬ 
gen zich er zo druk voor maken om 
gemeenteraadslid te worden, Dit is 
toch een lucratieve bijverdienste. 
Terwijl mensen die hun hele leven 
hard gewerkt hebben en door om¬ 
standigheden in de WAO terecht ge¬ 
komen zijn het met een uitkering 
van plm. ƒ 23.000,- per jaar moeten 
doen. toucheren deze raadsleden in 
een stad als Heerlen ƒ25.174,- per 
jaar oftewel ƒ 484,- per week. 

En dit alles voor een beetje gezwam, 
veel in de avonduren. En veel zoden 
z,et het allemaal met aan de dijk om¬ 
dat de grootste partijen het toch 
voor het zeggen hebben. Zie de pro- 


Veel steun- en werkgroepen - of hoe 
zich die allemaal noemen - die zich 
bezig houden met het welzijn van de 
Tamils, hebben die niets beters te 
doen? Kennen ze het verleden van 
die mensen? Nog niet zolang gele¬ 
den konden we bijvoorbeeld nog in 
de krant lezen: „Autobus overvallen 
in Sri Lanka door Tamils. Inzitten¬ 
den allemaal afgeslacht’’. Geen 
wonder dat hun daar de grond te 
heet werd onder de voeten. Wat zou¬ 
den ze hier met ons doen als wij ook 
zoiets deden? Konden wij dan ook 
naar een ander land vluchten en 
werden wij dan ook zo liefdevol op¬ 
gevangen in dat land? 

Ja, de gevangenis in, of onmiddel- 
hjk weer téruggestuurd worden! 
Hier worden ze nu vrijheidsstrijders 
of vluchtelingen. Dus heren steun- 
verleners: zou u niet liever uw steun 
kunnen verleggen naar uw eigen 
landgenoten die door het kabinet 
Lubbers-Nijpels straatarm gemaakt 
zijn en naar een grote groep van 
onze eigen landgenoten die tot de 
bedelstaf gebracht zijn! En als we de 
uitspraken horen van minister Ru- 
ding en VVD-leider Nijpels wor^t 
het nog erger. Ruding wil nog meer 
bezuinigingen en Nijpels wil de so¬ 
ciale voorzieningen brengen op het 
Duitse niveau. 

Wat de Tamils per dag krijgen voor 
hun voedselpakketten, daar moet 
de minimumuitkeringstrekker 
veelal met kinderen - een hele week 
van leven. Soms hebben ze nog 
minder. In één woord: schandalig!. 
O ja, we weten straks in ieder geval 
wel waar wij op moeten stemmen. 
Wie wordt er nu gediscrimineerd: 
wij Nederlanders of de buitenlan¬ 
ders? Nu wordt ons land weer over- 
spoeld door Arubanen. Zouden die 
hier komen om werk te zoeken? Ik 
wil (voorlopig) hiermee eindigen, 
maar hoop hier nog eens op terug te 
mogen komen. Een mens is schijn¬ 
baar geboren om zich te ergeren. 

EYGELSHOVEN B. H. Sulmann 


De ekonomische pagina van het 
L.D. van 13 maart j.L berichtte dat 
in 1985 voor 4,5 miljard gulden aan 
snoep (zoetwaren) besteed werd. 
Ten opzichte van 1984 was de 
’snoepkonsumptie’ met 4 procent 
gestegen, wat ruwweg 175 miljoen 
gulden méér aan snoepgoed bete¬ 
kent. Nu werd er in Nederland aan 
hongerbestrijding 900 miljoen gul¬ 
den gespendeerd, eenvijfde van 
wat er in Nederland aan zoetwaren 
werd besteed. 

Dan vragen wij ons af: hier is wat 
fout? Vijfhonderd miljoen mensen 
gaan dagelijks ondervoed naar bed 
en nog één miljard mensen met een 
hongergevoel (cijfers VN.). Om een 
rechtvaardigere wereld te bereiken 
willen wij erop wijzen dat liefdadig- 


Iedereen heeft gaatjes in zijn 
hoofd, bijvoorbeeld om te horen. 
Maar blijkbaar hebben de linksen 
zo’n grote plank voor hun hoofd, 
dat ze die gaatjes niet rein kunnen 
maken en zij niets meer kunnen ho¬ 
ren. De linksen beloven ons meer 
inkomen, meer subsidie, meer ont¬ 
wikkelingshulp, minder belasting, 
goedkoper gas, kortom: als wij hen 
geloven krijgen we de hemel op 
aarde. 

Nu weet elk mens dat elke gulden 
die het Rijk, Provincie of de Ge¬ 
meente uitgeeft door de arbeiders 
via directe of indirecte belastingen 
betaald moet worden. Dus iedereen 
die zijn 'gaatjes’ open heeft, merkt al 
gauw dat de linksen hen aan het be¬ 
dotten zijn. Laten wij eens kijken 
wat de PvdA.toen ze destijds mee¬ 
regeerde, klaar gestoomd heeft. 
Toen door het importeren van bui¬ 
tenlanders de arbeiders in ons land 
voor hun werk begonnen te vrezen 
zei Den Uyl: „Werkloosheid is niet 
erg, een paar werklozen zijn zelfs 
gezond voor de economie". Maar hij 
wist heel goed dat als er maar één 
man werkloos zou worden, de on¬ 
dernemers niet zouden rusten voor- 


Voor de lezersrubriek ’in gesprek 3 ziet de redactie gaarne ingezonden brieven 
van lezers tegemoet. Deze dienen beknopt te zijn geformuleerd. Nodeloos lange 
brieven worden ingekort. 

Gepubliceerde brieven vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. 
In alle gevallen worden die brieven zonder meer terzijde gelegd die bij 
inzending niet zijn vergezeld van naam en adres van de inzender. 


nam dat inzender Dohmen in zijn 
brief in het LD van 15/2 de waarheid 
sprak. In zijn tweede brief (LD 7,3) 
blijkt hij echter opzettelijk onjuiste 
informatie te hebben gegeven. 

Het verheugt mij daarom dat de 
heer Bos van de Dierenbescher¬ 
ming alles duidelijk uiteen heeft ge¬ 
zet en dat de LD-redactie bereid was 
dit in zijn geheel te plaatsen. Dat ge¬ 
beurde niet bij mijn brief, waardoor 
de Dierenbescherming op haar 
beurt ten onrechte concludeerde 
dat ik geen volledige opening van 
zaken zou hebben gegeven. Als de 
laatste zin uit mijn brief (ik citeer: 
'Het is inderdaad laf van mij om 
meer dan een jaar te wachten met 
het indienen van een klacht, zodat 
Uw - Dohmen’s - hond nu al min¬ 
stens twee strenge winters op het 
balkon heeft moeten doorbrengen') 
was geplaatst, zou bovenstaande 
conclusie niet gegeven zijn. 

HOENSBROEK 

Mevr. H.Neuteboom. 


• Oost-West... 

Naar aanleiding van het geplaatste 
Tn Gesprek’ van inzender A. v- 
. Veen dd. 27 februari jL, wil ik 
mijn zienswijze als volgt weerge¬ 
ven. De Amerikaanse soldaten 
werden in september 1944 terecht 
als onze bevrijders begroet. Allen 
waren we blij dat de oorlog voorbij 
was en we lieten onze dank blijken 
door soldaten uit te nodigen voor 
een avondje thuis. Nagenoeg in 
elke gemeente organiseerde men 
dansavonden waartoe ouders wer¬ 
den uitgenodigd om er hun dochter 
aan te laten deelnemen. Hier werd 
in grote mate gevolg aan gegeven. 
Menige vrouw of meisje liet zich 
verleidén voor een slof sigaretten. 
Het tijdperk van de „vrije sex” is in 
feite in die tijd al begonnen! 

Een meisje dat in de oorlog omgang 
had met een Duitse soldaat kreeg de 
naam „soldatenhoer". De zedelijke 
normen beoordeelde men destijds 
heel verschillend. Wat de Russen 
betreft moeten we niet vergeten dat 
zij een groot aandeel hebben gehad 
in het beëindigen van de wereldoor¬ 
log. Jarenlang vochten ze op eigen 
grondgebied tegen de Duitse legers. 
Wie herinnert zich niet de slag om 
Stalingrad? Op de terugtocht wer¬ 
den steden en dorpen door de Duit¬ 
sers met de grond gelijk gemaakt. 
Honderdduizenden vrouwen wer¬ 
den op transport gesteld naar de fa¬ 
brieken in Duitsland of verdwenen 


gereed¬ 

schap 


graaf¬ 

machine 
heidsshows de honger de wereld 
niet uit helpen. Er kan dan bijvoor¬ 
beeld gekeken worden of wij in Ne¬ 
derland wel zoveel geld aan rekla- 
me, introductie van nieuwe zoetwa¬ 
ren en het alsmaar nieuw inpakken 
van hetzelfde snoepje in een andere 
verpakking moeten besteden. 

Zouden we daarop bezuinigen, cq. 
er kritischer tegenaan kijken, dan 
kan het gespaarde bedrag aan de 
hongerbestrijding door middel van 
armoedebestrijding (er is namelijk 
genoeg voedsel op deze aarde, maar 
het blijft voor velen buiten bereik 
omdat zij geen koopkracht hebben) 
plaatsvinden. En qua hoeveelheid 
snoep kan er evenveel gesnoept 
worden. 


«ups* -"w x'M'/s/t, 

(ADVERTENTIE) 


Kerkplein 3 ’ Hartje Heerlen 


rechtstreeks naar een concentf 
kamp. Wat deze mensen alle) 
hebben meegemaakt, daar spi 
de heer Van Veen wijselijk 1 
over. 

De Russen hebben voor elke nt 
grond moeten vechten tot en mi 
verovering van Berlijn. Zij w 1 
het toch die voor de Amenkanë 
kastanjes uit het vuur hebber 
haald. Waar waren de Amerikji 
bij de verovering van Berlijn] j 
stonden erbij en keken ernaaM 
moet ik soms het bombardemer 
de stad Dresden als een heldha^ 
daad beschouwen? Over barb™ 
heid gesproken! ^ 

Het Russische volk verschilt'! 
met de rest in de wereld. DuizeiJ 
sportlieden uit het „Oostblok'™ 
men telkenjare aan wedstrijB 
deel. overal ter wereld. Ze vallei» 
door voorbeeldig gedrag en disd* 
ne. Elke politieke overtuiging ig 
verdedigen, zelfs het communif» 
doch waar het faalt begint de oii^ 
drukking. Velen onder ons herii 1 
ren zich nog de dertiger jaren I i 
de arbeiders letterlijk werden uJ I 
buit. en niet te vergeten de kint ’ 
arbeid in de fabrieken. Het falend 
de democratie is toch de oorzaaW I 
weest dat de Duitse bevolking i 
achter een despoot als Hitler j 
scharen, die haar „gouden berjf 
beloofde. 

In vergelijking met ons omringd 
landen hebben wij het hier in j 
kleine landje nog niet zo slecht.' 
wel in Oost als in West zijn de mi* 
bedeelden het kind van de ré 
ning. De arbeiders in Amerika* 
ook de kleine zelfstandigen mof! 
het doen met een minimaal id 
men. om maar te zwijgen over' 
zwarte bevolking, die er nog slf* 
ter aan toe is. De verantwoord 
wordt verlegd naar het individu ï 
geen betekent „het recht van 
sterkste". Het gevolg is dat de r» 
daad en kriminaliteit nergens 
groot is als in Amerika. Overig* 
heb ik het volste vertrouwen in * 
eigen democratisch bewind. Gez[ 
de kritiek mag en moet er zelfs v 
Van de stelling van de heer 1* 
Veen: „Wiens brood men eet, di* 
woord men spreekt”, moet ik * 
distaneiëren. 


?n 


£ 

jo 

iö 

n' M 
iW f 

V 


VALKENBURG 


cp eCiagj 

aan®2!22 Woensdags 


POFFERTJESDAG 


G. L. MoH 


• Excuses 


HEERLEN 


Jos Zimny 


Bij deze wil ik nog even reageren op 
de brief van de Dierenbescherming 
in het LD van 12/3 en tevens langs 
deze weg mijn excuses aanbieden 
voor de klaarblijkelijk onterechte 
aantijgingen in mijn brief in het LD 
van 1/3 aan het adres van de Dieren¬ 
bescherming. Een en ander kon ge¬ 
beuren doordat ik zonder meer aan- 


Het is weer zover: 
de hemel op aarde 


c - I - I e - - u 

0) 

<B -aqi tant 
v> . 

•=, -branie- 


- r - n o r i a 


o> gamel - gr 

tö - d a - o ! i e 

» 

o -otto-nn 

o. 

O kreng - ga 


puzzel 
van 
de dag 


aleer dit er duizenden zouden zijn. 

Het was ook Den Uyl die toen de 
pnjsbeheersingswet buiten wer¬ 
king stelde, dit tot groot genoegen 
van de winkeliers. De arbeiders die 
de bui zagen hangen protesteerden 
en het antwoord van Den Uyl was: 
„De arbeiders moeten maar eens le¬ 
ren om prijsbewust te kopen, zij 
moeten maar gaan kijken waar het 
goedkoop is". Wat dit betekende 
voor oude mensen en gehandicap¬ 
ten behoef ik niemand te vertellen, 
zelfs gezonde mensen die drie arti¬ 
kelen nodig hebben moeten hier¬ 
voor dikswijls tien winkels aflopen 
en dan blijkt achteraf dat men nog 
te veel betaald heeft. 

De derde stunt die Den Uyl uithaal¬ 
de was de sluiting van de Limburg¬ 
se mijnen. Hij sprak toen over 
20.000 arbeidsplaatsen die verloren 
zouden gaan, maar hij zweeg wijse¬ 
lijk over de honderdduizenden ar¬ 
beidsplaatsen in de toeleveringsbe¬ 
drijven en andere takken in de indu¬ 
strie. Er was praktisch geen bran¬ 
che of zij werd ook getroffen. Toen 
de mijnen begonnen met de inkrim¬ 
ping, waren het juist de toeleve¬ 
ringsbedrijven die de eerste klap¬ 


pen kregen. Den Uyl zei toen hui¬ 
chelachtig: „Er is nog geen mijn ge¬ 
sloten en nu treft de andere indu- 
striën een crisis”. En dit gebeurde 
terwijl de manproduktie op de Lim¬ 
burgse mijnen mee aan de top van 
Europa stond. Verder betaalden 
onze mijnen de hoogste contributie 
aan de KSG. 

De Limburgse mijnen werden 
alleen gesloten om de Duitse 
en Franse mijnen te redden 
en allen die pro-PvdA zijn 
moeten maar eens goed na¬ 
denken wat zij doen, want op 
het Frans-Duitse verlanglijst¬ 
je staat: sluiting van de Hoog¬ 
ovens en verdere inkrimping 
van de havens en scheepswer¬ 
ven. Vanwege bovenstaande 
houd ik mijn gaatjes open en 
hoewel bij rechts ook niet al¬ 
les koek en ei is, houd ik het 
op rechts. Want aan het spek 
dat links ons voorhoudt kon 
weer eens een val vastzitten. 


KERKRADE 


J. Vreuls de bonkige baarden 


panda 


Z£l-S 

tïét-.er O Si'&V 

A/'/£rT/S 

PSP/AffCEK'i HU MOÉf ZICH' 
Z’Épf PÉf?ÉN HÉt* - 
PÉN, PAAI? &AAf 

hét" uuisrr om. I 


&&yiOE/r O Z/CAS SS/&~ 

o e&rsrcoAer o^o£zvms>s- 

!£*=> ZsV. Ar-/£'Ar‘ 

*//£r </ ze/A' // j P/.’ Zz//v c/l*s Zst/CAV 

'SOA.-pycs£ 
Atozr /^jss rse&v.' 

.ALS, O ArtSi/SVT 


recept 


Lange vingertaart 


Een dag van tevoren de lagen van de 
geweekte lange vingers met de room 
maken en afgedekt in de koelkast be¬ 
waren. Drie uur voor het feest de 
slagroom stijf kloppen en de cake af¬ 
maken. 

Benodigdheden: twee tot drie eetle¬ 
pels brandy, 1 1 /u dl sterke zwarte kof¬ 
fie, 28 lange vingers, drie dl koude 


slagroom, 2 eetlepels melk, pistache¬ 
nootjes geblancheerd en gehalveerd 
en/of lange dunne chocolaatjes. 
Vermeng de koffie met de brandy in 
een ondiepe schaal. Doop hierin een 
voor een de lange vingers en leg ze¬ 
ven lange vingers naast elkaar op een 
platte schaal. Klop de helft van de 
koude slagroom met een eetlepel 
melk los. tot de room nog net niet 
stijf is en smeer een beetje hiervan 
over de zeven lange vingers. Ga zo 
door met de resterende lange vin- 


h. meijer 


gers. Gebruik voor elke laag zeven 
stuks en maak hierbij het hele koffie- 
mengsel en de room op. Zet de taart 
afgedekt enige uren in de koelkast. 
Klop de resterende room met de 
melk net stijf en smeer een beetje 
hiervan bovenop de taart. Doe de 
rest van de room in een spuitzak met 
een stervormig spuitmondje en spuit 
deze op de taart. Versier de taart met 
de halve pistachenootjes en/of cho¬ 
colaatjes en zet haar tot het opdienen 
in de koelkast. 


Uitgeversmaatschappij 

Limburgs Dagblad t 

Directie: 

J. Drost 

mr. F.A.M. van Hellemond 

Hoofdkantoor: 

In de Cramer 37 
6411 RS Heerlen 
Bank: Paribas, Heerlen 

rek.no. 63 36 90 015 
Giro: 10 35 100 
Tel.: abonnementen: 

045 739881 

advertenties: 

045-739886 


Bijkantoren: 

Brunssum 045-25636*' 

Geleen 04494-4686] 

Hoensbroek 045-21856* 

Kerkrade 045-452932 45550* 
Maastricht 043-2544f 

Schaesberg 045-31171 

Roermond 04750-184W 

Sittard 04490-1551 

Valkenburg 04406-1504* 

Telex: 

redactie 5612 

overige afdelingen 5607* 

Abonnementsprijzen: 

bij vooruitbetaling te voldoen 
per kwartaal ƒ 67,7 

per maand f 22,0* 
icvntr 
alle? 
ir spf 
el ijk 


lke n 1 
en ml 
'ij vvi Vanavond 
vanaf 19.00 
in de 

stadsschouwburI 

■ •. ■ ' . 1 • ■ • Jl 

HEERLEN 

politiek treffen waarbij 
de gemeenteraads- 

N 


limburgs dagblad 
Woensdag 19 maart 1986 # Pagina 3 


binnen/buitenland 


Van onze 
correspondeten 

^pEN HAAG - Het co 
pité dat met steun van 
wekende Nederlanders 
Volgend jaar een ca¬ 
deau wilde aanbieden 
Aan prinses Juliana en 
i>rins Bernhard ter ge- 
flkgenheid van hun 50- 
^larig huwelijk, is giste¬ 
ren opgeheven. Hiertoe 
'Werd besloten na de ne¬ 
gatieve publiciteit 
fond de voorzitter, mr. 
'R. Sangster. 

Qe voorzitter van het 
Nationaal Comité Gou¬ 
den Geschenk, mr. 


ORANJECOMITK 
- IN OPSPRAAK- 
NU OPCEHEVEN 


R.Sangster, bleek na 
het extreem-rechtse 
Kamerlid Hans Jan¬ 
maat tweede te staan op 
de lijst van de Centrum¬ 
democraten voor de 
Haagse gemeenteraads¬ 
verkiezingen. Uit na¬ 
speuringen kwam naar 


voren dat hij ook be¬ 
trokken is bij andere ul- 
tra-rechtse splinterpar¬ 
tijen. 

Zaterdagavond stapte 
Sangster op verzoek 
van de overige be¬ 
stuursleden op. Zijn op¬ 
volger als voorzitter 


werd secretaris P. de 
Jong, die net als Sang¬ 
ster deel uitmaakt van 
het bestuur van de 
Haagse oranjevereni¬ 
ging Prinses Juliana. 
Ook De Jong heeft ech¬ 
ter te maken met de 
Centrumdemocraten. 

Tot nieuwe secretaris 
van het comité werd 
zaterdag nog de gepen¬ 
sioneerde luitenant- 
kolonel der mariniers, 
K. Jol, benoemd. Zijn 
handtekening komt 
ook voor op de lijst van 
de Centrumdemocra¬ 
ten. 


Van onze 
Haagse redactie 

DEN HAAG - Onduide¬ 
lijkheid over de kosten 
en inrichting van een 
commercieel televisie¬ 
net is de VVD gisteren 
bij de voortzetting van 
het Kamerdebat over 
de ontwerp-Mediawet 
op een eerste botsing 
met de christendemo¬ 
craten komen te staan. 
CDA-woordvoerder 
Beinema verweet de li¬ 
beraal Hermans dat 
het „bijna immoreel” 
is de exploitanten van 
zo'n commercieel net 


KAMER WANTROUWT 
PLAN VVD VOOR 
COMMERCIËLE TV 


te laten betalen voor 
kostbare culturele pro¬ 
gramma’s via de be¬ 
staande publieke zen¬ 
ders. 

Nog eens werd Her¬ 
mans gevraagd wat hij 


met het debat over de 
ontwerp-Mediawet 
voor heeft, terwijl be¬ 
kend is dat een meer¬ 
derheid van de Kamer 
(CDA en PvdA) tegen 
invoering van commer¬ 
ciële televisie is. Het 


antwoord van Her¬ 
mans: „Wij willen graag 
nog in deze kabinetspe¬ 
riode een samenhan¬ 
gend mediabeleid”. 
Morgen komt de PvdA 
aan het woord en de 
kleinere fracties. 's 
Avonds antwoordt mi¬ 
nister Brinkman. Een 
eventuele tweede ter¬ 
mijn zal pas na het 
Paasrecès over ruim 
twee weken kunnen 
plaatsvinden. Het is nog 
steeds zeer de vraag of 
het zo ver komt en het 
Mediawetsvoorstel ook 
werkelijk tot wet kan 
worden verheven. 


FNV en CNV: Werkgevers bieden geen opening 

sse in overleg 
CAO metaalindustrie Van onze redactie economie 

lETERMEER - De Indus- 
tebonden FNV en CNV vin- 
dat de werkgevers in de 
Haalindustrie geen aan- 
‘opingspunten bieden om 
afgebroken onderhande¬ 
len over een CAO voor de 
staalindustrie te hervatten, 
een brief aan de vakbon- 
R schrijft de vereniging 
metaalwerkgevers, de 
WE, dat men niet van plan is 
fcemoet te komen aan de 
^-verlangens van de vak¬ 
delen op het punt van de ar- 
Wdstijd verkorting. 


‘onderhapdelingen over een CAO 
de metaalindustrie (200.000 
nemers) werden op 5 maart op 


* Aruba viert 
status aparte 

^AN JE STAD - Op Aruba 
teft gisteren de officiële vie- 
van de status aparte 
^atsgehad. Op het Vrijheids¬ 
ein in Oranjestad had een 
^ggenceremonieel plaats, 
barbij tal van hoogwaardig- 
^idsbekleders uit Nederland, 
& Nederlandse Antillen en 
i^uba aanwezig waren. Het 
^hinklijk huis werd verte- 
pwoordigd door prinses 
fargriet en mr. Pieter van 
°llenhoven. 


verzoek van de werkgevers afgebro¬ 
ken. omdat ze geen heil zagen in 
verder praten over ATV. Beide bon¬ 
den constateren verbaasd dat de 
brief van FME-voorzitter ir. W.J. ter 
Hart niet eens een uitnodiging be¬ 
vat om de besprekingen weer te her¬ 
vatten. 

De Industriebond FNV heeft aange- 
kondigd verder te gaan met het 
voorbereiden van acties in de me¬ 
taalindustrie. De Industrie- en Voe¬ 
dingsbond CNV zegt dat als de im¬ 
passe in de onderhandelingen niet 
wordt doorbroken, ze niet zal aarze¬ 
len bij elke onderneming apart over 
de arbeidsvoorwaarden te gaan pra¬ 
ten. Wanneer dat niets oplevert, 
gaat ook de CNV-bond acties voe¬ 
ren. 

De werkgevers stellen in hun brief 
dat de vakbondseisen op het gebied 
van arbeidstijdverkorting nog 
steeds veel te algemeen zijn. De 
bonden willen de jaarlijkse arbeids¬ 
tijd verkorten tot 1648 uur (gemid¬ 
deld 36 uur per week), maar zijn be¬ 
reid over de invulling van die ATV 
per bedrijf te praten. FME-voorzit¬ 
ter Ter Hart wijst dergelijke lande¬ 
lijke afspraken echter af. De FME 
verwacht meer van scholingsmaat- 
regelen, verlaging van de VUT-leef- 
tijd en het stimuleren van deeltijd¬ 
arbeid. De FME wil ook niet ingaan 
op de looneisen van de vakbonden. 

Akzo 

De CAO-onderhandelingen bij 
Akzo zijn gisteren tijdens de twee¬ 
de onderhandelingsronde in het 
slop geraakt. De Akzo-directie 
heeft de bonden laten weten niet te 
willen praten over invoering van 
een werkweek van gemiddeld 36 
uur. Volgende week is er nog een 
laatste onderhandelingsronde. 


"— 
imburgs agblad 
17 


8 Ditzy'M 
voor vandaag 
de nummers 


79 


38 


3 


30 in 


18 


23 Woensdag 19 maart 


Hiernaast staan de getrokken 
Bingo-nummers van vandaag. Kruis ze aan 
op uw Limburgs Dagblad Bingo-kaart(en). 
Wanneer u ALLE nummers op één van de 
6 Bingo-strips kunt aankruisen, dan heeft u 
BINGO! 

U dient dit dan dezelfde dag tussen 9.00 
en 12.00 uur telefonisch te melden op 
045-739888. 

De kaarten voor de volgende spelronde zijn 
nu te koop bij de winkelier met het 
Bingo-vignet. 

U heeft 6 winstkansen voor ƒ 3,50. 

Limburgs Dagblad BINGO 
Postbus 3100, 6401 DP HEERLEN 

Vergunning voor Limburgs Dagblad Bingo is verleend door de 
Slaalssecretaris van Justitie onder no LO 850 213 019 d d 10-2-1986 


14 


76 


73 


45 


48 • Naar schatting 3000 onderwij¬ 
zers hebben gistermiddag in Den 
Haag gedemonstreerd tegen 
staatssecretaris Van Leijenhorst. 
Die wil 1400 banen afschaffen in 
het basisonderwijs, wegens een 
overschrijding van de personeels¬ 
kosten in het onderwijs van 100 
miljoen gulden. De demonstratie 
was georganiseerd door de vak¬ 
bonden, die het schandalig vinden 
dat Van Leijenhorst zich niet houdt 
aan eerder gemaakte afspraken. De 
vaste Kamercommissie voor on¬ 
derwijs vergadert morgen over de 
ontstane problemen. Ruim 246.000 
scholieren 
doen examen 


ARNHEM - Dit jaar zullen ruim 
246.000 scholieren deelnemen 
aan het centraal schriftelijk eind¬ 
examen voor LBO, MAVO, HAVO 
en VWO. Dat 2 ijn er bijna 10.000 
minder dan in 1985. Opgesplltst 
naar schooltype is de MAVO, met 
87.500 kandidaten van 1200 op¬ 
leidingen, het zwaarst vertegen¬ 
woordigd. Verder verwacht het 
Centraal Instituut voor Toetsont¬ 
wikkeling (CITO) 60.000 LBO- 
kandidaten (1200 opleidihgen), 
56.800 HAVO-kandfdaten (520 
opleidingen) en 42.000 kandida¬ 
ten uit het VWO <550 opleidin¬ 
gen). 

De centrale schriftelijke eindexa¬ 
mens starten dit jaar voor het 
LBO op 17 april en voor MAVO, 
HAVO en VWO op 21 april. De 
laatste examendag is op 12 mei. 
De normering (vaststelling van 
de grens tussen voldoende en 
onvoldoende score en van de cij¬ 
fers die bij de diverse scores ho¬ 
ren) vindt voor aiie vakkeri plaats 
op 22 mei. Op 26 mei ontvangen 
de scholen van het CITO de uit¬ 
slagen, zodat die op 28 mei aan 
de kandidaten kunnen worden 
meegedeeld, 

in de examens komen verschil¬ 
lende vraagvormen voor. Zo zijn 
er examens die bestaan uit ge¬ 
sloten vragen waarbij de kandi¬ 
daat moet kiezen uit een aantal 
gegeven antwoorden. Daarnaast 
zijn er open vragen waarop de 
kandidaat zelf het antwoord moet 
formuleren. Ook zijn er examens 
die bestaan uit een combinatie 
van open en gesloten vragen. 

(ADVERTENTIE) 


NS: weer 
vrijkaartjes 

UTRECHT - Net ais vorig jaar zal 
het NS-personeel de komende 
dagen kaartjes uitdelen voor een 
dag gratis’treinreizen. De bedoe¬ 
ling is dat de NS’ers de kaartjes 
weggeven aan vrienden of fami¬ 
lieleden die zelden of nooit de 
trein nemen. Alle NS’ers hebben 
gisteren twee vrijkaartjes ont¬ 
vangen. In totaal zijn er 56.000 
kaartjes te vergeven. 

Een jaar geleden betrok het 
spoorbedrijf voor het eerst zijn 
eigen personeel bij de klanten¬ 
werving. De actie was toen een 
groot succes, aldus NS. Ruim 
42.000 Nederlanders maakten 
toen een gratis „proefrit”. Ruim 
de helft van hen reisde daarvoor 
zelden of nooit met de trein. NS 
hoopt dat de trein deze groep zo 
goed is bevallen, dat ze er vaker 
gebruik van zijn gaan maken. 


EG-landeii steunen 
vrijer grensverkeer 


Van onze correspondent 

BRUSSEL - De twaalf EG-lidsta- 
ten zijn het in principe eens over 
het versoepelen van de controles 
aan eikaars grenzen. Dat houdt in 
dat zij bereid zijn de persoonscon¬ 
troles af te schaffen en dat voertui¬ 
gen zonder goederen die moeten 
worden aangegeven, snel kunnen 
passeren. 

Dat zei staatssecretaris Van Eekelen 
(Buitenlandse Zaken) gisteren in 
Brussel na afloop van de EG-minis- 
terraad die zich bezighoudt met de 
zogenaamde 'interne markt’. Vol¬ 
gens de bewindsman die de verga¬ 
dering voorzat, zijn de landen be¬ 
reid tot verdergaande maatregelen 
om een zo vrij mogelijk grensver¬ 
keer binnen de EG te bewerkstelli¬ 
gen. 

De principe-overeenstemming van 
de EG-landeji lijkt op die welke al 


i ooit (i i:i:si:i\i)i:x i:\ stiuj: i m:.v 

Streekvervoer werkt 
aan lagere tarieven 


UTRECHT - De streekbusbedrij- 
ven bestuderen momenteel de mo¬ 
gelijkheid van speciale lage week- 
endtarieven. Ook een laag tarief 
voor de stille uren op de dag wordt 
overwogen. Dat heeft het bestuur 
van de ESO, het samenwerkings¬ 
verband van de streekvervoerders, 
gisteren in Utrecht bekend ge¬ 
maakt. 

De ESO reageerde daarmee op de 
suggestie die directeur Renzema 
van busbedrijf Centraal Nederland 
vorige week deed, de buskaartjes 
goedkoper te maken nu de benzine¬ 
prijzen dalen. 

„Als wij het over tariefsverlagingen 
hebben, denken wij eerder aan het 
stimuleren van het reizigersverkeer 
in stille tijden dan aan een algehele 
tariefsverlaging die de spitsuren 
mogelijk nog drukker zou maken. 

Door de bussen 's zomers, in het 
weekeinde en op de stille uren over¬ 
dag beter te vullen, ontstaan nauwe¬ 
lijks extra kosten. Bij meer reizigers 
in de spitsuren zou dat wel gebeu¬ 
ren, doordat we dan meer bussen 
moeten inzetten”, aldus tarieven¬ 
deskundige R. van der Zijl van de 
ESO. 


De ESO presenteerde gisteren een 
aantal nieuwe buskaarten, waar¬ 
onder de Zomerzwerfkaart, waar¬ 
mee de busbedrijven gaan probe¬ 
ren in juni, juli en augustus re¬ 
creanten de bus in te lokken. Op 
zo’n kaart kunnen groepjes reizi¬ 
gers een dag lang onbeperkt „bus¬ 
sen” voor een vast laag tarief. 


sinds vorig jaar bestaat tussen de 
Beneluxlanden, Frankrijk en West- 
Duitsland. Die landen spraken af al¬ 
leen nog steekproefsgewijs grens¬ 
controles te houden. 

Wie niets heeft aan te geven, kan 
een groene schijf achter de autoruit 
zetten en mag dan in principe door¬ 
rijden. Ook zal aan de grensposten 
een speciale strook moeten worden 
gereserveerd voor de auto’s die wel 
worden gecontroleerd, teneinde het 
overige verkeer niet te hinderen. 

Denemarken 

Een probleem is nog de grens tus¬ 
sen West-Duitsland en Denemar¬ 
ken. Tussen de landen van de 
Noordse Unie (Denemarken, Zwe¬ 
den, Finland, Noorwegen en Ijs¬ 
land) bestaat net als bij de Benelux 
al jaren een volledig vrij personen¬ 
verkeer. 

Indien ook de grens tussen Dene¬ 
marken en de Bondsrepubliek 
'open' zou worden, zouden ook de 
niet tot de EG behorende Scandina¬ 
vische landen in feite vrij toeganke¬ 
lijk worden voor reizigers vanuit de 
EG. 

Volgens Van Eekelen is gisteren 
duidelijk vooruitgang geboekt op 
de weg naar een interne markt. 
Voordat die een feit is, moeten in 
de EG zo’n 300 regelingen worden 
aangepast. Sinds 1 januari toen 
men daarmee begon, zijn al 16 ver¬ 
ordeningen op allerlei terrein ge¬ 
wijzigd. Van Eekelen wil het totaal 
dit jaar (tijdens het Nederlandse 
en het Britse EG-voorzitterschap) 
op 120 brengen. Daarom zal vanaf 
nu elke maand een vergadering 
hieraan worden gewijd. vluchtelingen en 
daklozen in een 
haast eindeloze stroom 
roepen om hulp. 

giro 1045000 
vastenacti e^. 

nossdnmyRixrfmmdvX 

meer dan 100 projekten 
vooreen geschonden wereld. 


IKV-voorzitter 
treedt af 

UTRECHT - Prof. dr. J. van Put¬ 
ten is afgetreden als voorzitter 
van het Interkerkelijk Vredesbe¬ 
raad (IKV). Hij acht het onmoge¬ 
lijk tot een vruchtbare samenwer¬ 
king te komen met IKV-secretaris 
M.J. Faber. Van Putten verwijt 
Faber dat deze hem systematisch 
veronachtzaamt en te weinig in¬ 
formeert. Van Putten heeft zijn be¬ 
sluit gisteren meegedeeld aan het 
Dagelijks Bestuur en het beraad 
van het IKV. 

De directe aanleiding tot de stap 
van Van Putten was het interview 
van secretaris Faber met het NRC- 
Handelsblad. dat op zaterdag 22 
februari werd gepubliceerd. 
Daarin verklaarde Faber dat de 
tijd van het Komitee Kruisraket¬ 
ten Nee voorbij is en dat hij daar¬ 
om voor het IKV in dat comité 
geen plaats meer ziet. VERDACHTE MOORD PALME LID 
VAN EXTREEM-RECHTSE PARTIJ 


STOCKHOLM - De 32-jarige 
Zweed die vastzit in verband met 
de moordzaak op Palme werd in 
1984 lid van de extreem-rechtse or¬ 
ganisatie „Europese Arbeiderspar¬ 
tij” (EAP). Dit schrijft het Zweedse 
dagblad Svenska Dagbladet in zijn 
editie van dinsdag. Volgens de 
krant heet de man Victor Gunnars- 
son. Het Britse dagblad The Times 
zegt eveneens dat de arrestant Vic¬ 
tor Gunnarsson heet. The Times 
beroept zich hierbij op de procu- 


reur-generaal van Stockholm, K.G. 
Svenson. 

De Zweedse EAP-afdeling publi¬ 
ceerde in eigen tijdschriften her¬ 
haaldelijk opruiende artikelen te¬ 
gen de vermoorde sociaal-democra- 
tische premier. 

Vertegenwoordigers van de EAP in 
Stockholm spraken gisteren tegen 
dat Gunnarsson lid van hun organi¬ 
satie was. Gunnarsson zou zich wel 


hebben aangemeld, maar hij werd 
afgewezen wegens „zijn zonderlin¬ 
ge opvattingen”. 

De politie tast nog volledig in het 
duister wat eventuele andere be¬ 
trokkenen bij de moord betreft. Zij 
was ervan uitgegaan dat de moor¬ 
denaar hulp had gekregen van ver¬ 
scheidene „professionele handlan¬ 
gers”. De politie is nu intensief be¬ 
zig de contacten van Gunnarsson 
na te gaan. 


Volmacht 

• Minister De Korte (Binnen¬ 
landse Zaken) zal de Kiesraad 
nader advies vragen over de 
problematiek van het stemmen 
bij volmacht. In het bijzonder 
wordt advies gevraagd over het 
verlenen van volmacht door 
middel van overdracht van de 
oproepingskaart. De Korte 
deelt dit mee in antwoord op 
schriftelijke vragen van het 
Eerste Kamerlid Vis (D66) over 
de oproep (van de PvdA) tot het 
inzenden van oproepkaarten 
naar het partijbureau. De mi¬ 
nister wijst deze handelwijze af. 
Er is, zo zegt hij. geen sprake 
meer van een zuiver bemidde¬ 
lende rol. maar van het overne¬ 
men van de stembevoegdheid 
van kiezers door politieke par¬ 
tijen. Die handelwijze noemt 
hij in strijd met de bedoeling 
van de kieswet. 

Eindexamens 

• Het Centraal Instituut voor 
Toetsontwikkeling 'CITO) ui 
Arnhem zal dit jaar geen oplos¬ 
singen van de antwoorden van 
de centrale schriftelijke eindex¬ 
amens meer uitzeilden na Tele¬ 
tekst. Hoewel er van deze servi¬ 
ce. waarmee vorig jaar werd 
begonnen, door vele duizenden 
eindexamenkand idaten ge¬ 
bruik is gemaakt, is besloten om 
het experiment te staken. Veel 
scholen hebben geklaagd dat de 
snelle bekendmaking van goede 
antwoorden de examenrust 
verstoort. 

’Stemadvies’ 

• De Bossche projectontwik¬ 
kelaar J. Stienstra geeft de in¬ 
woners van Den Bosch giste¬ 
ren in een paginagrote adver¬ 
tentie in het Brabants Dag¬ 
blad het advies niet te stem¬ 
men op het CDA en de PvdA. 
Stienstra verwijt deze partij¬ 
en dat zij geen openheid van 
zaken willen geven over een 
conflict tussen hem en de ge¬ 
meente. Die al jarenlang lo¬ 
pende ruzie heeft te maken 
met het niet doorgaan van een 
bouwproject. Stienstra geeft 
daarvan de gemeente de 
schuld en zegt dat hij daar¬ 
door tientallen miljoenen gul¬ 
dens heeft verloren. Het ge¬ 
rechtshof heeft hem in het ge¬ 
lijk gesteld. Een commissie 
van deskundigen zoekt mo¬ 
menteel uit hoeveel schade de 
gemeente moet vergoeden. 

Amfetamine 

• De Amsterdamse politie 
heeft vorige week vrijdag in sa¬ 
menwerking met de politie¬ 
korpsen van Den Haag en Lely¬ 
stad een amfetaminelaborato- 
num in Den Haag opgerold en 
zes mannen die zich op grote 
schaal met het bereiden en ver¬ 
handelen van amfetamine be¬ 
zighielden. gearresteerd. Daar¬ 
bij werd in totaal ruim zes kilo 
van dit spul in beslaggenomen. 
Vijf mannen werden vrijdag¬ 
avond op heterdaad betrapt, 
toen zij een transactie in een ca¬ 
fé aan het Stationsplein in Am¬ 
sterdam wilden afronden. Bij 
een inval in een woning in de 
Van Speykstraat in Den Haag 
hield de politie kort daarop een 
zesde verdachte aan. In deze 
woning trof de politie een op 
volle toeren draaiend amfeta- 
minelaboratonum aan. 

Schending 

9 De Sovjetunie heeft bij de VS 
geprotesteerd legen een schen¬ 
ding van haar staatsgrens door 
Amenkaa nse oorlogsbodems. 
Dit gebeurde volgens het pers¬ 
bureau Tass op 13 maart voor 
de zuidkust van de Krim in de 
Zwarte Zee. 


Ontslag 


• De Britse persmagnaat Ro- 
bert Maxwell heeft gisteren 
220 journalisten van zijn 
Schotse kranten Daily Record 
en Sunday Mail ontslagen. De 
journalisten zijn sinds vrijdag 
in staking uit protest tegen 
een bezuinigingsplan voor 
hun krant. Zij eisen onderhan¬ 
delingen over ophanden zijn¬ 
de ontslagen. Maxwell stuur¬ 
de de journalisten de laan uit 
omdat zij een „huisregel” heb¬ 
ben geschonden. Volgens die 
regel moeten stakingen drie 
weken van te voren worden 
aangekondigd. De persmag¬ 
naat ontsloeg eerder 600 druk¬ 
kers die weigerden een kri¬ 
tisch stuk van zijn hand over 
hun vakbond af te drukken. 

Vermisten 

# In Singapore worden nog ze¬ 
ker 55 mensen vermist die moe¬ 
ten zijn bedolven onder het 
puin van het zaterdag ingestor¬ 
te hotel. Tot gisterochtend wa¬ 
ren 16 overlevenden gered en 
tien lijken geborgen. De politie 
schat dat zich op het moment 
van de ramp ongeveer 100 men¬ 
sen in het hotel bevonden. Eén 
overlevende, de klerk van een 
bank die ook in het gebouw 
was gevestigd, zei te hebben ge¬ 
hoord dat een redder geld 
vroeg van een stervende vrouw, 
vooraleer te pogen haar te red¬ 
den. De vrouw is overleden. Bij wie andere, zijn de bekende 


-,*£*<•****' 


>>* 
merken zö goedkoop...!? Becel producten 

Becel koffiemelk IKK 
V 2 liter JJW 


Ü V 2 liter Becel bak en braden 
200 gram 


becel 


Becel margarine 


IIOA 

Ji 
mm. 


0 
X-: 

3SÏ 


H 


Robijn 


1.45 litf 
«* 

groot pak 750 gram 
slagersleverworst 


Puur magere blanke 

varkensfrikando 


aan het stuk of gesneden 


1 kilo van 15.40 voor gesneden 


punt VRNRÏ 
Verse hele V'// ' -V '-/iji///:.■f/’ 
'‘w„ 

Vers gekruid 

gehakt 

h.o. 500 gram [Hr.’jfl 

!;0f : !r 

II /norm 

magere kwark 

naturel beker 225 gram hele kilo ^9 


mpn 
te vla 


koffer 2 kilo 


S» 


„e 


NU MET 1 GULDEN KORTINGl 


volvette Marktberichten 
/ piukvmsê. 

OtofiUkanottA 

V**^*b\. w 


doosje met 8 
puntjes kaas 40+ 


F 
'^Nmd»0M+5 / ' 


±250 

GRAM MOOfe HOUAN0S6 


'ivtfto# 


,4 
m 


500GRAM ± 940 gram 
per stuk J- 

Kajfepastei Og0 

nu 20 0 Ui* 

UNOX AAr 

salamiworstje a"ö 

per stuk 250 gram 
^öuxoMum&H 

• cypRus ~ ' ' ™ — — 

Newet O kilo... 

PANKLAAR t . 

soeflpakmt 


- 300GRAM 

PER PAKKET 

ARCEN - BEEK - BEEK EN DONK - BERGEN - BLERICK - BOXMEER - CUIJK - DEURNE - GELEEN-LINDENHE 
GENNEP - GRAVE - GR0ESBEEK - GRUBBENV0RST - HELDEN-PANNINGEN - HERKENBOSCH - HORST - ITTERV 
LIESSEL - LINNE - MILL - NEDERWEERT - PEY-ECHT - ROERMOND - SEVENUM - SIEBENGEWALD - S0MEREN 

SUSTEREN - TEGELEN - VELDEN - VENL0 - VENRAY - WANR0Y - WEERT - WIJCHEN 


00K MAANDAGS ZIJN WIJ DE HELE DAG OPEN. GENNEP MAANDAGS GEOPEND VANAF 13 00 UUR 


p 
limburgs dagblad Woensdag 19 maart 1986 # Pagina 5 


economie 


IaNBUL - Nederland kan zijn 
rt van kennis en produkten op 
bouwgebied naar het Midden- 
n en de Magreb-landen ver- 
n. Daarbij moet gedacht wor- 
aan drainageprojecten, pesti- 
, landbouwmachines, oplei- 
en nieuwe variëteiten zaai- 
die goed gedijen in droge ge¬ 
en. Dit heeft de Nederlandse 
lbouwattaché A. Heijdendael 
'dag in Istanbul gezegd waar 
de achttiende regionale FAO- 
bouwconferentie voor het Na- 
Oosten als waarnemer bij- 
nt. 

t nadere oriëntatie op de rnoge- 
heden voor het uitbreiden van 
landbomvexport zal plaatsvin- 
tijdens het bezoek dat staatsse- 
ris Ploeg van Landbouw van 
't 28 april aan Turkije brengt. 

zal worden vergezeld door 
■genwoordigers van 42 bedry- 


Landbouwexport 
naar het Nabije 
Oosten kan groeien 


ven die werkzaam zijn in de agrari¬ 
sche sector. 

In zijn openingstoespraak tot de 
conferentie zei Edouard Saouma, 
directeur-generaal van de voedsel- 
en landbouworganisatie van de Ver¬ 
enigde Nakies, dat de zorgelijke 
voedsel- en landbouwsituatie in het 


Nabije Oosten met name te wijten is 
aan de lage prioriteit die landbouw 
op de begrotingen van de aangeslo¬ 
ten landen heeft. 

In de regio, die zich „helaas bevindt 
in de greep van vele conflicten wor¬ 
den de overheidsfinanciën vooral 


gebruikt voor bewapening", aldus 
Saouma, die zelf afkomstig is uit Li¬ 
banon. „Het kan niet vaak genoeg 
worden gezegd dat circa 16 procent 
van het bruto nationaal produkt van 
het Nabije Oosten wordt besteed 
aan bewapening", zo voegde hij er¬ 
aan toe. In verscheidene landen ligt 
dat percentage nog aanmerkelijk 
hoger. In Syrië bijvoorbeeld wordt 
ongeveer 70 procent aan defensie 
uitgegeven. 

Ondanks de negatieve omstandig¬ 
heden waaronder landbouw in het 
Nabije Oosten moet worden bedre¬ 
ven: droogte, beperkte waterbron¬ 
nen, hoge irrigatiekosten en gewa¬ 
pende conflicten, is de totale land- 
bouwproduktie in de afgelopen ja- 
ren toch toegenomen, zo zei Saou¬ 
ma. De bevolkingsgroei van gemid¬ 
deld drie procent overtreft echter de 
toename van de landbouwproduk- 
tie (circa 1,5 procent) ruimschoots. 


Fraude kwam vorige week aan het licht 

eleg ging sfonds voor 


10 miljoen o p gelicht 


kUSSEL - Een Belgische beleggingsfonds, Interselex 
pga Fund, is in de afgelopen jaren opgelicht voor een be¬ 
jag van ruim tien miljoen gulden. De fraude kwam eind 
prige week aan het licht bij een controle van de boekhou- 
hg. De beheersmaatschappij van het fonds, waarin ban- 
als de Generale Bank, Nagelmackers en de Bank De- 
f>of deelnemen, heeft het verdwenen bedrag onmiddel- 
W bijgestort. De deelnemers in het beleggingsfonds lij- 
daardoor geen schade. 

h- 


^Staatslening 
root succes 


N 


N HAAG - De nieuwste Neder- 
'de staatslening is een door- 
__! a nd succes geworden. Vier mil- 
“"d gulden heeft minister van fi¬ 
olen Ruding opgenomen, waar- 
hij opnieuw een flink stuk van 
. ^ kastekort van het Rijk voor dit 
lr kan opvullen. 

succes van de staatslening laat 
yh twijfel bestaan dat de rente de 
fjhende tijd verder zal dalen. In 
• ^kringen wordt daar al geruime 
a rekening mee gehouden. In het 
tem een houdt men het erop dat 
recente verlaging met een half 
D cent van de officiële rentetarie- 
(disconto) van De Nederland- 
Bank niet de laatste zal zijn. 

d voor de discontoverlaging had 
President van de Amro-bank, Ne¬ 
ten, al gezegd dat hij ruimte zag 
ör een verlaging met anderhalf 
[twee procent. 


BEURS- 

OVERZICHT 


\tfivachtend 

^MSTERDAM - De Amsterdamse 
tuectenbeurs heeft dinsdag met 
^ verkiezingen in zicht weer een 
^Wachtende houding aangeno¬ 
men. Maar ondanks een forse re- 
JHie in Wall Street bleef grote 
tehade op het Damrak uit. Ook de 
m>ligatiemarkt bewoog nogal 
^einig. Dinsdag kon worden inge¬ 
schreven op een nieuwe, 6,5 pro- 
tent 10-jarige staatslening. Er 
derden in de markt toewijzings- 
.cdragen genoemd van ƒ 5 mil¬ 
jard tegen een koers van rond de 
*0l procent. 

e internationale waarden sloten 
hoger. Koploper was Kon. Olie 
teet een winst van ƒ 3.20 op 
; 184,30. Maar ook Hoogovens en 
Mhilever wisten rond de ƒ 2 winst 
?innen te halen. 

sta de andere grote fondsen vielen 
v °oral de grote uitgevers op. VNU 
jakte ƒ 5,50 weg naar ƒ 285, terwijl 
^Isevier na een verlies in de och¬ 
tenduren terugkwam en toch ƒ 3,50 
teiger eindigde op ƒ 177,50. HBG 
tekte ƒ 4 op ƒ 156. Nedlloyd begon 
teat lager, maar tegen een licht stij¬ 
gende trend later op de dag in 
kwam het einde op een ƒ 3,50 lage- 
te koers van ƒ 181. 

Lokaal 

een wat verdeelde lokale 
tearkt speelde bedrijfsnieuws nog 
e Pige rol. Dat uitgever Audet uit 
e cn lagere winst toch een onver¬ 
anderd dividend wil betalen werd 
beloond met een winst van ƒ 8,50 
jjp ƒ 159,50. IBB-Kondor zakte op 
aankondiging van een hoger di- 
v jdend ƒ 9 naar ƒ 536. Dat Meneba 
jjit de rode cijfers is gekomen, 
ktvam niet als een verrassing. De 
koers bleef aanvankelijk hangen 
hp f 123, en kwam tenslotte op 
J_124 terecht. Internatio-Muller 
£ing f 1,20 omhoog naar ƒ 70,20 en 
Jj*rasso ƒ 2 naar ƒ 211. Aan de an¬ 
dere kant deed Samas het slecht 
teet een achteruitgang van ƒ 2,90 
cp ƒ68,10. Van Schuppen verloor 
j6,50 op ƒ163 en Springstoffen 
f 900 op ƒ 14.200. In de verdruk¬ 
king raakten ook fondsen als ACF, 
*RM en Desseaux. 

K- 


De fraude is gepleegd door een per¬ 
soneelslid van de beheersmaat¬ 
schappij die met een beursmakelaar 
onder één hoedje speelde. Die man, 
die inmiddels ontslag had genomen 
en die binnen enkele weken bij de 
beursmakelaar in dienst zou ko¬ 
men, is voortvluchting. De beurs¬ 
makelaar is zaterdag gearresteerd. 
De twee firma’s waarmee hij op de 
beurs actief was zijn door de beurs¬ 
commissie geschorst. Zij kunnen 
voorlopig geen beursoperaties meer 
verrichten. 

Interselex Belga Fund is één van de 
zes officieel erkende Belgische be¬ 
leggingsfondsen die enkele jaren 
geleden werden gecreëerd in ver¬ 
band met een bijzondere wet in Bel¬ 
gië. Die stond toe dat deelnemers in 
deze fondsen het aankoopbedrag 
van hun aandelen van hun belasting 
konden aftrekken. Voorwaarde was 
dat men die aandelen minstens vijf 
jaar niet zou verkopen. Die wet 
werd gemaakt om kapitaalvlueht 
uit België tegen te gaan maar ook 
om het Belgische bedrijfsleven een 
extra stimulans te geven, want men 
moest voornamelijk Belgische aan¬ 
delen kopen om van de belastingaf¬ 
trek te profiteren. 

De voortvluchtige werknemer van 
de beheersmaatschappij van Inter¬ 
selex Belga Fund heeft in de afgelo¬ 
pen jaren fictieve aandelenaanko¬ 
pen voor het fonds verricht. Die liet 
hij lopen via het kantoor van de nu 
gearresteerde beursmakelaar. Die 
streek daarvoor commissielonen 
op, evenals voor de eveneens fictie¬ 
ve verkopen van die aandelen. De 
beursmakelaar en de bankbediende 
deelden de winsten van die fictieve 
operaties. 


Advies Sociaal Economische Raad: 

Vrouwen en mannen 
gelijk behandelen 
in pensioenregeling 


DEN HAAG - Vrouwen moeten in 
pensioenregelingen dezelfde posi¬ 
tie krijgen als mannen. Ze mogen 
in het vervolg niet meer op 60-jari- 
ge leeftijd met pensioen worden 
gestuurd. Bovendien moeten vrou¬ 
wen ook op dezelfde leeftijd als de 
mannen toetreden tot de pensioen¬ 
regelingen. 

Dat adviseert de Sociaal Economi¬ 
sche Raad (SER). Het komt in ons 
land nog steeds voor dat vrouwen 
op 60-jarige leeftijd met pensioen 


# Elk jaar biedt de 
Münchener bierbrou¬ 
werij Spaten aan de oli¬ 
fanten van het befaam¬ 
de Circus Krone te we¬ 
gen. Dat zijn er in totaal 
dertien. De Indische 
olifant Leila haalde een 
gewicht van 3,5 ton zo¬ 
als op de schaal is af te 
lezen. LONDEN - Jaguar, de 
Britse fabrikant van 
luxe personenwagens, 
heeft in het afgelopen 
jaar een winst vóór be¬ 
lastingen behaald van 
121,2 miljoen pond ster¬ 
ling, tegen de huidige 
koers ongeveer 454,13 
miljoen gulden. De 
winst is daarmee 33 pro¬ 
cent groter dan in 1984. 
Het nettoresultaat ver¬ 
dubbelde ruim van 42,6 
miljoen tot 87,6 miljoen 
pond, maar dat komt on- 


Geprivatiseerde 
Jaguar verdubbelde 
winst in 1985 


der meer doordat er in 
1984 nog bijzondere las¬ 
ten waren en er minder 
belasting hoefde te 
wowrden betaald. In 
1980 balanceerde de on¬ 


derneming op de rand 
van faillissement. 

De produktie van perso¬ 
nenwagens nam toe van 
33.437 tot 38.500 stuks, 
een recordaantal. Er wer¬ 


den er 37.952 verkocht te¬ 
gen 32.956 in 1984. De 
grootste afzetmarkt was 
wederom de Verenigde 
Staten, waar de verkoop 
met tien procent toenam 
tot 20.130 wagens. In 
Groot-Brittannië zelf 
werden er 8.000 verkocht, 
het hoogste aantal sinds 
1978. 

Volgens directeur Tax 
van Jaguar Nederland 
zijn er vorig jaar in ons 
land 517 Jaguars ver¬ 
kocht tegen 305 in 1984. 


worden gestuurd. Vrijwel altijd ko¬ 
men deze vrouwen in financiële 
problemen, omdat pas op 65-jarige 
leeftijd de AOW wordt uitbetaald. 

In de afgelopen maanden heeft een 
Nederlandse vrouw bij het Europe¬ 
se Hof van Justitie een procedure 
aangespannen tegen haar pensione¬ 
ring op 60-jarige leeftijd. Zij vond 
dit discriminatie. Het Europese Hof 
stelde haar volledig in het gelijk. 

De SER spreekt ook uit dat geen on¬ 
derscheid mag worden gemaakt bij 
het hanteren van franchises tussen 
gehuwde mannen en gehuwde 
vrouwen en tussen ongehuwde 
mannen en ongehuwde vrouwen. 

Voorts wordt bepaald dat voor ge¬ 
huwden en ongehuwden gelijke 
franchise-bedragen moeten gelden. 

De franchise is het bedrag - veelal 
gelijk aan de AOW - dat van het sa¬ 
laris wordt afgetrokken en waar¬ 
over geen pensioen wordt opge¬ 
bouwd omdat hiervoor de AOW 
wordt gegeven. 


BNG lost weer 
vervroegd af 

DEN HAAG - De Bank voor Neder¬ 
landse Gemeenten (BNG) lost weer 
een obligatielening vervroegd af. 

De 8,5 procent 25-jarige lening 1970 
per 1981/1995 zal op 15 mei afgelost 
worden tegen 101 procent, aldus 
een bekendmaking van de BNG. 

De restant hoofdsom van de lening 
bedraagt bijna ƒ 77 miljoen, waar¬ 
van ongeveer ƒ 69 miljoen ver¬ 
vroegd wordt afgelost. De resteren¬ 
de bijna ƒ 8 miljoen vormt de nor¬ 
male aflossing. 

In Mijnstreek 
750 starters 

HEERLEN - In het afgelopen 
jaar werden 1695 nieuwe in¬ 
schrijvingen in het handelsre¬ 
gister van de Kamer van Koop¬ 
handel te Heerlen geregisteerd 
tegen 1097 in 1984. Van dit aan¬ 
tal waren er 754 startende on¬ 
dernemingen, ofwel 44% van 
het totaal aantal nieuwe in¬ 
schrijvingen. Dit percentage 
lag op het niveau van het lan¬ 
delijk gemiddelde. De overige 
nieuwe inschrijvingen betrof¬ 
fen gevallen van voortzetting, 
oprichting algemeen en ver¬ 
plaatsing. 

In 1985 verdwenen 1373 bedrijven 
door opheffing uit het handelsregis¬ 
ter. In 93 gevallen was dit het gevolg 
van faillissement. Dit is 7% van het 
totaal. Ultimo december 1985 be¬ 
droeg het totaal aantal ingeschreven 
vestingen bij de Kamer van Koop¬ 
handel voor de Mijnstreek 12.675. 


Beurs & Valuta 


Goud en zilver 

AMSTERDAM - Yoorl 

opige noter;n 

gen goud en zilver or 

) dinsdag mr. 

14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in | 

kg: 


GOUD: onbewerkt / 

>8.3.50-1 28.850. 

vorige 1' 28.150- f 28.65(1 

bewerkt ver- 

koop f 30.300. voritje * 

10.090. 

ZILVER: onbewerkt t 

435-' 50.5. v >r: 

ge ƒ 425-./ 495: bewerkt 

verkoop ' 54u. 

vorige I 520. 


Advieskoersen I 

I AMSTERDAM - Advu 

'skoersen bui- 

! tenlands bankpapier van gisteren: 

Amerikaanse dollar 

2.48 2.60 

Engelse pond 

3.56 3.86 

Belgische frank (100) 

5.30 5.60 

Duitse mark (100) 

110.75 i 14.75 

Italiaanse lire (10.000) 

15.80 17.8" 

Portugese escudo (100) 

1.50 2.ii(i 

Canadese dollar 

1.77 1,89 

Franse franc (100l 

35.25 38.2.5 

Zwitserse frank (100) 

132.50 137 Ou 

Zweedse kroon (100) 

33.50 36 5" 

Noorse kroon ilÜO) 

34.00 37.00 

Deense kroon (100) 

28.75 31.75 

Oostenr. shilling (100) 

15,90 16,40 

Spaanse peseta (100) 

1.67 1.92 

Griekse drachme (100) 

1.50 2.20 

Finse mark (100) 

48.25 51.25 

Joegoslav. dinar (1 Oü 

0.40 Ulo 

Ierse pond 

3.2.5 3.55 

Wisselmarkt Amsterdam 

AMSTERDAM - Noteringen op de 

Amsterdamse wisselmarkt per gistel 

middag: 


US dollar 

2. .5347.5-5372.5 

Pond sterling 

3.7165-721.1 

Duitse mark 

112.86-91 

Franse frank 

36.70,->-7;>;> 

Belgische frank 

5.5105-5155 

Zwitserse frank 

134.055- i ();> 

Japanse yen 

144.73-83 

Italiaanse lire 

10 ." . n 62" 

Zweedse kroon 

35.245-295 

Deense kroon 

30.505-oó5 

Noorse kroon 

35.705 1 55 

Canadese dollar 

1.81975-82225 

Oostenr. shilling 

10.0850-095" 

Ierse pond 

3.4090-419" 

Spaanse peseta 

1.7870-7970 


1.8075-8175 

Australische dollar 

32,40-65 

N. Zeeland dollar 

1.34-35 

Antilliaanse fis 

1.3975 427,5 

Surinaamse tts. 

1.4075-4475 

Saoedi mal 

69.3,5-00 

Eur ECU 

2.4345 439.5 

INDEX Amsterdam ANP/CBS 

I AMSTERDAM - De 

longste ANP 1 

1 CBS-indices over du Amsterdamse Ki- 

i fectenbeurs per dato 

misturen luiden 

(eerste kolom vorige index, laatste ko i 

lom index van gisterei 

. e.e u volgens 

1979 --- 100): 


Algemeen 

200.60 201.00 

Algemeen-lokaal 

270.8(1 27(610 

Internationals 

249.50 251.30 

Industrie 

249.3(> 248.7" 

Scheep- en luchtvaart 

224.80 223.0" 

Banken 

410.8"' 408.80 

Verzekering 

tïtil.tiu 

Handel 

247.80 248.5" 

CBS-obhg. index 

1 14.20 1 14 2" 

Rendem staatslening 


waarvan 3-5 jaar 

0.42 *; 43 

5-8 jaar 

6.28 6 -1 

8 jaar en langer 

<5.43 0.43 

nieuwste drie 

6.42 6.41 

rend. BNG-leningen 

0.9,4 0 95 

rend. bankleningen 

0 5" 644 

rend. spaarbrieven 

'■.-tó L -tl. 

I Avondkoersen Amsterdam 

| AMSTERDAM - In 

let telefuDsc: 

avondverkeer kwamen dinsda^avi *i*vi 

de volgende koersen t 

>t stand 'tussen 

haakies de laatste neU 

nnu van usle: 

middag): 


1 Akzo 168.80-169.00 1 1(19.00) 

Kon. Olie 183,7(1 185.5( 

(184.301 

Philips 62.70-63.00 gl 1 62.70) 

Unilever 414.00-417.00 i 41 5.8" 

KLM 52.30-52.40 (52.40! 

I NEW YORK Dow Jones 

NEW YORK - De beursgemiddelden 

van gisteravond te New York luiden 

1 volgens de Dow Jones 

Index (achter 

eenvolgens 30 fondsen industrie. 20 

spoorwegen en overig transport. 15 

nutsbedrijven, gevolgd door het ge/a 

menlijke gemiddelde: 


Begin 1772.27 797.35 

186 35 095 73 

Hoogst 1806 75 810.72 

187 94 707 67 

Laagst 1763.65 791.71 

18,4.01 091 71 

Slot 1789.87 802.7ï 

180.50 7o'..14 

Winst. 


verlies +13.05 1.35 

- 0.15 -2.65 


beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs Binnenl. aandelen 


AEGON 

Ahold 

Akzo 

Akzo div ’86 
A.B.N. 

A.B.N, div '86 

Alrenta 

Amev 

Amro-Bank 

Amro-Bank div ’86 

Ass. R'dam 

Buhrm.Tet. 

Bührm. Tet.85 

Dordtsche P. 

Elsevier 

Fokker 

Frieseh Gr.H. 

Gist-Broc. 

id. (div' 86 ) 

Heineken 

Heineken H. 

Hol.Bet.Gr. 

Hoogovens 

KLM 

Kon. Olie 

Nat. Nederl. 

N.M.B. 

Nedlloyd Gr. 
Océ-v.d.Gr. 
idem div '86 
Ommeren Van 
Pakhoed Hold. 
Philips 

Philips div .'86 

Robeco 

Rodamco 

Rolinco 

Rorento 

Uni lever 

Ver.Bezit VNU 

Volker Stevin 

Wessanen 

W.U.H. 


104.80 

79,00 

168,20 

165.50 
583.00 

149.50 

76.80 
107,20 
105,00 

139.10 
155,00 

150.50 

171.50 
174,00 
83,00 
38,80e 

273.50 
271,00 

230.50 

215.50 
160,00 
91,40 

51.30 

181.10 

79.80 
214,00 

184.50 
439,00 
434.00 

33,00 

66.50 

62,20 

60,90 

90.30 
137,90 

77.60 
49,70 

413,00 

290.50 

33.80 
259,00 

49.60 


106.30 

79.60 
169,00 
165,00 
584,00 

149.60 
77,20 
107,00 
104,70 

139.30 
155,00 

150.50 

174.60 

177.50 
84,00 
39,10 

273,00 

269.50 
231,00 
215,00 
156,00 

93.30 
52,40 

184.30 

79.50 

215.50 
181,00 

440.50 
435,00 

32.90 

67.30 

62.70 

61.30 
90.20e 

137.70 

77.90 
49.70 

415,00 

285.00 

33.50 
259,00 

49,60 


Converteerbare obligaties 


5 ABN 85-95 
8 Asd.R.84-92 
6 b Amro 73 

8 vi a.i.r. 85 
6‘‘2 Bobel 86 a 
11 Bredero 81 
6bBr/Mol85 
6bBührm.73 
7bBührm,76 

7 CreditLBN 74 
7bFurness73 

6 Hoogov. 85-95 
8 b KNSM 75 
8 b KBB 75 

9 Meneba 74 
7b Nutr.72 
6‘/2 Nijv.85 


119,00 

120.50 
139.00 
116,00 

126,00 

104,00 

145.00 

188,00 

106,00 

103.50 
133,00 
111,00 
171,00 

106.50 
310,00 
177,00 


118.50 
121,30 
137,00 
116,00 
102,20 
126,00 
102,00 
144,00 
187,00 
106,00 
103,20 
133,00 
110,00 
173,00 

106.50 
310,00 
169,00 


10 Pont 74-89 
Vh Proost71 
6 b Rol.67 

8 Sanders 72 
8 b S'ma 76 
14 SHV 81 
8 b Stevm76 

9 VMF-Stork 7 
8 V 2 Volker78 
8 b WUH 75 


95,00 

180,00 

104,00 

148,00 

670,00b 

177,00 

102,70 

142,50 

101,20 

101,00 


96,00 

175.00a 

104.00 

147.00 

175.00 

102.70 

140.00 

102.00 

101.00 


Binnenl. aandelen 

ACF-Holdmg 293,00 287,00 

Asd Rubber 10,95 10.95 

Amst.Rytuig 530,00 515.00 

Ant. Brouw. 130.00 134.00 

Ant. Verff. 235,00 235.00 

Audet 151,00 159,50 

Aut.Ind. R'dam 99.80 98,00 

BAM-Holding 83,00 85,00 

Batenburg 1200.00 1210.00 

Beek, Van 163,00 163.00 

Beers’ Zonen 272.00 272,00 

Begemann 53.00f 52.10 

Belindo 419.00 417,00 

Berkel’s P. 36,50e 37 00 

Biyd.-Will, 83.00 83.70 

Boer De. Kon. 185,00 185,00 

Bols, Kon, 135.00 135,00 

Borsumy Wehry 685,00 680,00 

Boskalis W. 17.00 16,80 

Braat Bouw 181,00 181,00 

Breevast 243.00 243.00 

Breevast c 243.00 243,00 

Bredero 204,50 203,00 

Bredero c 204.50 203,00 

Br.Molijn c 68.50 68,00 

Burgman-H. 1820,00 1828.00 

Calvé-Delft c 552,00 559,00 

Calvé pref.c 3070,00 3010,00 

Centr.Suiker 285.20 285,00 

C.S.M. eert 286,00 285,00 

Ceteco 336,00 343.00 

Ceteeo eert. 337,00 346,00 

Chamotte Unie 23.00 23,00 

Cindu-Key 87,50 87.00 

Claimindo 417,00 420,00 

Cred.LBN 101.50 101.50 

Deli-My 185,20 185,00 

Desseaux 146,00 144.00 

Dordtsche pr. 168,50 170,50 

Dorp-Groep 298,00 290,00 

Econosto 105,00 103.00 

EMBA 535,00 545,00 

Enks hold. 286,10 287.00e 

Furness 54,50 55.20 

Gamma Holding 267,00 272,00 

Gamma pref 29.00 28,60 

Gelatine D. 204.00 220,00 

Gerofabriek 63.00a 60.00 

Geveke T.H. 42.20 42,10 

Giessen-de N. 260.00 280.00 

Goudsmit Ed. 91.00 

Grasso's Kon. 209.00 210.50 


GTI-Holding 
Hagemeyer 
Hoek’s Mach. 
Holdoh Hout 
Holec 

Holl.Am.Line 
Holl.Am.Line c.pr. 
Holl.Sea S. 

Holl. Kloos 
Hunter D. 

Hunter D.pr. 

IHC Caland 
Industr. My 
Ing.Bur.Kondor 
Intern.-Muller 
Kempen & Beg. 
Klene's Suik. 
Kluwer 
KBB 

KBB (eert.) 

KBB (pref.) 
Kon.Ned.Pap. 
K.N.P. div .86 
Koppelpoort Hold. 
Krasnapolsky 
Landré & Gl. 
Leidsche Wol 
Macintosh C. 
Maxwell Petr, 
Medicopharma 
Meneba 

MHV Amsterdam 
Minihouse 
Moeara Enim 
M.Enim OB-cert 
M.Enim WI-cert 
Mulder Bosk. 
Mynbouwk. W. 
Naarden Int. 

Naeff 

NAGRON 

NBM Bouw 

NEDAP 

Ned.Spnngst. 

Norit 

Nutricia 

Nyv.-Ten Cate 

OTRA 

Palembang 

Palthe 

Pont, Kon. 

Porcel. Fles 

Pronam 

Proost en Br. 

Rademakers 

Ravast 

Reesmk 

Riva 

Riva (eert.) 
Rommenhöller 
Samas Groep 
Sanders Beh. 
Sarakreek 
Schuitema 


99,00 

55.20 

134.20 
278,00 
288.00 
717,00 
770,00 

3,05 

632,00 

62.50 
6.40 

24,00 

98.00 

545,00 

68,60 

165,00 

890,00 

220,00 

83.50 
82,00 
31,20 
125,00 
122,00 


98,00 

54,00 

135.50 
278.00 

285.50 
731.00 
774,00 

3,00 

628,00 

62.00 

6,40 

23.90 

98.50 
535,00 

69.80 
160.00 
890.00 
223.00 

81,60 

81,00 

31,20 

125.80 

122.50 
286,00 
183.00 
399,00 

227.50 

98.50 
421.00 
293.00 
125,00 

11,00 

43.50 
810,00 


180,20 
398,00d 
227,50 
97,60 
421.00 
287,00 
123,00 
11 . 00 e 

44.50 
810,00 

10450,00 10500,00 
2280,00 2180,00 

136.50 136,00 

98.00 98,00b 

53,30 53,10 

220,00b 
36,00 35,50 

12,40 12,30 

253,00 256,00 

15100,00 15000,00 
236,00 234,00 


216,00 

122,00 

307,00 

231.00 

139.50 

59.00 

132,00 

88.50 
446.00 

25.50 

33.50 
468.00 

3050,00 

2970.00 


215,00 

119,00 

305,00 

231,00 

139.50 
63,00 
132,00 
88,80 

443,00 

25,00 

33.50 
465,00 

3030,00 

2995.00 


1740,00b 1745,00 
71,00 67,90 

330,00 325.00 

40.50 42,00 

850,00 850,00 


Schuppen 

Schuttersv. 

Smit Intern. 
Sporth. Centrum c. 
Telegraaf De 
Text.Twenthe 
Thomassen Dr.-V. 
Tw. Kabel Hold 
Tw. en Gudde 
l’bbink 
Ver.Glasfabr. 
VMF-Stork 
id div ’86 
Verto 

VRG Gem.Bez. 
Wegenefs 
Wegen. eert. 
Westhaven Asd 
Wolters Samsom 
Wyers 


169.50 

124.80 

35.30 
92.00 

322.00 

145.00 

54.30 
680.00 

78.20 

185.00 

870.00 

305,00 

297.30 

82.50 
119.00 

73.50 
73,50 

355,00 

382.00b 

55,00 


163,00 

124.50 
36,10 

91.50 
324,00 

142.50 
54,30 

704,00 

78.50 

186.50 
860.00 

303.50 

295.50 
82,40 
119,00 
72.00 

72.50 
355,00 
398.00 

52.50 


Beleggingsinstellingen 


ABN Aand.f. 
Alg.Fondsenb. 
America Fund 
Amvabel 
Bever Belegg. 
Bin.Bel.f.V. 
BOGAMIJ 
BOGAMIJ div .86 
Chemical Fund 
Colon. Growth 
Eur.Ass. Tr. 
Goldmines ( 1 ) 
Holland Fund 
Interbonds 
Japan Fund 
Lev.Capit.H. 

MK Int.Vent. 
N.Y.Ind.Ind. 
Obam, Belegg. 
Old Court D. 
Orco Austr. M. 
Rentalent Bel. 
Rentef.Ned.W. 
Rentotaal NV 
SciTech 
Technology F. 
Tokyo Pac. H. 
Unico 

Vance.Sanders 
VIB NV 
Viking Res. 
Wereldhave NV 


315,00 

240,00 

295,00 

118,00 

33,00 

136.50 

154.50 


313,00 

240,00 

290.50 
118,90 

33,00 

136.50 
154,80 


21,80 22,00 

33,60 33,30 

10,00 . 10,00 

1090,00 1105,00 

69.00 68,70 

598.00 598,00 

40.40 38,10 

231,00 232,00 

63,00 64.00 

1790,00 1775,00 

175.50 175,90 

81,00 78,50 

47.20 48,10 

1208,00 1208,00 

110,00 110,50 

27.20 27,40 

13,50 13,55 

33.00 32,70 

162.80 161,50 

86.70 86,60 

17.20 17,20 

87.80 87,80 

40.70 40,70 

169.50 169,50 

Buitenlandse obligaties 


8 b EEG84fl) 
3W EngWarL 
9 EIB 75-90 
7b EIB 72 
5b EIB 65 
8 IntAmDev71 
4 Norsk Hyd37 
6 b Rothmans 


109.40 

40.50 

102,80 

101.00 

99.20 

100.00 

95,00 

123.00 


109.40 
39.80 
103.00 
101.00 

99.40 
100.00 


Qrig. n.amerik. aandelen 


Allied Signa! Ind 
Amer. Brands 
Amer. Expres 
Amer. Motors 
Am.Tel,& Tel. 
Ameritech 
ASARCO 
Atl. Richf. 

BAT Industr. 

Bell Atlantic 
Bell Res.Adlr 
Bell South 
Bethl. Steel 
Boeing Comp. 
Burroughs 
Chevron Corp. 
Citicorp 
Colgate-Palm. 
Control Data 
Dow Chemical 
Du Pont 
Eastman Kodak 
Exxon Corp. 

Fluor Corp. 

Ford Motor 
Gen, Electric 
Gen. Motors 
Gillette 
Honeywell 
Int.Bus.Mach. 
Intern.Flavor 
Intern. Paper 
ITT Corp. 

Litton Ind. 
Lockheed ’ 

LTV Corp. 
Minnesota Mining 
Mobil Oil 
N.Am.Phill. 

Nynex 

Occ.Petr.Corp 
Pac. Telesis 
PepsiCo 

Philip Morris C. 
Phill. Petr. 

Polaroid 
Quaker Oats 
RCA Corp. 
Reynolds Ind. 
Saralee 
Schlumberger 
Sears Roebuck 
Southw. Bell 
Sperry Corp. 
Tandy Corp. 
Texaco 
Texas Instr. 

Union Carbide 
Union Pacific 
US Steel 
US West 
Warner Lamb. 


51.80 

87.20 
69,90 

5.00 

23.60 
121,70 

21.40 

53.20 

3.90 

126.50 

5.20 

54.50 

21.80 

53.70 

67.50 
38.00 

58.40 

36.40 

25.40 
52.00 

77.50 

57.90 

55.30 

17.40 

73.30 

77.70 

80.40 

85.40 

77.20 
151,25 

40.50 

64.80 
44.00 

83.90 

55.40 
9,85 

103.60 

29.50 

43.80 

120.40 

24.50 

93.70 

85.30 
116,00 

10,35 

70.50 

70.50 

62.50 

43.20 

61.30 
31.25 

48.20 
94,10 

51.80 
43,60 

28.80 

127.70 
19.40 
54,80 
22,75 
99,70 
52,00 


52.00 

86,00 

68.50 

3.90 

23.40 
120.00 

21.70 

52.75 
3,90 

125,20 

5.10 

52.70 

21.40 

53.40 

68,20 

37.40 

56.90 

35.70 

25.40 

51.80 

76.40 
60,00 

55.75 

16.90 
72,60 

76.70 
81,20 

84.50 

78.10 
151.35 

39.90 

61.50 

43.80 

82.50 

55.80 
9,15 

102,00 

29.30 

43.50 

117.10 
25.00 

92.50 
83,70b 

116.80 

10,20 

68.70 
70,00d 

62.70 

41.70 
61,00 
31,00 

47.30 

92.50 

51.40 

43.80 
29,25 

12-7,30 

19.30 

54.70 

23.50 
98,20 

51.80 


Westinghouse 52.20 51,20 

Woolworth 70,80 69,75 

Xerox Corp. 70,60 68.00 

Certificaten buitenland 


AMAX Ine. 36,00 

Am. Home Prod. 197,00 

Am. Motors 11,90 

ATT Nedam 60,50 

ASARCO Ine. 48,50 

Atl. Richf. 133,50 

Boeing Corp. 134,50 

Burroughs 168.50 

Can, Pacific 32,50 

Chevron Corp. 96,00 

Chrysler 144,00 

Citicorp. 147,00 

Colgate-Palm. 91,50 

Control Data 72,00 

Dart & Kraft 135,50 

Dow Chemical 130,00 

Eastman Kodak 149,50 

Exxon Corp. 141,00 

Fluor Corp. 45,20 

Gen. Electric 198.50 

Gen. Motors 203.50 

Gillette 216,00 

Goodyear 88,50 

Inco 38,00 

I.B.M. 390,50 

Int. Flavors 100,50 

ITT Corp. 114,50 

Kroger 119,00 

Lockheed 139,00 

Merck & Co. 418,00 

Minn. Mm, 245,00 

NAm.Philips 112,00b 

Pepsi Co. 216,00 

Philip Morris C. 301,00 

Phill. Petr. 24,70 

Polaroid 170,00 

Procter & G. 198.00 

Qüaker Oats 174,00 

RCA Corp. 157,30 

Schlumberger 78.50 

Sears Roebuck 123,00 

Shell Canada 38,00 

Sperry Corp. 131,00 

Tandy Corp. 108,50 

Texas Instr. 323.00 

Union Pacific 139.00 

Un. St. Steel 59,00 

Westinghouse 132,20 

Woolworth 179,00 

Xerox Corp. 177,00 

Certificaten buitenland 

Hitachi (500) 720,00 

Mits.El.1500) 350,00 

Warrants 


36,00 

198,00 

11.50 
59,00 

135.50 
133,00 

169.50 

31.30 
96.00 
141,00 
143,10 

91.50 
71,00 

133.30 

129.50 
153,00 
143,00 

44.50 
197,20 

206.30 

215.50 
88,00 
38,30 

392,00 

99,00 

110.00 

120.00 

139,00 

404,00 

245,00 

112,00 

213.00 

302,00 

24.70 

166,00 

190,00 

174,00 

158,00 

78,00 

120,00 

38,30 

131,00 

109,00 

318,00 

138,00 

60.50 
129,40 

174.50 
180,00 


720,00 

350,00 


Ahold 

Amer. Express 


820,00 

49,00 


842.00 


Asia Pac Gr Fund 
Bever Bel, 

Bredero VG 83 
Bredero VG 84 
Bredero 

Honda motor co. 
Hunter Douglas 
K.L.M. B 

K.L.M. warr. 85-92 
MK Int. Vent. 
Nat.Inv.Bank 
Nat.Nederl. 76 
Nat.Nederl. 78 
Philips Gem.B 
Philips 85-89 
VNU Ver Bez. 
W.U.H. 


2.70 

5,65 

40.70 

41.20 
60,00 

765,00 

30,40 

670,00 

380,00 

11.50 

88,00 

3100.00 

2800,00 

115.20 
435,00 
980,00 

5,50 


2.70 

5.70 

40.50 
42.20 

60.50 
750,00 

28.50 
675.00 
390.00 

11.90 

88,00 

3100,00 

2760.00 

116.50 
460,00 
950,00 

5.40 


EurO'Obligaties & conv. 

10b Aegon 85 
11 b Aegon84 
15 Vs Aegon82 
13 Amev 85-89 
13 Amev 85-90 


10 Amev85 
Amev 11 86 

13 Amro-Bank82 
10b Amro 83 
9 BMH ecu 85-92 

11 CC Rabo83 

9 CCRabo 85 
7 CCRabo 84 

11 DSM 84 
8 b DSM 76 
8 b DSM 77 

10Vs EEG-ecu 84-90 
9b EIB-ecu 85-95 
12bHlAirl.F 
HollAirl.warr. 

12 NIB(A)85-90 
12 NIB(B) 85-90 
11b NGU 83 
11b NGU 84 

10 NGU 83 
8 b Phil. 86 
6 b Phil.83 
MbUn.Becumv 86 
9b Unil.80 

4b Akzo 69 
5V 2 Amro 69 
5b Gist 69 
5 b Hoog .68 


108,00 

106.50 

106.75 
100.60 
101.00 
108,80 
102.30 

113.25 

105.20 

105.75 

108.50 
109,00 

107.25 
106,00 

100.25 

99.50 

105.50 

111.25 

106.20 
58.00 

102.75 

108.50 
111,20 

107.50 

107.50 

100,00 

95,70 

102,70 

101.50 
188,00 
360.00 
473.00 
132.00 


108,00 

103.00 

106.75 
100.60 
101,00 
108,80 

102.50 

113.50 

105.30 

105.75 
110.00 

109.20 

107.25 
106,00 

100.25 

99.50 

105.50 

111.25 

106.20 
58,00 

103,00 

111,20 

107.50 

107.50 
100.40 

95,70 

103.30 

101.50 
188,00 

473,00 

130.50 


Binnenland (niet officieel 
genoteerd) 

RSV. eert 10,00 9.40 

7b RSV 69 74,00 72,50 

Paralletmarkt 

Alanheri 16,70 16.70 

Asd Opt.Tr 34,90 34,70 

Compudata 73.00 68,50 

Crown v.G. 90,00 89.00 


Datex Hold. 

De Drie Electr 

DOCdata 

Geveke El. 

Grolsch 

Hes Beheer 

Kempen 

Melie 

Pie Med. 

Polynorm 

Text Lite 


48.00 

29.50 
100,00 
74.5 1 ' 
78.00 
245.00 
246.00 

200.50 
36.00 

82.50 

47.50 


49.8' 
24(.:if - 

2''4.5i 

36.3'.' 


46.00 


OPTIEBEURS 


agn 

akz 

akz 

akz 

akz 

akz 

arb 

dgx 

dgx 

dgx 

dgx 

dgx 

dgx 

ho 

ho 

ho 

ho 

kim 

kLm 

kim 

kim 

kim 

kim 

kim 

nis 

nis 

nis 

nis 

phi 

ph: 

ph: 

phi 

rd 

rd 

rd 

rd 

rd 

rd 

rd 

rd 

rd 

rd 

rd 

rd 

rd 

rd 

rd 

rd 


C 

C 

C 

c 

c 

p 

c 

c 

p 

p 

p 

p 

p 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

p 

p 

p 

c 

c 

c 

p 

c 

c 

c 

p 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

p 

p 

p 

p 

p 

c 


apr 

apr 

apr 

apr 

apr 

apr 

apr 

jun 

mch 

jun 

jun 

sep 

sep 

apr 

apr 

apr 

apr 

apr 

apr 

apr 

jul 

apr 

apr 

jul 

may 

nov 

nov 

nov 

apr 

jul 

jul 

apr 

apr 

apr 

apr 

apr 

apr 

jul 

jul 

jul 

jul 

oct 

oct 

apr 

apr 

u! 

ul 

oct 

apr 


110.00 

150,00 

160.00 

170.00 

180.00 

170.00 

115.00 

240.00 

250.00 

250.00 

260.00 

250.00 

255.00 

80.00 

85.00 

90.00 

100.00 

55,00 

60,00 

65.00 

55.00 

50.00 

55.00 

45,00 

117.50 

115,00 

120.00 

117.50 

65.00 

65,00 

70.00 

60.00 

160.00 

170.00 

180.00 

190.00 

200.00 

170.00 

180.00 

190.00 

200.00 

170.00 

190.00 

170.00 

180.00 

160.00 

170.00 

180.00 

360.00 


210 

197 

336 

396 

244 

228 

214 

300 

199 

605 

512 

500 

500 

435 

241 

499 
226 
973 
947 
732 
228 
192 
428 

1125 

1000 

500 
500 
600 
636 
341 
340 
179 
187 
605 

1042 

1233 

271 

870 

478 

563 

531 

321 

252 

412 

508 

207 

204 

3% 

182 


2.30 
19.50 
IU.10 

4.00 

1.20 

4.70 

I. 20a 
15.50a 

1,20 

7.50 

12.20a 
9.90a 
12.00b 

II. 60 

7.30 

4.30 
0.90 

1.30 
0,50 
0.30 

3.80 

1.70 

4.20 

1.30 
0.80 
3.3öa 
1.40a 
3.50a 
1.10 

3.30 
1.70 
0,80 

22.00b 

13.00 

6.40 

2.80 

1.20 

14.50 

9.20 
5.00 

3.20 
15.00 

7.80 

1.00 

4.00a 

3.00 

6.20 
14.50 
52.00 


2.tii 

19.80 
10.50 

3.80 
1.30 

4.20 

1.00 

15.20 
0.70 
6.7!' 


14.00 


1.1 0 
0.70 
0.40 
4,20b 

1.30 

3.50 
1.10b 
0.80 

3.30 
1.00 
3.00 
1.20 
3.20 
1.80 
0.80' 

24.70- 

15.50” 

8.00 

3.4C 

1.50 

16.50 

10.50 

6.40 
3.6ff 
17.80 

8.6c 

0.70' 

2 . 6(1 

2.40 
4.80 
13.00 

55.50 


limburgs dagblad 
Woensdag 19 maart 1986 # Pagid 


televisie en radio 


Nederland 1 


09.30 -09.35 Nieuws voor doven en 
slechthorenden 

13.00 -13.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden 

14.30 De film van Ome Willem. Kin¬ 
derprogramma. Afl.: Ome Willem 
doet de was. 

14.55 Super-Oma. Engelse kinderse¬ 
rie naar de boeken van Forrest Wil- 
son, over de avonturen van een 
Schotse oma. Afl.: Super-Oma en de 
bruiloftsklokken. Met Gudrun Ure en 
Bill Shine. 

15.20 Diana 

Tiendelige Engelse serie naar de ge¬ 
lijknamige roman van R.F. Dender- 
field. Slot: Hersteld van zijn verwon¬ 
dingen krijgt Jan een nieuwe sabota- 
ge-opdracht. 

16.10 Mr. Belvedere. Amerikaanse 
comedyserie over de belevenissen 
van een druk Amerikaans gezin met 
een echte Engelse butler. 

16.35 Dieren van de zon 
Franse natuurserie van Maurice en 
Monique Fievet. Afl.: Eten, drinken 
en leven. 

17.30 Journaal 

17.46 De Smurfen. Tekenfilmserie. 
Afl.: Het versmurfse paradijs. 

18.00 Clipparade. Wekelijks clippro- 
gramma waarin kijkers zelf hun favo¬ 
riete clip kunnen aankondigen. 

18.25 Engels in het basisonderwijs. 
Les 2: Werkvormen. 

18.55 De Fabeltjeskrant. Kinderpro¬ 
gramma. 

19.03 Achter het Nieuws. Verkie- 
zingsnieuws. 

19.05 Je ziet maar. Jongerenpro¬ 
gramma met popmuziek en veel in¬ 
formatie. 

19.34 Achter het nieuws. Verkie- 
zingsnieuws. 

20.00 Journaal 

20.28 Voetballen: Juventus-Barce- 
lona. Rechtstreekse reportage van 
de Ie helft van deze wedstrijd in de 
kwartfinale om de Europa Cup I. 

21.15 Zo help je elkaar... Filmpje van 
de SIMAVI. 

21.20 Achter het nieuws. Verkie- 

zingsmeuws. 

21.27 Voetballen: Juventus-Barce- 
lona - 2e helft. 

22.15 Achter het nieuws. Verkie- 

zmgsnieuws. 

22.25 Sonja op woensdag. Discus¬ 
sieprogramma gepresenteerd door 
Sonja Barend. 

23.15 Achter het nieuws. Verkie- 

zingsnieuws. 

23.55 -24.00 Journaal 


Nederland 2 


LIMBURGS 

LIMBURGS 

LIMBURGS 

LIMBURGS 

LIMBURGS 

LIMBURGS 

LIMBURGS 

LIMBURGS 

LIMBURGS 

LIMBURGS 

LIMBURGS 

LIMBURGS 

LIMBURGS 

LIMBURGS 

LIMBURGS 

LIMBURGS 

LIMBURGS 

LIMBURGS 

LIMBURGS 

LIMBURGS 


DAGBLADLIMBURGS 
DAGBLADLIMBURGS 
DAGBLADLIMBURGS 
DAGBLADLIMBURGS 
DAGBLADLIM BURG 
DAGB 
DAGB 
DAGBLl 
DAGBLADLIM 
DAGBLADLIM 
DAGBLADLIM 
DAGBLADLIM 
DAGBLADLIMII 
DAGBLADLIMI] 

dagbladlimeI 

DAGBLADLIM 
DAGBLADLIMBURGS 
DAGBLADLIMBURGS 
DAGBLADLIMBURGS 
DAGBLADLIMBURGS 


DAGBLADLIMBURGS 
DAGBLADLIMBURGS 
DAGBLADLIMBURGS 
DAGBLADLIMBURGS 
DAGBI ADLIMBURGS 


DAGBLADLIMBURGS 
DAGBLADLIMBURGS 
DAC 
DA 

DA f DAGBLADLIMBURGS 

DAGBLADLIMBURGS 

DAGBLADLIMBURGS 

DAGBLADLIMBURGS 


DAuOLrtU LIIVIDUnUO 

DAGBLADLIMBURGS 

DAGBLADLIMBURGS 

DAGBLADLIMBURGS 

DAGBLADLIMBURGS 


DAGBLADLIMBURGS 
DAGBLADLIMBURGS 
‘MBURGS 
IBURGS 
/IBURGS 
/IBURGS 
/IBURGS 
/IBURGS 
IBURGS 
./IBURGS 
JBURGS 
•/IBURGS 
JBURGS 
I IBURGS 
' IBURGS 
umodlmuliMBURGS 
DAGBLADLIMBURGS 
DAGBLADLIMBURGS 
DAGBLADLIMBURGS 
DAGBLADLIMBURGS 


DAGBLAD 
DAGBLAD 

dagblad 
Dagblad 
DAGBLAD 
DAGBLAD 
DAGBLAD 
DAGBLAD 
DAGBLAD 
DAGBLAD 
DAGBLAD 
DAGBLAD 
DAGBLAD 
DAGBLAD 
DAGBLAD 
DAGBLAD 
DAGBLAD 
DAGBLAD 
DAGBLAD 
DAGBLAP 


België/RTBF 2 


19.00 Journaal 

19.12 Gemeenteraadsverkiezingen 
1986. De eerste uitslagen van kleine¬ 
re gemeenten en portretten van men¬ 
sen uit de gemeentepolitiek, ge¬ 
maakt door de redactie van Van Ge¬ 
west tot Gewest. 

20.00 Journaal 

20.20 Gemeenteraadsverkiezingen 
1986. Uitslagen, commentaren, re¬ 
portages, analyses. Speciale aan¬ 
dacht voor de politieke situatie in 
Woensdrecht, Nijmegen, Amster¬ 
dam, Rotterdam en Den Haag. Cen¬ 
trale presentatie: Joop van Zijl. 
Tussen het verkiezingsnieuws door 
worden door Studio Sport samenvat¬ 
tingen verzorgd van de voetbalwed¬ 
strijden in het kader van de Europa 
Cup. 

00.00 -00.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden 


Duitsland 1 


09.00 Leve de lente, Afl. 1: t Kan 
vriezen, 't kan dooien. 

09.30 Engels basisonderwijs klas 5. 
Les 8: The secret of the lost druïd. 

10.00 Ik zoek, ik zoek een kinder¬ 
boek. Afl. 5: Ik heb wel eens een bui. 

10.30 -11.00 Brandpunt in de 
school. Afl. 5. 

13.00 -13.05 Nieuws voor doven en 
slechthorenden 

15.30 Plafond over de vloer. Serie 
van Wim T. Schippers. Afl.: Potver- 
domme. 

15.51 Achterwerk in de kast. Pro¬ 
gramma waarin kinderen mogen 
zeggen waar het op staat. 

16.08 Max Laadvermogen (Beterwe¬ 
ter). Informatieve serie met René 
Groothof en Midas Dekkers. Afl. 2: 
Het museum. 

16.21 Verhalen van de zwarte kraai. 

Kinderserie. Afl.: De zusjes en de 
bergheks. 

16.30 ■ Laurel & Hardy. Filmpje van 
de dikke en de dunne uit 1931. Afl.: 
Beau Hunks. 

17.06 Een mama is een ei. Avontu- 
renprogramma voor peuters en kleu¬ 
ters. 

17.21 -17.30 Jipsloop. Kleuterpro- 
gramma. (herh.) 

17.40 TEMA: Meer dan een hobby. 

18.15 -18.20 Nieuws voor doven en 
slechthorenden 

18.30 Sesamstraat. Kleuterprogram- 
ma. 

18.45 Jeugdjournaal 


09.10 -09.40 Sesamstraat. Kleuter- 
programma. 

09.45 ARD-Ratgeber: Het internatio¬ 
nale tv-kookboek. Vandaag: De Por¬ 
tugese keuken: De keuken van Porto 
maakt doden weer levend. 

10.00 Nieuws en dagthema’s 

10.23 Die Reportage 

11.10 WK Kunstrijden op de 
schaats (herh.) 

11.55 Umschau 

12.10 Kontraste 

12.55 Presseschau 

13.00 Nieuws 

13.15 -13.30 •• Teletekstoverzicht 

15.40 •• Teletekstoverzicht 

16.00 Nieuws 

16.10 Schaufenster der Welt: Han- 
nover-Messe Cebit. Reportage. 

16.55 Wilde Tiere. Natuurfilm over 
reigers en andere viseters. 

17.15 Links und rechts vom Aqua- 
tor. Verhalen en reportages uit de 
hele wereld. 

17.50 Nieuws 

18.00 Hier und Heute. Nieuws, ac¬ 
tualiteiten en reportages uit Nordr- 
hein-Westfalen. 

18.25 Eigener Hert ist Goldes wert. 

Duitse tv-serie. Afl.: Der Berg ruft. 

19.00 Reschkes grosser Dreh. Duit¬ 
se tv-serie. Afl.: Angezapft. 

19.58 Programma-overzicht 

20.00 Nieuws (met ondertiteling) 

20.15 Das Totenreich (1) 
Televisiefilm in 2 delen naar de ro¬ 
man van Henrik Pontoppidan. Met in 
de hoofdrollen: Leslie Malton, Heide- 
marie Theobald, Michael König e.a. 
Regie: Karin Brandauer. Denemar¬ 
ken begin 1900. Wanneer Thorben 
Dihmer, eens de hoop van de liberale 
partij, zich terugtrekt uit de politiek 
krijgt hij last van allerlei denkbeeldige 
kwalen. Twee oude vrienden trekken 
zich zijn lot aan en proberen hem te 
helpen. 

21.55 Brennpunkt. Actualiteiten. 

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten. 

23.00 Kulturweltspiegel. Cultureel 

magazine. 

23.45 Nieuws 

23.50 -23.55 Nachtgedanken. Over¬ 
weging door Hans Joachim Kulen- 
kampff. 


Duitsland 2 


D9.45 -13.30 Zie Duitsland 1 
15.40 •• Teletekstoverzicht 


15.56 Programma-overzicht 
16.00 Heute 

16.04 Bettkantengeschichten. Kin¬ 
derserie. Afl.: Wasser marsch! 
(herh.) 

Aansl.: Nieuwsoverzicht 
16.35 Tao Tao. Tekenfilmserie voor 
de kinderen. Afl.: Das Regenbar- 
chen. 

17.00 Heute 

Aansl.: Aus den Landern, regionaal 
nieuws. 

17.15 Tele-lllustrierte. Gevarieerd 
magazine met actueel thema, sport 
en muziek. 

17.50 Ein Heim für Tiere. Duitse tv- 
serie over een dierenarts en zijn 
praktijk. Afl.: Aki (1). Met Siegfried 
Wischnewski, Marion Kracht, Mi¬ 
chael Lesch e.a. 

Aansl.: Heute-Schlagzeilen 
18.20 Ein Heim für Tiere - vervolg 
18.55 Mittwochslotto - 7 aus 38 
18.58 Programma-overzicht 
19.00 Heute 

19.30 •• Hitparade im ZDF. Popmu¬ 
ziek gepresenteerd door Victor 
Worms. 

20.15 Voetballen (onder voorbe¬ 
houd). Rechtstreekse reportage van 
de wedstrijd FC Anderlecht - Bayern 
München óf Uerdingen - Dresden. De 
mogelijkheid bestaat dat beide wed¬ 
strijden afwisselend (schakelpro- 
gramma) op tv komen. 

(In de pauze omstreeks 21.00 uur: 
Heute). 

22.05 Der Denver-Clan 

(Dynasty). Amerikaanse tv-serie. 
Afl.: De waarheid over Daniël Reece. 
Met in de hoofrollen John Forsythe, 
Linda Evans, Joan Collins e.a. Kryst- 
le gaat naar Daniël Reece om hem 
de foto terug te geven die hij haar op¬ 
gestuurd heeft. Juist als zij bij hem op 
de boerderij is krijgt zijn paard een 
veulen, en zij helpt met de geboorte. 

22.50 Die Sport-Reportage: E K. 
voetbal, samenvattingen kwartfinales 
en aansluitend W.K. kunstrijden op 
de schaats voor dames, kuur voor 
paren. 

23.50 Heute 


Duitsland 3/WDF 


09.10 Sesamstraat. Kleuterprogram- 
ma. 

18.00 Telekolleg II. Cursus Engels. 
Les 40. 

18.30 Sesamstraat. Kleuterprogram- 
ma. 

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal 
magazine met nieuws en sport. 

19.45 Raamprogramma voor de re¬ 
gionale studio’s 

20.00 Nieuws 

20.15 Mittwochs in.... Informatie en 
amusement. 

21.45 Wissenschaftsshow. Exclu¬ 
sief vanuit het ruimtelaboratorium. 
Als gast Professor Reinhard Furrer, 
die de door hem, in opdracht van 
Europese wetenschappers, uitge¬ 
voerde experimenten in de ruimte 
verklaart. 

22.30 ■ Auf in den Westen 

(Go West, young man). Amerikaanse 
speelfilm uit 1936 van Henry Hatha¬ 
way naar het toneelstuk ’Personal 
Appearance’ van Lawrence Riley. 
Met in de hoofdrollen: Mae West, 
Randolph Scott, Warren William e.a. 
Draaiboek: Mae West. (Orginele ver¬ 
sie met Duitse ondertiteling), (herh). 
Een actrice heeft een contract waarin 
zij zich verplicht om de eerstkomen¬ 
de 5 jaar niet in het huwelijk te treden. 
Alles gaat goed tot zij verliefd wordt. 

23.45 Nieuws 


Duitsland 3/SWF 


17.00 Musik und Technik. Informa¬ 
tieve serie. Afl.: Tonausbreitung. 

17.30 Telekolleg II. Cursus Engels: 
Les 40. 

18.00 Sesamstraat. Kleuterprogram- 
ma. 

18.30 Die rote Zora und ihre Bande. 

Jeugdserie. Afl. 11: Het gevecht met 
het zeemonster. 

18.58 Nieuwsoverzicht 

19.00 Die Abendschau Bliek ins 
Land. Nieuws, actualiteiten en repor¬ 
tages uit de regio. 

19.26 Zandmannetje 

19.30 45 Fieber. Jongerenmagazine. 

20.15 .wann ist man ein Mann? 

Zit er meer achter het vrij plotseling 
modebewust worden van de heden¬ 
daagse man? Reportage. 

21.00 Die Frau des Fliegefs 
(La Femme de l’aviateur). Franse 
speelfilm uit 1981 van Eric Rohmer. 
In de hoofdrollen o.a. Philippe Mar- 
laud, Marie Rivière en Mathieu Car¬ 
rière. Frangois ontdekt dat zijn vrien¬ 
din een verhouding heeft met een pi¬ 
loot. Hij achtervolgt hem en komt tot 
een merkwaardige ontdekking. 

22.40 Die schwierige'Nation. Serie 
reportages over hoe de Duitser over 
zichzelf en zijn land denkt. Afl.4: Het 
andere vaderland. 

23.25 Nieuws 


België/BRT 1 


18.10 Zeppelin. Informatief kinder- 
magazine. Presentatie: Felix. 

18.35 Xenon. Jeugdserie in 10 afle¬ 
veringen. Met Johan Van Assche, 
Eugeen Bervoets, Mirei Bonte e.a. 
Regie: Jef Cassiers. (herh.) 

19.00 Gezondheid. Vierwekelijks 
magazine met informatie en advie¬ 
zen over de eigen gezondheid. On¬ 
derwerpen: Moeheid: voorjaarsmoe- 
heid en wanneer is moeheid een 
symptoom van een ziekte. Tevens 
een korte bijdrage over borstkanker. 
Presentatie: Rosemarie Daelman, 
Dr. Toon Goosens en Piet de Valke- 
neer. 

19.40 Paardenkoersen, mededelin¬ 
gen en programma-overzicht 

19.45 Journaal 

20.10 Namen noemen. Spelpro- 
gramma waarin twee panels met be¬ 
kende personen via kryptische om¬ 
schrijvingen eigennamen moeten ra¬ 
den. Presentatie: Kurt van Eeghem. 

20.55 Kijk uit! Verkeerstips. Van¬ 
daag: Gordels achterin. 

21.00 Wie schrijft die blijft. Maande¬ 
lijks boekenmagazine. Vandaag: Een 
gesprek met de Mexicaanse auteur 
Carios Fuentes en met de historicus 
Georges Duby. 

21.40 Uitzending door Derden. Pro¬ 
gramma van de Katholieke Televisie 
en Radio Omroep. 

22.20 -22.40 Journaal, uitslagen Na¬ 
tionale Loterij, Belgische Tiercé en 
Quarté. 

Aansl.: Coda: Aan een terras', van 
Raymond Herreman (1896-1971). 


België/BRT 2 


19.00 Zonen en dochters (Sons and 
daughters). Australische tv-serie. 
Met: Peter Phelps, Rowena Wallace, 
Alexandra Fowler e.a. 

19.25 Uit je doppen. Informatieve se¬ 
rie. Vandaag. Economist? Beslist! 

19.42 Mededelingen en program¬ 
ma-overzicht 

19.45 Journaal 

20.10 Voetballen (onder voorbe¬ 
houd). Rechtstreekse reportage van 
de wedstrijd FC Anderlecht - Bayern 
München in het kader van de kwartfi¬ 
nale van de Europa Cup. Tevens be¬ 
staat de mogelijkheid dat er een of 
meerdere samenvatting(en) worden 
uitgezonden van de wedstrijd(en) 
Nantes - Inter Milaan en/of Juventus - 
Barcelona. 


België/RTBF 1 


11.30 Teletekst 

16.00 Schooltelevisie 

16.50 Nouba Nouba. Gevarieerd kin¬ 
derprogramma. 

17.50 Carrefours. Gevarieerd voor- 
avondprogramma voor het hele ge¬ 
zin, met om 17.50 la roue de la fortu- 
ne. 17.55 Rocambole, tv-serie. 18.10 
Carrefours-service. 18.15 Les invités 
de Carrefours. Aansl.: La roue de la 
fortune. 18.30 Nieuwsoverzicht. 
18.35 Micro-défi. 18.50 La roue de la 
fortune. 

19.00 Ce soir. Regionaal magazine. 

19.27 Quick et Flupke. Tekenfilmse¬ 
rie. 

19.30 Journaal 

20.00 Strip Tease. Gevarieerd maga¬ 
zine dat de Belgische samenleving 
'uitkleedt'. 

21.00 Mission casse-cou 

(Dempsey and Makepeace). Politie¬ 
serie met Michael Brandon, Glynis 
Barber, Ray Smith e.a. Afl.: De ont¬ 
voering. James Demsey, inspecteur 
van de politie in Los Angeles, wordt 
naar London gestuurd om daar de 
methodes van Scotland Yard te on¬ 
derzoeken. 

21.50 Coup de film. Filmmagazine 
met een overzicht van de nieuwe 
films van deze week. Presentatie: 
Terry Focant. 

22.00 Cargo de nuit. Jongerenmaga¬ 
zine. Presentatie: Jean-Louis Sbille. 

22.40 Journaal 

23.05 -23.15 Le coeur et l’esprit. Ge¬ 
sprek met Abbé Pinkers. 


15.30 Teletekst magazine 

19.00 Le coeur et l’esprit. Uitzending 
van de katholieke omroep. 

19.30 Journaal (met gebarentaal) 
20.00 -23.00 Caméra sports 

Gevarieerd sport-programma met 
o.m. de Belgische Indoor Kampioen¬ 
schappen tennis vanuit Heysel, paar¬ 
denkoersen en voetballen in het ka¬ 
der van de Europa Cup. 


ssvc 


12.50 Schooltelevisie: You and 
me Stading Science. 

13.30 Nieuws en weerbericht 

14.00 Pebble Mill at one. Gevarieerd 

rechtstreeks middagmagazine. 

14.45 -15.00 Pigeon Street. Kleuter- 
programma. 

16.10 Birthday time 

Aansl.: Moschops, poppenserie 
voor de kinderen. 

16.25 Play school/Birthday time 

16.45 Henry’s cat. Tv-serie voor de 
kinderen. 

17.00 Fast forward. De beste en 
slechtste moppen worden vedeld 
door jeugdige moppentappers. 

17.25 Record breakers. Programma- 
serie met opmerkelijke mensen die 
niet-alledaagse records proberen te 
vestigen. 

17.50 Alice in Wonderland. Vierdeli¬ 
ge tv-serie naar het bekende sprook¬ 
je. 

18.20 We love TV. Spelprogramma 
waarin kandidaten getest worden pa¬ 
rate kennis van tv-programma's. 

18.45 Nieuws en weerbericht 

19.00 Wish you were here...? Va 

kantietips gepresenteerd door Judith 
Chalmers, Anneka Rice en Chris Kel¬ 
ly 

19.25 Coronation Street. Engelse tv- 
serie. 

19.50 Survival special. Serie natuur- 
documentaires. Afl.: Kopjes: Island in 
a sea of grass. 

20.40 'Allo ’allo. Komische tv-serie. 

21.10 Cover up. Misdaadserie. Afl.: 
Rules to die by. 

22.00 Nieuws en weerbericht 

22.30 The budget 

22.40 -23.40 Paris. Tv -serie over 
twee oude, onschuldige excentrieke 
dametjes die niet altijd zo handelen 
als van hen verwacht zou mogen 
worden. 


SKY Channel 


Music Box 


07.00 13.00 en 19.00 Ed’s elite - Ed- 

wina. 

08.00 14.00 en 20.00 Sit tight. Geva¬ 
rieerd programma met Simon. 

09.00 15.00 en 21.00 Gaz bag - Mu¬ 
ziekprogramma met Gaz. # HEIDEMARIE THEOBALD als Berta Abildgaard en LESLIE I 
TON als haar dochter Jytte in het eerste deel van de televisiefilm 
Totenreich” - Duitsland 1, 20.15 uur. 


10.00 16.00 en 22.00 News flash - 

Martin. Nieuwtjes over popsterren 
die de krantekoppen haalden. 

11.00 17.00 en 23.00 Chart attack. 
Een overzicht van de Music Box top 
40 gepresenteerd door Simon en 
Sunie. 

12.00 18.00 en 24.00 The power 
hour. Nieuwtjes, gasten en video¬ 
clips uit de wereld van de hardrock 
muziek. 


Europa TV 


08.45 •• Sky Trax - Jensen’s dimen- 
sions. 

09.15 •• Sky Trax - The Pat Sharp 
show. 

09.45 •• Sky Trax - First run 

10.15 •• Sky Trax - The UK Network 
Top 50 show. 

11.30 •• Sky Trax - The Pat Sharp 
show. 

12.00 •• Sky Trax - Monsters of 
Rock. 

12.45 •• Sky Trax - First run. 

13.15 •• Sky Trax - The UK Network 
Top 50 show. 

14.15 Skyways. Dramatische tv-se¬ 
rie. 

15.05 Blackstar. Animatieserie voor 
de kinderen. 

16.00 •• Sky Trax - The Pat Sharp 
show. 

16.30 •• Sky Trax - Young, free and 
single. 

17.00 •• Sky Trax - Jump. Soulhits 
gepresenteerd door Tony Blackburn. 

18.00 The Littles. Tekenfilmserie. 
Afl.: A big cure for a little illness. 

18.30 Dennis. Komische tv-serie. Afl.: 
The man next door. 

19.00 The Lucy show. Komische tv- 
serie met Lucille Ball. Afl.: Lucy and 
the beauty doctor. 

19.30 Green acres. Komische serie. 
Afl.: How to succeed in television wi¬ 
thout really trying. 

20.00 The greatest American hero. 

Komische serie. Afl.: The good sa- 
maritan. 

21.00 Calamity Jane 

Televisiefilm uit 1984 van James 
Goldstone. In de hoofdrollen o.a. 
Jane Alexander, Frederick Forrest, 
Ken Kercheval, Walter Olkewicz, Ta- 
lia Balsam en David Hemmings. 

22.40 Martini Sportline internatio¬ 
nal motorsports 1986. Gevarieerd 
auto- en motorsportmagazine, met 
vanavond o.a. beelden van de BAJA 
1000-races, een lange tocht door een 
woenstijn- en bergachtig terrein in 
Mexico; de Rally van Portugal en de 
Engelse formule-3 kampioenschap¬ 
pen. 

23.45 -00.45 •• Sky Trax - Jump 


17.55 Programma-overzicht 

18.00 Kinderprogramma's: Tic Tac, 
Peter s adventure, tekenfilmpjes. 

18.15 The Transformers. Science¬ 
fiction tekenfilmserie voor de kinde¬ 
ren. 

18.45 Europa Countdown. Popmu- 
ziekprogramma. 

19.35 A Horseman riding by. Wes¬ 
ternserie. Afl.: The Storm. 

20.30 World Watch en weerbericht. 
Nieuwsprogramma. 

20.40 Archives of Time. Documen 
taire serie. Afl.: Game of death. 

21.10 Sport Report: Boksen 

22.25 The Persuaders. Amerikaanse 
tv-serie. Afl.: Someone waiting. 

23.15 World Watch, weerbericht en 
programma-overzicht 


TV 5 


16.05 ■ Cyclus Jean-Louis Roy: 
Romands d’amour. Reportage over 
het geluk en tegenslagen van Zwit¬ 
serse vrijgezellen die op zoek zijn 
naar een Mauricische echtgenote. 

17.05 Max Bill. Portret van deze nu 
75-jarige artiest. 

17.55 Derrière le miroir. Reportage 
over transseksuelen met hun ang¬ 
sten, problemen en reakties. 

19.00 Cyclus Jean-Louis Roy: Des¬ 
tin: Charles Trenet. Beelden uit de 
beginjaren en het leven van deze be¬ 
kende Franse zanger. 

20.30 Temps present: Reportage 
over de electronische kerk in Ameri¬ 
ka. 

21.30 Alfred Hofkunst, peintre. Por¬ 
tret van deze artiest. 

22.00 -22.30 Journaal 


FilmNet 


17.00 Clash of the titans. Speelfilm 
van Desmond Davis met in de hoofd¬ 
rollen Harry Hamlin, Laurence Oli- 
vier, Burgess Meredith, Claire Bloom 
en Ursula Andress. 

18.55 Missing. Politieke thriller met 
Jack Lemmon, Sissy Spacek en John 
Shea. Bij de militaire coup in Chili in 
1973 tegen president Allende ver¬ 
dwijnt Charles Horman, een Ameri¬ 
kaanse journalist. Als de pogingen 
van de ambassade om hem op te 
sporen mislukken komen de vader 
van Charles en zijn schoondochter 
naar Chili en beqinnen een speur¬ 
tocht. 

20.50 ■ The road to Utopia. Klassie¬ 
ke Hollywoodfilm van Hal Walker uit 
1945. In de hoofdrollen o.a. Bmg 
Crosby, Bob Hope en Dorothy La- 
mour. 

22.10 The Professionals. Ameri¬ 
kaanse tv-serie. Afl.: Everest was 
also conquered. 


23.00 On the right track. Kornis b( 
speelfilm met Gary Coleman, Nb er ' 
reen Stapleton en Michael Lemb|] uc 
00.40 -02.15 The ghost of flight 4 ee] 

Amerikaanse thriller naar het tigev 
van John C. Fuller. Met in de hojti E 
rolien: Ernest Borgnine. Gary fcar 
kwood, Tina Chen. Kim Basinto k 
Eugene Roche en Beverly Todd.j'gk 

^i UK L 

RTL-Plus 

Jlevi 

17.00 -18.15 Jetzt ist Feierat > : 

Gevarieerd vooravondprograr%, f 
met om I m 

17.01 Gewinn zu Beginn 
17.05 Die Trauminsel. Amerikaak 
avonturenserie met o.a. Nick Tgg 
Steven Grives, Caz Ledermark 
Marilyn Mayo. Afl.: Der Tauchuntf et 1 

17.30 Popeye. Amerikaanse te^ 1Jd 

filmserie. j en 

17.35 Stars, Tips und Spiele k°J c 
18.00 RTL-Spiel 

18.05 Stars, Tips und Spiele 
18.15 Da-da-damals. Oude hits ^ 
presenteerd door tff Bennett. eti 

18.35 Auto-Auto. Actueel magatg n 

rondom de auto. let 

18.53 7 Vor 7 - Die Bilder des Tagier 

Nieuws, sport en weerbericht. 

19.10 Night Rider. Amerikaatoy 
avonturenserie met David Hasjjorr 
hoff, Edward Mulhare en Rebels 
Holden. Afl.: Blindes Vertrauen. 
20.00 Voetballen. Rechtstreekse|? n 
portage vanuit Turijn van de wedsf.^ 
Juventus - CF Barcelona in het kat 11 
van de kwartfinale om de Eur^ 

Cup voor landskampioenen. ^ 

21.52 RTL-Spiel pp 

22.00 Wer bin ich? QuizprograrrL 
met prominenten rond prominent^ 
uit heden en verleden. 

22.22 Weerbericht 6ta 

22.25 Horoskoop k> 

22.30 -22.35 Betthupferl 


TV-KANALEN, 

GOLFLENGTEN 


■ = zwart/wit programma 
• • = stereo of 2-kanaaltoon 

TELEVISIE 

Nederland 1: 5. 51, 53 en 57 
Nederland 2: 31, 54, 56 en 60 
Duitsland 1: 9, 24 en 46 
Duitsland 2: 21. 29 en 37 
Duitsland 3 (WDF): 48. 50, 55 en 58 
Duitsland 3 (SWF): 40 en 46 
Belg Ié BRT 1: 10 en 44 
Betgié BRT 2: 25 en 47 
België RTBF 1: 3 en 9 
België RTBF 2: 28 en 42 
RTL Plus: 7 en satelliet 
BFBS: 33. 40, 49 en 59 
Sky Channel: Sateliet 
Music Box: Satelliet 
Europa TV: Satelliet 
TV 5: Satelliet 

RADIO 

Kabel- en centrale antenne-abonnees: 
voor kanalen zie schema exploitant 
Radio 1: 95.3 en 102,1 mHz; 747 kHz 
(402 m) en 1251 kHZ (240 m) 

Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz; (van 19 00- 
7 00 ook frequenties AM- en FM-zenders 
Radio 1) 

Radio 3: 101.2 en 90,9 mHz 

Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz 

Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz; 

(337 m) 

ROZ: 95,3 en 102,1 mHz 

BRT 2: 555 m (540 khz), FM 22, 36 en 39 

(93,7 - 97,5 en 97,9 khz) 

Belg. Rundfunk: FM 5, 17 en 26 
RTL: 208 m (1440 khz van 5.30 • 19 00) - 
FM: 6 en 33 (88,9 en 97 mhz) - KG 49.26 
m <6090 khz) 


• ROCK HUDSON en LINDA EVANS in "De waarheid over Daniël 
Reece" uit de Amerikaanse serie 'Der Denver-Clan” (Dynasty) - Duits¬ 
land 2, 22.05 uur. 


17.55 Journaal 

18.00 Tik Tak. Kleuterprogramma. 
18.05 Plons, de gekke kikker. Kin¬ 
derprogramma, afl.: Plons en de 
zwaluwen, (herh.) 


Radio 1 

7.03 be rode draad 7.35 De rode 
draad 12.56 Mededelingen voor 
land- en tuinbouw. 13 08 TROS Ak- 
tua. 13.20 Joumalistentorum 
14.05 TROS klantenservice 15.05 
Helpers weg 1602 EO-Metter- 
daad Hulpverlening. 16 05 Tijdsein 
19 02 Gemeenteraadsverkiezin¬ 
gen 1986. Tussendoor sport¬ 
nieuws 0.02 Late Date 1.02 Ro¬ 
mance. 2,02 Nachtexpress. 6 02 In 
t voorbijgaan 6 07-7.00 Non stop 
lichte muziek. 

Radio 2 

7.03 Ook Goeiemorgen 9.03 Mu¬ 
ziek terwijl u werkt 11,03 Kletskop. 
12.03 Will wil wel. 14.03 Terug in 
de tijd. 15.03 Nederland Muziek¬ 
land. 17 03 De nieuwe rozengeur. 
18.03 Hier en Nu 18 54 In 't voor¬ 
bijgaan. 19.00-07.00 Zie Radio 1. 

Radio 3 

7.03 Ronduit music-time 9.03 Mu¬ 
ziek motief. 09 57 EO-Metterdaad 
Hulpverlening 10.03 Gospel- 
sound 11.03 Country Trail. 12 03 
Rond-uit op 3 13 03 Toga-party 


14 03 De Wilde Wereld. 17 03 Ron- 
flonflon met Jacques Plafond 
18 04 De Avondspits. 19 02 The 
John Peel Show 20 02 Frontlijn. 
21.02 Backline. 22 02 Gonzo Ra¬ 
dio 23 02-24.00 Heartlands 

Radio 4 

8 02 Het levende Woord 8.10 Pre¬ 
ludium. 8 45 Te Deum Laudamus 
9.15 Onder de Hoogtezon 10 00 


Liszt. 22 00-24 00 Zeg. luister s, 
hoorspelmagazine Vandaag: 1 
Vanessa 2. (ca 23 15) Willem de 
Ridders Hoorspelacademie 

Radio 5 

9.02 NOS-Sportief 9 25 Water¬ 
standen 9 30 Taalrevue 10 00 Ca¬ 
fé chantant - Non stop 10 30 De 
duvel Is oud 11.00 Geachte jubila¬ 
ris 12 05 Het oog van de naald Studio der (ruhen Musik. 10 30 Or- 
kestpalet. 11.50 Klassieke Orkest¬ 
muziek 12 30 Promenade Klas¬ 
sieke orkestmuziek 13 02 Lunch 
Concert 14 00 Songs ot Praise 
14 30 Solisten, solorecital. 15.00 
Telefoonnummer 39211. 16 45 

Muziektheater 17.30 Kijk op kunst 
18.02 Het betere werk 19.00 Con¬ 
cert in de Kleine Zaal Klassieke 
pianowerken. 2002 Don Sanche 
ou ie chateau d'amour, opera van 


13 10 NOS Midweekmagazme. 
16 00 De Pina Coiada Show 16 30 
TROS Huiswerklijn 17 46 Over¬ 
heidsvoorlichting; Uitzending van 
het ministerie van Verkeer en Wa¬ 
terstaat. 17 56 Mededelingen 
18 10 TROS Kmdertorum. 18.30 
Tempo Doeloe 19 00 Programma 
voor buitenlandse Werknemers. 
(19 00 Turks. 19 20 Marokkaans. 
19.50 Spaans. 20 00 Grieks.) 
20.30 Medelanders Nederlanders. 


21 00 NOS-Cultuur 

ROZ I 

07.15-08 00 Ochtendeditie: * 

nieuws, aktualiteiten, weerbericht 
en muziek 08 05, 09 02, 10 02, 
1102 en 12.02 ROZ-Nieuws 

12 05-13.00 ROZ-tussen de mid¬ 
dag: nieuws, weerbericht, achter¬ 
gronden van het nieuws, agenda 
en muziek 13 05, 14 02, 15 02, 

16 02, 17 05 en 18 02 ROZ- 

Nieuws 18 05 ROZ-Aktueel en 
weerbericht 1820-1900 Radio 
Muskiet: gevarieerd programma 

BRT 2 

5 30 Goede morgen, morgen Lich¬ 
te muziek en de juiste tijd 7.12 Kla- 
proosters 8 12 Servicetelefoon 
Programma waarin luisteraars te¬ 
recht kunnen met allerlei vragen 
10.03 Met de deur in huis (10 30 
Het schurend scharniertje). 11 55 
Mediatips 12.00 Limburg 1986 

13 10 Made in Germany Duitse i 
schlagermuziek gepresenteerd 
door Harrie Cremers 14 00 Vrijaf 
Jong geluid voor de schoolvrije na¬ 
middag 17.00 Focus. 17.10 Radio 
Twee Swingende eigentijdse po- 1 


pradio 22.05 Radio Tropical. Afri¬ 
kaanse en Latijns-Amerikaanse 
muziek 23 30-02.00 Twee tot 
twee Easy listeningmuziek 

Belg. Rundfunk 

6 30 Radiotruhstuck 7.15 Wunsch- 
kasten 7.30 Besinnliche Worte. 

7 45 Veranstaltungskalender 8 00 
Presseschau 8.30 Fur die Kran- 
ken 9 05 Musikexpress. 10 00 Gut 
aufgelegt 12 00 Musik bei Tisch 
12.15 Veranstaltungskalender 
12.30 Presseschau 13.00 Fri- 
schaut 14 05 Chansons, Lieder 
und Folk. 15 00 Nachmittagstudio 
16 05 Spotlight. 17 05 Otdiekiste 
18 00 BRF-Aktuell 18 40-20 00 
Orgel- en koormuziek. 

Luxemburg/RTL 

5 30 Guten Morgen, Deutschland! 
9 00 Ein Tag wie kem anderer. 
11 00 Liederlotto 12 00 Mahlzeit 
14 00 Viva - das Leben findet 
taglich start 15 00 Ententanz 
1600 RTL-Musikduell 1750 
Sportshop 18 00 RTL-Tagesthe- 
men. 18.08 Prima 19.00 Luxem¬ 
burg 1331 22 00-01 00 Traumtan- 
zer - Musik zum Traumen 


Woensdag 19 maart 1986 • Pagina 7 


limburgs dagblad 


Lfe/ Jshow 
olgende week vrijdagmiddag opnamen in het Wijngrachttheater 

RO voor TV-programma 


’50 plus’ in Kerkrade 


RKRADE - Volgende week vrijdag 28 maart is de 
O-televisie in het Wijngrachttheater van Kerkrade 
or opnamen van het programma ’50+’. Dit maandelijk- 

( TV-programma richt zich vooral op de wat ouderen in 
samenleving. De formule bevat zowel informatie als 
Lisement. In Kerkrade ontvangt presentator Frank 
imer als gasten zangeres Mieke Telkamp (met wie uit- 
rig zal worden gesproken), Hans Visser en Lieve 
lens (ex-Flairck) en de Limburgse troubadour Frits Ra- 
lacher uit Sittard. Centraal thema in 50+ is deze keer 
onderwerp 'voeding’. De TV-registratie begint volgen- 
veek vrijdag om 14.30 uur en de zaal is open vanaf 14.00 
. Kaarten (ƒ 3,50 inclusief koffie) zijn verkrijgbaar aan 
6 kassa van het Wijngrachttheater. ... 
MJki 


+ bestaal nog niet zo lang. In ok- 
Ter 1985 ging de eerste uitzending 
lucht in. Het programma beleef- 
H een voorzichtige start: er keken 
“geveer 400.000 mensen naar. Dat 
iom heel wat voetbalstadions vol, 
fer voor een TV-programma met 
info luchtige aanpak en vol afwisse- 
d !'g is dat toch echt niet veel. Geluk- 
—të kreeg 50+ gaandeweg meer be- 
pidheid en de kijkersschare groei- 
P aan tot anderhalf miljoen. ’Een 
-Pel behoorlijk aantal', aldus hoofd 
Jievisie Ad Langebent, 'voor een 


Evalueren 
:PjÊ0t)£ 7°gramma dat mikt op een deel 
irT &n d e bevolking en minder op alle 
* miljoen Nederlanders’. 


Service 

; f |et programma dat volgende week 
jl^ijdag in Kerkrade wordt opgeno- 
' e n duurt anderhalf uur en wordt 
^or de KRO op zondag 6 april van 
^■55 tot 17.30 uur via Nederland 1 
''gezonden. Gesprekken en ge¬ 
leide reportages worden afgewis- 
~ld met muziekoptredens. Terug in 
6 tijd gaat men met oude afleverin¬ 
gen van het Polygoon-journaal en 
'et archiefmateriaal van amuse- 
'flh^nt uit vervlogen tijden. 

giowel telefonisch als schriftelijk 
stomen bij de KRO op 50+ veel reae- 


’Natuurlijk is er behoefte aan een 
ouderen programma op televisie', 
vindt de heer Wehkamp. Hij is voor¬ 
zitter van de Cosbo (het overkoepe¬ 
lende orgaan van de ouderenbon¬ 
den in Nederland) en is net als me¬ 
vrouw Spoelder gevraagd om de 
programma’s mee te evalueren. ’Het 
programma had overigens beter 
70+ kunnen heten. De groep daar¬ 
onder wordt nauwelijks aangespro¬ 
ken’. 

Jos van der Valk onderkent dat vijf¬ 
tigplussers een moeilijke doelgroep 
vormen. 'Je richt je in feite op twee 
generaties. De groep van 50 tot 65 is 
lastig om op af te stemmen. De be¬ 
hoeften van mensen boven de 65zijn 
beter in kaart gebracht. Toch blijft 
het voor ons een uitdaging voor bei¬ 
de groepen een programma te ma¬ 
ken dat aanspreekt. In de toekomst 
gaan we meer dan nu het geval is 
aandacht geven aan mensen net bo¬ 
ven de vijftig. In samenwerking met 
de Nederlandse Sportfederatie wil¬ 
len we vijftigplusser aansporen 
meer aan sport te gaan doen’. 


«■K»" • > 


ijL 
binnen. 


kijkers willen »)] 


^eer informatie over de onderwer- 
;fen die aan de orde zijn gekomen. 
5 flet een pas gestart ’Service-bureau’ 
3 V il de KRO deze vragen adequaat 
r p a an beantwoorden. ’Belanmgrijk’, 
hdus eindredacteur Jos van der 
*alk, 'is dat het programma mensen 
het spoor zet. En dat het relevan- 
e vragen oproept, een voorbeeld 
hiervan is het opmaken van een tes- 
a rnent. Daar hebben wij bij stil ge¬ 
daan en daar zijn erg veel reacties 
PP gekomen. Het service-bureau 
le eft dan een belangrijke taak door 
hensen naar aanleiding van hun 
^h'agen op weg te helpen in de wir¬ 
war van instanties en regelingen. 


WBm 


Publikatie programma’s I 

Stern klaagt 
monopolie 
NOS aan 

^STERDAM - Het Westduitse 
^illustreerde familieweekblad 
'tern heeft bij de Europese Com¬ 
missie in Brussel en minister 
Minkman van WVC een klacht in- 
‘ e diend tegen de de NOS en bijna 
'ile andere omroeporganisaties, 
'btdat die het Duitse blad willen 
^rhinderen programmagegevens 
'an de Nederlandse omroep te pu¬ 
bliceren. Deze pogingen zijn in 
dfijd met een aantal EG-regels, al- 
de Stern en zijn Nederlandse 
^adsman, mr H.J.M. Boukema uit 
*histerdam. 

^adat de Nederlandse omroep met 
Pe rechter dreigde heeft Stern, dat 
h Nederland in een oplage van 
10.000 exemplaren verschijnt, be¬ 
goten verspreiding van de omroep¬ 
gegevens verder te staken. 

/olgens Stern handelen de omroep¬ 
bladen zelf in strijd met de Neder- 
‘andse wet. Zij hebben namelijk 
P'neds meer het karakter van fami¬ 
liebladen gekregen, waarmee zij de 
amiliebladen zoals Stern oneerlijke 
■oneurrentie aandoen en daarmee 
\ 0k nog handelen in strijd met de 
'Wetgeving ter Bescherming van Fa¬ 
miliebladen. # FRITS RADEMACHER 
...voor een Limburgse (muzi¬ 
kale) noot... 


# FRANK KRAMER 

.volgende week vrijdag in Kerkrade presentator van het 
KRO-programma ’50+’... 


Bronco Busters Band 

komt naar Kerkrade 

* 

KERKRADE - Limburgs oudste country-club: „Opryland”, houdt ko¬ 
mende zaterdag 22 maart in Ejen Bouwerwei aan de Franciscaner- 
straat 44 te Kerkrade-Bleijerheide, een country-dansavond met de 
moderne zesmansformatie THE BRONCO BUSTERS BAND. 

Deze groep is vooral bekend in Noord-Limburg en Brabant, waar deze 
in vier jaar een topgroep werd met een modern geluid. De traditionele 
invloeden blijven echter duidelijk herkenbaar. 

Veel succes werd vooral geboekt met nummers van o.a. Buck Owens, 
Merle Haggard en George Jones. 

Het optreden van The Bronco Busters Band (aanvang 20.30 uur) is 
niet bedoeld als een concert, maar als een country-danslestijn. 

Voor meer inlichtingen en het resereveren van kaarten kan men bel¬ 
len ® 045-420313 of 711690. 

• BRONCO BUSTERS BAND 
...zaterdagavond in Bleijerheide/Kerkrade... Alleen AVRO en KRO gaan 

door met Fabeltjeskrant 


HEERLEN - De uitzendfrequentie van de Fa¬ 
beltjeskrant zal in het nieuwe televisieseizoen wor¬ 
den teruggebracht naar tweemaal per week. Het 
kinderprogramma dat momenteel dank zij een sa¬ 
menwerkingsverband binnen de omroep dagelijks 
te zien is, wordt vanaf 1 oktober alleen nog door de 
AVRO en de KRO op het scherm gebracht. Tijdens 
overleg van de programmaleiders bleek gisteren 
dat TROS, VARA, Veronica en NCRV geen heil 
meer zien in verdere samenwerking. Bij de NCRV 
vindt men de Fabeltjeskrant niet passen in het 
godsdienstige karakter waarin de jeugdprogram¬ 
mering op de vaste uitzenddag in het nieuwe sei¬ 
zoen voorziet. TROS, Veronica en VARA haken af 


in verband met de hoge kosten van de produktie. 
Zowel AVRO als KRO zullen de Fabeltjeskrant in 
het nieuwe seizoen iets eerder op hun uitzendavon- 
den (respectievelijk dinsdag en zaterdag) brengen. 
Hiermee wordt voldaan aan de wens van de STER 
die momenteel hinder zegt te onvervinden van ge¬ 
lijktijdige uitzending van de Fabeltjeskrant op het 
andere net. Aanvankelijk was sprake van een 
nieuw uitzendtijdstip van half zeven. Bij de AVRO 
is echter besloten het programma straks om 18.46 
uur te gaan uitzenden. Dit betekent dat de STER 
op het andere net meteen na afloop van de Fa¬ 
beltjeskrant begint. Bij de KRO is nog geen defini¬ 
tief uitzendtijdstip vastgesteld. 


Johnny Hallyday 
en Nathalie Baye 
uit elkaar 

PARIJS - De Franse zanger 
en acteur Johnny Hallyday en 
de actrice Nathalie Baye gaan 
na vier jaar samenwonen uit 
elkaar. Hun impresario’s heb¬ 
ben laten weten er niets over 
te willen zeggen, maar vol¬ 
gens de weekbladen Paris- 
Match en VSD en andere bla¬ 
den is het een feit. 

Hallyday en Baye ontmoetten 
elkaar in mei 1982 voor de te¬ 
levisie. Ze gingen samen een 
huis bewonen in Bougival, 
een Parijse randgemeente. Op 
15 november 1983 kreeg Na¬ 
thalie Baye een dochter, Lau¬ 
ra. 

De rockzanger was voordien 
vijftien jaar getrouwd met de 
zangeres Sylvie Vartan en ge¬ 
durende 62 dagen met een 
jeugdige mannequin, Babeth. 
Over Baye had Hallyday ge¬ 
zegd: ’Zij is de enige intelli¬ 
gente vrouw die ik ken. Zij 
weet mij te nemen zoals ik 
ben en zij is er me lief om’. 
Nathalie Baye had over het 
huwelijk gezegd: „Ik zie het 
nut er niet van in. Ik ben lie¬ 
ver minnares of moeder dan 
echtgenote". 

Duitse TV 
stopt met 
Rockpalast 

ESSEN - Rockpalast is ter 
ziele. Het razend populaire 
Duitse popprogramma dat 
elf jaar lang op gezette tijden 
hele nachten de popliefheb¬ 
bers aan de buis kluisterde, 
is om programma-technische 
redenen uit de roulatie geno¬ 
men. De Duitse programma¬ 
makers willen eens wat an¬ 
ders en Rockpalast is ’auf der 
Strecke geblieben’. Herbert 
Grönemeyer sprak in dat ka¬ 
der van ’eine Frechheit’. 
Voor achtduizend uitzinnige 
toeschouwers vond afgelo¬ 
pen weekend de allerlaatste 
rocknacht in de Grugahalle 
in Essen plaats, met achter¬ 
eenvolgens Big Country, 
Jackson Browne en BAP als 
laatste topacts in precies 
vijfhonderd afleveringen, 
die vanaf 1975 alle groten der 
aarde te zien hebben gege¬ 
ven. 

(ADVERTENTIE) 

NIEUW NIEUW!! 

Eindelijk zijn ze er! 

- de extra dunne kunstslofglazen 

- de superdunne minerale glazen 

- de extra geharde kunststofglazen 

- de overlopende glazen voor de halve bril 

- de extra dunne harde overloopglazen in 
kunststof in grote diameter 

Al deze nieuwe mogelijkheden met 
3 verschillende soorten 
ontspiegeling en ontelbaar vele 
kleuren. 

NATUURLIJK HET EERST BIJ: 


Jong 


en 


• gedipl. opticien 

• gedipl. optometrist o.v. 

• gedipl. contactlensspec. ANVC 

Heerlen 
Akerstraat 18a 
Telefoon 045-714856 


> -m 

•<++ \y 


lij EINDREDACTIE: HARRIE CREMERS 

Tel. 045-739273/739274 


Management wacht op gunstige dollarkoers 

The Gure hoofdact 
op Pinkpop 1986 


door rené van zandvoort 

GELEEN - Afhankelijk of 
de heren wat betreft de 
laatste details dezer dagen 
tot elkaar kunnen komen, 
zullen The Cure, als hoofd¬ 
act, en The Cult op Pink¬ 
pop aantreden. Inmiddels 
zijn The Waterboys defini¬ 
tief gecontracteerd. Wat 
betreft de deelname van 
BAP schijnen er wat obsta¬ 
kels te zijn gerezen die kun¬ 
nen worden teruggevoerd 
op de slechte plaatverkoop 
van hun laatste elpee ’Ahl 
Marnier, Aalglatt’, al zullen 
de duizenden fans die de 
groep uit het Roergebied 
trekt toch wel de doorslag 
gaan geven. En ook de 
komst van de rauwe Te- 
xaanse bluesgitarist Ste- 
vie Ray Vaughan is nage¬ 
noeg rond. Volgens onbe¬ 
vestigde berichten zullen 
ook de Fine Young Canni- 
bals aantreden. 

Dat zijn de laatste gegeven uit 
het Pinkpop-kamp. waar met 
name reikhalzend wordt uitge¬ 
keken naar het contract dat 
The Cure eerstdaags opstuurt. 

The Cure moet natuurlijk de 
hoofdact van Pinkpop worden, 
als het even kan met lichtshow. 
Met The Cure verzekert Pink¬ 
pop zich namelijk weer van een 
grote naam, van een kaliber die 


de afgelopen jaren steeds heeft 
onontbroken. 

Buro Pinkpop heeft met het af¬ 
sluiten van de contracten dui¬ 
delijker dan ooit last van de 
dollarkoers. Het op en neer- 
spelletje dat de Amerikaanse 
munteenheid speelt, maakt de 
managers van topgroepen zeer 
behoedzaam als het om het af¬ 
sluiten van contracten gaat 
Een week of zelfs twee kan in 
dit stadium tamelijk voel geld 
gaan kosten als ze te vroeg toe¬ 
happen. En om geld zitten die 
boys altijd te springen. 

Desalniettemin zullen deze 
week namen bekend worden 
gemaakt, net het oog op de 
voorverkoop voor Pinkpop die 
volgende week zaterdag start 

Daarbij wordt vooral gehoopt 
op het effect dat het contracte¬ 
ren van The Waterboys heeft. 
Een enkele maanden geleden 
nog onbekende groep bij liet 
grote publiek, die op grond van 
een snel opgebouwde live re¬ 
putatie het voorprogramma 
van de drie Simple Minds-con- 
certen in Ahoy mocht verzor¬ 
gen. Daarna ging het snel met 
de groep, die bovenaan het ver¬ 
langlijstje eindigde' van oen 
door Buro Pinkpop en een dag¬ 
blad georganiseerde poll. waar¬ 
bij honderden Pinkpopgan- 
gers hun favoriete lijstje met 
namen mochten indienen. Ook 
hun platenverkoopcijfers zijn 
sinds de Ahoy-eoncerten sterk 
gestegen. The Cure 


HEERLEN/AMSTERDAM - Vrij¬ 
dag en zaterdag vindt in de Meer¬ 
vaart in Amsterdam het tweedaag¬ 
se bluesfestival plaats. Het Am¬ 
sterdams festival ’86 dat beide da¬ 
gen om 20.00 uur begint heeft de 
volgende coryfeeën op het jazzme- 
nue staan: te weten op vrijdag 
Alex Zwingenberger (pianoblues 
en boogie woogie) en Sippie Walla- 
ce (vocals); de swingende blues- 
boogiespecialisten Big Town Play¬ 
boys en als uitsmijter de Chicago- 
bluesgrootheden Carey & Lurrie 
Bell samen met the Midnight Roc¬ 
kers. 

Zaterdag verzorgt Harry ’Cuby’ 
Muskee. leider van ’Cuby and the 
Blizzards, naast zijn functie als pre- 


Op 21 en 22 maart in ’de Meervaart’ 

Bluesfestival met 
jazzcory feeën 


sentator van het festival en work- 
shopleider. het openingsconcert, 
gevolgd door een aantal specifieke 
vertolkers van de Mississippi-blues, 
zoals James son Thomas, Jessie 
Mae Hemphill en Hezekiah & the 
Houserockers. Deze laatste band 


wordt voorafgegaan door het unie¬ 
ke optreden van de in 1984 tot Ame- 
rika's beste West-coastzangeres uit¬ 
geroepen Maxine Howard and the 
R&B Explosion. Het festival wordt 
besloten met the Roomful of Blues, 
een üen-mansformaüe onder lei¬ 


ding van de bekende gitarist Ronnie 
Earl. die met z n allen voor het nodi¬ 
ge vuurwerk zullen zorgen. 

De toegangsprijs bedraagt f25 
(CJP Pas 65 f 17.50) passepartout 
f 40. Kaartverkoop bij de Meer¬ 
vaart (Osdorpplein 205, Amster¬ 
dam ® 020-107393) of bij aangeslo¬ 
ten VVV-kantoren. 

Tijdens het Amsterdams Bluesfesti¬ 
val vindt tevens de wereldpremière 
plaats van de bluesfilm 'Smart’, the 
David ’Honeyboy’ Edwards story. 

Deze door Joost Kraanen geprodu¬ 
ceerde film vertelt het levensver¬ 
haal van de Amerikaanse blueszan¬ 
ger en gitarist ’Honeyboy Edwards'. 


Limburgs Dagblad 


Woensdag 19 maart 1986 # Pagir^, 


angeb. betrekkingen 


PREVOS en partner bv. 
Kunt een vak in de metaal? 
Dan hoert, u niet werkeloos 
:e lopen. Voor meer infor¬ 
matie 045-218793. 

Club RUSTICA vraagt nog 
-nkele meisjes V.d. 
vVeverstr. 9, Kerkrade- 
vVest. Tel. 045-412762 of 
115876. _ 

Privéclub te Geleen kan 
mg MEISJE plaatsen, 
werktijden in overleg. Bel 
.■oor ml. 04494-45098. 

MEISJES gevr. voor escort 
■n privé te 


Technipower b.v. 

vraagt met spoed 

TH/HTS/MTS’ers WTB 
TH/HTS/MTS’ers E/Elektronica 

voor diverse projekten in binnen- en buitenland zoals: 
tekenaar constructeur, onderhoud, servicetesten en in- 
koop. Telefonische informatie 040-122774. 


gevr. voor eset 
1 045-320905. 


Met spoed gevr. RIJIN- 
STRUCTEUR voor volledi¬ 
ge dagen. Inl. 04o 462000 
zussen 12 en 13 uur of na 19 
iur. 


BUITENGEWOON fasci¬ 
nerend vrij beroep op het 
jebied van esotensme ma¬ 
nagement-wetenschappen. 
Tl° 04458-1478. 

Vrouwelijke FRITURE- 
flULP gevr. met erv. voor 
20 uur p.w. in loondienst. 
UI. 045-229037 tot 12.00 
iur. 

Jevr. part-time VER¬ 
KOOPSTER plm. 18 jr. 
roor 25 uur per week voor 
ifd. slagerij in een super¬ 
markt in Roermond. Slage¬ 
njen Pierre hennen. Lm- 
iestr. 35. 5521 EH Eersel. 
el. 04970-14102. _ 

Jafé-disco A Gen Kirk Gul- 
->en vraagt nette BUFFET- 
TULP (vr.l. ± 23 jaar. Tel. 
<4450-1610. _ 

Vaturalia vraagt CONSU- 
. .ENTES mvr, Tel. 045- 
121515 na 18.00 uur. 


Las- en montagebedrijf 
Prevos en Partners BV 

Gevraagd: lassers C0 2 en electr. pijpmonteurs, bank¬ 
werkers en montagemensen, zonder ervaring onnodig 
te solliciteren. Tevens te huur alle lasmachines. Lit- 
scherveldweg 4A, Heerlen, tel. 045-218793. 

MEISJES gevr. voor privé- 
' ' ' 04498 . 


TOPCLUB vraagt 
poed meisje. Tel. 

321580 323399. _ 

vVINKELMEISJES gevr. 
Forroslagerij Winkelcen¬ 
trum "De Parel" Brunssum. ! 
el. 045-271570. j 


met 

045- 


huis. tel. 04498-56756. 

Jonge man gevr. voor KER- 
MISBEDRDF. tel. 04498- 
53284. 

Leerling rest. KELNER 
"Troeadero" Heerlen, tel. 
045-710686. _ 

Bar Monopole Merkstein 
Herzogenrath (D) zoekt net¬ 
te BARDAMES. V.a. 14.00 
uur. Tel. 0949-2406-62928. 

Nette zelfst. WERKSTER 
gevr. voor 4 uur per d. 
f 50.-; alleen zij die goed 
zelfst. kunnen werken ko¬ 
men in aanrn. Br. o. no. HK 
121 Limb. Dagblad, Post¬ 
bus 3100. 6401 DP Heerlen. 

Gevr. COUPEUSE om 
nieuwe kleding op maat te 
maken. Br. o. no. HK 122 
Limb. Dagblad Postbus 
3100, 6401 DP Heerlen. 

Gevraagd met spoed: OR¬ 
GANIST voor commerciële 
band. Tel. 045-410502. 

KINDEROPPAS kleuter 4 
jr. teg. kl. verg. voorn, 
woensd.morg. Br. o. no. HK 
123 Limb. Dagblad b.v. 
Postbus 3100, 6401 DP 
Heerlen. 


Enkele ASSISTENTES 
gevr. voor nieuw te openen 
privéclub. Inl. 04750-33598. 


SPUITER voor muurcoa- 
tmgbedrijf gevr., met erva¬ 
ring. Br.ond.nr. HK 119. 
Limburgs Dagblad, post-’ 
bus 3100. 6401 DP Heerlen. 

HULP in de huish. gevr. 
voor dond. en vrijd.ochtend 
9-12 uur. Tel. 045-751960. 

Aannemersbedrijf Euro 
Expansie zkt. met spoed 
voor Nederland en Duits¬ 
land ploegen METSE¬ 
LAARS, handlangers, tim¬ 
merlieden, ijzervlechters, 
stucadoors. Gibozetters te¬ 
vens uitvoerders, tel. 04490- 
18209. tijdens kantooruren. 

Gevraagd in speelgoedspe- 
ciaalzaak zelfstandige 
VERKOOPSTER met erva¬ 
ring. Intertoys Ton Haagh, 
Raadhuisstr.’4, Geleen. 


Ervaren SCHOONMAAK¬ 
STER gevraagd voor dage¬ 
lijks van 6 u. tot 8.15 u. pro¬ 
ject Kerk rade-West. Pee- 
ters gebouwenservice 
Kerkrade, tel. 045-456709. 

Met spoed gevr. WEEK- 
ENDKAPSTER of kapper, 
leeft, i 20 jr., als tijdelijke 
vervanging, moet modern 
kunnen werken. Br.ond.nr. 
SB 422 LD, Fr. Ercnslaan 4. 
6371 GV Schaesberg. 


DAMESKAPPER ge¬ 
vraagd met ervaring. Bi- 
bob, tel. 04494-53313. 

Vakbekwame METSE¬ 
LAARS gevr. Werk Renne- 
mig/Fossielenerf Heerlen. 
Melden directiekeet Muwi 
van 10.00 tot 12.00 uur. H.H. 
Bockem B.V.. Geleen. 


Gevr. betrekkingen 


NEW LOOK B.V. Baanstr. 
101 Schaesberg. Schoon¬ 
maakonderhoud, gevelrei- 
niging. uitkappen, voegen, 
steigerverhuur. Tel. 045- 
312154-312709. 


I Gevr. CONSTRUCTIE- 
BANKWERKERS. C02- 
lassers, electr. lassers, foto- 
lassers, montge. werkers, 
zond. erv. onnodig te solli¬ 
citeren, melden bij Prevos 
en Partner BV, Litgerveld- 
weg 4a in Heerlen, tel. 045- 
218793. 


Spaartarieven bij de 
Pancratiusbank 

Met ingang van 19 maart 1986 gelden de volgende rentevergoedingen: 


Maandrentedeposito 

5 jaar vast 

maandelijkse rente, minimum inleg ƒ 15.000,- 

Maandrentedeposito 

3jaarvast 

maandelijkse rente, minimum inleg ƒ 15.000,- 

Spaardeposito 

10 jaar vast 

mjmmum inleg ƒ 1000 - 


6V4% (was 6 V 2 ' 


7o) 


5 3 /4% (was 6 %) 


6 3 /4% (nieuw) 


Spaardeposito 

5 jaar vast 

minimum inleg ƒ 1000,- 

6V2% (was 6 3 /4%) 

Spaardeposito 

4 jaar vast 

minimum inleg ƒ 1000,- 

6V4% (ongewijzigd) 

Spaardeposito 

3 jaar vast 

minimum inleg ƒ 1000,- 

6% (ongewijzigd) 

Spaardeposito 

2 jaar vast 

minimum inleg ƒ 1000,— 

53/4% (ongewijzigd) 

Spaardeposito 

1 jaar vast 

minimum inleg ƒ 1000,- 

5V4% (was 5V 2 %) 

Spaarbrieven 

6V2% (ongewijzigd) 


(Spaarbneven zijn waardepapieren, niet op naam gesteld, in coupures van 
f 1000 - met een looptijd van 5 jaar. Er wordt rente over rente vergoed.) 

Groeispaarbewijzen 6 % (was 6V4%) 

(Groeispaarbewijzen zijn waardepapieren, niet op naam gesteld, in cou¬ 
pures van f 1000- of f5000,-, inwisselbaar na 2, 3, 4 en 5 jaar. rente 
5'4%. 5' 2 °o. 554%. Er wordt rente over rente vergoed.) 

VAT-sparen 4-8% (was 4 - 9 ”,.) 

Tussentijds inwisselbaar. Looptijd 5 jr., rente resp. 4%, 5%, 6%, 7%, 8%. 
Coupures van f 1000.-. 

Seniorspaarrekening 6 V 4 % (ongewijzigd) 

Minimum leeftijd 60 jr., basisrente over het hele tegoed incl. alle tussen¬ 
tijdse wijzigingen 4 %%, surplusrente over het saldo dat onafgebroken 
een kalenderjr. op rek. staat 2%. 

5V4% (ongewijzigd) 
5V4% (was 5V2%) 
5V4°/o (was 5V2%) 

6 % (was 6V4%) 

5V2°/o (ongewijzigd) 


Zilvervloot 

’Piek-fijn’-spaarrekening 
Kombipakket voor jongeren 
Spaarselect-extrarekening 
Giro Speciaal Rekening 

Dagelijks giraal beschikbaar tot ƒ 3000,- per maand. 

Ambtenarenspaarrekening 
Bedrijf sspaarrekening 
Termijnsparen opz. 36 mnd. 
Termijnsparen opz. 24 mnd. 
Termijnsparen opz. 12 mnd. 
Termijnsparen opz. 3 mnd. 

Per maand ƒ 2500,- kosteloos beschikbaar. 

Nadere informatie wordt u gaarne verstrekt door: 


43/4% (was 5%) 
43/4% (was 5%) 
5V2% (was 5 3 /4%) 
5% (ongewijzigd) 
4V4% (was 4V2%) 
4% (ongewijzigd) pancratiusbank 


Heerlen: Geerstraat 22, tel. 045-716441 Spaarbank 

Overige kantoren te Heerlen: Vroom & Dreesmann N.V., Geleenstraat 
- Ovidiusstraat 115 - Bautscherweg 68 - v. Kamebeekstraat 11 - 
Kerkraderweg 78 - Wannerstraat 26; Brunssum: Raadhuisstraat 3; 

Geleen: Rijksweg-Zuid 1H - Kluis 48; Hoensbroek: Kouvenderstraat 
11: Kerkrade: Niersprinkstraat 19; Spekholzerheide: Akerstraat 69: 
Schaesberg: Heerlenseweg 4; agentschap: Geleen, Norbertijnenstraat 61. 


Kl. aann. kan nog OP 
DRACHTEN aannemen, 
ook kl. klusjes. Tel. 04494 
43098. _ 

Trap BEKLEDEN. Rails 
hangen. Gordijnen maken. 
Voordeelprijzen en vak¬ 
manschap. Gratis prijsop¬ 
gave. Scnillings Interieur, 
Sunplein 39, Nieuwenha- 
gen. Tel. 045-312613. 


Stalmeier Music 

Hoofdstraat 32 - Hoensbroek - Tel. 045-214253 

Voordelige aanbiedingen 

en occasions op allerlei gebied. 

Orgels, accordeons, gitaren, slagwerken, 
blaasinstrumenten, orkestapparatuur, enz. 
_ Eigen service- en reparatiedienst. 

Meubelinruil 

Tot 1500 gld. geven wij terug voor uw gebruikte bank¬ 
stel, kast of eetkamer, als u die inruilt op nieuwe meu¬ 
bels. Zware massief eiken rundleren en stoffen bank¬ 
stellen aan marktprijzen. Met het minste geld de beste 
kwaliteit kopen, dat is de kunst. Wij hebben geen faillis- 
sementskoopjes, want van niet-bestaande fabrieken is 
het moeilijk service te geven en dat juist stellen wij voor¬ 
op. Nergens beter en zo goedkoop als bij de Nobel-meu- 
belgroothandel. Hoek Nobelstr. Kap. Berixstr. 2, Heer¬ 
len, tel. 045-717496. Vraag vrijblijvend huisbezoek om 
| de hoogste waarde van uw meub els te doen schatten. 

KTV-Video-HIFI van Uden 

uw speciaalzaak met eigen servicedienst en een sorte¬ 
ring die klinkt als een klokje en onze prijzen zeer concur¬ 
rerend. Van Uden, Hoofdstraat 12, Hoensbroek, tel. 
045-212655/214793. 


| Te k. eiken LITS-JU- 
MEAUX-BEDDEN. afwas¬ 
machine volaut. wasmachi¬ 
ne. 2 stalen. 1-pers. bedden. 
045-460245. 


Prachtig eiken BANK¬ 
STEL 3-1-1-zits, vr.pr. 
ƒ 925.-. Tel. 045-324041 na 
16.00 uur. 


x. ge: 

jGER. alum. dak en 2 ach- 
: terdeuren. laadverm. 1000 
] kg. Tel. 045-455234. 


Te k. 1-pers. BED z.g.a.n.. 
| tevens bank, leren draai- 
’ stoel en antiek schilderij. 
1 Tel. 043-474233. 


STOOKHOUT voor open 
haard of kachel, 10 echte m :i 
voor f 550,-. op maat ge¬ 
zaagd en thuis bezorgd 
(minder mogelijk). Tel. 045- 
215716 tussen 10 en 18 uur. 


U zoekt gebruikte meubels, 
zo goed als nieuw? MEU- 
BELHANDEL Lei Romer. 
Einderstraat 46 (verlengde 
Uterweg). Nieuw-Einde - 
Heerlen-Nrd. tel. 045- 
215716. 


ORGELS en key-boards 
honderden guldens voor¬ 
deel. i.v.m. komst modellen 
1986. drumstellen de groot¬ 
ste sortering. Gitaren ner¬ 
gens goedkoper. Inruil en 
financiering mogelijk. Ver¬ 
der alles op muziekgebied. 
Muziekhuis Lyana. Mau- 
ritsweg 48, ‘Stein. Tel. 
04495-3227. 


Te k. 16 mm FILMPRO- 
JEKTOR, videocamera, 
stereomixer en party super 
8 gel. films. 045-725162 na 
18.00 uur. 


Te k. mod. BUGGY m. 
zwenkwielen voor ƒ 125.- + 
autostoeltje f 125,-. Tel. 
045-32226O. 


Te k. WASAUTOMAAT, 
Miele en wascombi AEG. 
m. garantie, tevens répara- 


Te koop gevraagd 


Hoogste prijs voor alle 
gouu, munten. POSTZE¬ 
GELS en ansichtkaarten. 
Akerstr. 208 Iloensbroek. 
Di-vrijd. 4-6 u. Zat. 10-5.00 
uur. 

Te k. gevr. POSTZEGEL- 
en muntenverzamelingen 
„la Philatelic" Leenderweg 
123. eindhoven, tel. 040- 
125330. _ 

GOUD, zilv. munten, 
postz., vrijbl. tax. Cont. bet. 
Grocnstr. 109 Geleen. 

Wij betalen hoogste prijs 
voor loop-, sloop-, schade- 
en BEDRIJFSAUTO'S. 


1 60 m WINKELRL" 
in winkelcentrum Zu' 
Gelecn. Direkt te aafl 
(14492 2515. na 19.nn t 


tie 


045-325819. 


Wegens vertrek zeer exclu¬ 
sieve hypermoderne IN¬ 
BOEDEL. Tel. 045-462270 
of 04406-14476. 


STUCADOOR kan nog 
binnen- en buitenwerk aan¬ 
nemen. Tel. 045-459073. 


ANTENNEPROBLEMEN? 
Antennebouw Koehen. 
045-441693. 


DAKDEKKERSBEDRIJF 
M. Haas voor alle vernieu¬ 
wingen, reparaties van alle 
soorten daken. goten, 
schoorstenen, dakkapellen, 
dak beschoten en dakisola- 
tieplaten. Kerkrade/Vaals. 
Tef 045-451862. 


181570 


Uw dak in goede handen 
bij dakdekkersbedrijf DE 
NOK. met de langste schrif¬ 
telijke garantie. Tel. 045- 
224459. 


Voor VAKBEKWAAM be¬ 
hang- en sehilderwerk- 
zaamheden: tel. 045-210020. 

Alles in één hand! Bel Hans 
Lips B.V. voor al uw tim¬ 
mer- en DAKWERK, span¬ 
ten, dakkapellen, isolatie, 
kozijnen, interieurbetim- 
mering enz. alsook alle 
soorten daken, zinkwerk v. 
nieuwbouw of onderhoud. 
Tel. 045-453818. _ 

Ontstoppen 

en reinigen van riool 
of afvoer. Riarex Heerlen. 

Tel. 045-716425. 


Voor al uw DAKWERK 
dakdekkersbedrijf Schnp- 
sema. Tel. 045-463900. 


OPRITTEN en terrassen in 
klinkers of sierbestrating, 
ook tuinaanleg. Tel. 045- 
210108. 

Voor SIERBESTRATING, 
terras, oprit en vakman¬ 
schap. Vrijblijvend prijsop¬ 
gave en advies. Erkend 
stratenmakersbedrijf Nico 
Gerards, tel. 045-313956. 

Voor al uw c.v., SANITAIR 
en dakwerkzaamheden. 
Bel vrijbl. 045-423346. 


TUINMAN voor het opma¬ 
ken. verzorgen en onder¬ 
houden het hele jaar door, 
óók aanleg. Bel 045-272093 
na 18 uur. 


LOODGIETER 

045-227726. 


nodig bel 


Te koop aangeboden 


IJZER en staal. Verkoop 
van alle soorten staafstaal, 
ronde buizen, vierkante 
buizen, rechthoekige bui¬ 
zen. betonijzer, bouwstaal 
matten, balken en platen 
Ook verkopen wij alumi 
nium, koper en messing 
Alles is op maat leverbaar 
Felix Philips, ijzer en staal 
Industriepark Nuth. Tel 
045-241422. T.o. Makro. 


KEUKENS, keukenappa 
ratuur. Laag in prijs, met 
garantie. R/J Handelson¬ 
derneming. Stationstraat 
294. Nuth. Tel. 045-242602. 


AANHANGWAGENS, ge¬ 
middeld 25% goedkoper - af 
fabriek. Gekeurd door de 
rijksdienst wegverkeer. 
Gratis thuisbezorgd. Solide 
BV, 078-180408. 


MAGAZIJNVERKOOP 
met kortingen tot 60%. In 
Echt staat net centrale keu- 
kenmagazijn van Hom. 
Hier worden ook alle de- 
monstratiekeukens verza¬ 
meld. Deze demonstratie- 
keukens worden te koop 
aangeboden met grote kor¬ 
tingen tot 60%. Zoekt u een 
buitenkansje? Dan naar 
Horn. Voor Limburg: Horn 
centraal keuken magazijn , 
Lopenweg 2, Echt. 04754- 


KANTELDEUREN. rol¬ 
deuren, sectiedeuren met 
of zonder afstandbediening 
in 23 maten direkt lever¬ 
baar. Afstandbediening, 
computergestuurd, ge¬ 
schikt voor alle soorten ga¬ 
ragedeuren compl. met 
zender voor in uw auto. Fa. 
Straten, Eijkskensweg 18, 
Geulle. Tel. 043-641044; 


Alle srt. HUISJES, schuur¬ 
tjes. kippen- en hondehok- 
ken v.a. ƒ 195,-. Houtbouw 
Ubachs, Eygelshovergracht 
39 Kerkrade. 


Te koop FOTOCOPIEER- 
APPARAAT vanaf 450 gul¬ 
den, half jaar garantie. 
Spoor Kantoormachines 
Bocholtz. Telefoon 045- 
443961. ’s Woensdags na 
18.00 uur. 


Inbouw- 

apparatuur 

Etna - Pelgrim - Siemens 
etc. met 25-40% korting. 

Vossen Keukens 

Glaspaleis - Kerkplein 45, 
Heerlen, tel. 045-717555. 

Aanbidding VELOURS- 
GORDIJNSTOF vanaf 
ƒ 19.75 per mtr.; couponnen 
ƒ 13,- per mtr. Prima naai¬ 
ster. Velourshop Nobelstr. 
32C. Heerlen, tel. 045- 
714161. 


ZONNEN, kuur 12x voor 
ƒ 60,-; tel. 045-727742. Kof¬ 
fie gratis. 


Spectrum ENCYCLOPE¬ 
DIE te k. 25 grote delen, 
nw.pr. / 4800,- voor 
ƒ 1275-, Tel. 045-454628. 


Eiken MEUBELEN, ge¬ 
loogd in de was of gekleurd 
naar wens. De grootste van 
Nederland! Motke-Vefato, 
Printhagenstraat 3. Klein- 
genhout-Beek. Tel. 04402- 
/3044. 

Goede KLEURENTEE- 
VEE'S grote sort. Philips i 
grootb. vanaf ƒ 195,-; met i 
gar. Radio Geel. Grasbroe- I 
kerweg 25 Heerlen 045- I 
724760. 


Nog enkele 

showroom- 

keukens 

met 40-50% korting 

Vossen-keukens 

Eikenderweg 77 en 
Kerkplein 45 Heerlen 
Tel. 045-712158-717555. 


BIELZEN, palen, schaar- 
hekken, afrast., schermen 
enz. Impreg, In de Cramer 
104, Heerlen, 400 m voorbij 
LD richting Hoensbroek 
Tel. 045-751687/226067, bez 
mog. 


Te k. OPENHAARD- 
IIOUT, berken. Tel. 045- 
210108. 


KLEURENTELEVISIES 
O.a. Philips. Blaupunkt, 
ITT vanaf f 195.-. RadioTV 
Frank B.V.. Bokstr. 33. 
H'heide. Tel. 045-213432. 


KLEURENTEEVEE. Gro¬ 
te sort. met garantie. Alle 
merken vanaf ƒ 175,-; 
zw. wit-t.v. vanaf ƒ 75,-. 
RTV v. Voorst, Ganzeweide 
48. Heerlerheide, tel. 045- 
213879. 


Te k. massief eiken EET- 
HOEK en massief eiken 
kast, vr.pr. (3500.-. Tel. 
04406-14564. 


GCHjORCOPY 
CENTRE 
BEKENT KLEUR 

Kleurenfotokopieën A3 en A4 


Ook voor zeer voordelige 
zwart wit kopieën. Per kopie 
f o 10 en mei een abonnement 

aenl a nog voordeliger uil 

500 A4 kopieën 40, me ■ 6 
1000 A4 kopieën 70,- > Te k. Limburgs Dagblad 
BINGO-KAARTEN voor 
maar ƒ 3,50. Elke week 
kans op ƒ 5000.-; Speel mee 
en win met Limburgs Dag¬ 
blad Bingo. 

KLEUREN TV te k. door 
bijzondere omstandighe¬ 
den. 045-454628. 
717121 


>p i.v.m. SHOW- 
ROOMVERNIEUWING 
alle showroomkeukens, 2 
badkamermeubels en div. 
inbouwapparatuur v. 
ciale prijzen. Gema 
Burg. Lemmensstr. 
Geleen. 


S K 

216, 


„Piccolo’s.. 

zijn kleine advertenties in het Limburgs Dagblad om iets 
te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren enz. enz. 

Waar... 

kunt u deze advertenties opgeven'? Bij alle kantoren van 
het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen: 

Sittard 

Sigarenhandel Augustus v. Neer, Markt 18 

Beek 

Drogisterij De Driehoek, Elsstraat 43 

Heerlen 

Sigarenhandel N.J. van Verseveld, Saroleastr. 80 A 

Heerlen 

Kantoorboekhandel G. Alberts. Dr. Poelsstraat 22 

Vaals 

VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47 


Te k. BABYUITZET, kl 
kast, commode, babystoel 
en kinderkleding van~0 l'm 
3 jaar. Oranjestraat 39, 
Brunssum (Egge). _ 

Te k. zwaar massief eiken 
EETHOEK. rieten zitting, 
nw.pr. f 3400,- voor ƒ 950,-; 
z.g.a.n. 2-drs. 2 laden om- 
akleerkast, vr.pr. ƒ 550,-; ba¬ 
rok vitrine ± 40 jr. oud, 1.40 
m br. en 2 m hoog, vr.pr. 
ƒ 1250.-; barok eethoek, als 
nieuw, ronde tafel, als. nw, 
f 1000.-; Brabantse platte- 
buiskachel, 100%, vr.pr. 
ƒ 650.-; oude potkachel Go¬ 
din. 100%. vr.pr. ƒ 275 -; 
eiken tv-taiël ƒ 60.-. oude 
bewerkte 3-arms 

hamglamp met kapjes, 
ƒ65,-. Dr. Schaepmanpfein 
14. Molenberg-Heerlen, 
045-419046. __ 

Te k. compact 1100 STE¬ 
REO-INSTALLATIE, prijs 
ƒ 250,-. Te bevr. Hudson- 
straat 19, Heerlen. 


TIEK. Inl. tel 


3 Op \ 

. 045- 


417797. 


Te k. GASFORNUIS merk 
Pelgrim, bergmeubel 

(bruin gevlamd), 4 houten 
keukenstoelen, zitting skai 
bekleding, haardfauteuiltje. 
Tel. 04405-1326. 


SCHRIJFMACHINES 
IBM en Olivetti, elektr. 
schrijfmachines al vanaf 
ƒ 375,-. Emly Handelson¬ 
derneming 04498-54510. 


BUREAUS, stoelen, kas¬ 
ten, rekken, te veel om op te 
noemen. Emlv Handelson¬ 
derneming, 04498-54510. 


Houthandel 

Rinkens 

Nieuwenhagen - Waubach 
045-311892/045-319846 

Scherpe 

prijzen 

Balken, vloerplanken. 
spaan/eterniet/golfplaten, 
lichtkoepels, schroten 
tuinhout, underlayment pl. 


VIDEO en kl. TV te koop 
gevraagd, kl. defect geen 
bezw. 04406-12875. 

SIMUNT: inkoop van alle 


<p van 

goud. zilver en Briljanten. 
Vrijblijvende taxatie, con¬ 
tant geld. Simunt. Misboek- 
straat 2, Sittard, tel. 04490 
21965. 

Defecte KLEURENTEE- 
VEE'S uitsluitend vanaf 
1976. Tel. 045-723712. 

AUTOSLOPERIJ vraagt 
loop-, sloop- en schadeau¬ 
to’s. Tegen een goede prijs 
en vrijwaring, bel nu tel. 
045-751325. 

AUTOSLOPERIJ vraagt 
loop-, sloop- en schadeau¬ 
to's. Hoogste prijs + vrijw. 
bewijs. 045 752997. 


Nieuwenhagen: gé 

ZIT- SLAAPKAMER 
meensch. keuken. \v 
Tel. 045-315418. 

Te huur gem. ZIT- SL 
KAMER met kd 
I -pers. Schandelerstrl 
Heerlen, tel. 04 5-72031 

Te huur te Land 
Schanserweg 11: KAJ 
met eigen keuken, di 
en wc. t 575,- p.mnC 
043-647280 ._^ 

Te h. Valkenburg. 1 
gestoff. APPARTEW 
m. kitchenette, eigen 
che en toilet l 550.-. 
P.M.. tel. 04406-12525. 

Te h. gevraagd APPA 
MENT met 2 slaapk.. I 
tard of Geleen. huur ƒ 
tot ƒ 700.-. br.o.nr. Si 
L.D. Sittard. Baa 
j 16,6136 ER Sittard. 

Gemeub. KAMER in I 
j rade-e. Tel. 045-459278 

! Gem. ZIT SLAAPKA' 
te huur. 045-460245. 


Te huur gevraa; 


Man. 47 jr.. zkt. KOSTJ 
met huiselijk verkeer.' 
omg. Kerkrade. Br.or 
11K 129 Limburgs Dai( 
postbus 3100, 6401 

Heerlen. 


Inkoop GOUD. zilver, brilj.. 
munten enz. Defect of heel 
„contant geld". V. Verse¬ 
veld. Elisabethstraat 38, 
Geleen, 04494 43754: Saro- 
leastraat 80A. Heerlen, tel. 
045-714666. 


Wij betalen hoogste prijs 
voor loop-, sloop-, sehade- 
en BEDRIJFSAUTO'S. 
Tel. 045-727742 - 723076. 


Te k. gevr. AUTO'S, schade 
oi' defect geen bezwaar, tel. 
045-724928. 


KACHELS uitverkroop 
50% korting vanaf ƒ200,-; 
De Kachelsmid Walem 21 
tel. 04459-1638. 


Aanbieding woensdag 

4 Berlinerbollen 3,95 

Aanbieding vrijdag en zaterdag 

Grote gesort. fruitvlaai 9,95 
Tarwebrood 2,25 

Bakkerij Coumans 

Kouvenderstraat 86, Hoensbroek - Tel. 045-212656 


Te koop uit faillissementen 

o.a. zwaar eiken bankstellen, div. eiken eethoeken, 
eiken kasten etc. Beneluxshop, Heulsstraat 29, Heerler¬ 
heide, tel. 045-224855. 


Nieuw! „WOMAN" Mode j 
voor de vrouw van nu. Zie' 
a.s. vrijdag L.D. ' j 


Houten REGENTONNEN 
ƒ 27,50 p. si. Tel. 045-213877. j 

GRINDTEGELS 6040! 
.1 3,50 p. st. Gebr. Creugers, i 
Economicstr. 46. H'broek.! 
tel. 045-213877. 


KLEUREN-TV te 
prachttoestel, 043-642217. 


k. 


KLEUREN-TV wegens 
omstandigheden, bijzonder 
mooi, 045-417988. 


Te k. GASHAARD ( 75,-; 
koelkast ƒ 90.-: kookplaat 
ƒ 75,-: gasforn. ƒ 165,-; was- 
autom. ( 275.-; wasdroger 
ƒ250.-; Tel. 045-721759. 

Goedkoop te k. 2e HANDS- 
MEUBELEN. barok bank¬ 
stel. eiken bar. keukenkast. 
± 10 bankstellen. 3 slpk., 
dressoir, div. eethoeken, 
ronde ant. tafels. Kouven- 
derstr. 208 Hoensbroek. 


Zonnehemels 

groot- en detailhandel Van Erp B.V. 
Zonnehemels vanaf ƒ698,-, ƒ998,-, ƒ 1198,-, ƒ 1498,- 
enz. De laagste prijs - de beste service - grootste sorte¬ 
ring. Sittard, 04490-13531; Heerlen, 045-711300; Kerk¬ 
rade, 045-456999. 

Bruids- en modestoffen 

Modestoffen Tummers 

Exclusieve bruids- en modestoffen, 
hoedjes, kapjes, garnering 
Brunssum, Kerkstraat 302, Promenade 
_ Tel. 045-272677 _ 

Kleuren TV’s 

te koop uit faillissementen vanaf ƒ 150,- tot ƒ 650,-. Be¬ 
nelux Shop, Moltweg 41B, Kakert Schaesberg, 045- 
326160. 


VERZAMELAARSTER 
zkt. gebr. handwerken zo¬ 
als alle srt. kant. gehaakte 
gordijnen, oud linnengoed 
met kant of geborduurd, zo¬ 
als tafel en Leddegoed etc. 
Aanb. gaarne op zat. 22 
maart tussen lü en 17 uur. 
Akerstr. Nrd. 11. Bruns¬ 
sum. inl. tel. 045-323004. 
tussen 18.00 en 20.00 uur. 

Te k. gevr. WASAUTO¬ 
MAAT en kl. diepvries. 045- 
721759. _ 

Inkoop 

goud en zilver. Wij geven 
hoge prijs tegen dagkoers. 
Defect of heel. Interpre¬ 
sent, Rijksweg Centrum 
15, Geleen, 04494-55003. 


Wij kopen afgekeurde 
AUTO’S, wij betalen goed. 
Tel. 045-458121. 


Ruilen 


EENGEZINSWON. te 
m Treebeek teg. c* 
z.won. te Hoensbroei 
! omg. Lolbroek. Inl. ii 
' uur tel. 045 210174. 


Onroerend goe' 


SNELLE VERKOOP 
uw huis daarnaar stlj 
wij bij onze bemiddd 
Vrijblijvende mfornl 
Troost Onroerend ö 
Heerlen. Tel. 045- 7179? 

Huis verkopel 

Géén verkoop- 
géén kosten 

Aquina 
Makelaardij B. 

045-715566 

KERKRADE W.: centr 
oudere tussenwen, mé 
en berg., keld.. zoid 
diepe tuin. Pand moei 
geknapt worden, subsi 
mogelijk. Pr. ('62.500.-' 
464300'. 

BLEIJERHEIDE: V 

woonh. met cv., keld.. I 
en veranda, uitgeb. W 
met aanb.inst... L-woordV 
slpks.. badk. (geen tf 
vruagpr. f 85.000.- f 
>4300. ! 


46 


Te k. gevr. VIDEO’S en 
kleuren tv’s di4’. g. bezw. 
045-326160 b.g.g. 228825. 


KNOP ACCORDEON 120 
bas. merk Scandalli 7 reg. 
of te ruil teg. Oostenrijker, 
045-325513. 


Te k. Fender jazz bas Hüf- 
ner, electr. GITAAR, 045- 
251598. 


KLEUREN TV te k. en ste 
reo. vanaf f 150,-, prima toe¬ 
stellen. 04406-128(5. 


Te koop nog prachtige 
hang- of STAVERLICH- 
TInG en stijlmeubeltjes 
aan extra voordelige prijs! 
Bel voor event. afspraak 
04494-44141. 


Te k. FRITURE 
ligging, tel. 045-318154 tüs 
sen 19 en 20 uur 's avonds, j 


POSTZEGELVERZAME- 
LING t.e.a.b.. orgel electr. 
m. rytme. spec. elf. enz. 
Ook ruilen v. draagb. orgel. 
Tel. 045-725493. 

Te k. eik. TV, videokast, 
mooie uitv. Horatiusstr. 27 
Hrl. tel. 045-718748 na 18 
uur. 

Te k. klass. EETH. noten. 
Vraagpr. ƒ 900,-: ant. noten 
biedemeier comm. ƒ600,-; 
tevens bankstel, mass. eik. 
eeth. + kast. slaapk. en sa¬ 
lontafel. Tel. 045 


Te k. 4 kg NAVELSI¬ 
NAASAPPELS ƒ4,95: 
wortels en uien 2 kg ƒ 0,98; 
sla en komkommers 2 st. 
ƒ 0.98: appelen en peren 3 
kg ƒ2,50; spruiten ƒ1,50 
per kg; paprika ƒ3,50 per 
kg; selderij 2 st. J 1,25; prei 
ƒ1,50 per kg p.k.; witlof per klant perkpl. vanaf 
ƒ 7 50 p.b. H. Timmermans, 
Julianastraat 15, Merkel¬ 
beek. 


Voor meubels + interieur, 
kamerdroog EIKEN. 

Ammu Hout. Bleekwal 4, 
Susteren, di. t/m vr. 12-17 u„ 
zat. 9-12 uur 04499-2888 of 
04497-1793. 


Weg^ verh. tek. ant. COM¬ 
MODE + kleerkast tel. 045- 
458383. 


KLEUREN-TV te k., mooi 
model toestel, weg. omstan- 
digh. 04494-51136. 


AARDAPPELEN te k. H. 
Beckers, Heerlerweg 105 
Voerendaal 045-751471. 


CIRKELZAGEN Widia. 
diam 300 mm f 75,-. 350 mm 
ƒ89,-, 400 mm ƒ 99,-. 24 tnd. 
Univers bladen, topkwali¬ 
teit. Geurten Hoensbroek, 
045-212531, Hommerterweg 


Te huur aangeboden 


ZELFVERHUIZEN md 
onze speciaal ingenchte 
meubelwagens voor perso¬ 
nenauto rij bewijs. Tevens 
verhuur personenauto’s en 
busjes. Autoverhuur Colla- 
ris, Schelsberg 45, Heerlen. 
Tel. 720202. 

VERHUIZEN .' Zelf doen is 


van Bastiaans, Spoorsingel 
50, Heerlen. Ook luxe wa¬ 
gens, busjes, campers. Bel 
ons 045-724141. 

.. VJVI. 

meinenstr. 1 #19. Kerki^ 
West. Vraagpr. ( !58.0t 
k.k. . Bezichtiging na^ 
spraak 045-411924. Gel)^ 
vrij te aanv. na overleg. 

Te h. KAMER m. vulpens. 
ƒ 750,-; per mnd. Hotel Me¬ 
tropool. Putstr. 27 Eygels 
hoven tel. 045-351283. 

KERKRADE WEST: 1 
ma onderh. tussenwen, i 
cv., berg., tuin. luxe keulj 
slpks.. badk. etc. Rust. 1» 
Kijken is kopen! Vraad 
ƒ98.000.- 045-464300. 

Nabij Heerlen te huur een 
halfvrijst. woning m. gara¬ 
ge, voor- en achtertuin. Net¬ 
te woonbuurt, ƒ 925,- p. 
mnd. Inl. 04494-48180. 

Uw woonhuis verkop* 
Geen verkoop, geen kosl* 
BOPA O G 045-324133. , 

Gemeub. KAMER te huur 
m. eigen kookgeb, koud en 
warm water. Hommerter 
weg 21. Hoensbroek. tel. 
045-415718 of 045-725053. 

Te k. bij de kantoren j 
deze krant en in wijde 0, 
geving bij vele verkool 
dressen met het speci 
Limburgs Dagblad Bin 
vignet. BINGOKAART 
voor maar ƒ 3,50! É 
week kans op ƒ 500Ö 
Speel mee en win met Ü 
burgs Dagblad Bingo. , 

Te huur KAMER te Wau¬ 
bach. Tel. 045-325208. 

KAMER te huur in cen¬ 
trum van Heerlen. Direkt te 
aanv. Vrije opgang. Tel. 
045-724690. 

KAMERS te huur met voll. 
pension. Buttingstr. 24, 
Hoensbroek. 045-214804. 

SCHAESBERGERVELJt 

halfvrijst. woning rond 1 
tuin. hoek Amsterdam P 
terdamstr. In!, tel. 0 
313866-045-310741. É 

Te h. BOVENWONING. 
Rdr. Hoenstr. 128, Hoens¬ 
broek. 


WONING. Inli? gezar 
lijke hal. gescheiden 
trees voor u) benede 
ning: hal. L voit 

woonk. ca. 45 m . grote 
ken, douche met te 
slaapkamer met inbc 
kastenwand. grotenc 
onderkelderd. tuin en V 
ging. garage voor 2 aui 
b) 2e woning: le \-eP 
ping: 3 slpk.. keuken. P 
met ligbad en wod 
9x3.60 m; op de 2e icf 
ping 1 slpk. en 2 zolders*» 
schikt als winkel. B( 
woningen hebben apr 


Mijn mode. 


Dat bepaal ik 

zelf. 

Pieters Dortu 

dus. 

Als ik nieuwe kleren nodig heb, dan laat ik me niet 
v erteUen hoe ik eruit moet zien. Dat bepaal ik zelf. 

Bij Pieters Dortu weten ze dat. Ik kom er altijd langs 
als ik de stad inga met nYn meisie. 


Moustache: jacks, pantalons en overhemden ETERS 


HEERLEN 

PROMENADE 

GELEENSTRAAT 


MAASTRICHT 
GROTE STAAT 


SITTARD 

MOLENBEEKSTRAAT □ O R T U 


DE NIEUWE MC. HERMANS HEEFT ALLES M HUIS. 
^ 1 .i S 


V %&MÉ r^r 

lèfer 


Golden delicious, Goudreinetten, Idared en 


zak 2 kilo* 


[NUPËRKILD3HAIVlBURGERSGRAnS 

o QQ xjFa qn 

feaiVV Nu per kilo** «BW W 


TOMATEN. 500 GRAM* 
SLA, 2 KROPPEN* .. 


1.49 

0.98 


VOORKEUR 

fVIERK 


IllIllS» 


JLORIDA-r 

' — • 

ZONNEBLOEMOLIE, 
van ons eigen Voor- 
keurmerk. 

Hoogwaardige tafel- 
kwaliteit in literflacon 
jfan 1M . 

2.49 


FRUITIGE EXOTI¬ 
SCHE SABATÖSSO 
FLORIDA PIZZA van 
450 gram, heerlijk 
als maaltijd of als 
verrassing bij de buis. 
van 44? _ 


..•Wvjy. j? 5 


3.99 


RÜNDERBIEFSTUK, 100 GRAM* _ . 2.25 
0SSESTAART, 500 GRAM*_ _ 3.45 


MEJJA HALFVOLLE 
KOFFIEMELK, het 
zonnetje in uw koffie. 
Fles 1000 gram 
LvanZ45T _ 


KiïiïSm* 

i] 


1.99 


/ MO NA YO KI DR I NK, 
ƒ ’n hele liter zuivelste 
1 verwennerij, 
j In de smaken fram- 
i boos, vanille of perzik 
van Utf_ _ 

1.39 


Vijftig jaar Jac. Hermans. En we gaan door 
met het doen van onze spektakulaire 
jubileumaanbiedingen. 

Deze week stunten we o.a. met 
een overheerlijke Limburgse vlaai en nog 
tal van andere aantrekkelijke produkten. 

Loop de aanbiedingen maar na. 
En verbaas u over de scherpe prijzen van 
die nieuwe Jac. Hermans. 

C7~>—-v L .-CTTD) 


‘ 'I 


Ko’“i»w 


VERS ACHTER GLAS IS DEZE WEEK ONWEERSTAANBAAR VOORDELIG. 

Ruime keuze uit wel 12 verschillende produkten 

van suoer-groenteman Hak. Deze week pot I I 

van 370ml dubbeltjesgoedkoper_ \JW%J 


DEZE WEEK WORDT ’T VOORDEEL 
EXTRA SCHERP AANGESNEDEN. 


RASECHTE LIMBURGSE VLAAI. APPEL-OF ABRIKOZENVULLING. 
Ca. 1100 gram lekkers voor bij de 
koffie. Elke dag vers gebakken in 
het zuiden des lands. 

Wees er snel bij want ze vliegen de 
deur uit en voor u’t weet zijn ze 

op. Maximaal 2 vlaaien per klant, iÉLJW 

Van4^Tvoor__ DUO FIJNWASMIDDEL 

PAK 1000 GRAM_VAN Té? 2.99 


VENCO VOLDROP 

ZOUT OF ZOET. 

ZAK 250 GRAM_ 

CORNED BEEF 

BLIK 340 GRAM . .._ 


CROKY PYRAMIDO’S 

ZAKJE 50 GRAM _ _ 0.99 


JIF 

FLACON 250 ML. 

KANO'S 

PAK 5 STUKS _ 


SNACKS 

PEPPER 

ZAKJE 100 GRAM. 


VOORKEUR 


Aanbiedingen zijn geldig t/m 
zaterdag 15 maan 1986 zolang de 
voorraad strekt 

'Aanbiedingen in filialen met vers 
afdeling 


IWlsl 


. VAN TT? 1.99 
VAN 34? 2.99 


PANTIES VOORKEUR 

IN DE MATEN 38/40, 40/42.42/44 

OF 44/46 PERSTUK_VAN Jé? 1.79 

VITA RODE KOOL MET APPELTJES 

DIEPVRIES, 

PAK 450 GRAM _VAN lé? 0.99 


COTE D’OR BONBON 
GEVULDE REPEN 

PAK 3 STUKS . 


1.99 


. VAN JT? 0.99 
VAN \M 0.99 


HAUST PARTY MELBA TOAST 

2 e PAK VOOR DE HALVE PRIJS 

VIA GELD-TERUG AKTIE__1. 


HAUST PANEERMEEL 

PAKJE 150 GRAM_VANJT8? 0.69 


SIGAREN 

CIGARILL0, DOOS 50 STUKS 

SENORITAS OF 
WILDE HAVANAS 

DOOS 25 STUKS_ 


1.49 

14.00 


10.50 


van, o?? 0.89 


TENNISSOKKEN 

DAMES OF HEREN. PER PAAR 2.99 


wmm -KT— ' - ' * ZL 

-V' , " < * 'JMm 
«mm 
^ *0. 


—-j 


JacHermans 
f. / f* 


KI V 

b 


cir* 


o „ 
i] * m m 


j 

i 


ï i ;l t’i M: b 


1 iHiilL 


Onroerend goed 


t»nh 

t-Raa 

alfvrijst. ouder 

UIS te k. in Kcrk- 
nrade, 045-460245. 


ina 

La; 

lesk 

nelli 

'fieesl 

je tarieven, 
undig advies, 
e afhandeling. 

tal in 'n halve dag] 


K 


^SOONUJKE leningen 

84x 60x 36x 

5.000 - 134 200 

2.000 205 261 393 
000 342 435 655 
.000 514 652 982 
J)00 685 8701310 

e ffekt. rente vanaf 10.000: 
^Tl,6%; tot 10.000,-: 13%. 

Werludensrisico is 
Bestal meeverzekerd 

Andere bedragen en 
°Dtijden zijn ÓÓK mogelijk. 

'Nancieringskantoor 
\l ^fdstraat 9 Hoensbroek 
^L.045-225000 
0 Heliik$ vin 9 tot 21 uur. 
25 jaar gespecialiseerd 
kredietbemiddelaar. 46 


Informatiedag 

Donderdag 20 maan 

hypotheken 

van 9.00-21.00 uur 
Bespaar 

duizenden guldens 

op uw huidige hypotheek. 

Bijzondere hyp.rente 5,9%, keuze uit 19 hypotheekban¬ 
ken. Vrijblijvende informatie op ons kantoor. 

Inl. Stienstra Heerlen Assurantiën B.V., 
Kruisstraat 56, Heerlen 

__ Tel. 045-712255 

Wij zoeken voor 

bemiddeling, woonhuizen 

in Amstenrade, Doenrade. Hoensbroek en Oirsbeek in 
de prijsklasse ƒ 80.000- - ƒ 125.000,-. 

Geen verkoop, geen kosten. Voor nadere informatie 

Stienstra Heerlen Makelaardij b.v. 
Tel. 045-712255. _ 

Urmond 

Rustig gesitueerd, mooi halfvrijst. woonhuis met garage 
en tuin. Ind. b.gr.: hal, woonkamer met open keuken; 
verd.: 3 slaapkamers, badkamer, zolder; c.v. Prijs 
ƒ 125.000,- k.k. Livac B.V., Brugstraat 19, Sittard, 
04490-10855. 


De centrale HYPOTHE¬ 
KEN, rentes va. 7,1% tot 30 
jaar vast, uitst. voorwaar¬ 
den: nw. leningen overslui¬ 
ten best. hypotheken, gratis 
advies bij Koop/verlcoop 
woning. Inl. B-L Assuran¬ 
tiën, Heerenweg 316A, 
Heerlen, tel. 045-210101. 


Einane.bureau Academici, 
biedt HBO’ers en academi¬ 
ci een HYPOTHEEK met 
1007e financ. zonder gem- 
.garantie, rentes va. 7,1% tot 
30 jaar vast, uitst. voorwaar¬ 
den. Inl. B'L’ Assurantiën, 
Heerenweg 316A, Heerlen, 
tel. 045-210101. 


Te k. BOVENWONING. Ir. 
Bungestraat 71, Heerlen- 
Welten. 

te koop 440 m2 BOUW- 
GROND front 13 mtr. Inl. 
Nieuwstr. 19, Grevenbicht, 
04497-1685. 

Mooi BOERDERIJTJE in 
België op ± 700 m van 
grens Maastricht. Chique 
burgerhuis, schuur, paar- 
destallen. weiland naar 
keuze. Een normale ver- 
handelingspnjs is te be¬ 
spreken bij bezichtiging. 
Tel. 09-3211713749. 

BLEIJERHEIDE: goed ge- 
renov. tussenwon. met cv., 
keld.. zold., uitgeb. kcuk. 
met luxe inst. etc. Pand is 
beslist een bezichtiging 
waard. fl 17.000.-. 04!> 

464300. 


Bouwvak 


DAMOISEAUX Heerlen 
verkoopt en verhuurt meer 
dan u denkt! (Verhuur zon¬ 
der borg). Tel. 045-411930. 


Dw.poedels, Yorks, terriërs 
fox, terr. tekkels, ruwh. + 
langh. rottweilers, allen 
pups met st.b. Walem 11a. 
Schin op Geul, 04459-1237. 
Tev. hondenkapsalon, 
rijksgedipl. 

RUWHAARTEC- 
KELTJES, geënt + stam¬ 
boom zeer mooi. Thull 
30A, Sehinnen. _ 

PAPEGAAIEN gevr. v. 
kweek. Niet praten en 
schreeuwen geen bezw. of 
inr. v. jonge amazone. 
04494-49517. 


Te k. jonge KONIJNEN 
Rode Nieuwe Zeelanders. 
Europaweg-Noord 91. 
Ubaen over Worms. 

Te k. M. HERDER goed 
waaks, zeer mooi. Tel. 045- 
227509. 

Te k. GROENENDAELER 
teef 11 mnd. met pap. H. 
Dunantstr. 161, Brunssum. 

Siamese POES, 8 maanden. 
Tel. 045-451873. _ 

Te k. 4 M.H. 2 van 9 mnd. 
bloedl. v. Tiel, 2 van 11 wk. 
bloedl. Rico (Louis Frijen v. 
Tiel + Tanja, Leta. Sonja 
van Claessen. Spoordijkstr. 
52, H'broek. 

CHOW CHOW te k. liefst 
voor gezin met kind. Te 
bevr. 045-417372. 


Auto's en motoren 


ACCU’S rep., laden, nieuw. 
Limb. Accu Centrale B.V.. 
Grasbroekerweg 67, Heer¬ 
len. 

KENTEKENPLATEN ■ 
klaar terwijl u wacht. Tel. 
045-724700. Limb. Accu 
Centrale B.V., Grasbroe¬ 
kerweg 67, Heerlen. 

De Limb. ACCUCENTRA- 
LE B.V., Grasbroekerweg 
67, Heerlen t.o. VSL-garage, 
045-724700. Motoronderde- 
len, uitlaten, aec., trekha¬ 
ken r.b.s., koppelingen. 

REMSCHÏJVÈN en -trom- 
mels uitdr., cil. koppen 
vlakken. Limb. Accu Cen¬ 
trale B.V., Grasbroekerweg 
67, Heerlen. 

RADIATEUREN rep. en 
nw. Limb. Accu Centrale 
B.V., Grasbroekerweg 67, 
Heerlen. 


XJ 6 4,2 L serie 2 Jaguar 

autom., nieuwe banden, nieuw gespoten, nieuwe uitlaat, 
spierwit, nw. Viale-gasinst met garantie. Elke keuring 
toegest. Vr.pr. ƒ 10.800,-, bj. 79. Tel. 045-322586. 

Uitlaat kapot? 

Bel voor snelle service 045-725507, of het adres Auto 
Sport Schelsberg 175, Heerlen, dealer van originele Ro- 
max-uitlaten. Ook voor kapotte schokbreker. s Zater- 
dags geopend van 10.00-17,00 uur. _ 

Carrosseriedelen 

Origineel - imitatie - overzet 
Alle Europese en Japanse automobielen 

Geevers Nuth 

_ Tel. 045-244242 _ 

Auto Landgraaf 

biedt aan: auto's van topkwaliteit tegen zeer scherpe 
prijzen en met goede garantie. Kom vrijblijvend kijken op 
ons verkoopterrein en in onze verwarmde showroom. 
Ook diverse inruilauto's vanaf ƒ 500,- tot ƒ 2500,-. Eigen 
werkplaats en servicedienst. Inruilen en snelle financ. 
mog. Goecfegarantie boven ƒ 5000,-. Wij ruilen ook uw 
motor of brommer in. Auto Landgraaf, Heerlerbaan 74- 
76, Heerlen, tel. 045-424268. 


gere. loop-, sloop- en 
NDEAUTO S. Tel. 045- 


BEDRIJFSAUTO’S. Nico 
Neis, Op het Veldje 44. 
Spaubeek, tel. 04493-4300. 

Rijdt vandaag nog naar een 
verkoopadres met. het Lim¬ 
burgs Dagblad BINGO- 
VIGNET en koop een of 
meerdere Bingo-kaarten. 
Elke week kans op ƒ 5000,-; 
Speel mee en win met Lim- 
burgs Dagblad Bingo. 

Te k. gevr. sloop- -en 
SCHADEAUTO'S van 
ƒ100.- tot ƒ5000,-. 04494- 
43481. 


OCCASIONS met Bovag- 
garantiebewijs en betrouw¬ 
bare service, o.a. Ford Fies- 
ta Bravo '81; Ford Escort 
1300 GL automaat '80; Tau- 
nus 2.0 L 4-drs., 6 cil. '80; 
Taunus 1.6 L combi + LPG 
’79; Taunus 1.6 L autom. + 
LPG '78; Capri II 2.0 L GL 6 
cil. ’78; Renault Fuego GTS 
'81; R 5 TS autom. f 81; R 4 
TL '83; VW Passat 1.6 LS 
'80. Autobedrijf W. Vonken, 
Nieuwstr. 20, Hoensbroek, 
tel. 045-212459. 


045-423063 voor loop-, wegens 
sloop- en SCHADEAU- k. DAT: 
TOS. _ 

Te k. gere. loop-, sloop- en ! 
SCHADEAUTO’S. Tel. 045- 
422217. _ 

OPEL Kadett 1200 s Cara¬ 
van 9e mnd. '81 blauwmett.. 

66.000 km. Wilhelmmastr. 

146 Hoensbroek. 

BMW 318. type '78, APK- 
keuring. antracietmett. 
i.g.st. Wilhelmmastr. 146 
Hoensbroek. 

Ford FIESTA Festival '85: 

Kadett hatehback '83 en 
'82; Corsa 12 S '85 en 84; 

Renault 14 TL '77. Automo¬ 
bielbedrijf J. Denneman. 
Raadhuisstr. 107. Hulsberg. 

Autobedrijf A.C~MUYRES 
B.V.. Kaalheidersteenweg 
185, Kerkrade. tel. 04.Y 
413916. Fiat-dealer: biedt te 
koop aan: Panda 45 open 
dak '83; Fiat Uno 55 S. 

5-drs.. 83: Ritmo 65. '81: 

Fiat Ritmo 65 CL. 3-drs., 

’82; Fiat Ritmo 70 CL. '83; 

Fiat 131 2000 Super '83; Fiat 
Argenta 2 liter. '82; Opel As- 
eona 1.6 S Hatehback, ’82; 

Renault 4 TL, '80; Talbot 
Horizon 1.5 GLS, '81; Volvo 
360, 2 liter. 5-bak. 5-drs.. '83; 

Golf GTI. '82. Én diverse 
andere inruilers. Op alle 
auto's boven ƒ 5.000- drie 
. maanden Bovag-garantie. 1 
of 2 jaar garantie mogelijk. 

Uw adres voor moffel- en 
plaatwerk, cilindervlakken 
en gasinbouwinstallaües. 

Wij verzorgen uw APK- 
KEURING. DHZ gar. "De 
Kissel”. Kissel 42. Heerlen. 


Wij verzorgen uw 
KEURING. DHZ 
Kissel”. Kissel 42. 


Wegens bedrijfswagen, te 
k. DATSUN SunnvTravel 
Ier diesel 9-'83. Ie oig. 83.000 
km. 4 winterhanden met 
velgen, vr.pr. f 12.800.-. tel. 
045-422182. _ 

Inkoop goede auto's. Cont. 
GELD bij P J oosten. 
Scharnerwég 3 Mstr. 043 
627308. _ 

Te k. gvr. SLOOP- en scha¬ 
deauto's v.a. 50 tot 4000 gld 
04490-19679. 

Te k. gevr. SLOOP- en 
schadeauto's van 25-3000 
gld.. 04490-25611. 04494- 

42264. _ 

Te k. gevr. loop-, sloop- en 
SCHADEAUTO'S Bet. re- 
del. pr. Gratis afgehaald. 
Tel. 045-750794. _ 

A.P.K. Keuringsonderde- 
len. grootste assortiment, 
direct uit voorraad leverb.. 
stuurstanghoezen, remza- 
dels. remblokkcn. iruil- 
)remcilinders. aandrijfas¬ 
sen (manchetten), autover- 
lichting. wiellagers- olie- 
keurringen. remleidmgs- 
langen. 5000 accu’s uit 
voorr.. 620 drukgroepen en 
frictieplaten. 5500 uitlaat- 
potten en pijpen. 450 trek¬ 
haken RBS. 1200 schokbre- 
kers. 6000 filters. 520 auto¬ 
voorruiten. Kerp Auto- en 
Technocenter, In de Cra- 
mer 31. 6411 RS Heerlen, 
tel. 045-716951 (50 mtr. 

naast ANWB-keuringssta- 
tion). 

Wij betalen de hoogstepriis 
voor uw sloop- en SCHA- 
DEWAGENS. Tel. 045- 
751399. Gratis afhalen. 


randstad AUTORUIT stuk 9 Öf lek. Te k. gevr. loop-, sloop- en 
specialist in autoglas. Inter- SCHADEAUTO'S, bet. red. 
autoglas. Indufetriestr. 8. pr. Gratis afgeh. Tel. 045- 
Sittard. 04490-11235. ' ,53058. 


Direct werk voor: 

Inventarisatie- 
medewerkers m/v 

voor een grote 
doe-het-zelfzaak in Sittard. 

Wij zoeken mensen uit de 
omgeving van Sittard en 
Geleen in de leeftijd van 
18-21 jaar. 

Het werk duurt een halve 
dag en zal plaatsvinden op 
24 maart 

Heb je interesse, neem dan 
vandaag contact op met 
ons of kom even langs op 
onze vestiging. 

randstad 

uitzendbureau 

Sittard, Rosmolenstraat 15 
Telefoon 04490-19988 Woensdag 19 maart 1986 • Pagin 


Een druppende kraan kan veel geld laten vloeien.. 

Opmerkelijke prijsverschillen 
voor een en hetzelfde karwei 


HEERLEN - Bepaalde klussen 
moeten in huis nu eenmaal ge¬ 
beuren. Maar de ene hobbyist is 
de andere niet en voor veel kar¬ 
weitjes zijn toch wel een paar 
flinke, 'rechter’ handen nodig. 
Handigheid is in het land der 
klussen koning en wie daar niet 
over beschikt is verplicht om 
zich tot de vakman te wenden. 
En toch is de ene vakman de an¬ 
dere niet, wat nog belangrijker 
is: niet iedere vakman rekent 
hetzelfde bedrag voor loodgie¬ 
ter-, timmer- of schilderwerk. 
Een financieel plaatje dus. Daar¬ 
om is het, zo laat het blad Huis ’86 
weten, belangrijk dat u op z’n 
minst eerst zorgvuldig de markt 
verkent en minimaal drie vaklui 
een offerte voor één en dezelfde 
opdracht laat maken. Daarbij 
kunt u verrassende ontdekkin¬ 
gen doen. 

Laat u voor een kleine reparatie, bij¬ 
voorbeeld een kraan die drupt, een 
loodgieter komen dan moet u zich rea¬ 
liseren dat om te beginnen al het be¬ 
ruchte voomjtarief van ongeveer ƒ 40,- 
op tafel moet komen. Dan volgen ar¬ 
beidsloon, materiaalkosten en tenslot¬ 
te BTW. Dat geldt voor iedere vakman, 
een reparatie is dus peperduur. Valt 
net bedrag tegen en zou iemand met 
•wee linkerhanden zich toch aan de 
kius wagen, dan kan de uitvoering zo 
verkeerd uitvallen dat de schade ach¬ 
teraf nog groter is. 

En dan komen we automatisch op het 
zogenaamde zwart' betalen. De BTW 
houdt u dan tenminste in eigen zak. 
Huis '86 meldt dat volgens een over¬ 
heidscommissie, die de afgelopen ja- 
ren een onderzoek naar het zwart- 
geldcircuit hield, per jaar in Neder¬ 
land voor twee miljard gulden zwart 
geklust wordt. Deze commissie, de In¬ 
terdepartementale Stuurgroep Mis¬ 
bruik en Oneigenlijk Gebruik, advi¬ 
seerde de minister dan ook om alle 
onderhoudskosten aan eigen huis be- 
lastingaftrekbaar te maken. Kortaf 
deelde de regering echter mee dat 
niervan geen sprake kan zijn. De ver¬ 
leiding blijft dus bestaan vakmensen, 
maar ook beunhazen, fiscaal vnj - een 
nette’ benaming voor zwart werken - 
te belonen. 

Prijsverschillen 

Huis '86 geeft een paar voorbeelden 
waaruit duidelijk de noodzaak van 
minstens dne offertes voor precies 
hetzelfde werk blijkt. Voor het buiten¬ 
schilderwerk van een parterrewonmg 
gaf schilder A een prijsopgave van ƒ 
1 345,-; schilder B ƒ 1.790,- en schilder 
C ƒ 2.300,-. Het opmeuw voegen en 
vochtdicht maken van een buitenmuur 
leverde het volgende kostenplaatje: 
aannemer A ƒ 8.900,-; aannemer B ƒ 
7.250,- en aannemer C ƒ 4.875,-. Naast 
deze opmerkelijke prijsverschillen 
kan natuurlijk de aantekening gemaakt 
worden dat de ene vakman beter is 
dan de andere en dat dit in de prijs tot 
uitdrukking komt. Vooraf is daar voor 
u natuurlijk geen bewijs van te krijgen. 
De duurste vakman kan immers slech¬ 
ter zijn dan de goedkoopste. Ervarin¬ 
gen van familie, vrienden of kennissen 
kunnen u dan al een heel eind op weg 
helpen. 


Details 5 mille is 
niet niks... 

Koop vandaag nog Limburgs 
Dagblad Bingo kaarten voor de 
[volgende ronde en u maakt kans 
op maar liefst f 5000,- 

Goedkeuring staatssecretaris van justitie on¬ 
der nummer L 0 850 213 019 d.d 10 2 86 

Binüg j mam 


i ! wm 
1!». • 

I ! /tr. fïisï. 

■ -■if 

5 ' K 

Èh fe: ' 

* /ƒ>- ' / ' 

.7/c /•> W " 

fee -?; ' 

feefe * ! 4 

fe . . - fe 


m 

WBm 

m 


'Wé ttr |gj 

. ie I i 


ItlLv AANVOER VAN TUINPLANTEN 
BEGINT OP GANG TE KOMEN 

Paaseffect in bloemen 


en champignonprijze 


Wm 


W%,i, 


* 'fe- 7 * ■ 
”' y .Tn 


- ff ‘ / - - " • ^ ^ # . V0mmèé, 

0 Het b ui tenschilderwerk van uw huis kost veel geld. Ook hier is het nodig dat u minstens dne schilders een offertes laat 
maken. Met zo’n projekt kan dat menige gulden schelen. 


Het Japanse computerconcem Casio komt binnen 
twee maanden ook op de Nederlandse markt met 
een zakformaat kleuren-tv. Voor een prijs van 
ongeveer 350 gulden denkt Casio Europa hier 
een behoorlijke afzetmarkt te vinden. In Japan 
en het Verre Oosten zijn dergelijke zaktoestel- 
Ietjes, voornamelijk in zwart-wit, al langer te 
koop. 


Voor 350 gulden 

Kleuren TV 
in zakformaat 

meter, en 28 mm dik. Het scherm is, anders dan op 


op de vloeibare kristaltechniek (LCD), met licht dat 
van achter binnenvalt en weegt niet meer dan 280,5 
gram. 

Ook nieuw van de firma is een zak-rekenma- 
chientje met een geheugen voor bijvoorbeeld tele¬ 
foonnummers en de mogelijkheid cijferreeksen 
grafisch weer te geven. Volgens de firma voor de¬ 
zelfde prijs waarvoor nu de normale calculators 


Het apparaatje van Casio is slechts 147 bij 84 milli- I de kathodestraal bij normale televisies, gebaseerd I van de hand gaan, rond de 50 gulden. 


Failliet 


Gaat u met een vakman in zee, dan is 
het heel belangrijk dat de overeen¬ 
komst tot in de puntjes schriftelijk 
wordt vastgelegd. Details zoals: de 
datum waarop hij begint, de datum 
waarop het karwei klaar zal zijn, het 
werk dat verricht wordt en de mate¬ 
rialen die gebruikt worden. Hiermee 
kunt u een mogelijk meningsverschil 
tijdens en/of na het karwei vermij¬ 
den. Gedeelde arbeid kan natuurlijk 
ook. Het loont bijvoorbeeld de moei¬ 
te om, indien u er goedkoper aan 
kunt komen, zelf voor het materiaal 
te zorgen. De vakman maakt hier na¬ 
melijk ook winst op. 

Uiteraard wijst Huis '86 ook op de moge¬ 
lijkheden om een karwei te financieren. 
Beschikt u met, of met helemaal over het 
benodigde geld, vrijwel alle banken 
hebben een ’womngsverbeteringskre- 
diet’. De aflossing van dit krediet, ten 
opzichte van de normale persoonlijke 
lening of het doorlopend krediet, wordt 
over een langere tijd uitgesmeerd. Het 
aflossingsbedrag per maand ligt lager tot 
veel lager dan gewoonlijk. 


Het aantal faillissementen, dat de 
laatste jaren in Nederland wordt 
uitgesproken, is in vergelijking 
met voorgaande jaren, sterk te¬ 
ruggelopen. Met name in de 
bouwwereld lijkt het kaf van het 
koren gescheiden. 

Het woord faillissement is afgeleid 
van het latijnse woord „fallere” en 
betekent: bedriegen. Nu is geluk¬ 
kig niet iedereen die failliet gaat 
een bedrieger. Men kan bijvoor¬ 
beeld buiten zijn schuld in beta¬ 
lingsmoeilijkheden raken. Slechts 
hij, die te kwader trouw zijn 
schuldeisers heeft benadeeld, ver¬ 
dient deze kwalificatie. Neemt een 
schuldeiser met de betalingson- 
macht van de schuldenaar niet lan¬ 
ger genoegen, dan kan hij het fail¬ 
lissement van de betrokkene aan¬ 
vragen, als hij tevens aantoont dat 
ook andere schulden onbetaald 
blijven. 

In de praktijk is het niet steeds een 
schuldeiser die het faillissement 
aanvraagt. Ook hij, bij wie het wa¬ 
ter tot de lippen is gestegen, kan 
zijn eigen faillissement aanvragen. 
Soms is dit het gevolg van het feit 
dat de bank de geldkraan heeft 


dichtgedraaid. Soms ook is het de 
fiscus, die de eerste aanzet geeft tot 
een bankroet. Hoewel de fiscus 
niet gerechtigd is iemands faillisse¬ 
ment aan te vragen, heeft deze toch 
een belangrijk wapen tot haar be¬ 
schikking: het bodembeslag. Al 
hetgeen op de bodem wordt aan¬ 
getroffen, wordt in beslag geno¬ 
men en verkocht. En wat wil een 
ondernemer nog ondernemen zon¬ 
der zijn handelsvoorraad? Wat kan 
een warme bakker nog zonder 
oven, een taxibedrijf zonder auto, 
een prostituée zonder beddegoed 
en een boer zonder tractor? 

Niet ongerust behoeven te zijn de 
armlastige patiënt, de uitgeknepen 
grijsaard of de erfgenamen van een 
zieltogende gokker, want op zaken 
als pace-makers, kunstgebitten en 
stoffelijke overschotten is natuurlijk 
geen beslag mogelijk. 

Zodra een faillissement door de 
rechtbank is uitgesproken (zie we¬ 
kelijks uw krant op dinsdag), wordt 
tevens een curator benoemd. Deze 
is er in de eerste plaats voor de ge- 
zamelijke schuldeisers en dus niet 
voor de failleerde. Dit valt zo 
iemand wel eens tegen. Niet be- 


recht 

toe 

recht 

aan 


door jan van lieshout 

GRUBBENVORST - Pasen nadert. 
Het is te merken aan de prijzen van 
de voorjaarsbloemen en die der 
champignons: een vast verschijnsel 
op de bloemen- en champignonvei- 
ling in Gmbbenvorst. Echt mooie, 
kleine champignons deden ƒ 5,- tot 
ƒ5,25 de kilo; reuzechampignons 
tot ƒ 5,50. 

Na moederdag is Pasen de tweede 
piek in de bloemenomzet. Er is dan 
vooral vraag naar tulpen en narcis¬ 
sen. De narcissen deden twee dub¬ 
beltjes, de weelderigste witte zelfs 
drie. Rond drie dubbeltjes kwamen 
ook de tulpen. De Arabian Mystery 
stak daar met twee kwartjes per stuk 
bovenuit. Het trosanjertje kwam aan 
vier dubbeltjes, het troschrysantje 
aan drie kwartjes. Goedkoop zij de 
gerbera’s met een kwartje per steel. 
Ook de aanvoer van boomkwekerij¬ 
producten en tuinplanten begint op 
gang te komen. Verwacht wordt dat 
vraag en aanbod snel zullen stijgen 
als de temperatuur zo blijft. In Grub- 
benvorst was het gisteren buiten¬ 
gaats reeds twintig graden. 

Je zou verwachten dat de vraag naar 
saladeachtigen daardoor zou stijgen. 
Toch was er nog niets van te merken. 
De sla is met twee tot drie dubbeltjes 
per krop zelfs goedkoop voor de tijd 
van het jaar. Een forse prijsval maak- 
’ te ook de veldsla die verleden week 
nog een tientje de kilo kosfte. Giste¬ 
ren was men voor ƒ 4,50 de kilo 
koopman. Andijvie, die momenteel 
per kilo wordt geveild, omdat het 
slechts licht spul betreft, kwam a 
drie gulden _de kilo. 

Ook de aanvoer van tomaten neel^C 
gestadig toe. Ronde tomaten gmg<JC( 
van ƒ 26,- tot ƒ 30,- per kratje van V 
kilo, de vleestomaten van ƒ 4,20 W 
ƒ 5,- de kilo. 

De prijs witlof daalt. De exportkrof 
jes deden tot ƒ 2,30 de kilo, de krof 
jes voor de binnenlandse markt tj 
ƒ 1,80. Goede prei ging tot ƒ 4,- chv. 
kilo, de niet exportwaardige prei 
een rijksdaalder. Als de temperatuur 
zo blijft, zal die prijs snel dalen. U* 
prei, die nu nog te velde staat, is da^\%ï 
rap haar savanneachtige aanbl^ 
kwijt. 

Duur zijn de koolrabi’s. Al naarg* 
lang de grootte gingen ze van ƒ 1,‘ 
tot ƒ 1,60 per knol. 


m 


Fruit blijft duur. Jonagold kwam aaJ 
ƒ 3,- de kilo, Karmijn aan ƒ 2,-t 
Rode Boskoop aan ƒ 1,70 en goed! 
Golden aan ƒ 1,40 de kilo. Wat dl 
peren betreft doet Conference naoj 
we lijks voor de Doyenne du Comid 
onder. De prijs schommelde tussef 
ƒ 1,30 tot ƒ 1,50 de kilo. 


gaan met het lot van de schuldei¬ 
ser, die met een flinke strop is blij¬ 
ven zitten („had-ie me maar niet zo¬ 
veel krediet moeten geven"), tracht 
hij ook de curator voor zich te win¬ 
nen. Lukt dat niet - en dat lukt nooit 
- dan blijkt ineens dat de onlangs 
aangeschafte compact-disc is ver¬ 
vangen door een oud mono-pick- 
upje, een heus antiek ladenkastje 
door een winstpakker van de Ma- 
kro, terwijl de luxe-auto plotseling 
het eigendom van een broer blijkt 
te zijn. Een beetje door de wol ge¬ 
verfde curator ligt van dit soort 
trucs niet wakker. Indien hem blijkt 
dat een „failliet” goederen tracht te 
verdonkeremanen, zal hij al het 
mogelijke doen daar een stokje 
voor te steken. Veelal gesteund 
door hulpvaardige heden, die ein¬ 
delijk en tot hun vreugde het lot van 


de failliet bezegeld zien („weet u 
dat zijn auto bij boer Spruitjes on¬ 
der de hooimijt staat?"), weet de 
curator spoorslags verdwenen 
goederen op te sporen en kan hij 
„oneerlijke" transacties ongedaan 
maken. 

Of de „gewone” schuldeiser daar¬ 
mede uiteindelijk zal zijn gebaat is 
maar zeer de vraag. Doorgaans 
heeft de failliet immers nog schul¬ 
den aan de belasting en de be¬ 
drijfsvereniging en deze schulden 
zijn preferent en dienen dus als 
eerste te worden betaald. Wat 
overblijft is voor de gewone 
schuldeisers. Meestal blijft er niets 
over. Waarmede wel is aange¬ 
toond: hoe hoger het krediet, hoe 
groter het verdriet. 


OOK LIMBURG NU 
IN BAN VAN JOJO 

HEERLEN - Nadat tijdens het tv-programma Wedden dat' iemand het 
presteerde door middel van een jojo een groot aantal lucifers te laten ont 
branden, kwam dit al eeuwenoude speelgoed in Nederland weer sterk in de 
aandacht. Nu is ook Limburg aan de beurt. Volgens de Heerlense groothart 
delaar die deze jojo’s in grote getale door heel Nederland verspreidt, heet 
J. Vaessen van 'Ons Zuiden’ (Kissel 41), zal vanaf deze en volgende weken 
ook Limburg door de jojo-rage worden overspoeld. 

Velen van ons herinneren zich de jojo als een rage uit de dertiger jaren, j 
maar de geschiedenis gaat veel verder terug. Er wordt beweerd dat zijn wieg 
in het oude China stond, terwijl er zelfs afbeeldingen van de jojo bestaan op 
oud-Grieks aardewerk. In de 18e eeuw rees hij weer eens uit de vergetelheid, 
toen het bij de Britse en Franse aristocratie nogal in de smaak viel en in de 
20ste eeuw doken overal ter wereld jojo-clubs op. Maandag jl. vyaren via de tv 
zelfs de Nederlandse kampioenschappen te bewonderen, waarbij een jonge 
man het presteerde de jojo ± 4 uur lang 'in beweging’ te houden. 


I cs*X.- Poppies. Het bolletje pluche alleen al nodigt uit om er nader kennis mee te ma¬ 
ken. Dit bolletje zorgt voor prettige verrassingen. In een handomdraai kun je 
het omtoveren in een grappig lief wezentje compleet met armen, benen en een 
staart. De Poppies zitten verstopt in hun zak, waar ze rustig slapen totdat het 
vriendje of vriendinnetje er mee gaat spelen. In een wip neemt deze pluizige 
pretpop de ene na de andere doldwaze houding aan. Je kunt ze binnenstebui¬ 
ten keren, ze zijn lief, zacht, veilig en hartveroverend. Negen verschillende 
Poppies hebben allemaal een eigen persoonlijkheid en een eigen uiterlijk; van 
klein, middelgroot tot groot. 

Zaterdag 22 maart organiseert Mattel B.V., (eveneens de makers van onder an¬ 
dere Barbie, Masters of The Universe, Rainbow Brite en Hot Wheels) in samen¬ 
werking met de speelgoedhandel een Poppies Dag. Degene die het eerste 
met de advertentie, die in de plaatselijke kranten verschijnt, zich bij de deel¬ 
nemende speelgoedwinkelier meldt ontvangt een grote Party Poppies. De 
'laatkomers’ krijgen een leuke verrassing. 

Voor meer informatie over de Poppies kunt u terecht bij: Mattel B.V. Holland, 
Ingrid Pieters, fÈ 020-655051 of bij Blum & Partners Adviesbureau voor Commu¬ 
nicatie, Francine Blum en Yvonne Benjamins, #, 020-239911. 

0 Ze zijn razend populair, de Poppies. Omdat je van niets’ heel veel kunt maken... 


■MÏufiU i burgs Dagblad 


Woensdag 19 maart 1986 • Pagina 11 Nog slechts 6 dagen kunt u profiteren van onze 

VERBOUWINGS-UIIVERKOOP 


He afdelingen met enorme kortingen Kost JtfXniNG POOL ZUIVER SCHEERWOL 
NUTZSCHICHT REINE SCHURWOUE 
PURE NEW WOOIPILE 
VELOURS PURE LAINE VIERGE 

60 % 

ÖERGOSS „RALLY” 
5% KORTING 


fcr/W. 4 kleuren 
Normaal 69 


Gratis leggen 


INTERTEST BERBER 
TAPIJT 

• 30% Wol 
S 70% Acryl 
Normaal 125, 

111)75.- 


Gratis leggen 

LOUIS DE POORTERE 
^VELOURS 

Zwaar gebruik 
\ 5 prachtige 
j kleuren. 

Gemêleerd. 

' Normaal 169,- 


KROMMENIE RUBBER DESSO TRAPLOPER 
NOPPEN TEGELS 50 X50 NU MET 
70% KORTING — - A 50% KORTING 

Van 25,-voor m 1 zuiver scheerwol 

perstuk ■ n\J\0 van 11 9.- 


van 1 1 9.- 


V W I 

59 - 1 

WW. emm 


PARADE GROVE WOLLEN FRISE TAPIJT 
r5=E5 ^ KNOOP I *' Deze top ' 

I Het allernieuwste \\ kwaliteit met 

«ff* u .. /m30o/oKORTlNG 

üttr n" ■' 

Winkelprijs 249,- ^ — 


\mz 


/ onze prijs 


179 .- 

Gratis leggen 

227 .- 


Gratis leggen 


Gratis leggen 


PARADE SMYRNA 

Zeer vaste dik 
geknoopte 
berber. Buiten¬ 
gewoon mooi. 
• 100 % 
scheerwol 
• jute rug 
van 435,- 
Nu voor 


KARPETTEN 
LOUIS DE POORTERE 

Nog 700 stuks ÊBê, r >- 

30% KORTING ÊËp 


170 X 240cm 
van 570.- 
voor 

200 X 300cm 
van 750 - 


525:i 

BERGOS BOUCLÉ 


KEUKENTAPIJT 
J 
Gratis leggen 


329 .- 


T.N.O. getest 
Zwaar gebruik. 

S Jute rug 
S 5 kleuren 
Winkelprijs 145,- 
Nu 

119 .- 


Gratis leggen ROLLUIKEN 


NU ROLLUIKEN KOPEN 

aan Limburgs laagste - 

In aluminium en P.V.C.W^^rrrrrr^Tn 

bv. P.V.C. 120cm » -V' 

hoog en 10Ocm j j Onverwoest¬ 

baar. 

Ongekende 

keuze. 

Rafelt met' 

10Ocm breed 

27.50 

200cm breed 

55 .- 


VINYL KAMERBREED 

400cm breed 

De gootste keuze in heel Limburg 
Novilon — Linoleum - Pegulan. GORDIJNEN 


195 - 

200cm breed en 
200cm hoog. 

395 .- 

Gratis opmeten. 
Plaatsen slechts 25,- 


JALOUZIEEN m 


Êi 


. o’• 

«til 

mxsm 


■: 

|l 


VELOURS d’OREE 
OVERGORDIJNEN 


BEDDEN 


EIKEN SLAAPKAMER 

Ongelooflijke prijs. Groot ledikant, 

2 nachtkastjes en spiegel a£L 


Vliegt de deur uit. 
Alle kleuren 
Ongelooflijk 42.50 Nu 


19.50 


DIT KOMT NOOIT MEER! 

ZWAAR EIKEN L 
bankstel Gebloemd gil 

Gèe^W-1 ü 

.Maar slechts I 


Industriestraat 

SITTARD 

Tel. 04490/11743 
meubelen, 

slaapkamers en bedden. 

Donderdags koopavond 
tot 21.00 uur 
>.w 


X# 


fVERTIKALE 
i JALOUZIEEN 


Fantastisch 
mooie kleuren, 
bv. 190cm breed. 

180cm hoog. 
NERGENS 
GOEDKOPER' 

223 .- 


MERKVITRAGES „VITRAZET” MET 
LOODVETER. ALLES NU MET 
50% KORTING 

In effen wit of ecru. ^Jk 'l 

150cm hoog. Normaal. 19,-nu 

ii on 

180cm hoog. Normaal 23,-nu I I ■ v/Xr 

15 50 

270cm hoog. Normaal 31,-nu 


ONZE OVERGORDIJNENAFDELING 
IS ENORM. KEUZE UIT HONDERDEN 
ROLLEN KAMERBREED. 


NIEUWE NORM IN SLAAPCOMFORT 

In alpine wit of parel grijs. Maten: 90 X 200, 140 X 200 

180 X 200. 200 x 200cm. Ook 
^4tL leverbaar m lengte 

éL* • *5^ , 21 Ocm 

Bedkomb'natie 140 X 200cm met - um 

verstelbare lattenbodemen twee T tm 

koudschuimmatrassen. Compleet nu | 

Bijpassende schuiftafel 95,- 

AUPING-EPEDA-RAWI-PULMANN 


Brandstraat 

SITTARD 

Tel. 04490/12843 
meubelen, tapijten, bedden, 
gordijnen en zonweringen. 

Donderdags koopavond 
tot 21.00 uur 


Limburgs Dagblad 


Samenwerkende 
Ziekenhuizen en Verpleeghuizen 
Westelijke Mijnstreek 

De Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen en Verpleeg¬ 
huizen Westelijke Mijnstreek bestaat uit een centrumzieken- 
huis te Sittard (675 bedden) en een basisziekenhuis te 
Geleen (282 bedden). Daarnaast behoren tot de Stichting 
een viertal verpleeghuizen, te weten Invia (128 bedden) en 
St. Agnetenberg (65 bedden) te Sittard en St. Odilia 
(148 bedden) en St. Jansgeleen (209 bedden) te Geleen. 

Met een totaal personeelsbestand van circa 2700 mede¬ 
werkers zijn we daarmee, uitgezonderd de academische 
ziekenhuizen, een van de grootste werkgevers van 
Nederland op het gebied van de intramurale gezondheids¬ 
zorg. 

Binnen onze Stichting leiden we o.a. leerlingen op tot 
ziekenverzorgende. 

CENTRALE OPLEIDING 
ZIEKENVERZORGING 
GELEEN/SITTARD 


Als ie belangstelling hebt voor 
de Opleiding tot Ziekenverzor¬ 
gende nodigen wij je uit voor 
een 

INFORMATIE- 
OCHTEND 

ZATERDAG 22 MAART 
a.s. om 10-00 uur. 

in ’Huize Homery’ (personeels- 
flat), Elisabeth van Barstraat 6, 

6131 CD Sittard (achterzijde 
ziekenhuis, bij de EHBO- 
ingang). 'f. 

In het informatie-programma 
worden de opleiding, het 
werken in de praktijk, de 
arbeidsvoorwaarden en de toe¬ 
komstkansen door funktionaris- 
sen van de dienst Opleidingen, 

Verplegingsdienst en de Perso¬ 
neelsdienst uitvoerig toegelicht, 
o.a. met een video- en dia¬ 
presentatie. 

Het programma begint strikt om 10.00 uur en 
eindigt om ca. 12.30 uur, met ca. 11.00 uur een 
koffiepauze. 

Ontvangst vanaf 9.45 uur. 

Ook als je al gesolliciteerd hebt ben je uiteraard van 
harte welkom. 
Appelsloffen met slagroom. 
Korstdeeg met halve appel, 
amandelspijs, rozijnen en 
kaneel. 1.50 


NU 4 STUKS 495 
Woensdag 19 maart 1986 • Pagina! 


Schwarzwalderkirschtaart. 
Chocoladecakegebak met 
kirschvulling en slagroom. 
Gegarneerd met chocolade en 
echte slagroom. 8.75 


of bolletjes. 


Zachte puntjes 
10 stuks. 2.55 

NU IK BEN NIET ALLEEN 
HEMA-FAN OMDAT M*N 
VROUW ER ZULKE HEERLUKE 
KERSENBONBONS KOOPT. 

Het uitgebreide assortiment van de chocolaterie-afdeling 
ziet er niet alleen onweerstaanbaar uit, maar is ook van 
hoogwaardige kwaliteit. Van chocoladesticks tot truffels, 
van mintsticks tot kersenbonbons. Stuk voor stuk met de 
meeste zorg bereid. Vraag maar aan m'n vrouw. 

Butterscotch sticks. 

Doosje met 100 gram. 3.25_ NI 

Mintsticks. Chocolade 

met pepermuntvulling. , OJ5 

Doosje met 100 gram. 3.25_ NU £ëu 

Zwitserse truffels. Melk, puur en 
witte chocolade. 200 gram. 5.75 _NU 

Kersenbonbons met hele kers en likeur. 

Zakje met 200 

gram 3 75_ NU 2 ZAKJES Advokaat. 

Bereid met 
verse eieren 
en brandewijn. 

3 / 4 liter. 8.50 

Ult ' ^ 
onze notenbar; 

Ongezouten pinda’s. 250 gram. 

2.25 


Oud¬ 
hollandse 
boterhamworst. 150 gram. 1.87 

NU Katenspek, 
^"zonder zwoerd. 
100 gram. tA rA 

75 NU 1? U 


ctum 

Sticks 


Knakworst. 

Pakje met 5 stuks, 
200 gram. 

2.70 NU 
Dao Penedo, 
vinho tinto 1979. 
Robijnrode 
Portugese 
kwaliteitswijn, 
vol van smaak. 
6.96 

NU 


Extra belegen Goudse kaas. 
Vers van ’t mes. 500 gram. 

6 95. NU 


Saksische 
leverworst. 
250 gram. 1.75 

GOJaaren. 

14 Miljoen Fans. 


HEMA 


OO 

X 


Aanbiedingen geldig t/m 22 maart '86 


GROTE 

SPOEDVERKOOP 

heden van 11.00 tot 18.00 uur in het Maaspaviljoen 
(Maasboulevard) te Maastricht 

Verkregen uit diverse faillissementen, worden met spoed verkocht 750 stuks, 
winkelkwaliteit, handgeknoopte Perzische en Oosterse tapijten 

met kortingen tot 70 % 

Alles met schriftelijke garantie en ruilrecht. 

Boutique de Teheran (Weert-Maastricht-Roermond). 

Let op: deze aanbieding is slechts één dag. 

Wij accepteren ook American Express en Diners Club. 

695 Inschr. nr. K v K. 14690 


Bij Donnv kijken js ko 
Steeds 50 stuks 
en bestelauto's, stationcars 
en motorhomes, kleine be¬ 
stellers, open laadbakken 
enz. Ook diverse luxe auto's 
m alle typen en prijsklas¬ 
sen. Te veel om op te noe¬ 
men! Donny Klassen B.V., 
In- en verkoop. Aléén 
Meerssenerweg 219, tel. 
043-627354, na 20.00 uur 
043-645529 Maastricht. Ook 
leveren wij verhoogde da¬ 
ken speciaal voor alle typen 
bestellers en Mercedes 207 
i en 307, _ 

AUTO’S. Hallo, opgelet. 
Wij betalen ƒ300,- tot 
f 20.000.- voor uw auto. 
Ook sloop. Tel. 045-411572. 


Auto’s en motoren 


AUTOSLEUTELS, ook op 
slotnummer. Klaar terwijl u 
wacht. Limb. Accu Centra¬ 
le B.V.. Grasbroekerweg 67, 
Heerlen. 

Wij betalen f 500.- tot 
I 20.000.- voor uw AUTO, 
ook sloopauto's. Tevens 
toercaravans. Tel. 045- 
416239. tot 21.00 uur. 

SIMCA Chrysler 1100 SL 
’79. 5-drs. ï.z.g.st. 04498- 
56225. 


Wij betalen hoogste prijs 
voor loop-, sloop-, sehade- 
en BEDRIJFSAUTO’S. 
Tel. 045-727742 - 723076. 

Te k. gevr. sloop- en'SCHA- 
DEAUTO’S. tel 045-726281 

of 752256. __ 

Prima AUTOVERZEKE¬ 
RING. Wij zoeken altijd de 
voordeligste premie voor u: 
vanaf ƒ 89 - per jr. Bel nu 
Sipman 045-425380. _ 

Met spoed te koop ge¬ 
vraagd luxe BESTELBUS¬ 
SEN, ook schade of defect, 
vanaf bj. ’80. Tel. 045- 
456963. 


Te k. OPEL Manta 16 S nw. 
type ï.z.g.st. APK-gek. met 
autom. en gas. vr.pr. 
ƒ 1850,-, Heerenweg 338. 
Heerlen. 


KADETT D 1.6 diesel bwj. 
3-’83, 89.000 km, garagewa- 
gen met. en extra’s te k. 
vr.pr. ƒ 14.000,-, ma. tot zo. 
17-20 uur Joseph Ha- 
noverstr. 12, Kerkrade, tel. 
045-463448. 


Te k. FORD Granada 2.3 L 
autom., m. LPG, bj. ’78, 
ƒ 3250,-, of te ruil tegen klei¬ 
nere. Tussen 15.00 en 19.00 
uur, tel. 045-422115. 


SEAT- en SUBARU-DEA- 
LER A.C.H., Jeugrubben- 
weg 20 (bij Hommerterweg) 
te Hoensbroek, tel. 045- 
222455, biedt met gar. te 
koop aan: Seat Malaga 1.5 
GL, '85; Seat Ibiza 1.5 GLX 
’85; Seat Ibiza 1.5 GL ’86 
Seat Ronda 1.6 GLX ’84 
Subaru 1600 DL, ’84 en '80 
Subaru 1800 Turbo 4WD 
’85: Renault 4 GTL '79; Re¬ 
nault 5 GTL '81; Renault 18 
TS ’80 en ’79; Peugeot 305 
GL, ’83; Peugeot 504 ’78; Ci¬ 
troen Visa Club 79; Citroen 
2CV6 ’84: Citroen GS Spec. 
’83; Lada 1600 '83; Lada 
1200 ’78; Alfasud Sprint ’79; 
Mazda 323 '78; Subaru 1300 
DL ’85; Talbot Horizon die¬ 
sel ’83; Horizon 1.3 GL '79; 
Talbot Solara 1.6 GLS '81 
en ’80; Simca 1308 GLS ’78; 
Talbot 1510 GLS ’80; Sun- 
beam 1000 ’79; Ford 1600 
'80. Diverse opknappers va. 
ƒ 500,-. Inr. en fin. mog. 
donderdags koopavond. 


Autobedrijf 

Jurgen B.V. 

Gespecialiseerd in nieuwe 
en gebruikte 

Mercedes 

230 TE Combi . nieuw 

260 E Aut. nieuw 

3x 300 D Aut. nieuw 

3x 200 D . nieuw 

240 TD Van. nieuw 

3x 190 D 2.5. nieuw 

190 D . nieuw 

190EAut. nieuw 

3 x 190 D demo. 85 

190 D 2.5 demo. 85 

3x 190 D . '84 

190 E, extra’s.’83 

280 SE Aut. 83 

300 TD Turbo.’84 

200 D . type ’84 

200 D .'82 

230 TE (combi).'82 

300 D . type '83 

300 D aut., nw. motor....'78 

240 GD (jeep).'80 

300 D Aut.'79 

300 D .'76 

200 D Automaat .'76 

Langheckweg 40, ind.terr. 
Dentgenbach-Kerkrade 
Tel. 045-452570 
Ook uw adres voor leasing, 
financiering, schade, 
taxatie en reparatie. 
APK-keuringsstation. 

Te k. SUZUKI Alto bestel 
'82, VW personenbus 79, 
tel. 04490-18401. 


Te k. TALBOT Solara, bj. 
aug. '81, met LPG. Inruil 
mog. Caumerweg 70, Heer¬ 
len. 


MAZDA 616, APK-ge- 
keurd, bj. juli ’77, vr.pr. 
ƒ 1850.-, i.z.g.st., km.st. 
83.000. Tel. 045-225913. 


MAZDA 323 ES 3-drs. 
ï.z.g.st. 04498-56225. 


’78 


Terugname van FINAN- 
C1ERINGSBANK, Opel 
Kadett 1.2 S bj. '81 f9450.-. 
Inl, 04498-54510. _ 

Te k. BMW 528 autom., 
LPG, kl. grijs. bj. '75. Vr.pr. 
ƒ 1750,-. Tel. 04494-53447. 

ONDA Accord Sedan EX 
sent. '82, 45.500 km. Tel. 
04o-750502. Vraagpr. 

ƒ 12.900,-. _ 

TOYOTA Corolla coupé 
zeer wein. gel. '82 wit, teg. 
inr. pr. Tel. 045-725493. 


Te k. z.m. GOLF LDF die¬ 
sel ï.st.v.nw. m. APK bwj. 
'77. Vraagpr. f3750,-; Tel. 
045-412593. 


Garage Sijstermans Jong- 
mansweg 68 Heerlen- 
Noord 045-216476 MITSU¬ 
BISHI Tredia turbo benz. 
'84 ƒ 19.000,-; Alfasud TI 1.5 
’78 f2450,-; Mini 850 '79 
ƒ4250.-; Mini 1000 '80 

ƒ 4750,-; boven ƒ 40001 
jr. garantie. 


DATSUN Cherry bwj. ’79, 
blauwmet.. 72.000 km 
ƒ 3850-, 04406-15812. 


Te k. MAZDA 323 ES 1978, 
APK-gek. f2450-, tel. 045- 
256268. 


VOLVO 343 DL te k. bwj. 
'82 na 17 uur. H. Hermanstr. 
21 Nuth. _ 

Te k. FORD Transit geslo¬ 
ten bestelwagen_b\v( ^juli 


’79. Pr. 
15135 


ƒ 3400.-; Tel 


192- 


Te k. GOLF 16 D motor met 
bak, 5 gang, bwj. ’83. Pr. 
ƒ 2000,-; 045-220479. 

Te k. OPEL Kadett APK- 
ek. (ANWB). Vraagpr. 
1400,-; Inr. mogl. Gouver- 
neurstr. 33 Heerlen. 


Te k. OPEL Kadett Cara¬ 
van bwj. ’79. Tel. 045-220709 
na 14 uur. 


Wij betalen ƒ 500- tot 
ƒ20.000,- voor uw AUTO, 
ook sloopauto’s. Tevens 
toercaravans. Tel. 045- 
416239, tot 21.00 uur. 


AUSTIN Princess, bwj. 78, 
in prima staat f 1500-, na 
12.00 uur. 045-252968, of 
253816. 


Te k. BMW R75-5 + steibzij- 
span. Anjelierstr. 119, Heer- 
len. _ 

Te k. HONDA Accord aut. 
bwj. 1980, gasinst.. kl. beige. 
km 56.000, 04490-22541. 

TALBOT Rancho metal. 
zilver, i.nw.st. Bwj. dec. ’81. 
tel. 04490-17563. 


’82, oo 
7810 


f 


met schade, 04495- 


Te k. mooie OPEL Kadett T 
77, APK-gek. Tel. 045- 
322478. 

Te k. mooie MAZDA 323 
bwj. 78. APK-gek. Tel. 
04492-2196. __ 

DATSUN 120 A. i.pr.st, 77. 
nw. gesp., ƒ 1400,-; Alfasud 
TI. '77. opknapper, ƒ 500,-. 
Kaal weg 4, Nieuwenhagen 
(De Voort). 


HONDA Civie. 79, sunroof, 
APK-gekeurd. Rotterdam- 
straat 24. Heerlen. 


MITSUBISHI Colt GLX. 
79. ./ 5900,-; Ford Taunus 
1600, 78, ƒ2750.-; Taunus 
1600 stationcar, 79, ƒ 3950,-; 
Alfa Romeo9 Giulietta 1.8, 
79, ƒ 5800,-; Talbot 2 ltr„ '80, 
ƒ 2400,-; Fiat 126 Bambino, 
'80, ƒ 3900,-; VW Kever, 73, 
j 60Ö.-. Oude Landgraaf 
101, Schaesberg, tel. 311078. 


HONDA Civic, 5-drs., 78, 
lof 1 )-/ ^-50,-* Mesdagstraat 


ieerlen, 045725861. 


Te k. TOYOTA Corolla, bj. 
eind '77, i.g.st. Te bevr. 
Maastnchterlaan 19, Ubach 
over Worms, na 18.00 uur. 


Van 

bwj. 

Vraa 

Tel. 


part. HONDA Civic 
'80 km.st. 49.000. 
r. ƒ 6750,-; i.nw.st. 
217404. 


Wij geven het meeste voor 
loop-, sloop- en SCHADE¬ 
AUTO’S. U belt - wij ko¬ 
men direct. Ook ’s avonds, 
tel. 045-411480. 


PEUGEOT 304 77 punt¬ 
gaaf. iedere keuring moge¬ 
lijk, f 1250,-. Tel. 045- 
453591. 


Opel KADETT 77 APK ge¬ 
keurd. na 4 uur tel. 045- 
417122. 


Let op! Let op! Wij geven 
het meeste voor loop-, 
sloop- en SCHADEAU¬ 
TO’S. 045-422610. 


Te k. AUDI 50 LS, APK T 
77, z. mooi ƒ 2250-. Inr. 
mog. Tel. 045-316940. 


Te k. gevr. loop- 
SLOOPAUTO’S bet. tei 
red. pr., gratis afh. C 
326331. 


en 

;en 

45- 


Te k. HONDA Civic, bj. 78, 
kleine blikschade. Tel. 045- 
326308, van ma. t/m vr. 

Zeldz. mooie MITSUBISHI 
Celeste, bj. '77, m. LPG en 
APK-keuring, vr.pr. ƒ 2750,- 
. Lodewijk v. Deysselstraat 
27, Kerkrade-Haanrade. 

Te k. CITROEN CX, APK- 
gekeurd. Koopje. Pastorij¬ 
straat 12, Nuth. 

Te k. HONDA CRX, bj. ’84. 
kl. rood. km.st. 27.000, i.n¬ 
w.st. Tel. 04490-24882 na 
21.00 uur. 

OPEL Rekord, bf 77, 

ï.z.g.st.. mooi APK-ge¬ 
keurd, vr.pr. f 1750,-. Tel. 
045-415528. 

te k. VW LT 40 bj. eind '83 
m. huif en metalen bak, 
lengte 5,50 mtr. v. kl. rijbew. 
i.pr.st. Hamerstr. 48, Hoens¬ 
broek. 

MERCEDES 230 C coupé 
type 79 km.st. 114.000, 
LPG, i.z.g.st., vr.pr. 

ƒ 14.500.-. Tel. 045-424659Ï 

Zeldzaam mooie Opel KA¬ 
DETT 1600 S bj. '82, LPG, 
km.st. 51.000, vr.pr. 

ƒ 9800,-. Tel. 045-424659. 

Te k. Opel ASCONA 16 SR 
bj. 77 i.z.g.st. met APK en 
LPG f 27b0.-. Tel. 04499- 
3353. 

Te k. MINI Cooper bj. 5-79, 
z. mooi f 2850,-. Inr. mog. 
Tel. 045-316940. 

HONDA Civic autom., gaaf 
en goed. bj. 8-10-76, vr.pr. 
ƒ 1000,-. Tel. 045-322864. 

Te k. BMW 728, bj. 78, met 
APK-keuring, LPG, inruil 
mog. Caumerweg 38, Heer¬ 
len. 
TIJDELIJK AANBOD: HETSKODA- 
SUNSHINE-PAKKET VOOR F395,-. De Skoda 120L met de felle 
1200 cc motor, goed voor 
52 DIN/pk en een top van 
zo’n 150 km/u. Geeft volop 
ruimte aan 4 a 5 personen. 
Degelijke constructie en het 
gebruik van 0,8 mm dik 
plaatstaal garanderen meer 
veiligheid en duurzaamheid SKODA 105 S F9.995,-. 


SKODA 120 LF11295,-. 


Een complete gezinsauto 
voor nog geen 10 mille. 
Pittige maar zuinige motor 
van 1050 cc, veiligheidsstuur- 
kolom, rembekrachtiging, 
gelaagde voorruit, halogeen- 
koplampen, slaapstoelen 
enz. Niet voor niets een 
bestseller. 


Als ii nu een Skoda 
koopt, kunt u uw nieuwe 
wagen nog mooier maken 
met het exclusieve Skoda* 
Sunshine-Pakket. Dat 
pakket bestaat uit; Skoda- 
doorkijk-sunroof met 
geïntegreerde antenne 
voor optimale ontvangst 
plus een Blaupunkt auto¬ 
radio type 'Amsterdam’ 
(totale waarde ca. f850r)- 
Dat alles voor maar f395r 
incl. montage en BTW. 
Tl 

lil» I « I 1 11 
(' 


SNELLE BESLISSERS 
MOGEN HUN SKODA NU OOK IN 


J 


J A De nieuwste Skoda,uitgevoerd met een 
nieuwe en zuinige 1300 cc motor; 
benzinebesparende en comfort- 
verhogende vïjfversnellings- 
bak; aangepaste achter- k 
wielophanging voor opti- {■ 
maal wegcontact. De prijs 
van deze luxueuze auto? 

Zoals u ziet durven we die 
gerust groot in de krant 
te zetten. Het unieke Skoda 3-Stappen-Plan: tijdelijk mag u zonder één cent rente 
uw nieuwe Skoda nu in drie termijnen betalen* Bij aflevering 1/3 van de 
aanschafprijs, na zes maanden 1/3 en weer zes maanden 
later (dus pas na ’n jaar) de rest. Bovendien trekken we 
de inruilprijs van uw huidige auto nog van de eerste 
termijn af. Dus misschien krijgt u zelfs contant geld op 
de koop toe. U rijdt al Skoda vanaf f 9.995,-. 

’ Huurkoopovereenkomst onder gebruikelijke condities. 

Importeur: De Binckhorst Auto & Motor Import B.V, Dobbeweg 2, Voorschoten. 
Prijzen incl. BTW en excl. aflcveringskosten. Lichtmetalen wielen tegen meerprijs. 
Wijzigingen in technische specificaties en prijzen voorbehouden. SKODAT30 L F12.995,-. WIE SLIM IS. RUDTSKODA. ® 


1 S ,1^ S ’ N ? DE J? V ^ ERT ’ Pall JL/fS 2 : ‘f; ^J: 33 ^ 2 Garage Jan Jacob, MAASTRICHT, Scharnerweg 165, tel. 043-626970. Autobedrijf L. Collé, SUSTEREN, Handelsweg 9 
(H: J KeI f lpe if BV ’ ub ACH OVER WORMS, Nw. Hagerheidestraat 30, tel. 045-312398. Autom. bedrijf LOTOMY BV., HEERLEN, Sittarderwee 162 (aan de rotonde 

ssssKïös» aaar Hoo,d, “ IM - -* <=* *•— ■*»«*. tJazsüi 


VW Passat CL 1600, 5-J 
’82, in nieuwstaat, ƒ 14.2 
Mazda 323, 4-drs.. Nobk ot 
’82, ƒ 12.500,-; Mitsui 
Tredia 1.4 GL, ’83. ƒ 12T 
; Mitsubishi Galant 2.3 
bo, ’81, in nieuws^ 
ƒ 11.950,-; Volvo 244 
LPG, ’80, zeer rf>j 
ƒ 11.500.-; Volvo 244 . 
LPG, 79. zeer mooi, ƒ 
; Mitsubishi Colt Gl 
5-drs., '80, ƒ9350.-; Mij. 
bishi Celeste 2.0 GT, 
ƒ8750,-; Ford Granada 
GL, '81, 4-drs., ƒ 97 
Ford Taunus 1.6 GL, 4- t 
’81, ƒ8950,-; Peugeot, 
SR, '81 zilvermet.. ƒ 9$ 
Opel Manta CC 19 N, 
oranje, f8750,-; Opel 
dett 12 N, ’80. bla' 

J 8950,-; Ford Escort 1.3, 
beige, zeer mooi. ƒ 58* 
VW Passat 1.3 C, 5-drs.. 
beige, ƒ9850,-; VW P# 

1.3 C, 3-drs., 79. zeer 
ƒ7850,-; VW Passat 1.8, 
5-drs„ 79, beige, f 6T 
Peugeot 305 SR, 79, 
met., ƒ 4750,-; Ford 
tang 5.4 Ghia, 79, ƒ 75$ 
Opel Rekord 2.3 D, 
rood, ƒ9250,-; Triumph 
7, 78, rood. ƒ 8500,-: , 
Ritmo diesel, ’81. bd 
ƒ7500,-; Fiat X 1.9 S 

78. ƒ6950,-; Audi 80 IÜ 

4-drs., ’80, zeer m 1 

ƒ 10.500,-; Honda Acc$ 
4-drs., '82, LPG, KJ 

J 13750,-' Mitsubishi 
lant GLX, '83. LPG. gr o 
ƒ 13.950,-; Alfasud coK 

79, groen, ƒ2750,-; Al# 
GT, 76, rood, APK: 
keurd, ƒ 2750,-; Alfa 1.5 
loce Sprint, '80, crel 
ƒ 6750,-; Toyota Carina,,] 
type 79, 2-drs., ƒ 49$ 
Skoda 120 GLS 1, 
ƒ7250,-; Opel Ascona l-‘ 
1978 ƒ 5950,-; BMW 728 f 
mooi ƒ 8100.-; Ford TaUiJ 
station, '80, beige, 
ƒ 5950,-; Ford Taunus - 
tion, '81, blauw, 2.0. f895 
Volvo 264 GL, 78, bla 1 
ƒ 4750.-; Mitsubishi CeP 
1.6, rood. 76. f 2750,-, F 
geot 504 GL, 77, LPÓ. ’ 
ge, ƒ2350,-; Renault R 
TL, 77, ƒ 3250,-; Volvo 
DL, 73, ƒ 1250,-. Inruil efl 
nanciering mogelijk 
van goedkope inruifers 3 
wezig, 3 mnd. Bovag-gai 1 
tie op auto’s boven ƒ 5O0 
ANWB-keuring toegestS 
Timol servicestation, 
deraan Windrakerb^J 
Heerlenerweg 39, Sittal 
tel. 04490-20454. 

le-klas AUTOMOBIEL^ 
Golf C, okt. '82, kl. rof 
Mercedes 220 D, 79, 
rood; Mercedes 240 D, 
geel; Mercedes 300 D, 
groen; Mercedes 450 
75, cabriolet, kl. bla$ 
Mercedes 500 SL, '81 
blauw; Mercedes 250 
coupé, kl. rood; Merceï 
220 S coupé, 1957, voor l 1 
hebber; BMW 525, '84, 
blauw; BMW 520, '80, 
geel; BMW 525, 79, 
groen; BMW 318, '81, 
bruin; BMW 318, 79, 
groen; BMW Hartge 2,6 f 
sep. '85, kl. blauw, 3 stuk* 
Nederland; Datsun 280 1 
Coupé sport, ’80, kl. zwj 
Porsche 928, kl. wit, 
Porsche 924 Turbo, 
bruin; Mazda 929 L, ’80, 
zilvermet.; Honda Ci'1 
’80, bruin, als nieuw; LüH 
Europa, ’68, voor lieftn 
ber; Chevrolet Monza 
gas, 79; Chevrolet Pa£ 
79, kl. rood; Ford 2000. 
’80, kl. bruin; Mercedes % 
S, 72, oud model, ƒ 50Q$ 
Motor BMW Ó00 
ƒ 3000,-. Autobedrijf 
Sparla, Kaalheiderste^ 
weg 76, tel. 045-411874. , 
ruif financiering mogeW 
Kaalheide ook voor oKj 
mersen classic. Taxaties 
heel Europa. Expert. J 

HORIZON 1,3 LPG ll-’j 

pr. ƒ3750,-. Annastr. * 
Kerkrade, tel. 454790. : 

Te k. BMW 520 laat 79, Wj 


omsf, 

nieuwst. 


auto verk. 
Tel. 045-416939. Wmbnrgs Dagblad 


Woensdag 19 maart 1986 • Pagina 13 


Slanke lijn \ 

D e voorjaarsmode introduceert 
een nieuw slank silhouet. Onder 
verbrede schouders wordt het 
accent gelegd op de vrouwelijke 
vormen: borsten, taille en heupen worden door mid¬ 
del van coupe en slank aansluitende vormen bena¬ 
drukt. Dit betekent niet dat we het comfort van de 
kleding, zoals we die nu gewend zijn, moeten opoffe¬ 
ren. Daarom zijn de modellen veelal uit uiterst soepel 
tricot vervaardigd. Voor de vrouwen verder nog nau¬ 
we rokken in glanskatoen voorzien van bijzondere 
details, zoals gedrapeerde tailleband of steekzakken 
nét onder de ronde, sexy heuplijn. Dezelfde aanslui¬ 
tende rokvorm (deze reikt meestal iets over de knie) 
zien we ook bij de japonnen waarbij klokkende 
schootjes de taille een extra slank accent geeft. 
Nieuw bij de japonnen is de combinatie van een uni- 
rok en een sierlijk gebloemde top met schootjes 
waaronder een 'rok èn blouse'-effect ontstaat. 
! 
Spijkerhard 


II 

HH et vertrouwde denim is dit mo- 

I ■ deseizoen vaak veel lichter van 

■ ■ gewicht dan voorheen en het 

blauwe oppervlak is nu voorzien 
van kleine wcefmotiefjes en -effecten, geprinte 
bloemdessins. strepen, stippen en ruiten. Door dit 
verjongde uiterlijk van jeans en ook chambray-stof- 
ten is de uitstraling van de denimmode veel vriende¬ 
lijker. soms zelfs zeer romantisch. Dit alles is te com¬ 
bineren met liefelijke, hngerie-achtige materialen. 
Kanten bustiers, bescheiden glanzende streepbroe- 
ken in simpel pyama-model en oversized hemden 
met plastron of smoking-front. De rugpartij van de 
hemden zorgt voor een extra verrassing omdat zij is 
opgebouwd uit sierlijk gedrapeerde banen of een 
open te knopen split die een deel van de rug bloot la¬ 
ten. 


rw 

m o; Is we al stelden, de herenmo- 

m de krijgt steeds meer aandacht 

K i en wordt vrolijker en kleurnj- 

ker. Het klassieke pak of de za- 
kelijke combinatie kan nu afgewisseld worden met 
feestelijke tinten. De lijn in de kostuums en kolberts 
vertoont brede schouders in de nieuwe versie op de 
over-sized look uit de vijftiger jaren. De kolberts zijn 
lang en de bandplooibroeken breed van boven en 
smal op de voet. Maar de mannenmode heeft meer te 
bieden. Glanzende stoften in metalic kleuren ver¬ 
werkt tot soepel vallende kostuums. Hoog technisch 
gekwalificeerde materialen zijn toegevoegd aan de al 
aanwezige 'ingrediënten' zoals zijde, linnen en ka¬ 
toen. Primaire kleuren voor de kolberts: groen, geel, 
blauw en rood. Dikwijls gecombineerd met zwart of 
wit. Luidruchtige combinaties van geometrische 
dessinering met felle kleuren, waarbij de pastelkleur 
de functie van ondersteuning heeft. En wie van 
mooi, soepel materiaal houdt vindt gegarandeerd 
wel iets in de lamswollen stoffen, in lichte tinten met 
een vleugje pastel gehouden. 

Grijs is een kleur die veel in de mannenmode terug¬ 
komt. Grijze pantalons, met een werkje in de kleuren 
mint, geel, groen of rood worden gedragen met bij¬ 
passen truien of hemden in de dezelfde kleuren die 
in de broek verwerkt zijn. Opvallend daarbij is dat de 
dassen optimaal aangepast zijn. veelal met prachtige 
grafische printen. 


ik;II e konden ze niet helemaal uit 

W VV ons modebeeld wegdenken, laat 
H ■ ■ staan in de kast verbannen. 

R * * Maar ze zijn terug, en wel spij¬ 

kerhard. De jasjes, broeken en rokken van blue de- 
üiiTi of Indigo. En nu niet alleen semi- of superwijd. 
Nee, we gaan weer allerlei fratsen uithalen om de ’te- 
fug-van-weg-geweesf spijkerbroeken aan ons welge¬ 
vormd lichaam te krijgen. Terug naar de basis dus: 
s Uper-eng. 


j jf I ■ e oud-gedienden onder de de¬ 
le ■ ■ mmliefhebbers weten nog alle- 

ÏH i ';V. 1 W uiaal wat dit zeggen wil: met de 

i .2 nieuwe spijkerbroek het bad in 

^ 0( ti dit kledingstuk in de juiste vorm te 'gieten'. En 
2.1 kent u die beelden van jaren geleden nog? Liggend 
°P de grond, allerhande pogingen ondernemend om 
’ ^ broek dicht te kunnen ritsen. Kreten als: „Help 

01 e ens even" worden dus weer overal gehoord. Super- 
9’ e ng kan en mag weer. Niet iedereen zal echter, gezien 
G de ervaringen, teruggrijpen naar vroeger. 


J eans, belangrijkste onderdeel 
van de denim-look, wordt door 
de vrouwen bijvoorbeeld ge¬ 
combineerd met wijde rokken, 
blouses en vestjes in een vleugje romantiek van twin¬ 
tig jaar geleden met bloementjes en kant. 

De heren worden stoer, zij dragen denim in cowbow- 
stijl. Opvallend en sterk in opkomst is dit jaar de 
blackdenimkwaliteit. 

Stoer, sportief of sexy. denim te vinden in jackets en 
blazers. Donker en blond gewassen denim in combi¬ 
natie met zowel strak als wijd belijnde modische 
jeans. 


verjagen'oe WINTER 


ombere tinten in grote maten 
hoeft al lang niet meer. Afgele¬ 
kt I pen winter konden we al kennis 

maken met vrolijke kleuren en 
motieven, die ook voor degenen die een maatje gro¬ 
ter dragen plezierig winkelen betekende. Het geheel 
wordt deze zomer voortgezet. Naast marineblauw, 
een behoudende kleur, vinden we ook hier het vrolij¬ 
ke geel, groen, aqua of turqouise. In uni of gecombi¬ 
neerd komen de gezellige kleuren steeds weer aan 
bod. Prachtige plissérokken die met een blouson 
slank afkleden. De effen rokken kunnen uitstekend 
gecombineerd worden met een bonte blouson of om¬ 
gekeerd. Slank afkledend is de nieuwe modelijn die 
bij deze maten te vinden is. Een vlotte heupstnk of 
-band laat iedereen raden naar de maat. En was het in 
het verleden vaak moeilijk om een pantalon te dra¬ 
gen. de voorjaarsmode biedt nu een keur van model¬ 
len en kleuren die het dragen van een lange broek tot 
een plezier maken. 


de allernieuwste modestoflen, ai 

kwaliteiten, denim « 

-»ü? Ujsïssr t, « 

^Er:r^mr=e nteewe modes,otten. 

en — ep n|sd. ^ 


ZSmmh ^'mEEEN*^- 

HEERLEN GELEEN 

EMMAPLEIN 4 RAADHUISSTRAAT 12B 


De voorjaarscollectie 1986 
is in huis. 

7 Loop gerust even 

fl . , binnen! 
k . ^ Mode met ’n maatje meer 

(maat 44 t/m 58) 

Geleenstraat 74, Heerlen. 

Tel. 045-718030 Maandag de gehele dag gesloten! Mode voor mannen die zich stijlvol kleden. Dat kan strak in ’t 
pak zijn, maar evengoed nonchalant sportief. Alles kan, 
vandaag de dag. Bij Pieters Dortu dus. Waar de internatio¬ 
nale merken hun collecties presenteren, van ontwerpers 
uit Parijs, Milaan,Japan en Amerika. 4 

Onze inkopers zorgen er voor dat ’t betaalbaar blijft. jgp 

We hebben nu eenmaal een passie voor mannenmode. ~ - 

jt0£- 

Kostuum van Van Gils 449,- Overhemd van Melka 
DasvanPfau 42,50 55 - ( 


Heerlen 

Geleenstraat 34-36 


Maastricht 

Grote Straat 18-20 


Sittard 

Molenbeekstraat 12 Parmantig 


D e haarmode 1986 presenteert 
zich elegant, romantisch-spor- 
tief en vrolijk veelkleurig. 
Steeds meer valt het op dat di¬ 
verse takken van de mode-branches op elkaar afge¬ 
stemd worden. Kleding, schoenen, tassen, accessoi¬ 
res worden gevolgd door de haarmode. De vrouw 
van NU eist een passend kapsel bij haar kleding en 
een daar weer op afgestemde actuele make-up. En 
wat altijd het recht van de vrouw was. is nu ook al 
enige tijd het recht van de man. Chique trendkapsels 
voor heren. De man krijgt in de mode steeds meer 
aandacht en het vrolijke kleurenpallet. dat de con¬ 
ventionele mode naar de achtergrond heeft verdron¬ 
gen, is alleen maar toe te juichen. Ook mannen gaan 
in de toekomst modieuzer gekapt door het leven. 


DAMES LET OP! 


Grote en kleine 
maten dames- 
modeschoenen 


31 t/m 46 


Uw adres voor de betere pasvorm. 


HAHN 

SCHOENEN 


Akerstraat 110 - Hoensbroek 
’s-Maandags gesloten. 

Tel. 045-212079. 

Donderdags koopavond tot 21.00 uur. 


WIM O POSSEN 

dame s-en herenmode 

®®®®® 
® IS 03111® 

00 

®CÜ 

®® 
®® 


00000 

WIM O POSSEN 

DAME S-EN HERENMODE 


A ls de prachtige kleuren van een 
regenboog, zo lopen de kleintjes 
dit voorjaar door het leven. Üuk 
aan hen heeft de mode alle aan¬ 
dacht besteed. Vrolijk en parmantig stappen ze 
straks over straat of de klas van de basisschool bin¬ 
nen. De meisjes uitbundig in turquoise. knalgeel, tel- 
rose. hardgroen en kobaltblauw, üf in vrolijke ma- 
drasruiten met oranje, lila en appeitjesgroen. 

De jongens doen het qua kleuren wat rustiger aan. 
Grijs, wit, bleu. zachtgeel, rosé en mint zijn de tinten 
die zij dit voorjaar in hun kleding zullen vinden. 
Maar zodra het geheel een sportiever trekje krijgt 
worden de kleuren ook meteen feller. 

Klein of groot, ze kunnen volop kiezen uit polos. T- 
en sweatshirts, grote hemdblouses. lekkere jacks, 
blazers en vestblousons. Lieve jurkjes en leuke broe¬ 
ken. Veel katoen en sweatstof maar ook stevige de- 
nims en lichtere chambrays. vaak voorzien van een 
ruitmotief. Zachte glansstofjes en kreuk-look nylon. Ruiten is troef bij de kleine jeugd. Voor de allerjong¬ 
sten zijn er naast sportieve lange broeken ook ber- 
mudas en shorts, lieve jurkjes, rokjes, jacks en zelfs 
ongevoerde zomerblazers. allemaal in kleurige, licht 
of donkere ruiten en ruitjes. Frisse kleuren die zelfs 
een sombere lentedag zonnig maken. 


A ls u bewust de mode volgt en er¬ 
mee leeft, heeft u kunnen erva¬ 
ren dat de eigentijdse mode 
die u ook in de schoenenbran- 
che vindt — moeilijk te analiseren is. Het resultaat 
van een vrijheid in de mode die waarschijnlijk zijn 
oorsprong vindt rn de dikwijls schijnbare tegenstel¬ 
lingen. vooral in de combinaties van strijdige mate¬ 
rialen en niet gebruikelijke accenten in de vormge¬ 
ving. Want hierbij valt steeds vaker het 'shocking'-ef- 
feet op: de kleurenmode. waar we nog steeds mid¬ 
denin zitten, heeft daar dan ook geen moeite mee en 
een groot gedeelte komt ook op haar rekening Maar 
naast deze mode groeit nog steeds de klassieke 
mode. de zogenaamde overlevtngsmndc. du zich nu 
aandient met op vandaag de dag geaccepteerde kleu¬ 
ren en belijningen. 


D e sehoenenmode volgt deze ont¬ 
wikkeling overeenkomstig dt 
kleding. In de vormgeving of 
het materiaalgebruik komen 
nauwelijks veranderingen. Wel in de kleuren, over 
het algemeen fris. pittig en duidelijk. Wit en zwart 
blijven twee dominerende kleuren en zij dienen als 
basis voor een combinatie met aecentkleuren. Daar¬ 
bij optisch sterk sprekende afwerkingen in het mate¬ 
riaal. zoals sterk glanzend lak en metalise s (goud. zil¬ 
ver en andere bonte kleuren). Maar ook materialen 
die niets met leer te maken hebben: gruf-jute bijvoor¬ 
beeld en spectaculaire textiels als zijde, nylon, bro¬ 
derie. tappisserie en jacquards met vrolijke bloem¬ 
en andere motieven geven meer mogelijkheden en 
toepassingen. Speels zijn de grove vlechtmaterialen 
van dikke garens en doorgevlochten nylon rnesh. 
versieringen van gekleurde stenen en pailletten in 
brons, zilver, goud en andere kleurde metalen. Daar¬ 
bij een ruime sortering in soorten textielbanden met 
allerlei ingeweven gekleurde motieven en dessins 
Verder kurk. vinyl en glas. En vooral met te vergeten 
de functionele- en siergespen in transparant of ge¬ 
kleurd plexiglas. Kortom, al het denkbare in kleur en 
materiaal wordt in het huidige modebeeld geplaatst 

Limburgs Dagblad 


H et ijs is van de sloten en plassen 
en langzaam maar zeker kan de 
winterkleding opgeborgen wor¬ 
den. Het voorjaar komt er aan en 
of het nu zonnige dagen worden of'niet, de mode 
heeft er voor gezorgd dat iedere sombere dag een 
vrolijke tint krijgt. Knallende kleuren, dat is het wat 
de modeklok' slaat. Na eenjaar waarin pasteltinten 
het straatbeeld bepaalden, krijgen nu de felle kleu¬ 
ren alle aandacht. Kleuren die doen denken aan een 
knallend vuurwerk bij een feestelijk evenement. De 
winkels hangen inmiddels vol prachtige, vrolijke 
modellen in de meest uitgesproken tinten en menige 
modeshow heeft ons een voorproefje gegeven van 
zomerdagen die geen einde kennen. 


A lléén felle kleuren zouden de 
liefhebbers van de meer gema¬ 
tigde tinten tekort doen. Bij al 
die feestelijke, zonnige kleuren 
is er ook gedacht aan de zachte romantische tinten. 
In de voorjaarscollectie komt een nieuwe, slanke lijn. 
Vrolijke jonge interpretaties van de jaren zestig- 
mode en comfortabele meuw-klassieke kwaliteits- 
kleding. 

Gezellig, zwierig, puur vrouwelijk of stoer mannelijk 
dat is de blijde basis van de nieuwe mode: vurig 
oranje, sappig grasgroen, tropisch geel, intens rosé 
en sprankelend blauw naast mint, zachtgeel, wit en 
marineblauw. Ze worden samen ingezet om kleur te 
geven aan de speelse 'sixties’-trend, een jonge inter¬ 
pretatie van de Courrèges-couture uit de jaren zestig. 
De ski-broek die afgelopen winter al zo populair was 
vindt zijn vervolg in de zomermode. Strak aanslui¬ 
tende slacks. broeken in een kort mode! met een 
splitje net onder de kuit. Sexy aansluitende tops, een 
trend die op duizend-en-een-manieren met blouses, 
jasjes of truitjes gecombineerd kunnen worden. En 
natuurlijk, de nieuwe minirokjes, veelal in soepele 
sweatstof. Dit materiaal wordt ook gebruikt voor de 
slank gesneden tops met verbrede schouders, korte 
jasjes, of ruime knielange jurken waarbij grove meta¬ 
len ritsen als sportieve accenten in het oog springen. Gespecialiseerd 

LEREN MAATKLEDING^^ 

Denk ook eens aan 

^ COMMUNIEKLEDING IN tT* 


HË 


LEER: 


Y 
Leer- en modekleding 

Steenweg 13A, Sittard. tel. 23489 


Tuinbroekjes, jasjes, 
bandplooibroekjes 

En wat dacht u voor u zelf: 

k IN LEER OP UW^ 
PAASBEST! Ook in 

modltch* 

tinten 


Damesschoenen 
maat 35 t/m 45 
Herenschoenen 
maat 34 t/m 51 


Dinsdag gesloten. 

Vrijdag koopavond tot 21.00 uur. 


Jacq. Beurskens 
Schoenmode B.V. 

Markt 15 - Beek Limburg - Telefoon 04402-71298 bij City Fashion 

voor individuele 
voorjaarsmode 
NIEUW: 

Ghiwitt 

Hawtj oaiw'BQSt/qau 

Heerlen, Klompstraat 4 
Roermond, Bakkerstraat 23 


HOLD-ON 

MODE 

\ 

Oranje Nassaustraat 4, 
Heerlen, tel. 045-740144 


Ook voor de 

eigentijdse 

kommuniekant. 


D e uitbundige kleuren gemengd 
met lichte zomertinten bepalen 
voor een deel het beeld van de 
volwassen, modebewuste 
vrouw. Kleurige mantelpakken, riant gesneden uit 
linnen of katoenen dobby-weefsels hebben een mo¬ 
dieus verbrede schouderlijn. De rokken die tot over 
de knie reiken zijn slank en voorzien van plooien of 
open te knopen splitten. Uitstekend te dragen met al¬ 
leen een rok of in combinatie met de mantelpakken 
zijn de vele glansblouses: zijde-achtig glad, in chan¬ 
geant- of weerschijnw'eefsel, of in uiterst fijn reliëf-ja- 
quard. Bijna alle blouses, met hoog te sluiten boord 
of reverskraagje, volgen de nieuw r e modelijn waarbij 
Woensdag 19 maart 1986 • Pagini 


F 


avoriet voor de komende maJ 
den is de ruit. de zogenaamd! 
Indiase madrasruit in stemmig 
K 
r r /*'. 


JBL summerdarks of in sportieve 

felle kleurstellingen. Zonnige warme kleuren bots» 
op vrolijke wijze met de heldere kleuren van een tl 
pische zee en leveren samen een enorme hoeveelh^XiMBI 
ruiten op. En al deze ruiten bieden in de meest uÏF-EDI 
eenlopende kleurstellingen en grootten hun beste® CB E 
diensten aan voor zowel jong als oud. Nieuw in df~"" 
volwassen, tiener- en kindermode is het combinerl 
van de verschillende ruiten Geruite broeken, rokji 
shirts en jassen tonen zich deze zomer de beste 
maatjes. 
jjyjji; de schouders extra accent krijgen door 
schoudervullmgen. 

Glanseffecten worden ook in de mannenmode, die 
de laatste jaren gelukkig steeds meer aandacht 


krijgt, met geschuwd. Bij fraaie, dubbel-breasted 
kostuums in subtiele lichte grijstinten of in marine 
ligt er een zachte glans over het koele, zomerse weef¬ 
sel. We zullen nog uitgebreid terug komen op de 
nieuwe trend in de mannenmode. Haarverzorging 

MET EEN TROPISCH 
TINTJE? 


Behalve dat wijaiuwhaarprobiemen 
oplossen met S.P. van Wella, geven 
wij u de kans op een tropische reis naar 
de Malediven. 

Meer weten? Stap even bij ons 
binnen. 

system f . I 

professional 

1 VOOR HOOFDHUID EN HAARVERZORGING 


Coiffeur Createur Franfois 

dames-, herenkapsalon (do.av. geopend) 

Bloemenmarkt 1, Geleen 


Laurastraat 7 Dames- en herenkapsalon 

Eygelshoven TXxhtVia? 

Tel. 045-352992 ^ UuITICJ 

Op afspraak Stijl en kwaliteit. 

Het nieuwe gezicht van Melka. 


Dames- en M ^ 

herenkapsalon i v Aiil 19CI 
Keerberg 23, Voerendaal 
Haarmode Hagemam-Plom 

Stationsstraat 187, Nuth 


DomesKopsolon Nieuws|faa , „ 
René Hermans Beek (L.) 


Kapsalon Mare 

Akerstraat 86, Kerkrade 


Kapsalon E. v.d. Linden 

De kapsalon voor hem en haar! 

Kerfcraderweg 89, Molenberg/Heerlen 


Dames- en herenkapsalon 

Maison Thérèse 

Kluis 34, Geleen 


Dmeskapsalon Poettgens 

Maria Gorettistraat 7, Kerkrade 


Kapsalon Leony 

Oud-Stein Valderstraat 7, Stein 


HAARMOOE 

O /%/%* Akerstraat 45, tel. 422319 

aOC/JTJUJJ tapelveg 18, tel. 411890 
I_Ivoor HEM en HAAR Kerkrade 


Altijd nèt een haartje beter 

Dames/herenkapsalon J. Spoelder 

Lindelaan 18, Valkenburg 


Kapsalon Anita 

Dames-herenkapsalon 

St. Pietersstraat 82, Kerkrade 


Coiffures Wouters 

Eikske De Wendelstraat 1, Schaesberg 

HAAR 

m t>./- ,y WA&-. 

W / U ’é 

Wé wp 

/ 12 
M V 
Y \ i: 


' 4, Pm fS 
Selected Dealer: 
PTT AM - ttGUNBMOFSTMAT 2 • TUfFOOH (044*) 17214 
ROaWOHD - MMSTEHPIEM - TïlfFOOI (047*) J401J 
CHfHI . SAUtSTRAAT M • TELEfOM (04404) 45222 exclusieve mode 
voor hem 


Heerlen 

Promenade 55 
tel. 045-712109 


Schaesberg 

Heerlenseweg 38 
tel. 045-324238 


Pijnlijke 
voeten ? ?.. 

Deze gemakkelijke molière van 
MOESKOPS verwent uw voeten. 
Verwent u uw voeten eens. 

Ze zijn het waard .» 
Verkrijgbaar in verschillende wijdtes. 


yj?.' 

s/^uu^uj: Fa. MOESKOPS Voet- Schoenspecialisten 

HEERLEN 

Akerstraat 15 


MAAK DE MODE KOMPLEET! Ravelli Esclusivo: 'the multi colour look 
Alle kleuren vèn de regenboog met bij¬ 
passende tassen 

Ravelli Esclusivo maakt de mode kom¬ 
pleet ï Brusselsepoort 35 6261 CG Maastricht Tel. 043-474369 
Promenade 28, 6411 JK Heerlen Tel. 045-710589 IK 


as 

dt 

Tllj 


itS 1 
1 ti 


Limburgs f I T 

agblad 


voor 


os 


telijk 


ui 


idllmbura 


Woensdag 19 maart 1986 • Pagina 15 (J 


W TlMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG HOOFDREDAKTEUR: BEN ROMIJN, ADJUNKT-HOOFDREDAKTEUR JAN ROS 
uIF-EDITIEREDAKTIE: WIM DRAGSTRA. HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE, MARKT 42, TEL. 045-455506; 6431 HE HOENSBROEK. KOUVENDERSTRAAT 215, TEL. 045-218555; 
teSCB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; 6371 GV SCHAESBERG, FR. ERENSLAAN 4, TEL. 045-311719 

dE = " -- ' ~ 


ert drens 


Vandaag is de belangrijke 
Pfl aangebroken: 'D-day' voor 
J lokale politici. Wordt het 
■M werken (?) van de afgelo- 
j 1 vier jaar beloond, of mogen 
[Kaar huis en hun zetel af¬ 
ten aan veelbelovender kan¬ 
tten? Vanavond zullen we 
Weten. We hebben horen 
justeren dat menige politicus 
3e vannacht geen oog heeft 
Pt gedaan. Kan ook eigen- 
niet anders, want er staat 
^ wat op het spel. Optreden 
■ het verkiezingscircus kost 
" behoorlijk zakcentje. De een 
pt zich als clown gemanifes- 
gPd en de ander als acrobaat 
p gewaagde stunts. In ieder 
Pal Het de fantasie, om de 
W^Uights' op zich te richten, 
te wensen over. Allemaal 
1 u. hooggeëerd publiek, te 
■knaken en te overtuigen van 
kunnen. Als tijgers en leeu- 
vechtten ze voor een plaats 
üe 'piste'. En de burgemees- 

5 hebben zich voor die gele- 
Nieid in het kostuum van een 

teur gestoken om te voor¬ 
ben dat de strijd niet weer in 

6 ' volmachtenaffaire ’ ont- 
r dde. U mag het vandaag be- 

K delen en na het tellen van de 
hrnen zal voor de een het ap- 
ffks harder klinken dan voor 
ander. Maar als u denkt dal 
1 circus morgen de stad uit- 
kt, heeft u het mis. Op 21 mei 
len de tenten opgezet in 
Haag, terwijl de reclame- 
favaan ongetwijfeld dan ook 
er door uw straat trekt. 


ip 


Rijna alle vogels kunnen 

I iten. Logisch, zult u zeggen. 
l ar dat is helemaal niet zo lo- 
: Ch. Neem nu de kip. heeft u 
\ al eens een deuntje horen 
den. Nee, deze gevleugelde 
e evoeters uiten zich voorna- 
üjk door een vals gekakel. 
Ij^Qr waarom vormt de kip een 
Iteo ndering, wat betreft de 
rbnonisch klanken, op haar 
lotgenoten? Wij wisten het 
j f niet en eerlijk gezegd heb- 
h we er nooit over nagedacht. 
fdc« we deze week een weten- 
^dppelijke verklaring van 
71 ornitoloog hoorden , u weet 
} zo'n vogelkenner die ooit 
°7 Toon Hermans werd ge¬ 
beerd. Hij kwam tot de con- 
dat dat bepaald wordt 
^7 de wijze waarop een kip 
7 Wereld komt. Als moeder 
° e k een ei legt, valt dat met 
j doffe 'lok' op de grond. Dat 
^ct allereerste geluid dat een 
ll hen te horen krijgt. Als het 
fiken vindt dal het lang ge¬ 
fit) gebroed heeft, zal het met 
fsnaveltje het ei moeten door- 
e ^eu. En alweer klinkt het als 
fi dof 'tok tok'. Later gaat het 
fi s t deze geluiden dagelijks 
mieren. Ach ja, je moet ervoor 
s ludeerd hebben. 

^ ies-pijn! 

Ral voor de verkiezingen 
°b eren de politici in de diver- 
. gemeenten nog eventjes de 
fitste slag te slaan. In Eygels- 
^en wordt dat zelfs bijna let- 
fiijk opgevat, getuige onze 
mlicaties de afgelopen dagen. 

r in het centrum van de ge¬ 
ënte Kerkrade stijgt de 
fihnzin ten top. Een CDA’er 
fsteert het daar om voor het 
foor van velen kastelein 
/ermin op de Markt toe te 
gisteren, dat hij al in zijn tes- 
fihent heeft laten vastleggen 
0 bij zijn overlijden de koffie¬ 
zet bij hem wordt gehouden, 
fihgezieu ’t Juupje Chermin al 
mt aangekondigd een maand 
71 de verkiezingen de bierpijp 
Maarten uit Margraten te 
werd die CDA-medede- 
becommentarieerd met: 
JrGn mag je wel opschieten!' 
* q el kies allemaal, die kies- 
0° r ts. Menigeen zal vanavond 
'mnen lachen als een boer met 
; ps-pijn! 
outje 


Ren jeugdige doe-hetzelver 
} Heerlen wilde zijn moeder 
pi eens verrassen. Van haar 
poezigheid maakte hij ge- 
ftik om haar slaapkamer he- 
' jfaal opnieuw wit te verven. 
' fit resultaat was niet gering, 
i e en had hij in zijn enthou- 
fi-snie ook de ingebouwde kluis 
ficgeverfd. Nu kreeg hij echter 
° r de verfresten (nee, verf¬ 
den) de kluisdeur niet meer 
Hij heeft nog gepeuterd 
fit een schilmesje. gedoopt in 
j f inner, maar dat had ook 
fi l7 Hg effect. Zijn moeder zal 
fHgens wel verrast zijn ge- 
fifist. Alleen betwijfelen we of 
1 ook aangenaam was... 


Verkiezingen Heerlen, 
honderd jaar geleden 


HEERLEN - We zijn er allemaal 
aan gewend geraakt, dat van¬ 
daag (bijna) iedere meerderjari¬ 
ge aan de verkiezingen voor de 
gemeenteaad mag maadoen. 
Nog maar honderd jaar geleden 
was dat echter geheel anders. 
Weliswaar hadden de liberalen 
onder leiding van Thorbecke bij 
de grondwetsherziening van 
1848 eindelijk bereikt, dat er 
rechtstreekse vrije verkiezin¬ 
gen voor de Tweede Kamer, 
provinciale staten en de ge¬ 
meenteraad kwamen: meedoen 
aan de verkiezingen was nog 
niet voor iedere meerderjarige 
mogelijk. 

Het kiesrecht werd nader uitge¬ 
werkt in Thorbeckes Kieswet 
van 1850 en voor de gemeenten 


in de Gemeentewet van 1851. 
Daarin werd bepaald, dat alleen 
de Nederlandse meerderjarige 
mannen, die op 1 februari vooraf¬ 
gaande aan het opmaken van de 
kiezerslijst en de verkiezingen 

HEERLEN - Vandaag worden 
in heel Nederland nieuwe ge¬ 
meenteraden gekozen. Van 
acht uur tot zeven uur van¬ 
avond kunnen de kiezers te¬ 
recht in de stemlokalen. Deze 
verkiezingsdag was voor Roel 
Braad van de Archiefdienst 
van de gemeente Heerlen, 
aanleiding om eens te kijken 
hoe het een eeuw geleden zat 
met de gemeenteraadsverkie¬ 
zingen. Bij deze zijn relaas. 


een bepaalde som aan direkte be¬ 
lastingen hadden betaald, moch¬ 
ten stemmen (Vandaar de naam: 
Censuskiesrecht). Als drempel 
voor de verkiezingen van de ge¬ 
meenteraad gold, dat men mini¬ 
maal tien gulden per jaar aan be¬ 
lastingen moest betalen. In de 
Grondwet was bepaald dat dit 
bedrag niet meer mocht zijn dan 
tachtig gulden. Meestal lag het 
bedrag voor de kleinere gemeen¬ 
ten tussen de 10 en 16 gulden. In 
Heerlen gold de minimum- cen¬ 
sus als drempel, doch zelfs dat 
was nogal veel. De meeste arbei¬ 
ders konden daardoor niet mee 
doen aan de verkiezingen. In 
1851 bijvoorbeeld zien we, dat 
niet meer dan 19 procent van de 
Nederlandse mannen boven de • Gezicht op het centrum van Heerlen anno 1886 naar een schilderij van Teding 
van Berkhout. (Foto: Gemeentearchief Heerlen.) 


23 jaar aan de verkiezingen kun¬ 
nen meedoen (4,5 procent van de 
Nederlandse bevolking). 

Tot 1917/1919 blijft het politiek 
touwtrekken tussen liberalen, 
anti-revolutionairen, conserva¬ 


tieven en sociaal-democraten 
om een algemeen kiesrecht en 
kiesrecht voor vrouwen in te 
voeren. Vooral de socialisten 
proberen met de strijd om alge¬ 
meen kiesrecht, de arbeiders op 


hun hand te krijgen, officieel als 
middels tot bevordering van de 
politieke bewustwording van 
de arbeiders, minder officieel 
als een middel in de klasse- 
strijd. 


GEHEIME NOTA VEHRAADT SOMBERE TIJDEN VOOR BURGERS 

Kerkrade op zwart zaad MA.x ix xi ril dooh politie opgepakt 

Over de schreef in 
verkiezingsstrijd 


NUTH - Een inwoner van Nuth 
is woensdagavond door de 
Rijkspolitie in die plaats mee¬ 
genomen naar het bureau, om¬ 
dat hij pamfletten verspreidde 
waarin wethouder Fons Heuts 
van Nuth wordt beticht van on¬ 
geoorloofde praktijken. In het 
pamflet riep de man, W. uit 
Vaesrade, op niet op het CDA te 
stemmen. Daarbij schoof hij 
lijsttrekker Fons Heuts prak¬ 
tijken in de schoenen, waarvan 
het bewijs nooit geleverd is. 

Wethouder Heuts schakelde de poli¬ 
tie in en die heeft proces-verbaal op¬ 
gemaakt van het gebeurde. Pamflet¬ 
ten die de man bezig was te ver¬ 
spreiden in bepaalde straten in 
Nuth, werden in beslag genomen. 
Na het opmaken van het proces-ver¬ 
baal mocht de man naar huis. Hij 
heeft opnieuw pamfletten laten 
drukken en die toch nog in de nach¬ 
telijke uren verspreid. 

Inmiddels hebben de raadsleden 
Habets en Goffin van Nuth een te- 
gen-pamflet geschreven waarin zij 
het voor Heuts opnemen. Die pam¬ 
fletten zijn - volgens berichten uit 
Nuth - gisteravond verspreid. 

Ook in Landgraaf hebben zich min- 


WD-Iijsttrekker 
mag niet stemmen 

KERKRADE - Lijsttrekker 
Nic Wetzels van de VVD in 
Kerkrade mag vandaag niet op 
zijn eigen persoontje gaan 
stemmen. De reden daarvan is 
dat hij zich te laat heeft inge¬ 
schreven in de gemeente 
Kerkrade. Wetzels is woonach¬ 
tig in het even over de Duitse 
grens gelegen Horbach. 


der verkwikkelijke praktijken rond 
de verkiezingen voorgedaan giste¬ 
ren. Daar werd een pamflet ver¬ 
spreid waarin de coalitie wordt aan¬ 
gevallen. Het pamflet is afkomstig 
van 'consumenten en ondernemers 
van Landgraaf. Deze omschrijving 
is zo breed dat het pamflet als ano¬ 
niem betiteld wordt. Hetgeen er ge¬ 
propageerd wordt is verschillende 
politici in Landgraaf aardig in het 
verkeerde keelgat geschoten. 

In de wijk Zes wegen te Heerlen 
werd gisteravond een pamflet ver¬ 
spreid waarin een aanval werd uit¬ 
geoefend op kandidaat raadslid 
mevrouw Frolichs-Ritzen. Ook die 
actie werd door een aantal bewo¬ 
ners van Zeswegen veroordeeld en 
als onfatsoenlijk betiteld. 


• Vol enthousiame gingen de kinderen gisterochtend de 
zelfgemaakte verkeersborden ophangen. 

SITUATIE ROND BASISSCHOOL 
ZESWEGEN ERG ONVEILIG 

Kinderen nemen zelf 
verkeersmaatregelen 


HEERLEN - De kinderen van de 
openbare basisschool Freinet in 
de wijk Zeswegen in Heerlen 
hebben gisteren zelf aktie 
ondernomen om de 
verkeersveiligheid rond de 
school te verbeteren. Al sinds de 
opening van de school in 
augustus 1984 probeert de 
leiding de gemeente over te 
haten om enkele maatregelen te 
treffen, echter tevergeefs. De 
kinderen van zeven, acht en 
negen jaar oud vinden dat het 
allemaal te lang duurt en hingen 
gisterochtend zelfgemaakte 


verkeersborden op in de 
Mijnzetellaan. 

Volgens de schoolleiding moet 
er in de straat een stop- en 
parkeerverbod komen. „Het is 
een erg drukke straat. De 
kinderen lopen zo de straat op en 
door de geparkeerde auto’s zien 
ze niet dat er iets aankomt. Ook 
zou een zebrapad wenselijk zijn”, 
aldus onderwijzer Peter de Moor. 

Het stopverbod zou moeten 
gelden van 8.15 uur tot 15.15 uur 
op werkdagen. 


(ADVERTENTlEi 


Stedebouii 'kundige her 


bezinning leidt in Kerkende tot meer groen 


Mijnterrein Willem Sophia 
wellicht groot wandelpark 


door rené van zandvoort 

KERKRADE - Het grote braak¬ 
liggende terrein in Kerkrade- 
West waar ooit de particuliere 
steenkolenmijn Willem Sophia 
stond, wordt in de nabije toe¬ 
komst wellicht omgetoverd in 
een groot park. Het woning- 
bouwplan Willem Sophia 
wordt in ieder geval voorlopig 
niet door de gemeente Kerkra¬ 
de in uitvoering genomen. Er 
wordt op dit moment gedacht 
aan een herbezinning van de 
stedebouwkundige invulling 
van het plan, waar ooit enkele 


honderden woningen waren 
gepland. Vorig jaar al berichtte 
het LD van de problemen die 
met de projectontwikkelaars 
waren gerezen in verband met 
de invulling van het voormalig 
mijnterrein. 

Die herbezinning zou kunnen uit¬ 
monden in een groot stuk openbaar 
groen vogr Kerkrade-West, een 
voorziening die daar toch al node 
wordt gemist. Zolang prioriteit 
wordt verleend aan stadsvernieu¬ 
wingsprojecten zou het enkele hec¬ 
taren grote terrein als een welkome 
oase kunnen fungeren, totdat de 
noodzaak het weer te bestemmen 


als bouwgrond zich weer doet voe¬ 
len. 

De nieuwe ideeën omtrent de invul¬ 
ling van de Kerkraadse mijnterrei¬ 
nen komt mede voort uit de inzich¬ 
ten die er nu zijn ten aanzien van de 
woningcontingentering voor 1986. 
Vóór 15 januari heeft het college een 
voorstel bij de HID Volkshuisves¬ 
ting in Maastricht moeten indienen, 
waarbij geen woningen worden ge¬ 
vraagd voor het Willem Sophia-ter- 
rein. Wél voor het mijnterrein Laura 
in Eygelshoven (113, in diverse cate¬ 
gorieën). Na realisatie van het aan¬ 
gegeven woningprogramma zal de 
restcapaciteit van het plan ongeveer 
150 woningen bedragen en is het 
westelijk deel van het Laura-terrein 
klaar. 


door rené van zandvoort 

KERKRADE - Kerkrade staat 
aan de vooravond van financieel 
zeer sombere jaren. Dat blijkt uit 
een vertrouwelijke nota die cir¬ 
culeert in ambtelijke kringen. De 
nota heeft betrekking op de be¬ 
groting voor dit jaar, die zeker 
1,6 miljoen ongunstiger zal uit¬ 
vallen dan werd verwacht. Het 
financieel perspectief voor Kerk¬ 
rade wordt voor de jaren 1987 tot 
en met 1989 somber genoemd, 
waarbij êen complex van facto¬ 
ren een rol zal spelen. Een finan¬ 
ciële heroverweging is onvermij¬ 
delijk, waarbij Kerkrade niet 
meer onder een integraal meerja¬ 
rig bezuinigingsplan uit kan. 
hetgeen ongetwijfeld zijn weer¬ 
slag zal hebben op het voorzie¬ 
ningenniveau. 


Onrendabele investeringen, de pro- 
fijtkortingen uit het Gemeente¬ 
fonds, de sanering van het grondbe¬ 
drijf. het vertrek van de AID uit het 
Socioproject in Eygelshoven (zon¬ 
der die leegloop al ruim twee ton 
per jaar), het onderhoud aan wonin¬ 
gen, de overdracht van de achthon¬ 
derd Wilmaflats aan de woningvere- 
nigingen (vijf ton verlies per jaar), 
de verliezen van met gemeentega¬ 
rantie openbaar verkochte wonin¬ 
gen (binnenkort wordt weer 750.000 
gulden verlangd), het mogelijk defi¬ 
nitieve faillissement van Teska in 
juni (het gebouw van zes miljoen is 
eigendom van de gemeente), de stij¬ 
gende bijstandskosten (nu al zes 
ton) en de reorganisatie van het ge- 
meente-personeel, vormen het leeu¬ 
wendeel van de problemen. 


Kerkrade zit dit jaar opgeseheept 
met de hoogste korting op de uitke¬ 
ring uit het Gemeentefonds, name¬ 
lijk 6,8 miljoen. Sinds 1980 heeft 
Kerkrade noodgedwongen al 22.1 
miljoen minder ontvangen uit dat 
fonds. Nü al is duidelijk dat de kor¬ 
ting volgend jaar zal oplopen naar 
zeker 7,1 miljoen. En aangezien mi¬ 
nister Ruding overweegt de ge¬ 
meenten ook te laten bloeden voor 
de lagere aardgaspnjs, zal die kor¬ 
ting nog w r el aanzienlijk hoger ko¬ 
men te liggen. 

Kortom, Kerkrade komt onder zwa¬ 
re financiële druk te staan. De ge¬ 
meentelijke reserves bedragen 
slechts zes miljoen en door de on- 
roerendgoed-belasting naar het ma¬ 
ximale niveau op te schroeven kan 
nog eens twee miljoen worden op¬ 
gehoest, maar dan is het op. Daarbij 
huldigt de raad het standpunt dat 
slechts in het uiterste geval die re¬ 
serves mogen worden aangespro¬ 
ken. De begrotingen waren tot nu 
toe sluitend door zuinigheid aan 
vlijt te koppelen, ook al werden er 
geen huizen als kastelen gebouwd. 


Wethouder Van Leeuwenstein van 
financiën pareerde afgelopen 
maandag in een raadscommissie 
de mening van PvdA-raadslid Cou- 
mans dat hij de raad niet op die 
sombere vooruitzichten had gewe¬ 
zen bij de begrotingsbehandeling. 

De financiële positie van Kerkrade 
is structureel gezien relatief ge¬ 
zond te noemen, vindt Van Leeu¬ 
wenstein, getuige het versoepeld 
toezicht van de provincie voor 
Kerkrade, als enige grote gemeen 
te in Limburg. Van Leeuwenstein: 
„Het heeft geen zin met het hoofd 
in de wolken te gaan lopen. Want 
relatief gezien mogen we er dan 
niet ongezond voorstaan, absoluut 
gezien zijn de mogelijkheden niet 
bepaald rooskleurig te noemen 

Maar ja, welke gemeente mag wat 
dat betreft de vlag hijsen?" 


Goede morgen Heins Geurts 

lijst 6 nr. 1 

U gelooft mei in de mooie 
verkiezingsbeloftes van de 
huidige coalitie 7 ?? 

IK ook met! 1 ! 

Dan is uw alternatief 

LIJST 6 


POLITIEKE 

PARTIJ 
EERLEN 

0ENSBR0EK 


Verkiezingen gemeente 
Heerlen 


? 3?135 


ff enckebuclislniat afjzezet. 
ii 'oninwpii on! rui nut 

Extra politie 
bij omschieten 
koeltoren 

BRUNSSUM - Circa vijftien po¬ 
litieagenten zullen morgen het 
omschieten van de grote koelto¬ 
ren en de kolenbunker op het 
Emmaterrein in Brunssum bege¬ 
leiden. Van half twee tot circa 
half vier zal de Wenckebaeh- 
straat tussen de Treebeekstraat 
en de Maanstraat worden afge¬ 
sloten en het verkeer via een 
aangegeven route worden omge¬ 
leid. Ook zullen circa twintig 
woningen met het oog op de ex¬ 
plosie worden ontruimd. 

Bij de Brunssumse politie is een 
uitgebreid draaiboek samenge¬ 
steld waarin stap voor stap de 
voorzorgsmaatregelen rondom 
het omschieten van de toren en de 
kolenbunker staan genoteerd. De 
koeltoren zal volgens die plannen 
exact om drie uur 's middags te¬ 
gen de vlakte gaan. De politie stelt 
overigens uitdrukkelijk dat om ri¬ 
sico te voorkomen, het publiek op 
grote afstand zal worden gehou¬ 
den. Dit gezien de ervaringen bij 
het omschieten van de schacht 
III. waarbij enkele belangstellen¬ 
den ondanks aanwijzingen van de 
politie veel te dicht bij de schacht 
kwamen. Ook de ontruimde hui¬ 
zen (overigens meer dan aanvan¬ 
kelijk werd aangenomen omdat 
huizen die onder electrieiteitska- 
bels liggen ook worden ontruimd) 
zullen door de politie extra in de 
gaten worden gehouden. 

Inbraak in 
tankstation 

HEERLEN - In de nacht van 
maandag op dinsdag is inge¬ 
broken in een tankstation aan 
de Antwerpseweg (autoweg) 
in Heerlen. De dieven kwamep 
het huisje binnen door de ruit 
van een toegangsduur te ver¬ 
nielen, Ze gingen er vandoor 
met een partij rookartikelen. 


T Limburgs Dagblad 


Woensdag 19 maart 1986 • Pag! 


DANKBETUIGING 

Op 22 februari 1986 mochten wij onze 50-jarige 
bruiloft vieren. 

Het is een fijn feest geworden, waaraan wij met veel 
plezier terugaenken. 

Wij willen allen die hiertoe hebben bijgedragen, 
met gelukwensen, bloemen en geschenken, van 
harte bedanken, mede namens onze kinderen en 
kleinkinderen. 

Onze bijzondere dank aan de z.e.h. pastoor Quanjel 
en het gemengd koor ”Beeker Koorzang” voor de 
mooie h. mis tot dank en het opluisteren van deze 
eucharistieviering. 

Jan en Elise Debey-Maenen 

6191 KL Beek, maart 1986 

Molenberg 27 rmm 


Maar de herinnering is warm, 
want sterft een mens, 
gedachtenis blijft leven 
in ons, altijd. 

Dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend 
heeft, geven wjj.u kennis, dat plotseling van ons is 
heengegaan, mijn lieve man, onze goede en zorgza¬ 
me vader, schoonvader en opa 

Ton Geerts 

echtgenoot van 

Nellie Zinken 

H\j overleed op de leeftijd van 67 jaar, voorzien van 
jde h.h. sacramenten. 

Brunssum: Nellie Geerts-Zinken 
Bocholtz: Mariet en Leo 
JFudith, Mario 
Kerkrede: EllieenLeo 
i Esther, Roy 

. Schinveld: Raymond en Gertie 

Ram on 

6446 AT Brunssum, 17 maart 1986 
Trichterweg 154 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op 
[Vrijdag 21 maart om ll.OO uur in de parochiekerk 
St.-Barbara, Treebeek-Brunssum, waarna crematie 
om 1230 uur in het crematorium Nedermaas, 
Vouershof te Geleen. 

Geen condoleren. 

Avondmis donderdag om 19.00 uur in de kapel van 
de zusters, Zonnestraat 3 te Tree beek. 

De dierbare overledene is opgebaard in het uit¬ 
vaartcentrum Dela, Vouershof 1 te Geleen. Bezoek 
’ *‘jks van 18.00 tót 19.00 uur. 

Wilt u, indien wij vergeten zijp u een kennisgeving 
te zenden, deze annonce als zódanig beschouwen. 


Enige en algemene 
—• kennisgeving 

Op 14 maart 1986 is in de verpleegkli- 
. niek Klevarie te Maastricht, voorzien 
van de sacramenten der zieken, op de 
, leeftijd van 54 jaar, overleden, mijn 
man, onze vader, schoonzoon, broer, 
zwqger, oom en neef 

Willy Hoedemaekers 

echtgenoot van 

Jetty Weekers 

Maastricht: J. Hoedemaekers-Weekers 
Maastricht: Yvonne en Jaffar 

Familie Hoedemaekers 
FamiUe Weckers ' 

6213 EM Maastricht, 18 maart 1986 
Sautemeslaan 9C 

De uitvaartdienst en de begrafenis op de r.-k. be- 
;plaats De Nieuwe Hof te Beek, hebben, over- 
omstig de wens van de overledene, in besloten 
kring plaatsgevonden. 


Na een langdurig ziekbed is, gesterkt dpor de zal¬ 
ving der zieken, pp de leeftijd van 71 jaar, in het 
Groot Ziekengasthuis overleden, mijn lieve man, 
onze zorgzame vader en lieve opa 

Martinus Hubertus 
Joseph de Schwartz 


’s-Hertogen bosch: B. de Schwarts-Moonen 
’s-Hartogenbosch: MJJL de Schwartz 

C. de SchwartaJunlua 

Nicole-Coen 

FeHx 

Naarden: M.TJ. Wassink-de Schwartz 
H. Waszink 
Lilian - Wim 
Harm 

Apremont: FJML de Schwartz 

C.M.B. de Schwartx-Leclercq 

Dorine 

Sigrtd 

’s-Hertogen bosch, 17 maart 1986 
Jan Heinsstraat 35 

Corr.adres: 5233 NJ Derde Morgéndreef 19 

De plechtige h. mis van requiem zal worden opge¬ 
dragen vrijdag 21 maart om 11.30 uur in de Kathe¬ 
drale Basiliek van SL-Jan, waarna om 13.45 uur de 
crematiè zal plaatsvinden in het crematorium „Rijk 
van Nijmegen”, Schoenaker 12 te Beuningen, bij 
ipnegen. 

ijeenkomst voor de uitvaart om 1130 uur in de 
rale Basiliek van St-Jan. 
in de rouwkamer van het Groot Zieken- 
, ingang Burg. Loeffplein, dagelijks van 
430 tot 16.00 uur en van 18.30 tot 1930 uur. 
Gelegenheid tot condoleren vóór de uitvaart schrif- 
tdqk in de kerk en na de plechtigheid in de aula 
het crematorium te Beuningen. 


Enige en algemene kennisgeving 


Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens 
zijn leven heeft gegeven, hebben wij afscheid geno¬ 
men van onze dierbare broer, zwager, oom en neef 

Jan van der Zander 


Hij werd 69 jaar. 


In dankbare herinnering: 

Broer, zusters en zwager 


Heerlen, 17 maart 1986 
Koekoekstraat 14 

Corr.adres: Dahliastraat 8, 6451 HM Schinveld 

Gelegenheid om van onze overledene afscheid te 
nemen dagelijks in de rouwkapel van het zieken¬ 
huis te Brunssum van 17.30 tot 18.30 uur. 

Avondwake donderdag om 18.45 uur in de hierna te 
noemen kerk. 

In de St-Eligiuskerk te Schinveld zal de plechtige 
uitvaartdienst worden gehouden op vrijdag 21' 
maart as. om 11.00 uur. 

Samenkomst in de kerk; er is geen condoleren. 

De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.-k. 
kerkhof aldaar. 


Enige en algemene 
kennisgeving 

Dankbaar voor hetgeen zij voor ons 
betekende, moesten wij heden geheel 
onverwacht afscheid nemen van mijn 
lieve zuster, schoonzuster, onze lieve 
tante, oudtante en nicht 

Josephine Gertrude 
Marie Schrijnemakers 

weduwe van 

Pierre Joseph Wiertz 

Zij bereikte de leeftijd van. 91 jaar. 

Heerlen: LAJi Schrijnemakers 

A. Schrijnemakers-Ritzen 
Rotterdam: J.H. Schrijnemakers-Kisling 
en al. haar neven en nichten 
Familie Schrijnemakers 
Familie Deckers - 

Maastricht, 17 maart 1986 

Huize Molenhof 

St-Pieterstraat 23, kamer 233 

Corr .adres: L. Schrijnemakers, Van Grunsvenplein 

113,6411 AR Heerlen 

De plechtige uitvaartdienst, gevoegd door de cre¬ 
matieplechtigheid in het crematorium Nedermaas, 
Vouershof 1 te Geleen, zal plaatsvinden op donder¬ 
dag 20 maart om 14.30 uur in de St-Annakerk, Via 
Regia te Maastricht % 

De gebedsdienst ter intentie van en nagedachtenis 
aan de dierbare overledene zal opgedragen worden 
heden, woensdag 19 maart, om 1830 uur in de St- 
Lambertus noodkerk aan deVictpr de Stuersstraat 
te Maastricht. '/ 


Overtuigd van uw medeleven, la er geen condole¬ 
ren. . , ; V; v . ; 

De overledene is opgebaard in het uitvaartcentmm 
van Dela, Symphoniesingel 40, Maastricht. Gele¬ 
genheid tot afscheid nemen heden, woensdag, van 
17.00 tot 18.00 uur. ■ ' : 


Diep bedroefd, maar jlanjd&ar voor de k 
zofrg waarincdc hü,ons gedurende zijn leven 
omringd, geven wij kennis dat becten van, ons is 
heengegaan, mijn levensgezel, otrieV&der, schoon¬ 
vader, groot- en overgrootvader, broer, zwager, 
oom en neef 

Johan van Espen 

weduwnaar 1 vin * 

Dirkje Rehwald 

levensgezel van - 

Lies Beerendonk 

op de leeftijd van 75 jaair. 

In dankbare herinnering: 

Hoensbroek: Lies Mealmeester-Beerendonk 
Hoensbroek: Tonia en Jan 

Córvers-van Espen ' 
Hoensbroek: Dirkje en Peter 

Linckenz-vait Espen 
Hoensbroek: Frans en Wihna 
van Espen-Much 
Brielle: Willy en Jacques 
Hop-van Esp» 

Hoensbroek: Anale en Jacques 
Jacobt-van Espen 
zijn klein* en 

achterkleinkinderen . 
Familie Van Espen 
Familie Rehwald 
Familie Mealmeester 

18 maart 1986 
Marktstraat 88 \ 

6431 LS Hoensbroek 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za¬ 
terdag 22 maart om 10.00 uur in de dekenale kerk 
van St-Jan Evangelist te Hoensbroek, gevolgd 
door dé begrafenis op de centrale begraafplaats aan 
de Randweg. 

Bijeenkomst in de kerk! Er is geen condoleren. 
Vrijdag as. om 18.45 uur rozenkransgebed met aan¬ 
sluitend avondmis in de oude St-Jan. 

De overledene is opgebaard in' een der rouwkamers 
van de Universele te Hoensbroek, Hoofdstraat 100. 
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van 
14.00 tot 15.00 uur, en van 19.00 totJKMX) uür. 

Voor vervoer naar en van de begraafplaats is ge¬ 
zorgd. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge¬ 
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen. 


DE DENSTEN OEEEN AKTTEFEN VOORAANSTAAND 
UnWARlAEMSEUR VANDAAG DE ÜAG VERtEENT 


Het is misschien wet prettig een 
óyerzicht te hebben van de diensten, die 
Lindeman Uitvaartcéntra kunnen Verlenen in 
die omstandigheden die altijd onverwacht 
komen. Juist dan kunt u op ons, als een der 
weinige partikuiiere uitvaartspeciaiisten, 
rekenen met 

• Het verschaften van alle inlichtingen 
over uitvaartverzorging en fegekng van 
bijkomende zaken. 

• Het treffen vftn financiële , 

- voorzorgsmaatregelen door middel van 
een deposito-uitvaartkosten-regeling. 

• Het inschrijvenbij uibraartvererugingen 
of andere verzekeringsmogelijkheden. 

• Persoonlijke begeleiding bij hét regelen ' 

. v- van een uitvaart 

• Het overbrengen van de overledene 
naar Lindeman Uitvaartcentra, het 
reserveren van de rouwkamer, alsmede 
de verzorging van de overledene. wwin opgvnovmn v/n «Mn 
S U tkmertraatS, 6372 OS I 
Td. 046*313197. 
jiwMt flnnit 4 Ham 


Bij levering van een graf- of crematiekist 
kan een keuze worden gemaakt uit 
diverse modellen in onze toonkamer. 

Het vervullen van de wettelijke 
voorgeschreven formaliteiten in binnen- 
eh buitenland. 

Internationaal vervoer van overledenen. 
Begrafenis- of crematteverzorging tegen 
redelijke tarieven. 

AHés te, doen Onder deskundige leiding, 
om tol een piëteitvolle uitvaart te komen. 


Zoals hij leefde, is hij gestorven, 
in alle eenvoud. 

Temidden van zijn vrouw en kinderen, waarvan hij 
zoveel hield, is heden rustig ingeslapen 

Albert Heijenrath 

drager van de bronzen medaille 
van het Camegie Heidenfonds 

echtgenoot van 

Maria Franssen 

Hij overleed op 71-jarige leeftijd. 

Bocholtz: Mevr. M.H. Heijenrath-Franssen 
Bocholtz: M. Degens-Heijenrath 
P. Degens 
Harrie 

Bocholtz: P. Heijenrath 

G. Heijenrath-Habets 
Jolanda en Ilona 

Simpelveld: L. Nicolaye-Heijenrath 
M. Nicolaye 
Patrick 

Bocholtz, 17 maart 1986 
Heiweg 4, 6351 HV Bocholtz 

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra¬ 
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 22 maart om 
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Jacobus de 
Meerdere te Bocholtz. Bijeenkomst in de kerk. 
Hoewel wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er 
geen condoleren. 

De rozenkrans wordt gebeden vrijdag 21 maart om 
18.45 uur in voomoemde kerk. 

De overledene is opgebaard in het mortuarium, Dr. 
Ottenstraat te Simpelveld. Bezoekuren van 18.00 
tot 19.00 uur. ' 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge¬ 
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen. 


Dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend 
heeft, geven wij met droefheid kennis, dat na een 
langdurige ziekte toch nog onverwacht van ons is 
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, onze 
lieve vader, schoonvader, opa, overgrootvader, 
broer, zwager, oom en neef 

Leo Flekken 

weduwnaar van » 

Gertrudis van Kan 
Maria Louisa Consten 
Helena Frohn 


Hij overleed, na een liefdevolle verzorging in de 
verpleegkliniek Ham bos, in de leeftijd van 83 jaar. 

Uit aller naam: 

Kerkrede: Sjef Visser 

Kerkrede, verpl.kl. Ham bos, 17 maart 1986 
Coirr.adres: Franckstraat 40, 6461 XH Kerkrede 

De plechtige -uitvaartdienst zal gehouden worden 
op zaterdag 22 maart om 11.00 uur in de parochie- 
kerirH. Antonius van Padua in Rleijeiheide, Kerk¬ 
rede, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de 
AlgemeneBegraafplaats aldaar. Samenkomst in de 
.kerk. • 

Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen con¬ 
doleren. „ • 

De dierbare overledene zal herdacht worden in de 
avondmis van vrijdag om 19.Q0 uür m voomoemde 
kerk. /’ 

Gelegenheid tot afscheidnemeft dagelijks van 18.00 
tot-19.30 uur in de rouwkapel van de Lückerhei- 
dekliniek in Chèvremont, St Piëterstraat 145. 
WatiiJpdjBnWft y^^ 


Émail i nmnmmÊUsrnmMÉmsr ra i Ai&iraiaèfi 


Namens de kinderen, kleinkinderen en ach¬ 
terkleinkinderen geven wij u met grote droefheid 
kennis dat onze lieve moeder 

Adriana Comelia 
Leijten-Nobel 

weduwe van 

Joharmes Antonie Marinus 
Leijten 

in de nacht van 14 op 15 maart jL, na een korte ziek¬ 
te, op een leeftijd van 80 jaar, van ons is heenge¬ 
gaan. 

'De crematieplechtigheid zal, op moeders wens, in 
haar geboortestad plaatsvinden, in het cremato¬ 
rium Maeterlinckweg 101 te Rotterdam-Zuid, op 
donderdag 20 maart as. om 13.45 uur. 

Na de plechtigheid is er in dé rouwkamer van het 
crematorium g ele g enheid tot condoleren. 
Schriftelijke condoléances kunnen worden ge¬ 
stuurd naar Hpefveld 41,6391XM Nieuwenhagen. 


Bedroefd,- maar dankbaar voor Je liefdévolle vèr- 
zorging tijdens zQn ziekte, geven wij u kennis van 
het overlijden, op 83-jarige leeftijd; van onze gelief¬ 
de vader, schoonvader en opa 

Frans Josef Kicken 

weduwnaar yan,. 

Comelia Covia 


letjé 

Fransen Metty 


Pleten Greef ’ 
TonnyenBep 
Bernard en Hermi , 

Fans en Luc 

rijn 28 kleinkinderen 

en 7. achterkleinkinderen 

Vaals, 17 maart 4986 
Cereréüraat 70 

Cómadres: Het Rond 47,2711 AZ Zoetenheer 

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condole¬ 
ren in het uitvaartcentrum van Dela, Grasbroeker- 
weg 20, Heerlen, vrijdag 21 maart van 13.00 tot 13.30 
uur. 

De gebedsdienst bij zijn uitvaart zal worden gehou¬ 
den in de aula van de begraafplaats Schifferheide 
te Kerkrede, vrijdag om 14100 uur, waarna de bijzet¬ 
ting in het familiegraf zal plaatsvinden. 
Heden overleed tot onze grote droefheid, na een 
langdurige ziekte, voorzien van de h.h. sacramen¬ 
ten, in het St.-Jozefziekenhuis te Kerkrede, in de 
gezegende leeftijd van 87 jaar, onze goede moeder, 
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, zuster, 
tante en nicht 

Elisabeth Kuckelkom 

weduwe van 

Jozef Doveren 

In dankbare herinnering: 
Kerkrede: G. Doveren 

G. Doveren-Bemelen 
M. Thijsseh-Doveren 
G. Thijssen 

Mevr. L. Doveren-Dautzenberg 
F. Knarren-Doveren 
A. Knarren 
M. Hermans-Doveren 
en al haar klein- en 
achterkleinkinderen 
Familie Kuckelkorn 
Familie Doveren 

Kerkrede, 17 maart 1986 
Vroenstraat 97 

Corradres: Bosveldstraat 49, 6462 AW Kerkrede 

De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op 
vrijdag 21 maart om 11.00 uur in de parochiekerk 
van de H. Maria Goretti te Nulland, gevolgd door 
de begrafenis op de begraafplaats Blejjerheide. 
Voor vervoer is gezorgd. 

Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er 
geen condoleren. 

Donderdagavond om 19.00 uur wordt moeder bij¬ 
zonder herdacht in de avondwake in bovenge¬ 
noemde kerft. 

Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van 
18.00 tot 19.30 uur in het mortuarium van de Lüc- 
kerheidekliniek te Kerkrade-Chèvremont. 

Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten 
ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig té 
willen beschouwen. 


Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin 
dat alles voor haar betekende, geven wij met droef¬ 
heid kennis dat toch nog onverwacht van ons is 
heengegaan, onze lieve en zorgzame moeder, 
schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, zus, 
schoonzus, tante en nicht 

Anna Margaretha 
Koerfer 

weduwe van 

Joharmes Hubertus 
Huntjens 

Zn overleed in de leeftijd van 78 jaar in het St Jo- 
zefziekenhuis te Kerkrede, voorzien van het h. sa¬ 
crament der zieken. 

Wij bevelen haar in uw gebed aan. 

Eygelshoven: M.C. Michorius-Huntjens 
GJP. Michorius 
Kerkrede-West: L.H. Huntjens 

ILAJ. Huntjens-Relnders 
Eygelshoven: MJi. Huntjens ' 

J.A. Hnntjêns-Rosema 
Bn haar kleinkinderen 
eu achterkleinkinderen 
Familie Koerfer 
Familie Huqtjens 
6, • jifi* r. tir. 

Corr.adres: 6471 CU Eygelshoven, Veldhofstraat 18 

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op 
vrijdag 21 maart om 11.00 uur in de parochiekerk 
van St Petrus-Maria ten Hemelopneming te Chè- 
vremont waarna de begrafenis op de begraafplaats 
te Eygebhóven. Voor vervoer is gezorgd. 
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren. 
Avondmis donderdag 20 maart om 19.00 uur in 
voomoemde kerk. 

ZÜ die geen kennisgeving mochten ontvangen ge- 
ljeven deze annonce al$ zodanig te willen beschou- 


Bedroefd, doch dankbaar voor wat hij voor ons ge- 
weeèt is, geven wij u kennis, dat plotseling en voor¬ 
zien van de h, sacramenten der zieken, het De 
Wevërziekenhuis te Heèrteh, op de leeftijd van 79 
jaar is overleden, mijn echtgenoot, onze Vadèr, 
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef 

Jacques (Jacob) 
Hubért Catharina Flachs 

echtgenoot van 

Fietje Colon 

* V v ^|ipe bedroefde femilte: 

Valkenburg a/d (Geul: R J*J. Fiachs-Cetoa 

Amstenrade: Tnras Hagedoren-FUchs 
. Wim Hagedoren 
Rob, Paul» 

Ivannc en Peggy 

Voorschoten: Nanny Vincken-Flachs 
J© Vloeken 
Petra en Ellen, 

Grefrath (D.): WilCded Beeker 

Brigitte en Atoundra 
Eygelshoven: Jac Flachs 

tUa Flacha-Damen . 
Mirjam en Ruud 
Familie Flachs 
FaarilieColon 

6881 ZC Valkenburg a/d Geul» 17 maart 1986 
Beikelpléin 83 \ 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben don¬ 
derdag 20 maart ««.> om 14.00 Üür in de parochie¬ 
kerk van OiL.Vr. van Altijddurende Bijstand te 
Valkenburg a/d Geul, waarna 'de crematie zal 
plaatsvinden om 15.30, uur in het crematorium te 
Heerlen, ImstenradersÉjJO. s 

Bijéenkosiuitm de keik. : 

Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven zal er 
geen condoleren’zijn. y 
Voor de zielerust van de overledene zal woensdag 
19 maart om 18.00 uur een avonddienst gehouden 
worden in voomoemde kqpk. . , . 

De overledene is opgébaard in- mortuarium 
Smeets, Spoorlaan 29; valkenburg. Bezoek dage¬ 
lijks van 19.00 tot 20.00 uur. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge¬ 
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen. 


Na een liefdevolle verzorging in het bejaarden 
trum Op den Toren, is na een gelovige en moe» 
strijd, de Heer .van het Leven het laatste woon 
tend, om hem binnen te leiden in Zijn Rijk vai 
Eeuwige Vreugde, voorzien van de h.h. sacran 
ten, van ons heengegaan, onze goede en zorgz 
vader, schoonvader en opa 

Sjeng Bemelmans 

weduwnaar van 

Maria Didden Heerlen: 


op de leeftijd van 78 jaar. vit 

In dankbare herinnering: 

Brunssum: Frans en Tiny hart 

Bemelmans-Klerks , Sc h 

Sittard: AnnieenJo W et 

Houben-Bemelmans ^u 

Heerlen: Hub Bemelmans 
de kleinkinderen 
Familie Bemelmans 
Familie Didden 

18 maart 1986 , 

Valkenburgerweg 67, Nuth 
Corr.adres: Bodemplein 13, 6443 CJ Brunssum 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben 
vrijdag 21 maart om 11.00 uur in de parochie 
van de H. Stefanus te' Wijnandsrade, gevolgd d 
de begrafenis op de begraafplaats Oudenbosch. 
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren. 
Donderdag as. om 18.45 uur avondwake in v 
noemde kerk. 

Vader is opgebaard in een der rouwkamers van 
Universele te Hoensbroek, Hoofdstraat 100. G< 
genheid tot afscheid nemen dagelijks van 14.00 
15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, 
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen Na een werkzaam en liefdevol leven voor het 
dat alles voor haar betekende, geven wij met i 
heid kennis, dat onverwacht-van orts is hee 
gaan, mijn lieve vrouw, onze zorgzame m 
schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en 

Petronella Antoinett 
Nieuwlaat 

echtgenote van 

Gerardus Jacques Kreu 

Zij overleed in de leeftijd van 64 jaar. 

Wq bevelen haar, in uW gebed aan. , 

Heerlen: G J. Kreutz , 

Riet, Peter, Margareth . 
Berry, Frans, Monica, Clan 
Sjef; Ellenoor 
Familie Nieuwlaat 
Familie Kreuts 

6415 HC Heerlen, 18 maart 1986 
Dr. Kuyperstraat 14 

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op 
dag 21 maart as, om 1030 uur in het crematorii 
Heerlen, Imstenraderweg 10. 

Samenkomst in de ontvangkamer van het crem 
rium om 10.15 uur. Geeh condoleren. 
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkan 
van Lindeman' Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 
‘Heerlen, dagelijks van 1830 tot 19.00 uur. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen | 
lieven deze annonce als zodanig te willen besch 
wen.. 


0ÜB 
VERSTOPT 

W medisch verantwoord 
hoofdkussen 

•I d il i c ffix 

Un- ril, nff ■ -*!«--« - - 

Millicnv Bnffpfffl 
Akarstraat 2S H©Sdsn oordruppGlB M.ito s cn moto: 


Tek-gevr. sloop-» 
DEAUTO’S. NL 
Zwaluwstr. 10, HrL 
214929. . / 


Enige en algemene kennisgevi 


Op 13 maart 1986 overleed, na een liefdevolle > 
zorging in huize De Regenboog te Heerlen, mijn 
ve man, onze zorgzame vader, schoonvader, gre 
en overgrootvader 

Willem Buitenhek 

echtgenoot van 

Agnes Scheepers 

in de ouderdom van 88 jaar. 

A. Ruitenbek _ __ 
kinder en, klein- en 
achtriHUeinklnderai 

18 maart 1986 

Huize De Regenboog, Heerlen 
MeezenbroekerWeg 13, 6415 SC 

De crematie heeft in besloten kring te Heei 
plaatsgevonden. 


,1 s 

Vi] 


Met grote verelagenbeKl hebben wij kennis m 
nemen van het overlijden van de heer 


A.J. Schaaf 


Gezien de overweldigende belangstelling bij de crematie 
van , •, 

Willi Enning 

is het óns ónmogelijk u,allen persoonlijk te danken. 

Wij willen u vragen langs deze weg onze dank te aaiivaar* 
den. .• ' ' -' ; 

Vaals: Mevr. E.C. Enoing4c Iéenv 
en kinderen 


Gedurende zijn 40-jarig dienstverband bij ons 
reau, hebben wij hem teren kennen als een eeri 
en nauwgezet mens, die een grote betro*- 1 - 
had met ons bureau. 

Wij zullen hem jeer missen. 

» Directie, medewerkers 
tt coilega’s van het 
Geolegisch Bnrean Heerlen en 
Rijksgeologische Dienst 

Heerlen, maart 1986 


Dankbetuiging 

Vpor de vide blijken van medeleven by de ziekte en het overlijden van' 
onze vader, schoonvader en opa 


Hub Budé 


betuigen wij aanidtert onze 


Uit aller naam: 


Uit aller 

Famjttlq 


Sweykhuizen, maart 1986 ' .-v' .' v-, 

De zeswekendienst wordt gehóuden qp zaterdag 22 maart och 19.00 uur in * 
de-parochiekerk vap de H JL OdiUa «v Dtonysius te Sweyklamen. « 

in»— 


limburgs dagblad nc^ Woensdag 19 maart I9öö • Pagina 17 


provincie 


iedi 

>rd I HEERLEN - Burgemeester J. 
anl Reijnen heeft in een gisteren op- 
irrré gestelde brief de handelwijze 
;zai) van de Centrumpartij Heerlen 
fel veroordeeld. Het schrijven 
gaat naar de vijf mensen wier 
\ namen werden misbruikt en 
waarvan de handtekeningen 
door de CP werden vervalst. 


Die 'genoegdoening' kwam voort 
uit de hoorzitting die gistermor¬ 
gen in het stadhuis plaatsvond, 
waarbij het verzoek de valse 
handtekeningen van de lijst te 
schrappen werd behandeld. „De 
wet stelt mij helaas niet in staat 
nu nog enige wijziging in die 
steunlijst door te voeren. Los 


g: 


Burgemeester deelt 


geroet run 


ajkeer' 

Reijnen veroordeelt 
Centrumpartij Heerlen 


daarvan wil ik echter uitdrukke¬ 
lijk laten weten begrip te hebben 
voor uw gevoelens", aldus Reij¬ 
nen die sprak van onoirbare en 
laakbare methoden. 

De burgemeester liet er gisteren 
geen twijfel over bestaan dat hij 


het vervalsen van de handteke¬ 
ningen 'uitermate betreurde' en 
de 'gevoelens van afkeer hier¬ 
over deelde'. „In mijn functie als 
hoofd van het stembureau mag 
ik echter niet volgens mijn ge¬ 
voel werken, maar moet ik mij 
strikt aan de wet houden. De eni¬ 


ge concrete toezegging die er nu 
nog gedaan kan worden is dat ik 
er voor zal zorgen dat gedurende 
de wettelijke bewaartermijn aan 
de bewuste kandidatenlijst een 
kanttekening zal worden ge¬ 
hecht. Daarin zal tot uitdrukking 
worden gebracht dat de betref¬ 
fende namen op onrechtmatige 
wijze op de lijst zijn vermeld en 
dat de daarbij behorende handte¬ 
keningen zijn vervalst", zo zei 
Reijnen in de brief toe. 

Met de officiële Heerlense af¬ 
wijzing zal Baburek nu op¬ 
nieuw bij de Raad van State een 
poging doen de handtekeningen 
alsnog geschrapt te krijgen. 


Bank verdiende miljoenen aan verkoop Weena-complex 


kei 

dd 


rod 


AMRO-bank en ABP 

s panden samen 


I olmens Limburgse Katholieke Schoolraad: 

’Godsdienstonderwijs 
zaak schoolbesturen’ 


Vervolg van pag. 1 

ROERMOND/SITTARD - Het gaat 
in casu om een fusie tussen het gro¬ 
te St.-Michielcollege met de pro- 
testants-christelijke Maurits- 
MAVO, beide te Geleen en de Sint 
Aloysius-MAVO in Beek. Dit sa¬ 
mengaan wordt gestuurd door de 
Stichting Middelbaar Onderwijs 
in Limburg, de MOL, die her en der 
met fusies in het (katholieke) on¬ 
derwijs doende is. De MOL heeft de 
statuten voor de interconfessione¬ 
le school te Geleen-Beek opgesteld 
en ter goedkeuring voorgelegd aan 
de NKSR. Deze heeft intussen de 
gevraagde goedkeuring verleend 
Het bisdom is van mening dat de 
NKSR in Limburg niets te zoeken 
heeft en dat hij wel allerminst be¬ 
voegd is goedkeuring te geven tot 
omvorming van een katholieke on 
derw ijsinstelling tot een gemengd 
katholiek-protestantse. 


Vervolg van pag. 1 

MAASTRICHT - De miljoenendans in 1982 en 1983 rond het 
Hterdamnse Weena-gebouw heeft er zó ongeveer uitgezien. 
Pet gebouw uit de jaren zestig is in 1982 nog eigendom van 
■et Philips Pensioenfonds, maar dat wil er van af. Een bu- 
fcau wordt ingeschakeld, maar dat raakt het gebouw niet 
rijt. Dat bureau komt in 1982 ook bij het ABP terecht, maar 
*ar wil men niet meer dan 40 miljoen geven. Philips wil 
Miter 52 miljoen hebben en er worden geen zaken gedaan, 
ba een tussenpersoon komt Hemmes begin 1983 in contact 
l |! e t het Philips Pensioenfonds en brengt maart 1983 een bod 
van 49,5 miljoen. Hij kan dat doen, ook al heeft hij alleen 
tt aar vele miljoenen schuld bij banken, omdat hij van de 
Eenmalige directeur Masson van het ABP weet dat het ABP 
U wel wil kopen. Hij komt met Masson zelfs een prijs van 55 
iiPiljoen overeen. Hemmes gaat naar zijn ’huisbankier’ de 
piRO-bank om over de transactie te praten en daar wordt 
[ e zaak op hoog niveau, door het hoofdkantoor te Amster¬ 
dam, over genomen. 


' e t ABP verlangt een 'acceptabele 
b’kooppartij' en dat is Hemmes 
rl 'et 10 miljoen schuld bij de AMRO- 
lla hk en vele miljoenen in het rood 
.tl de Westland-Utreeht. zeker niet. 
>e AMRO-bank schuift zichzelf als 
( J Ssenpersoon naar voren en koopt 
a , b Weena-gebouw voor 54,5 mil- 
>e n. Dezelfde dag wordt het ver- 
g/°cht aan het ABP voor 55 miljoen, 
jp AMRO-bank verdient dus een 
la lf miljoen, maar ziet tevens dat de 
Jphuld van Hemmes met 2,5 miljoen 
“bminderd wordt, zijnde de helft 
de winst die Hemmes met de 
hsactie maakt. De andere helft 
t naar zijn partner, die hem de 
gaf. 

°t zover lijkt het allemaal nor- 
|?^al, maar pas later, nadat de jus- 
Ue een onderzoek in de ABP-af- 
re is gestart en Hemmes is aan¬ 
houden, komt deze erachter dat 
AMRO-bank en het ABP samen 
pannen hebben en elkaar over 
Weer hebben geinformeerd. Dat 
h onder ander gebeuren door de 
ijj^bbelrol van mr. O. Vogelenzang, 


(jf die tijd lid van de raad van be- mr Laumen - tot ieders verrassing 


aan het ABP een rekening ge¬ 
stuurd van 486.750 gulden. Volgens 
Hemmes totaal onverwacht, maar 
waarschijnlijk omdat Masson er¬ 
achter was gekomen, dat Hemmes 
zijn hele winst aan de AMRO-bank 
had moeten afgeven en aan de 
transactie niets verdiend had. 
Maar ook de AMRO-bank kwam er¬ 
achter dat Hemmes dat geld had 
ontvangen, maar op een rekening 
bij een andere bank had laten stor¬ 
ten, en eiste ook dat geld. Na drei¬ 
ging dat het krediet zou worden 
opgezegd stortte Hemmes ook dat 
geld op de AMRO-rekening, zodat 
de Amsterdamse grootbankier aan 
het Weenaconmplex uiteindelijk 
bijna zes miljoen gulden in haar 
kas zag vloeien. 

In de dagvaarding van officier van 
Justitie mr. J. Laumen werd de in¬ 
druk gevestigd, dat Masson en 
Hemmes met die bewuste rekening 
samen een spel hadden opgezet en 
dat Masson een deel van dat geld 
zou hebben ontvangen. Daar bleek 
gisteren nog niets van, mede omdat 


öhiur van de AMRO-bank en te- 
„ lid van de Centrale Beleg- 
Jftgsraad, die moet goedkeuren 
het ABP met het geld doet. In 
9 J* functie heeft Vogelenzang ken- 
• *s van zowel de positie van Hem- 
als het bod van het ABP. 
t ^rnmes verklaarde gisteren, dat de 
top van de AMRO-bank met de 
en verkoop van het Weena-ge- 

i ' ö üw bezig is geweest en dat men 
v er zijn rug een spel heeft ge¬ 
beld. 

h nadat ik door de AMRO-bank 
uitgeknepen als een citroen en 
e n uit de Weena-transactie alle 
:*td heeft gehaald wat te krijgen 
! a s, heeft de AMRO-bank de kre-, 
'*ëtkraan dicht gedraaid en me ka- 
gemaakt', zei Hemmes. Als pi- 
ör U detail voegde hij daar nog een 
ïiTierking van een AMRO-functio- 
J^fis aan toe, die bij de mededeling 
het opzeggen van het krediet de 
jA J dedelmg zou hebben gedaan: 
klissen (thans voorzitter van de 
^d van bestuur van AMRO, red.; 
°Udt er niet van door de politie on- 
^vraagd te worden'. Want bij het 
’bderzoek in de ABP-affaire was 
|°k AMRO-topman Nelissen onder 
1 r aagd. En uit de gisteren ter recht- 
^bk geproduceerde stukken bleek 
op cruciale momenten last te 
nebben gehad van 'geheugenver- 
l ts' 

i j. ■ 

een aanvaring van Hemmes 
de AMRO-bank: Hemmes had 
^s, op aandringen van Masson, 


PIML-CESPKEK 

UITCESTELI) 

JjAASTRICHT Hel gesprek tus- 
, n kabinet en provinciaal bestuur 
V Gr de voortgang van het PNL-be-l 
* *d is van 21 maart verschoven naar! 
K n nader te bepalen nieuwe datum 


de dagvaarding ter zitting zo veran¬ 
derde dat Masson hoofdverdachte 
werd en Hemmes medeplichtigheid 
ten laste werd gelegd. En na zeven 
uur zitting vroeg Laumen aan de 
rechtbank schorsing van behande¬ 
ling van de zaak tegen Hemmes om¬ 
dat naar zijn mening eerst de zaak 
Masson behandeld zou moeten wor¬ 
den. 'Oordeel in de zaak Hemmes is 
tevens oordeel in de zaak Masson en 
dat zou betekenen dat Masson over 
zijn aandeel in deze transactie niet 
meer terecht kan staan’, argumen¬ 
teerde Laumen. 

Hij vroeg aanhouding van de zaak 
en daaraan gaf rechtbank-president 
mr. Wortmann - met grote tegenzin, 
zoals hij opmerkte - na lang beraad 
toch gevolg. Hij schorste behande¬ 
ling van de zaak tot 21 april, eiste 
dat tussentijds de dagvaarding aan 
Masson de deur uit zou gaan en kon¬ 
digde aan dat op die dag ook twee 
topmensen van de AMRO-bank, ju¬ 
ridisch adviseur F. Deis en hoofd 
bijzondere kredieten Groening, als 
getuigen gehoord zullen worden. 
Een pikant detail uit de veelheid 
van informatie, die gisteren door 
rechtbank, Hemmes en officier van 
Justitie werd bloot gelegd is dit: in 
de gouden jaren van de onroerend 
goed-handel, tijden toen ook Hem¬ 
mes goud verdiende, had hij in een 
Franse vakantiehaven aan de Mid¬ 
dellandse Zee twee luxe schepen 
liggen. Voor zichzelf en voor zijn 
relaties. In 1978 en 1979 heeft Mas¬ 
son op beide boten zijn vakantie 
doorgebracht. Op het grote schip 
was dit een volledig verzorgde va¬ 
kantie, compleet met kok en ande¬ 
re verzorging. Justitie ontdekte dit 
toen zij bij een huiszoeking bij 
Masson foto’s van die vakantie in 
beslag nam. Masson en Hemmes 
hadden dus lang voor de Weena- 
transactie al een goed contact en 
hadden ook al eerder zaken met el¬ 
kaar gedaan. 


(ADVERTENTIE) Vandaag, 19 maart 
Voor een eerlijK en 
energiek beleid 
Denk aan Kerkrede 
en uzelf 

Geef het vertrouwen aan 

JO BOK 

ELIt lijst 2 


Overleg in de ABP-affaire tussen Hemmes en zijn advocaat mr. P. van Sloun. 


MINISTER TIJDENS INTEHPELLA HE Ut MM ET 

Geen volledige vergoeding 
van bij stands-uitkeringen 


Van onze Haagse redacteur 

DEN HAAG - Minister Ruding van 
Financiën voelt er niets voor met 
ingang van het komende jaar de 
gemeenten een volledige tege¬ 
moetkoming te geven in de door 
hen gedane bijstands-uitkeringen. 
Dat zou niet alleen de prikkel weg¬ 


nemen van de eigen verantwoorde¬ 
lijkheid die de gemeenten hebben, 
maar bovendien wilde de minister 
thans geen toezeggingen doen in 
zaken die straks onderdeel uitma¬ 
ken bij de komende kabinetsfor¬ 
matie. 

Een en ander bleek tijdens een in- 


LATE WMC-PRIJS 
VOOR BELGEN... 


KERKRADE - Een bestuursdele- 
gatie van de Cercle Musical La Ca- 
lamine uit België heeft gistermid¬ 
dag uit handen van burgemeester 
Smeets van Kerkrade de prijs van 
2.500 gulden gekregen, die de ge¬ 
meente Kerkrade samen met 
BUMA en het WMC had uitgeloofd 
voor het harmonieorkest dat het 


Applaus voor 
geluidsarme 
Boeing 737-300 

Vervolg van pag. 1 

BEEK - Het toeristisch luchtver¬ 
voer voor dit seizoen is gistermid¬ 
dag op gepaste wijze in gang gezet 
met de aankomst en vertrek van de 
inmiddels fameuze Boeing 737-300. 

Fameus omdat deze Boeing als 'zeer 
geluidsarm' enorm goed in de 
markt ligt. Kwam de 'Johan Cruijff 
enkele maanden geleden als hon¬ 
derdste uit de Amerikaanse hangar, 
inmiddels liggen er wereldwijd nog 
eens 300 opdrachten gereed voor de 
levering van datzelfde toestel. Reis- 
burohouder Paul Crombag, die via 
zijn kantoor in Aken ('Der fliegende 
Hollander') zo’n kleine honderddui¬ 
zend toeristen wist te boeken, had 
het over een 'revolutie in de lucht¬ 
vaart'. Omwonenden van luchtha¬ 
vens zullen van dit toestel erg wei¬ 
nig hinder ondervinden. Transavia 
zal de komende maanden nog vier 
andere vluchten vanaf Beek uitvoe¬ 
ren naar diverse zonbestemmingen. 


hoogste aantal punten scoorde 
met de uitvoering van het concert- 
werk II Fiume (De Rivier) van de 
Nederlandse componist Jurriaan 
Andriessen. De Cercle Musical 
had II Fiume als verplicht werk ge¬ 
nomen en scoorde op 13 juli in de 
Rodahal het hoogst met 161 pun¬ 
ten onder leiding van Jean Herzet. 
Voor de algehele prestatie kreeg 
het orkest een eerste prijs van de 
jury. 

De prijs was ingesteld met het doel 
om de werken van Nederlandse 
componisten te promoten, die op 
hun beurt weer BUMA-rechten ont¬ 
vangen van het uitgevoerde werk. 
De prijs was afkomstig uit de ge¬ 
meentekas en werd uitgereikt in de 
burgerzaal van het raadhuis in het 
bijzijn van secretaris Creusen en 
penningmeester Frijns van het 
WMC-bestuur. 


terpellatie die het PvdA-Kameiiid 
Rein Hummel tot de minister richt¬ 
te vanwege door hem geconstateer¬ 
de afwijkingen in de evenredige 
verhouding die volgens afspraak 
zou worden toegepast bij bezuini¬ 
gingsoperaties door rijk en gemeen¬ 
ten. Een van de gevolgen was, dat 
de gemeenten 577 miljoen te weinig 
als compensatie hebben ontvangen 
voor gedane bijstandsuitkeringen. 

Het debat maakte onderdeel uit van 
de vraag of de profijtkorting, die tal 
van gemeenten de afgelopen vier 
jaar aan de rand van hun financiële 
draagkracht heeft gebracht, vanaf 
1987 al dan niet afgeschaft dient te 
worden, nadat zij voor 1986 reeds 
was gehalveerd. 

Interpellant Hummel meende dat 
daar alle reden toe is en diverse an¬ 
dere sprekers in de Kamer met hem. 
Zij waanden zich in goed gezel¬ 
schap. want ook premier Lubbers 
en o.m. CDA-voorzitter Piet Buk¬ 
man hadden zich de afgelopen da¬ 
gen tijdens verkiezingscampagnes 
in deze zin uitgelaten. Minister Ru- 
dmg ging niet zo ver dat het stelde, 
dat de heren voor hun beurt gespro¬ 
ken hadden, maar wilde wat betreft 
het opschorten van de profijtkor¬ 
ting vanaf 1987 duidelijk een slag 
om de arm houden tot het overleg 
tijdens de kabinetsformatie. Hij liet 
zelfs doorschemeren dat een totale 
afschaffing van de profijtkorting er 
niet in zit. 

Het zegde toe de motie die het Ka¬ 
merlid Hummel tijdens het debat 
over deze kwestie indiende, zo deze 
donderdag bij de stemmingen door 
de Kamer wordt aangenomen ’op 
zich te zullen laten inwerken’. 


Het bisdom heeft na dit gebeuren dc 
contacten met de KSL formeel 
'voorlopig verbroken', zo wordt uil 
de Schoolraad vernomen. Intussen 
wordt noch van de ene. noch van de 
andere zijde ontkend dat deze con¬ 
tacten toch al sinds anderhalf jaai 
op een steeds lager pitje zijn beland 
Daaraan heeft ten grondslag gele 
gen dat de Limburgse Katholieke 
Schoolraad de Roermondse bis- 
schop niet heeft willen volgen in 
zijn plan dc gehele schoolkatechese 
terug te brengen onder het beheei 
van het bisdom en haar derhalve te 
ontnemen aan de stichtingen vooi 
de schoolkatechese die naar lande 
lijk voorbeeld nagenoeg overal in de 
provincie functioneren. Deze stich¬ 
tingen zijn al in de jaren zestig opge¬ 
richt door de Schoolraad, tezamen 
met de schoolbesturen. 


•Nee' 


Hun filosofie is. dat het godsdienst¬ 
onderwijs niet a priori een zaak is 
van de kerkleiding, in casu van het 
bisdom, maar van schoolbesturen, 
leerkrachten en pastores. Mgr. Gij- 


sen heeft, toen hij medio 1984 zijn 
katecheseplan lanceerde en vicaris 
P.Moonen als hoofd van dc bisscop- 
pelijke dienst kateehese aanwees. 
uitdrukkelijk verlangd dat alle kate- 
chesc op de katholieke scholen in 
Limburg onder vicaris Moonen zou 
komen te ressorteren. Daar heeft 
onlangs de KSL 'nee' tegen gezegd: 
de raad wil met name de dienst¬ 
doende schoolkatecheten - die geen 
enkele binding hebben met het bis¬ 
dom - niet laten vallen. 

Het bisdom erkent, dat door het 
vastlopen van het gesprek met de 
KSL over de kateehese het bisdom 
maar op een klein aantal katholie¬ 
ke scholen in Limburg ingang 
heeft. „De KSL is oppermachtig" 
aldus de woordvoerder van het 
bisdom gisteren. Hij verklaarde 
dat vicaris Moonen al het mogelij¬ 
ke heeft gedaan om met de KSL tot 
harmonie te komen, maar dat dit 
niet is gelukt.' Van de kant van het 
bisdom wil men echter het woord 
breuk’ nog niet gebruiken; men 
spreekt er eerder van sterk be¬ 
koelde betrekkingen’, waarbij na¬ 
der overleg niet is uitgesloten. 


Affaire Boxtel-BIeyerheide wordt slepende zaak 

Bondsbestuur volgt advies 
regelementencommissie op 


door jos frusch 

THORN - Het bestuur van de 
Limburgse Bond van Muziek¬ 
gezelschappen heeft gister¬ 
avond tijdens een speciale be¬ 
stuursvergadering in Thorn 
het advies van de Regelemen¬ 
tencommissie overgenomen 
t.a.v. de te volgen procedure 
in de zaak Boxtel-Bleyerhei- 
de. Dat betekent dat de Lim¬ 
burgse bond aan de Westbra- 
bantse bond - de bond waar¬ 
bij de gildebondsharmonie 
van Boxtel is aangesloten - 
gaat vragen te onderzoeken of 
dit korps met ongerechtigde 
leden heeft gespeeld op het 
landskampioenschap van de 
FKM in Bussum. Harmonie 
St.-Aemiliaan uit Bleyerhei- 
de die tijdens deze kampioen- 
schapswedstrijd door de gil¬ 
debondsharmonie werd ge¬ 
klopt, heeft in een brief van 3 
februari van dit jaar aan de 
FKM geattendeerd op deze 
onrechtmatigheid. 


Zoals het LD gisteren reeds meldde 
constateerde ook de Regelementen¬ 
commissie van de Limburgse Mu- 
ziekbond, dat Boxtel tijdens het 
concours in Bussum ongerechtigde 
leden heeft ingezet. Volgens de 
FKM-regelementermg. die tijdens 
deze wedstrijd van toepassing is, 
berust de verantwoording voor de 
controle hierop echter bij de diverse 
bonden, in casu de Westbrabantse 
Muziekbond. De Limburgse Mu- 
ziekbond wil nu afdwingen, dat de 
Brabanders hun standpunt t.o.v. de 
concoursdeelname van Boxtel offi¬ 
cieel aan de FKM bekend maken, 
zodat daarna eventuele juridische 
stappen kunnen worden genomen. 
Secretaris Cor Kluytmans van Har¬ 
monie Aemiliaan was bepaald niet 
tevreden over deze beslissing: „Wij 
hadden gehoopt dat de Limburgse 
Bond de FKM onder druk zou zet¬ 
ten om eindelijk tot een uitspraak te 
komen. Nu blijft het een slepende 


zaak, waarbij je moet afgaan op de 
goede wil van anderen. Ik kan my 
niet voorstellen dat de Westbrabant¬ 
se Bond Boxtel laat vallen. Maar 
voor ons is ook dan de zaak niet af¬ 
gedaan. W’anneer de FKM de regele- 
menten toepast dan zal ons bezwaar 
toegewezen worden, daar zijn we 
van overtuigd". 

Theo Rongen, voorzitter van de 
Limburgse Muziekbond deelde gis¬ 
teravond wel nog mee dat het ge¬ 
duld van de Limburgse Bond op is 
wat betreft het achterwege blijven 
van uniformiteit in haar toezicht 
op het ledenbestand van de korp¬ 
sen binnen de FKM: „De maat is na 
vol voor ons. Wanneer er binnen de 
FKM op dit gebied geen eenheid 
ontstaat, dan zullen wij onze ver¬ 
enigingen adviseren niet meer aan 
het landskampioenschap deel te 
nemen. Wij zullen deze zaak op de' 
komende regiovergaderingen en 
de algemene ledenvergadering aan 
de orde stellen. Het wordt ons nu 
ernst”. 


Motie Hummel 
kreeg geen 
meerderheid 

DEN HAAG - De motie, waarin het 
Limburgse PvdA-Kamerlid Rein 
Hummel de regering vroeg een stu¬ 
die te laten maken om te bezien of 
de gemeenten in Zuid-Limburg die 
in 1982 werden heringedeeld, als¬ 
nog in aanmerking kunnen komen 
voor de Regeling Startbijdrage, is 
gisteren een stille dood gestorven. 
Zij kreeg geen steun van een Ka¬ 
mermeerderheid. 

Werd er vorige week door vriend en 
vijand nog fel over gediscussieerd, 
gisteren bij de stemming lieten 
CDA en VVD het na hun vinger op 
te steken ten teken dat zij evenals de 
PvdA en enkele kleine partijen voor 
de motie stemden. Limburgse ge¬ 
meenten die als gevolg van de her¬ 
indeling in financiële perikelen zijn 
gekomen, staat thans nog slechts 
een uitweg open door een beroep te 
doen op Artikel-12. 


<ADVERTENTIE> 


Wel eens 5 br 
van 1000 gu 

ih kandan ae} 

ïefjes 

Wen 
iad ? 

IM fldr PWvf 1 uvi 


Koop vandaag nog Limburgs Dagblad Bingo-kaarten voor 
de volgende ronde en u maakt kans op maar liefst f 5000, 

Goedkeuring staatssecretaris van justitie onder nummer L.0 

_DiAir m. 

850 213 019 d d. 10 2 86 

* 

u tmmmm 


KERKRADE - Om tips binnen 
te krijgen die kunnen leiden tot 
de aanhouding van de mannen 
die op maandag 27 januari rond 
drie uur ’s middags een gewa¬ 
pende overval pleegden op een 
geldtransport in het filiaal van 
Albert Heyn aan de Hertogen¬ 
laan in Kerkrade, heeft de ge¬ 
meentepolitie van Kerkrade in 
samenwerking met een camera- 
team van het televisieprogram¬ 
ma Opsporing Verzocht een re¬ 
constructie van de overval ge¬ 
maakt. Deze wordt komende 
donderdagavond uitgezonden 
in de uitzending van Opsporing 
Verzocht, die begint om 21.35 


Politie hoopt op tips door 77 -uitzending 

Overval op supermarkt 
in ’Opsporing Verzocht’ 


uur op Nederland II. 

Bij de overval op het geldtrans¬ 
port werd meer dan een ton buit¬ 
gemaakt. Twee mannen storm¬ 
den die dag de toegangsdeuren 
naar binnen en zwaaiden volgens 


ooggetuigen met vuurwapens. 
Uit het onderzoek dat de Kerk- 
raadse politie heeft ingesteld is 
naar voren gekomen dat de mo¬ 
gelijkheid met is uitgesloten dat 
handlangers van beide mannen 
betrokken waren bij deze over¬ 


val. De bij de overval gebruikte 
personenauto werd een dag later 
elders in Kerkrade aangetroffen. 

Een soortgelijek wagen is een 
dag vóór de overval eveneens in 
Kerkrade gesignaleerd. Beide 
auto's bleken reeds langere tijd 
geleden te zijn gestolen en ver¬ 
toonden meerdere overeenkom¬ 
stige sporen van braak. 

De politie hoopt via Opsporing 
Verzocht op bruikbare tips. 
Deze zullen vertrouwelijk wor¬ 
den behandeld. Het telefoon¬ 
nummer van de politie luidt: 
045-467666. 
Limburgs Dagblad 


Benige en algemene kennisgeving 


Met grote droefheid geven wij u kennis van het feit 
dat onze zus. schoonzus en tante 

Mia van Bommel 

op 63 jarige leeftijd plotseling is overleden. 

Brunssum: Fam. Backbier-van Bommel 
Geleen: Fam. de Clercq-van Bommel 
Margraten: Fam. Meesters-van Bommel 
Dongen: Fam. Jeurninck-van Bommel 

Oosterhout. 15 maart 1986 
Corr.adres: Klein Dongenseweg 43 
5106 AA Dongen 

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden 
op donderdag 20 maart a.s. om 10.30 uur in de Naza- 
rethkerk aan de Slotlaan te Oosterhout. waarna 
aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de 
r.k. begraafplaats St. Jan. Veerseweg te Ooster¬ 
hout. 


Woensdag 19 maart 1986 # Pagina 1 


Rectificatie 

In de overlijdensadvertentie op 18-3 1986 van 

Frieda Kramer 


is vergeten te vermelden: 
Voor vervoer is gezorgd. 


Aangezien het ons onmogelijk is allen die tijdens 
de ziekte, het overlijden en de begrafenis van 

Lilian Gelissen 

ons steun en medeleven betoonden, persoonlijk te 
bedanken, doen wij dit langs deze weg. Weest u er¬ 
van overtuigd dat uw deelneming door ons zeer op 
prijs wordt gesteld. 


Familie Gelissen 
Jolanda 


Eygelshoven. maart 1986 


De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op 
zondag 23 maart as. om 11.30 uur in de parochie¬ 
kerk van Pastoor van Ars te Eygelshoven. 


Voor de vele blijken van medeleven ondervonden 
bij het overlijden en de begrafenis van onze dierba¬ 
re man. vader, schoonvader en opa 

Pieter Jozef Louis 


zeggen wij u hartelijk dank. 

A.M. Louis-Knols 
Kinderen en kleinkind 

Sehimmert. maart 1986 

De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben za¬ 
terdag 22 maart om 19.00 uur in de kerk van de H. 
Remigius te Schimmert. 


Met groot leedwezen geven wij kennis van het 
overlijden, op 17 maart jl., van onze gepensioneer¬ 
de collega, de heer 

Bernhard Royen 

Hij ruste in vrede. 

Bestuur, directie en personeel 
van de Mr. Nic Beckers Mavo 
te Sittard 


Het is een jaar geleden dat wij afscheid moes¬ 
ten nemen van mijn lieve man, onze zorgza¬ 
me vader, schoonvader, groot- en overgroot¬ 
vader 

Peter Mulder 


Tot intentie zal de plechtige eerste jaardienst 
worden gehouden op zaterdag 22 maart om 
19.00 uur in de kerk van de H. Pastoor van Ars 
te Eygelshoven. 

Familie Mulder-Smits 
kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 


Met verslagenheid hebben wij kennis geno¬ 
men van het plotselinge overlijden van de 
heer 

J.L.M. Pluijms 

mede-oprichter en tot het laatst toe secretaris 
van de Volksuniversiteit Heerlen e.o. 
Soberheid, eerlijkheid en gevoel voor recht¬ 
vaardigheid kenmerkten zijn handelen. 

Zijn persoonlijkheid strekt ons tot voorbeeld. 
Wij gedenken hem in dankbaarheid. 

Namens bestuur en 
medewerkers van de 
Volksuniversiteit Heerlen e.o. 
drs. L.F.P. Niessen, voorzitter 


Dankbetuiging 

Voor de zeer gewaardeerde blijken van belangstel¬ 
ling en medeleven ondervonden bij het overlijden 
en de uitvaart van mijn lieve man, onze goede va¬ 
der, schoonvader en opa 

Stef Knarren 


willen wij u langs deze weg hartelijk danken, daar 
het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk onze er 
kentelijkheid te betuigen. 

Mevr. T. Knarren-Bouwens 
Kinderen en kleinkinderen 

Geleen, maart 1986. 

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op 
zaterdag 22 maart om 19.00 uur in de parochiekerk 
H.H. Marcellmus en Petrus in Oud-Geleen. 


Dankbetuiging 

Voor de vele blijken van medeleven en belangstel¬ 
ling ons betoond na het overlijden en bij de begra¬ 
fenis van mijn lieve man, onze zorgzame vader, 
schoonvader en opa 

Johannes Jozef Roijen 

zijn wij oprecht dankbaar. 

Mevr. H.M.A. Roijen-Eijssen 
kinderen en kleinkinderen 

Simpelveld, maart 1986 

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 23 
maart as. om 10.00 uur in de St.-Remigiuskerk te 
Simpelveld. 


De plechtige eerste jaardienst voor mijn 
echtgenoot, vader, schoonvader en opa 

Col Voncken 

zal plaatshebben op zaterdag 22 maart as. 
om 19.00 uur in de dekenale kerk van de 
H.H. Petrus en Paulus te Schaesberg. 

Mevr. M.S. Voncken-Bonnie 
kinderen en kleinkinderen 

Schaesberg, maart 1986 


GELD NODIG? 

Fin.kantoor JORISSEN 


HIJ PAKT UITAAET PULLOVERS 


HIJ heeft op het ogenblik allerlei heel mooie en modieuze jacquard-pullovers in 
lichte kleuren. Die zijn niet te dik en niet te dun, dus ideaal voor deze tijd van het jaar. ( 
Wie nu zo’n puilover koopt zit dubbel goed, want HIJ geeft op enkele van 
de mooiste series tot en met zaterdag 29 maart a.s. een flinke korting. f|||| 

Zo is HIJ nu eenmaal. TiJOEL.UK ELJL-LO\SEFtS V54A/J9S*- VOO/? &0- Lopende lening geen bezwaar. Zeer voordelige 2e 
hypotheken en doorlopende kredieten Gediplomeerd en 
vertrouwd kredietintermediair 

Schelsberg 54, Heerlen 
Tel. 045-721781/724132 


Auto’s en motoren 


Te k. RENAULT R 4 '78. j 
Hoofdstraat 424. Hoens- 1 
broek. 

FORD Fiesta 1100 L Bravo. J 
nieuw, ’84; Opel Kadett 12 
S, 5-drs., 18.000 km, nieuw. 
’84; Opel Kadett 12 S, 3-drs., 
'83; Opel Kadett 12 Berlina. 
’80; Ford Escort 1100 L. ’81: ; 
Toyota Tercel 1300 DX. ! 
5-cfrs., nieuw, '84: Citroen 
CX, alle extra’s, 14.000 km, 
nieuw, '85; Audi 80 Quattro 
4-wheel drive, '83: Opel Re- 
kord 2.0 S. 4-drs., '81; Opel 
Ascona 1900 S automaat. 
'78. met APK; Citroen GSA 
Pailas, '80; Volvo 343 DL. 1 
'79; Renault R5 TL. '80; Alfa 
Romeo Sud Sprint 1500 
sporteoupé, '79; Sirnca Ho¬ 
rizon 1500 GL, 5-drs„ '79; 
Honda Accord, 3-drs., '78; 
Ford Capri 1600 L. '76, met 
APK; speedboot, 165 pk, 
met trailer, zeer mooi; 
crossmotor Yamaha 125 cc, 
watergekoeld, i.z.g.st. ; 

Iedere keuring toegest. Ga¬ 
rantie 3 mnd. of 10.000 km. 
Inruil en financiering mo¬ 
gelijk. Auto John Vermee- 
ren. Sittarderweg 58A, 
Heerlen, t.o. CBS. Tel. 045- 
720536/750531. 


|| Te koop aangeboden || 


Wegens vertrek zeer exclu¬ 
sieve hypermoderne IN¬ 
BOEDEL. Tel. 045-462270 
of 04406-14476. _ 

Te k. massief eiken KA 
MERKAST en eiken bank¬ 
stel. eiken eethoek, eiken 
salontafel, electr. fornuis i 
met oven. Tel. 04490-10994. j 


SCHRIJFMACHINES 
IBM en Olivetti, elektr. 
schrijfmachines al vanaf 
ƒ 375.-. Emly Handelson¬ 
derneming 04498-54510. 


BUREAUS, stoelen, kas¬ 
ten. rekken, te veel om op te 
noemen. Emly Handelson¬ 
derneming, 04498-54510. 
GRANDIOZE 
PAASAANBIEDINGEN 


DAMESJAPONNEN MET JASJE 

maten 38 t/m 52 

katoen met polyester, geheel nieuwe dessins, vanaf ... 


119, 


DAMESROKKEN 

terfenkakwaliteit, maten 36 t/m 52 

fh de modekleuren geel, wit, grijs, marine en zwart 

BIJPASSENDE BLOUSE 

lang model, maten 36 t/m 48 ....... 


DAMES- EN HERENJACKS 

nlno-kwaliteit terlenka en katoen... 


49.50 

29.50 


BEI 


KATOENEN DAMES- EN HERENPANTALONS, 
BLOUSEN, T-SHIRTS EN TRUIEN, HERENHEMDEN 
MET KORTE MOUW - VOLOP KEUS Textiel Centrale 
Simpelveld 

Bocholtzerweg 15 - Simpelveld 
op het industrieterrein 
telefoon 045-442553 Openingstijden: 

maandag t/m vrijdag 10-18 uur 
zaterdag 9-17 uur 
donderdag koopavond lot 21 uur 


TENTOONSTELLINGEN 


Fons Haagmans 
en Raph bij 
Wanda Reiff 

MAASTRICHT/HULSBERG - In galerie Wan¬ 
da Reiff aan de Heggenstraat in Maastricht 
loopt tot 19 april de tentoonstelling 'Figura 
Plastica’ van de in Schinnen geboren kun¬ 
stenaar Fons Haagmans. De tentoonstelling 
is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 
13.00 tot 17.00 uur. In haar galerie aan de 
Aalbekerstraat in Hulsberg exposeert Wan¬ 
da Reiff van tot 19 april tekeningen van 
Raph. Deze tentoonstelling is geopend van 
donderdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 
uur. 

Petrie Klinckhamers 
in galerie Signe 

HEERLEN - In Galerie Signe in Heerlen loopt 
tot 21 april de expositie van de jonge schilder 
Petrie Klinckhamers. Open: woensdag tot en 
met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. Op don¬ 
derdag 27 maart is Klinckhamers tussen 20.00 
en 22.00 uur in Galerie Signe om zijn werk toe te 
lichten. 

Klinckhamers werd in 1960 in Maastricht gebo¬ 
ren, waar hij naderhand studeerde aan de 
Stadsacademie voor Toegepaste Kunsten. In 
zijn werk doemt een wereld op van mythen, sa¬ 
gen en legenden, een wereld ook van macht en 
onmacht, van sterk tegenover zwak. 

Harr Scheffer 
in Kijkdoos 

HEERLEN - In de Kijkdoos in de Heerlense 
Stadsschouwburg wordt tot 18 april werk 
tentoongesteld van de in Venlo geboren, 
momenteel in Reuver woonachtige kunste¬ 
naar Harr Scheffer. De tentoonstelling is ge¬ 
opend van maandag t/m vrijdag van 12.00 tot 
15.00 uur en tijdens uitvoeringen. 

Harr Scheffer is een productief kunstenaar, 
die vele technieken beheerst: mozaïek, glas 
en lood, wandschilderingen, gouaches en li¬ 
tho’s. Het landschap in zijn algemeenheid en 
het Limburgse landschap in het bijzonder 
vormt een inspiratiebron voor de kunste¬ 
naar. Hij geeft het landschap weer in zijn 
eigen vertaling ervan, met vrij grote kleuren- 
vormen, maar ook met oog voor het detail. 
Werk van Rob Walters, tot 1 april geëxposeerd in het ABP-gebouw 


Werk van Walters 
en Bonke bij ABP 

HEERLEN - In de centrale hal van het hoofd¬ 
kantoor van het ABP in Heerlen is werk te zien 
van de jonge Utrechtse schilder Rob Walters en 
de in Ubachsberg werkende beeldhouwer Ben 
Bonke. Beide kunstenaars zijn geboortig uit 
Heerlen. Het werk van Walters wordt geken¬ 
merkt door een grote verscheidenheid, waarbij 
invloeden van het cubisme, de stijl, cobra en de 
abstracte expressionisten herkenbaar zijn. Ben 
Bonke heeft zich vooral toegelegd op beeldende 
vormen in hout en combinaties met steen en 
metaal. De expositie duurt tot 1 april. 

In de maand april exposeren in de centrale hal 
van het ABP-gebouw de Maastrichtse fotografe 
Monica van Wijlick en haar stadgenote Bep Ver¬ 
meulen met moderne sieraden. 

Objecten van 
César Bailleux 

LUIK - In Luik is een expositie met objecten van 
de in Maastricht geboren, momenteel in Brussel 
wonende kunstanaar César Bailleux. Deze ten¬ 
toonstelling wordt gehouden in Salie Saint-Geor- 
ges aan de Féronstrée 86 en is geopend tot 13 
april, dagelijks van 13.00 tot 18.00 uur, op zon¬ 
dag van 11.00 tot 16.30 uur. 


Hugo Coolen k 

in de ’Oase’ , 

HOENSBROEK - In de 'Oase' van de LucaSju 
stichting in Hoensbroek wordt tot 1 april 
geëxposeerd van de Maastrichtse kunstena^j 
Hugo Coolen. Het thema van deze expositie i* t ] 
de symbiose van mens en wiel'. De kunst? ‘ 
naar wil met dit thema de afhankelijkheid va* j 
de mens ten opzichte van techniek uitbeet. 
den. Een essentieel onderdeel binnen df 
techniek is voor hem het wiel. Met name bij d ( . ■ 
gehandicapte mens is deze afhankelijkheid, 11 

vaak duidelijk zichtbaar. ^ 

De expositie is te bezichtigen van maandai 
t/m zaterdag van 14.00 tot 21.30 uur en zoh 1 
dag van 15.00 tot 18.00 uur. f 1 * 

* 

Tietsia Eggen 
in De Tribune ? 

k 

MAASTRICHT - Zaterdag 22 maart wordt in |c 
expositieruimte van boekhandel De Tribune, Ka' L 
poenstraat 10 in Maastricht om 17.00 uur de eX'k 
positie geopend van kollages en gemengde teef' fc 
nieken van Tietsia Eggen. De expositie is te zie r l 
van 24 maart t/m 3 mei dagelijks van 9.00 to* ^ 
18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur). Tietsia E(T o 
gen volgde haar opleiding aan de Stadsacad?' h 
mie van Maastricht, afdeling Monumentale VorT' 
geving, Schilderen en Grafiek. 


limburgs dagblad 
Woensdag 19 maart 1986 • Pagina 19 


provincie 


Provinciale 

kampioenen 

•aasveeshow 


EEK - Reeds in het kort be¬ 
vitten wij over de druk be- 
tehte Paasveetentoonstelling 
Beek. 

feronder volgt nog een opsom- 
van de provinciale kam¬ 
penen: 

•ngvee mannelijk: Gebroeders 
Vers St.-Odiliënberg; Jongvee 
huwelijk: Gebroeders Peer- 

*oms Guttecoven; Slachtvee 
bnnelijk: J. Reuten Maasbracht; 
kchtvee vrouwelijk: Fredamsla- 
Vij Heerlerheide. 

|ngvee mannelijk baby: J. van 
pef Limbricht; Jongvee manne- 
* licht: J. Claessens Valkenburg; 
hgvee mannelijk midden: J. Vis¬ 
sers Beek; Jongvee mannelijk 
'aar: Gebroeders Peters St.-Odi- 
'berg.Dikbilstieren en ossen: J. 
'uten Maasbracht: Schotten en 
'ien (geen dikbil): B. Beusmans 
'rbeek; Dikbil schotten en 
'ien: B. Beusmans Noorbeek. 

ngvee vrouwelijk baby: P. Aerts 
Iden; jongvee vrouwelijk licht: H. 
'aujean Puth-Schinnen; jongvee 
'Uwelijk midden: P. Aerts Vel- 
!f i; jongvee vrouwelijk zwaar: 
broeders Peerbooms Gutteco- 
n; Slachtdikbilvaarzen: B. Beus- 
s Noorbeek. 

dep van drie stuks jongvee vrou- 
Hijk: M. Vestjens Meijel; groep 
drie stuks jongvee mannelijk: 
jVisschers Beek. 

aep van drie stuks slachtvee 
Düwelijk: Beusmans Noorbeek; 

ïp van drie stuks slachtvee 
Pnnelijk: J. Reuten Maasbracht. 


MAASTRICHT - De gemeente¬ 
politie van Maastricht heeft de 
39-jarige in die stad wonende W. 
B. aangehouden op verdenking 
twee meubelzaken en een stof¬ 
feerbedrijf voor enkele tiendui¬ 
zenden guldens te hebben opge¬ 
licht. Ten overstaan van de han¬ 
delaren deed de man zich voor 
als welvarend bouwonderne¬ 
mer, welk 'spel* door enkele 
vrienden in de rol van onderge¬ 
schikte uitvoerders werd mee¬ 
gespeeld. 

In de Maastrichtse binnenstad 
kocht de man voor een bedrag 
van 19.000 gulden meubels en 
nodigde de winkelier uit mee te 
gaan naar de woning van ‘uit¬ 
voerder’ H. R. Deze was hem nog 
een groot bedrag verschuldigd 
en zou de inmiddels afgeleverde 
meubels namens hem betalen. 
Ten huize van R. ontstond echter 


Meubelhaiulelaren 
werden de dupe van 
oplichtersconiplot 


een stevige woordenwisseling 
tussen beide mannen nadat R. 
zijn 'baas' te verstaan had gege¬ 
ven niet over de verlangde pegu- 
lanten te beschikken. 

De geënsceneerde twist gaf de 
verbouwereerde meubelhande- 
laar aanleiding ’de volgende dag 
terug te komen’. Maar ook toen 
kon hij naar de centen fluiten! 
Dat overkwam ook een van zijn 


collega's in de Belgische grens¬ 
plaats Riemst waar B. voor 
700.000 franken meubels en elek¬ 
trische apparatuur kocht en 
daarop 1500 gulden aanbetaalde. 
De rest van de betaling kon de 
winkelier op een afgesproken 
uur in ontvangst nemen aan het 
station in Maastricht nadat de 
klant daar geld zou hebben ge¬ 
wisseld. Het verhaal werd ge¬ 


loofd onder de indruk als de 
meubelhandelaar was van het 
feit dat de royale klant was ko¬ 
men voorrijden in een Mercedes 
met chauffeur. Als zodanig had 
echter de 20-jarige complotge- 
noot M. C. uit Maastricht gefun¬ 
geerd. Derde gedupeerde was 
een stoffeerder die ter waarde 
van vierduizend gulden vloerbe¬ 
dekking in de woning van B. had 
gelegd en niet meer dan vijfhon- » 
derd gulden als aanbetaling had 
ontvangen. 

Nadat van drie kanten aangifte 
was gedaan, volgde de aanhou¬ 
ding van B. en zijn maten. B. 
zelf werd uiteindelijk in verze¬ 
kerde bewaring gesteld. Op last 
van rechter-commissaris en of¬ 
ficier van Justitie werden alle 
uit oplichting verkregen meu¬ 
bels weggehaald en de vloerbe¬ 
dekking weer opgenomen.... 


Veertien dagen om werkpakket te bekijken 

Machinisten Heerlen 
schorten acties o p 


\/Uirucommissiv I liegreld Zuid-Limburg: 

'Instemming mei vonnis 
betuigen aan minister’ 


BUNDE - De Milieucommissie 
Vliegveld Zuid-Limburg zal een 
brief sturen aan de minister van 
Verkeer en Waterstaat, mevrouw 
Smit Kroes, en daarin haar instem¬ 
ming betuigen met de uitspraak 
van het Gerechtshof in Den Haag. 
Zoals bekend is de Staat bevolen 
onmiddellijk de tweede nacht- 
vluchtbeschikking buiten werking 
te stellen totdat een onderzoek 
heeft plaatsgevonden naar de ge¬ 
zondheid van de omwonenden van 
het vliegveld met betrekking tot 
de nachtrustverstoring. 

De heer J. Meys. vertegenwoordiger 
van de milieuorganisaties, toonde 
zich maandagavond in de commis¬ 
sievergadering verbaasd over de re¬ 
actie van G.S. op de uitspraak van 
de rechter. De stelling dat de situa¬ 
tie van de luchthaven 'opnieuw on¬ 
duidelijk' werd geacht en het voor¬ 
nemen tot een versnelde aanleg van 
de Oost-westbaan. vond Meys bij¬ 
zonder storend. ..Ik had gedacht dat 
G.S. het schaamrood op de kaken 
zou krijgen”, aldus Meys die voor¬ 
stelde de tevredenheid van de com¬ 
missie aah de minister kenbaar te 
maken en tevens aan te dringen op 
uitvoering van het vonnis. 

Dit laatste evenwel ging de voorzit¬ 
ter van de Milieucommissie. depute 


Lodewijks. te ver. Hij was ervan, 
overtuigd dat de minister het von¬ 
nis zeker zal respecteren. Ook blij 
ken van instemming aan het adres 
van de minister wees hij van de 
hand. 

Volgens de adjunct-directeur van 
de luchthaven, de heer H. Messe- 
link. zou het overbodig zijn de mi¬ 
nister aan te sporen het vonnis vai> 
de rechter op te volgen. ..Dat zou 
zelfs een belediging voor de minis¬ 
ter zijn. Verder zou een onverkort 
ten uitvoer leggen grote financieële 
schade toebrengen aan de luchtha¬ 
ven". aldus de heer Messelink. Lo¬ 
dewijks ontraadde nogmaals de ak- 
tie. ..Ik vind het overbodig maar als 
Meys persisteert dan moet het maar 

De heer Meys bleef bij zijn voorstel 
omdat ..het vonnis recht doet aan 
ons advies”. 

Op aandringen van de heer Cla- 
ringbould, omw onenden-vertegen- 
woordiger voor Geulle, werd ge¬ 
stemd over het verzenden van de 
brief. Van de twaalf aanwezige 
commissieleden stemden zeven 
voor en vijf tegen het voorstel. 
Messelink w il in de brief nadruk¬ 
kelijk vermeld hebben dat de 
luchthaven zich ervan distan¬ 
tieert. 


HEERLEN - De Heerlense 
machinisten hebben gister¬ 
avond besloten hun acties 
veertien dagen op te schor¬ 
ten. Daarmee is de bezetting 
van de administratieruimte 
van het NS-station in Heerlen 
voorlopig voorbij. Tijdens 
een gesprek met de NS werd 
duidelijk dat de personeelssi- 
tuatie in Heerlen niet zal ver- 


%’i)i: paashwjk //:Musiwcirr 

isschoppen blikken 
rug op bezoek Paus 


lSTRICHT - Van maan- 
31 maart tot en met zater- 
5 april wordt in de Basi- 
van Onze Lieve Vrouw te 
istricht een bezinnings- 
ïk gehouden onder de titel 
btelijke terugblik op het 
isbezoek’. Daaraan zullen 
Nederlandse bisschoppen 
|<ie pauselijk internuntius in 
Haag deelnemen. 

^maandag 31 maart om 10 uur 
A. Castermans, hulpbis- 
'Op van Roermond; dinsdag 1 
1 om 18.30 uur mgr. Bomers. 
Schop van Haarlem; woensdag 
pril om 18.30 uur mgr. De Kok, 
^Pbisschop van Utrecht; don- 
s tlag 3 april om 18.30 uur mgr. 

bisschop van Rotterdam; 
dag 4 april om 18.30 uur mgr. 
Schure van ’s-Hertogenbosch 
Saterdag 5 april om 17 uur mgr. 
sidy, internuntius in Den 
g- 

bisschoppen zullen voorgaan 
bezinningen over de thema’s 


huwelijk en gezin, kerk en samen 
leving, liturgie en het leven en de 
jeugd en de Kerk. Zij zullen ook 
deelnemen aan de vespers in de 
basiliek en aan de traditionele 
bidweg die op genoemde dagen 
aan de eucharistieviering van 
18.30 uur zal voorafgaan of er op 
zal volgen. 


Studieochtend 
'Nieuwe vormen 
voortplanting'' 

ROERMOND - Het CDA- 
Vrouwenberaad Limburg 
houdt maandag 24 maart een 
studieochtend voor leden en 
'belangstellenden over het the¬ 
ma „Nieuwe vormen van 
voortplanting”. Inleider is dr 
M. Christiaens uit Nijmegen. 
De bijeenkomst begint om 
10.15 uur en zal rond 12.30 uur 
afgelopen zijn. 


anderen. Het werk voor 109 
machinisten blijft gewaar¬ 
borgd en er komen zes machi¬ 
nisten in opleiding. „Dat is 
voor ons voldoende, dus daar 
hebben we geen problemen 
meer mee,” aldus de actie¬ 
voerders. 

Waar wel nog problemen over zijn is 
het takenpakket. ..Dat is de kwali- 
taiteve kant van het werk. We moe¬ 
ten erg intensieve diensten draaien 
en er zijn meer factoren op te noe¬ 
men waardoor het werk voor de ma¬ 
chinisten in deze regio extra zwaar 
is. Voor ons is die intensieve dienst 
onaanvaardbaar, dat hebben we de 
NS laten weten,” aldus Henk Mari- 
nus één van de actievoerders. 

Hij was gistermiddag aanwezig bij 
een gesprek in Utrecht. Een Heer¬ 
lense delegatie van de machinisten 
heeft de chef Lijndienst H. Bakhuis 
een lijst van bezwaren voorgelegd 
De NS hebben 14 dagen de tijd ge¬ 
vraagd om deze lijst te bestuderen. 
Hiermee ging de delegatie onder lei¬ 
ding van Henk Marinus akkoord. 
„De laatste jaren hebben we ver¬ 
deeld over het hele land bewust 
naar een overschot van 80 machinis¬ 
ten toégewerkt. Daarbij werd reke¬ 
ning gehouden met de verlofgaran- 
ties en eventualiteiten, die in de toe¬ 
komst beter opgevangen moeten 
worden. Bovendien wordt het lij- 
nennet de komende jaren uitge¬ 
breid met bijvoorbeeld de Schiphol- 
lijn en de Flevolijn. Op die wijze zul¬ 
len we de machinisten, die elders 
overcompleet raken, opvangen. Van 
ontslagen is helemaal geen sprake. 
Daar hadden de Heerlenaren best 
begrip voor", aldus een woordvoer¬ 
der van de NS. Hij liet weten dat het 
gesprek met goed onderling overleg 
en begrip verlopen is. 

De aktievoerders besloten gister¬ 
avond tijdens een vergadering; na 
de terugkomst van de delegatie uit 
Utrecht, om de bezetting op te 
schorten. „Maar als er na twee we¬ 
ken uit Utrecht geen veranderin¬ 
gen worden aangedragen dan ko¬ 
men er nieuwe acties, het mandaag 
van onze mensen hebben we daar¬ 
voor,” aldus Marinus. 


Al.s Eurocontrol meer kan zijn er geen problemen 

(Luchtverkeersleiders 

Schiphol bang voor 
seizoensvertragingen 


[-hlPHOL - De komende maan- 
j.'* 1 zullen op de vluchten van en 
|l^r Schiphol meer dan de norma- 
ii Seizoensvertragingen optreden, 
j 1 Vrezen de luchtverkeersleiders 
f Schiphol. Volgens de voorzitter IlKJB 
r de Vereniging Het Nederland- Opijnen. 

b I_Ui_„I_-** ^ , 


periode van één maand tot aan de 
ingang van de drukkere zomer- 
dienstregeling per 1 april aanstaan¬ 
de te kort. De kinderziektes van de 
procedures in een nieuw systeem 
zijn nog niet genezen”, aldus Van 


i Luchtverkeersleidersgilde, H. 
Opijnen, komen deze vertra¬ 
den voort uit een toenemend 
'htal vliegtuigbewegingen dat 

f ö rdt verwacht, gekoppeld aan 
nijpend tekort aan verkeerslei- 
s bij de luchtverkeersbeveili- 
& op Schiphol. 

* tweede factor die volgens hem 
r j 0 r extra vertragingen zal zorgen, 
Jle instelling van een horizontale 
Deidmg in het Nederlandse lucht- 
lf h. Sinds 1 maart wordt al het 
dtverkeer in het Nederlandse 
fhtru im boven de grens van 
OOO voet (ongeveer 10 kilometer) 
,^t meer begeleid door de ver- 
^rsleiders op Schiphol, maar door 
m Europese collega’s in het lucht- 
fkeersleidingseentrum van Euro- 
vUrol in Beek. 

dast de bekende nadelige effec- 
^ van deze scheiding is de inwerk- 


Om de problemen zoveel mogelijk 
op te vangen zijn inmiddels over- 
werkregelmgen getroffen en heb¬ 
ben de verkeersleiders vrije dagen 
ingeleverd, zo vertelde Van Opij¬ 
nen. 

Volgens A. Bonne, woordvoerder 
van de vakbond Europese beamb¬ 
ten, waarin de verkeersleiders van 
Eurocontrol verenigd zijn, kunnen 
de problemen op Schiphol aanzien¬ 
lijk worden verminderd, wanneer 
Eurocontrol meer verkeer zou 
gaan afhandelen dat nu nog door 
de Schiphol-verkeersleiders wordt 
begeleid. 

Hij stelt een grens voor van 27.500 
voet, waarboven al het verkeer in 
het Nederlandse luchtruim door 
Eurocontrol zou moeten worden be¬ 
geleid. Volgens hem waren ook de 
verkeersleiders die tot voor 1 maart 


op Schiphol werkten en nu bij 
Eurocontrol dienst doen, het met 
deze grens eens. Volgens Bonne 
kan de huidige bezetting van de 
Amsterdam-sector in Beek zonder 
problemen dit extra verkeer afhan¬ 
delen. Nieuwe verkeersleiders zijn 
daarvoor volgens hem niet nodig. 
De grens van 27.500 voet in plaats 
van 30.000 voet is bovendien uit 
technisch en operationeel oogpunt 
veel beter. De keuze van deze hoog¬ 
te als scheidingsgrens is in het ver¬ 
leden door alle betrokkenen een 
'politieke' genoemd. Bonne stelt dat 
een overdracht op korte termijn van 
30.000 naar 27.500 voet technisch 
mogelijk is zonder ingrijpende aan¬ 
passingen. 

Het beste scheidingsniveau op dit 
moment zou volgens Bonne 24.500 
voet bedragen. Deze grens zou ech¬ 
ter kunnen inhouden dat in Beek 
twee Amsterdam-sectoren nodig 
zouden zijn. En om die tweede sec¬ 
tor te bemannen hebben volgens 
Bonne zowel de Rijksluchtvaart¬ 
dienst op Schiphol als Eurocontrol 
Beek, geen verkeersleiders be¬ 
schikbaar. Een delegatie van de actievoerende Heerlense machinisten vóór hun vertrek naar Utrecht. 


ABOP: 'Onwil bij Limburgse schoolbesturen' 

Positie part-timers 
onderwijs verbeteren 


ROERMOND - De positie van 
de part-timers in het basis- en 
voortgezet onderwijs is 
zorgwekkend. De algemene 
bond van onderwijzend perso¬ 
neel (ABOP) vindt dat de ar¬ 
beidsvoorwaarden ten opzich¬ 
te van de full-timers geleide¬ 
lijk tezeer verslechterd is. 
Limburgse leerkrachten stui¬ 
ten bovendien vaak op onwil 
bij schoolbesturen als ze part¬ 
time willen werken. Gemid¬ 
deld zijn in Limburg op elke 
school wel enkele part-timers 
werkzaam. 


De ABOP discussieerde deze week 
op een ledenbijeenkomst in Roer¬ 
mond over de positie van de part¬ 
timer in het onderwijs. Volgens 
J.Terpstra van het ABOP-hoofd- 
bestuur zijn verschillende over¬ 
heidsmaatregelen debet aan de 
verslechterde situatie van de deel¬ 


tijdwerkers. 

'Vooral de ambtenarenkortingen 
en de ziektekostenregeling zijn 
slecht uitgepakt voor de part-ti¬ 
mers. Op hun salaris wordt een 
evengroot percentage ingehouden 
als bij mensen met een volledige 
betrekking. Netto worden ze dus 
extra gepakt’, aldus Terpstra. 

Ook de regeling over arbeidsduur¬ 
verkorting (ADV) van circa 591 is 
nadelig uitgevallen voor de deel- 
üjdleerkracht. Terpstra: 'Ze heb¬ 
ben er wel prijscompensatie voor 
ingeleverd maar kunnen vaak 
geen beroep dun op de ADV-tijd 
die daarvoor in de plaats kwam'. 

De ABOP signaleert verder dat bij 
part-timers vaak onredelijk beroep 
op hun vrije tijd wordt gedaan. 'Bij 
het beleggen van vergaderingen 
wordt in de praktijk nauwelijks re¬ 
kening gehouden met de dagen 
waarop de part-timer er met is. Ze 
denken dan: een part-timer heeft 


toch veel vrije tijd', zegt bondsbe- 
stuurder Terpstra. 

Bij confessionele scholen, en voor¬ 
al in Limburg, stuiten leerkrach 
ten die vrijwillig korter willen wer¬ 
ken bovendien op onbegrip bij de 
schoolbesturen. J. van den Broek. 
ABOP-secretaris voor Limburg 


'Er zijn best mensen die willen 
overschakelen naar een duo-baan. 
aan arbeidsplaats voor twee leer¬ 
krachten. Maar dat wordt vaak te 
lastig gevonden. En de part timer 
kan nergens tegen de beslissing 
van het bestuur in beroep gaan'. 

Volgens de ABOP kan een deel 
van de onvrede onder de part-ti¬ 
mers worden opgelost door be¬ 
staande regelingen centraal aan 
te passen, zoals de kortingsper¬ 
centages op het salaris. Andere 
zaken kunnen op lokaal niveau, 
bij de schoolbesturen worden 
aangepakt. 


Ophokplicht 
voor duiven 


HEERLEN - In overleg met de 
duivenbonden, Limburgse Land¬ 
en Tuinbouwbond, Provinciale 
Wildschadecommissie en de Ko¬ 
ninklijke Nederlandse Jagersver- 
eniging zijn afspraken gemaakt 
over de periode waarin de leden 
van de duivenbonden hun dui¬ 
ven opgesloten moeten houden. 
Deze ophokplicht is noodzakelijk 
om zoveel mogelijk te voorko¬ 
men dat de duiven schade toe¬ 
brengen aan de opkomende 
landbouwgewassen. Voorts zijn 
de jagers dan in de gelegenheid 
de grondgebruiker op een zeer 
effectieve manier ter zijde te 
staan bij de bestrijding van scha¬ 
de door wilde en verwilderde dui¬ 
ven. 

Gezien de gunstige ervaringen in 
1985 is men weer overeen geko¬ 
men dat de duiven gedurende de 
periode van 1 april tot en met 15 
juni 1986 vrijwillig worden opgehokt 
en wel van 8.00 - 18 00 uur Deze 
regeling geldt niet voor zaterdagen, 
zondagen, maandagen en erkende 
christelijke feestdagen. Tijdens 
deze dagen mogen de duiven der¬ 
halve wel buiten hun hokken ko¬ 
men. 

In afwijking van voorgaande jaren is 
besloten om tijdens het komende 
winterhalfjaar een ophokplicht voor 
een bepaalde periode in te voeren. 
Dit om zoveel mogelijk preventief te 
kunnen werken. Alle partijen waren 
het er over eens dat de periode van 
1 januari tot en met 31 januari 1987 
hiervoor het meest geschikt is. 


Camera Musica 
Mosana met 
Johannes Passie 

MAASTRICHT - De Camera Musi¬ 
ca Mosana voert op Goede Vrijdag 
28 maart de Johannes Passie vai> v 
Johann Sebastian Bach uit in dej.* 
Onze Lieve Vrouwebasiliek vanr* 
Maastricht. *• 

Medewerking wordt verleend doof 
het kamerorkest Florilegium Musi- 
cum Rotterdam (17 instrumentalis¬ 
ten! en door de solisten Marie-José 
Meuffels sopraan. Derek Lee Ragin 
eounter-tenor. Henri Muldrow te¬ 
nor. Jon Thorsteinsson tenor. David 
Barnek bas en james Weaver bas. 
Alle solisten zijn afkomstig uit 
Amerika met uitzondering van de 
Limburgse sopraan Marie-Jose 
Meuffels en de tenor Jon Thor- 
stemsson uit Ijsland. ' 


(ADVERTENTIE) 


NAUWELIJKS IETS GEDAAN TEGEN RIJKSBUREAU- 

CRAÏÏE. WEL BEZUINIG 

!D OP SOCIALE ZEK 

SER HEID, 

HUURSUBSIDIE EN KINDEROPVANG. 

• 

DOE ER WAT AAN. STEM PvdA. 

Het kabinet Lubbers/Van Aardenne wil dat de komende jaren die onrechtvaardige 
bezuinigingen doorgaan. De PvdA wil meer geld voor de gemeenten en wil voorrang 
geven aan de kinderopvang. Ga daarom vandaag stemmen en kies de PvdA voor een 
goede gemeenteraad. Ga stemmen op tsp èê ■#* xtu kê êr 

21 mei en kies de PvdA in de regering. Ut TUtKUifliT IS VAN lt 

—v t J 

mm. PvdA. 


Limburgs Dagblad 


Huwelijk/ U 

kennismaking | 

Wed. 68 jr. zoekt langs 

deze 

weg kenntsm. met ee 
WED. niet ouder 70 jr. 

■lijke [ 
geen [ 

mw. Br.o.nr. KE 240 

L.D.. 1 

Markt 42. 6461 ED Kt 

rkra- 

lIc. Rogion. en internat, cont. 
en vnendenkr. per brief¬ 
post u. nr. z. cont. voor ontv. 
en verzend, v. BRIEVEN. 
Werk v. enkele uren per 
week best. uit: op gesl. en 
gelïank. insluilenvolop met 
de hand een adres te schrij¬ 
ven. Uitv. inl. o. no. MA 386. 
LD. Stationsstraat 27. 6221 
BN Maastricht, 


Een goede relatie 

wordt opgebouwd in vertrouwen. Hierbij kunnen wij u 
helpen. Vraag vrijblijvend inlichtingen voor persoonlijke 
bemiddeling. 

Stichting Relatievorming Limburg 

erkend door de Raad van Toezicht, ingesteld door het 
ministerie van WVC. 

Heerlen: mevr T. Reulen, 045-412847; Mergelland, 
04454-4050: Geleen-Sittard: mevr. Kompier, 04490- 
23450: Roermond en omg.: mevr. A. Riley, 04749-3903; 
mevr. Sillekens. 04750-25035; hoofdkantoor mevr. 
Driessen. Vestahof 41, 6215 XA Maastricht, tel. 043- 
476677 


SALUDOS 

AMIGOS! 


Miniware 


Woensdag 19 maart 1986 • Pagina 
Uw paasvakantie op Gran 
Canaria af Airport 
Maastricht! 


Jongeman 23 .jr. zoekt |Te k. KREIDLER RMC, 
VRIENDIN 19-27 jr. Br op i4-gang. f 375.-. Tel. 045- 


Leuke man zoekt leuke 
sportieve vrouw tot 40 jr. 
'slank typen kinderen geen 
bezwaar, liefst met foto (op 
crew. retour), financieel 
goed. Br.o.nr. HK 135 Lim¬ 
burgs Dagblad. Postbus 
31UÖ. 6401 DP Heerlen. 


V KIENDEN 19-4 i jr. Kr. op 
erewoord rel. Br. o. no. UK. 
125 LD. Postbus 3100. 6401 
DP Heerlen. 


Geld en goed 


SPAARBRIEVEN tussen¬ 
tijds verzilveren. Ook ver¬ 
koop. rente tot 8' 1. Bureau 
W&P. Meers.senen.veg 275. 
Maastricht, tel. 043-630258. 


randstad 


4-gartg. I 3ra.-, lel. 045- 
463932. 

Te k.' mooie RENFIETS 
wem. gebr. moet weg. we¬ 
gens operatie knie. Spoor- 
dijkstr. 52. Hoensbroek. 

Te k. mooie GITANE race¬ 
fiets 10 versn. kl. zilv.mett. 
en rennersbekl. i mt. 50.' 
schoenen mt. 42-43 alles 
z.g.a.n. Pr. samen ƒ 850.-; 
Keelkamptr. 41 Nuth. 


Vertrek 27 maart 
2 weken vanaf ƒ 1087- (5 pers.) Automatiseringsdagen 

Om kennis te maken met alle facetten van bedrijfsautomatisering organiseert het Limburgse 
systeemhuis Miniware een aantal automatiseringsdagen. Door onze automatiseringsdeskundigen 


Om kennis te maken met alle facetten van bedrijfsautomatisering organiseert het Limburgse 
systeemhuis Miniware een aantal automatiseringsdagen. Door onze automatiseringsdeskundigen 
worden hier een aantal praktische toepassingen gepresenteerd; 

o a financiële administratie, fakturering, tekstverwerking en gegevensbeheer met een 
elektronische kaartenbak. 

Uiteraard kunt U ook met vragen over Uw specifieke bedrijfssituatie bij hen terecht. 


Boekingen rer 043-2 1 2999 


Spain Express. 


Vrouweoiem 16 
6211 HE Maastricht 


Spain 

Êexnnes 


donderdag 20 maart 10-22 uur 
vrijdag 21 maart 10-17 uur 


Hotel Riche, Geleenbeeklaan 100, Geleen 


of Dl, de voigende ro.sbureaub 

Van Hulst, ARPA Reizen, Floegei. 


Lessen/onderwijs Autorijschool DIEMANT 
biedt aan: de eerste 10 les¬ 
sen a f' 25.-. daarna ƒ 37.50 
per uur. Tel. 045-250286 of 
045-322642. 


Auto’s en motoren 


OPEL Aseona 1900 S 
km.st. 91.000, sunroof 
2-drs„ kl. oranje, bj. '79 
vr.pr. /' 4200.-. ' Tel. 045 
424659. 


1900 S, Te k. MAXI Puch i.st.v.nw. 
sunrool Heerenweg 338 Heerlen. 


25. . daarna 137.50 j Te k. AUSTIN Allegro. OPEL Aseona 1900 de hcftr 93 
' Tel. 045-250286 of LPG, bj novt 77. Moet weg! Shr ° .Hr, v*?. Sfifr Jï 


Autobedrijf Gebrs. DOMI 
NIKOWSKI, Wilhelmi- 


045-322642. j Tel. 04,0-316940. ____ 

Basiskursus Werken met de COMPUTER'. Voor werk- 


Nieuwenhagen 


Scherp geprijsde apparatuur 

Een uitstekende gelegenheid om NU te gaan automatiseren! 

Een aardige attentie ligt in ieder geval voor U gereed. 


Luxe. bj. 80, 4-drs.. kl. bei- biedt te koop aan: Meree 


c. km.st. 74.000. vr.pr 
4900.- Tel. 045-424659. 


des 300D autom.. div ex¬ 
tra's, zilvermet. '82: Tovota 


loze jongeren tussen 18 en 25 jaar met een RWW-uitke- Te k. AUDI 80, mw. model. Corplla (Liftback) 13 DX 
■ —.— ■ - - .... ~ li ne Ki a — ' 7 Q f 1 100.-. bruinmet. 82; Opel Kadett 


ring en enige jaren LTS-LHNO of Mavo. Met stage. Op- ^! G ( )45-31694o ' 76 ' 110 °" O SR wit r 80; fcadott 1.3 

gave en of informatie: VJV Sjook Vaals, 04454-1836; ——— ' -— Berlina 3-drs. rood '81; Ka- 

VJV Valkenburg, 04406-12438; VJV't Vloot Maastricht, k ' apk h TaUnU H > 7 r delt 12 2 ~ drs - blauw '81; 
043-250865. of Schakelkursus Gulpen. 04450-2342. De ƒ2850,. l„ru.l J m“ Tel! |Mw 32 Ü 1 itïTVw 
kursus is grens 316940_ ™ '77* VLh ciSsida 


316940. 


af 232417 gmu. ru wwoe 18-03- 


Fietsen/bromfietsen 


Direct werk voor: 


Ervaren 

grondwerkers 


voor enkele projecten in de 
omgeving van Sittard. 

Het werk kan langere tijd 
gaan duren. 


Trap of brom naar een van 
de vele verkoopadressen 
met het speciale Limburgs 
Dagblad BINGO-VIGNET 
en koop een of meerdere 
Bingo-kaarten. Elke week 
kans op f 5000.-! Speel mee 
en win met Limburgs Dag¬ 
blad Bingo. 


Te huur „Café De Raedskelder” 

Molenweg 22, Maasbracht 


Betreft gunstig gelegen café met woonruimten in centrum 
Maasbracht, vlak bij de markt. 


Vereist: diploma's horeca en handelskennis en enig kapitaal. 


Inrichting naar eigen inzicht. Condities n o t.k. 

Z.w. brouwerij Piedboeuf, Brusselsestraat 114, 

Maastricht, (tel. 043-219741). 


Friturehulp m/v 


voor een fnture in 
Spaubeek. Het werk zal 
enkele uren per week in 
beslag nemen. Leeftijd 
1 8-23 jaar 


WELCOME TO A WORLD 
-1 OF BURBERRY 


Productie- 
medewerkers m/v 


m de leeftijd van 17 tot 21 
laar, voor enkele bedrijven 
m de omgeving van Geleen 
en Sittard. 


Heb je belangstelling in een 
van bovengenoemde 
functies, neem dan 
vandaag contact op met 
ons of kom even langs op 
onze vestiging. 


randstad 

uitzendbureau The exclusive Burbeny 
collection, the very essence of 
taste and style. 


Voor heren: blazers, 
pantalons, jacks, kostuums, 
shirts, dassen, regenjassen en 


accessoires. 


Voor dames: mantels, jacks, 
pantalons, rokken, blouses, 
pullovers. vesten en accessoires. 


Sittard, 

Rosmolenstraat 15 
Telefoon: 04490-19988 


KERKRADE, tel. 045-452600 
Einderstraat 44 
Voetgangersdomein WIJNEN 


Heerlense Cash en Canry Slagerij 


Superieure kwaliteit in vers vlees 
Speciale paasreclameaanbiedingen 


Rundvlees: 


Ossehaas 

Botermalse 

bief 

Botermalse 

contrafilet 

Botermalse 

osbief 

Hoogrib 

extra 

Rollade 

Rundertong 


kg 

39.50 


Blank 

kalfsvlees: 


24.50 


22.50 


Oesters 

Fricandeau 

Contrafilet 


kg 

28.50 

27.50 
27.50 


Varkens¬ 

vlees: 


18.90 


16.90 

16.90 

9.00 


Kalfs- 

poelet 

Kalfs- 

rollade 


20.50 


Fricandeau 

Schnitzels 

Filetrollade 

Filetcarb. 

Halscarb. 

Gehakt 

extra 


kg 

13.50 

14.95 

15.95 

11.95 
6.95 


5.50 


Kalfstong 


20.50 

14.50 


Wild en 

gevogelte: kg 

Krokante 

kuikenfilet 16.95 
Kuikenfilet 15.95 
Kuikenbouten 5.95 
Kalkoen 

ca. 2.1 kg a 8.50 
Kalkoenfilet 16.95 
Soepkip 4.95 
Kuiken- 

drumsticks 9.50 
Konijneachter- 
bouten 13.50 


9.50 


Gelieve uw bestelling tijdig door te geven: 

Rennemigstraat 25 - Heerlerheide - Tel. 045-213199. 


Uniek in Limburg bij de gediplomeerde: 

GRATIS PLAATSEN! 


Eiken linnenstructuur 


~Uwkéuk^ \ 
yj/ordt NVJ \ 
9 ratts9^!?ÜJ 


LAND¬ 

HUIS¬ 

KEUKEN, 

MASSIEF 


-fL-T. EIKEN. 
KOPER- l-H 

1 tini 


SCHITTERENDE 
KEUKEN, MET NA¬ 
TUREL EIKEN DEUR 
LIJSTEN EN FRAAIE 
. LINNENSTRUCTUUR 


f* m GASKOOKPLAAT, 

I ^"■■AFZUIGKAP, 

W I «VRIESKAST, KOEL¬ 

KAST, WERKBLAD. KRANS- EN 
LICHTLIJSTEN 


I EN DEUR 
BESLAG. 
NORMAAL 


5665? 


KOMPLETE INRICH 
TING MET KOEL¬ 
KAST (160 LTR.) 
GASKOOKPLAAT, 
INSTELBARE AF¬ 
ZUIGKAP MET INGE 
BOUWDE VERLICH¬ 
TING, PRAKTISCHE 
SPOELBAK,(KEUS: 
RVS OF EMAILLE), 
AANRECHTBLAD 
IN KLEUR NAAR 
KEUS. 


— . I I , I 'tjl nimi 
jjr 7LV Jpi lanomuis- 
wn ffiS W! ■ i XoS cjV 1 1 keu><en ' 

"' hij ' .tpti hp’ ALLE 

EXTRA’S: 

ST iirWctr^'l KOELKAST 

OASKOOK- 
'^ r plaat, 
rrrjnrr hoekschouw. 

^■••••zimAFZUIGUNtT MET 
WWWW ■ VERLICHTING. 
WERKBLAD, KRANS- EN LICHT¬ 
LIJSTEN. ENZ. ENZ.ENZ. ENZ. 


U£P I fh PjCl MASSIEF 
SCÜ.LJDle*~" EIKEN KEU- 
jW T O srX KEN, IN 
, I LANDHUIS- 

STIJL, INCL: 
KOELKAST, 

I I IfaDa GASKOOK- 
AftfrT' PLAAT, AF- 

ZUIGKAP MET 

WWWh VERLICHTING. 
MET WE RKBLAD EN SPOELBAK 
NAAR KEUZE. ENZ. ENZ. 


ADVIESPRIJS: 
FL. 5665,- 


DOHMEN-/ 

PRIJS 


DOHMENPRIJS: 
FL. 3495. 


3995r 


- GE DIPLOM FE RB KE UKE NAP VISE UP T" \ _ 

dohmen QJkeukens 


Heerlen Geleenstiaal 51 Heerlen Tel U45' 717272, Dagelijks open van: 9 30 - 18 00 uur Maandag 13 00 • 18.00 uur. Donderdag koopavond Zaterdag 9 30 - 17 00 uur 
venlo Oude Markl 18 Venlo Tel 077 14466 Dagenlijks open van; 9 30 -18 00 uur Maandag 13 00 - 18 00 uur Donderdag koopavond Zaterdag 9.30 - 17 00 uur 


BMW 32üi i.z.g.st. zilve-r- 
met. '77; Toyota Cressida 
4-drs. autom. bruinmet. '78. 
Inr., llnanc. en gar. mog. 


Miniware 

Computers met meerwaarde 


Miniware bv 
Maastricht 


Vestigingen in h 
Nederland 


Bourgognestraat 2 
6221 BX Maastricht 
Telefoon 043-252600 


Miniware-Educoi 
opleidingen door 
heel Nederland 


P8C SUNNY 


LEKKER OP STAP MET VROLIJKE KLEUREM 


s; 


»B« 

En als je snel even komt 
kijken bij P&C, kun je meteen 
zo'n felgekleurde rugtas 
meenemen.Voor maar 10.90 
Wacht alleen niette lang 
want... op is op. 


Katoenen jack mot duobele 
<raay ir groen en cyc «ar: 

Mt. 146 I79 70i 'J'Vi 176 'g'vOQ; 

Vanaf 79.90 

Katoener Dioc- me: aa r aLieier 
Ij: wt er meloen Ml fv' t-m V< 

39.90 

btreepbroek ir turqeoise.'Wit c 
tuchsia/wit Van katoen Ml !04 
35 90t t/m Ho'55 901 

Vanaf 35.90 


Turquoise salopette van wafel 
tjesKatoun Mt 104 :4990) t/m 140 

'5990i Vanaf 49.90 

Katoenen bloesje in turquoise en 
kleurige itreeojes. ML 104 129901 
t/m :4Ö .5990) Vanaf 29.90 

Kafoer,o" oique polo !n a've'so 
kleuter Mt. 104 119.901 Lm 176 
'29 90' vanaf 19.9Q 


Cr nkle nylon jack. In blue en 
groen Mt 104 [85.-i t/m 140 (99.-) 
Vanaf 85.- 

Katoenen hemd met vrolijke strip 
tekeningen In groen en geel Mt. 
104 [?9 -i t/m 188 i39.-l 

Vanaf 29.- 

Canvos gewassen broek In grijs, 
groen, geel en turquoise ML 104 
129-Wm 140145.-I 
Vanaf 29 — 


Katoenen piqué polo In groen, 
kobalt turquoise en geel. Mt 10 
119-1 t/m 188I29-,] 

Vanaf 19.- i 

Sweatsnirt met Kontaststukren j 
In kobalt wit en groen. Van acryl' 
katoen ML 104 139 - 1 ’/m 188 

i55 -i. Vanaf 39.- : 

Katoenen ruithroek. In grijs met 
diverse kleuren Mt. 104 :39 -i t/m 

182165 -I Vanaf 39.- 


05201-887 


PEEK & CLOPPENBURGi 

Woensdag 19 maart 1986 # Pagina 21 ÏÏEIM' STAMRIOOL DANK ZIJ FORSE SURSIDIES 

Vhinveld nog dit jaar 
vrij van wateroverlast txtra knipperlichten 

gemeente Heerlen heeft gistermiddag op de kruising Willem Ba- 
I »tszweg-Ganzeweide extra knipperlichten aangelegd. Wethouder 
^Bos had die knipperlichtinstallatie toegezegd na een actie in de 
lUrt op initiatief van Philip Smeets. Er gebeuren veel ongelukken 
de kruising, de buurtbewoners hadden om een betere beveiliging 
^faagd. 


^erry Logister wint 
solistenconcours 


kflRLERBAAN - Ferry Logister 
P fluit- en tamboerkorps St. Pau- 
J* uit Schaesberg is winnaar ge¬ 
iden van het federatief solisten- 
|^cours van de Limburgse Bond 
Tamboerkorpsen, dat zondag in 
fteenschapshuis Caumerbron te 
^Merbaan werd gehouden. Deze 
1‘ist speelde in de eredivisie 54 bij 
faar en kwam daarmee in het be- 
1 Van de door de gemeente Heerlen 
^honken beker. 

belangrijkste uitslagen: 
j**eddivisie: Emine Kaya cn Manja 
gister (beiden St. Paulus Schaes- 
lr §). Raimond Planken (Marijke 

( Cnsbroek) en Rogier Reijnen en 
bea Raumanns (beiden Prinses 


|$martegeld-alïaire 
in politieke sfeer 

GELSHOVEN - De buurtraad 
ti/Kom/Waubacherveld in 

elshoven heeft gisteren bij mon- 
Van voorzitter Eydems laten we- 
dat de hele discussie rond het 
tsgeld, via raadslid Krasovec 
'f Steenbergafgraving BV uitge- 
( fd aan flatbewoners aan de 
*Ubacherweg, tezeer in de politie- 
. en persoonlijke sfeer terecht is 
jonnen. Daarbij wordt volgens de 
^•rtraad de reden waarom zij een 
: ander in de publiciteit heeft ge¬ 
acht uit het oog verloren. En die 
^en is dat politieke partijen in 
, f kiezingstijd goede sier proberen 
maken met de resultaten van 
de buurtraad geleverde 
^Uningen. 


in- 


^dems wil met klem stellen nooit te 
^ben willen suggereren dat er 
^ake kon zijn van frauduleuze han- 
^ingen van Krasovee en slechts 
willen aangeven hoe de handel¬ 
de van een raadslid het werk van 
buurtraad kan bemoeilijken. 


Marijke Heerlen) allen 51 punten. 
Derde divisie: duo Jeanette v/d 
Borgh/Manja Logister (St. Paulus 
Schaesberg) 52 punten. Ralf Rau¬ 
manns (Prinses Marijke Heerlen) 52 
punten. 

Tweede divisie: Jeanette v/d Borgh 
(St. Paulus Schaesberg) 51,5 punten. 
Duo Manja en Ferry Logister (St. 
Paulus Schaesberg) 51 punten. 

Eerste divisie: duo Ferry Logister- 
/Jeanette v/d Borgh (St. Paulus 
Schaesberg) 51 punten. Monique He- 
inrichs (Prinses Marijke Heerlen) 52 
punten. 

Eredivisie: Ferry Logister (St. Pau¬ 
lus Schaesberg) 54 punten (h.a.p. van 
het concours). Nicolette Groen (Prin¬ 
ses Marijke Heerlen) 52 punten. Sex¬ 
tet Marijke Hoensbroek 51,5 punten. 
Alle solisten, die 50 punten en meer 
behaalden, worden afgevaardigd 
naar de Limburgse kampioenschap¬ 
pen te Beek (jeugd- en derde divisie) 
op 25 mei en naar de landskampioen¬ 
schappen te Tegelen (hogere afdelin 
gen) op 1 juni. 


Schinnen 


Aline Vannuijs uit Bleijerheide is 
winnares geworden van de voorron¬ 
de om de Mgr. Ronckentrofee, ge¬ 
houden in het Sociogebouw te 
Schinnen. 

Daar traden 54 jeugdige solisten aan 
in vier afdelingen. In de ere-afdeling 
won H. Geraats uit Baexem, ge 
volgd door R. Creusen uit Kerkrade. 
Eerste divisie: 1. Martin Diederen 
uit Schinnen 2. P. van Montfort uit 
Linne en ex aequo R. Diederen uit 
Schinnen. Tweede divisie: 1. C. 
Bongarts uit Maasbracht 2. C. Ronc 
kers uit Linne. Derde divisie: 1. S. 
Metsemakers uit St. Joost en 2. A. 
Grobbenhaar uit Ittervoort. Van¬ 
nuijs werd winnares met 'Nocturne 
and allergro’ voor dwarsfluit van 
Philip Gaubert. Als jury fungeerden 
L. Adams en H. Boermans. Zondag 
is de laatste voorronde in Amby. 


HEERLEN - Nog dit jaar zal de wateroverlast in Schinveld defi¬ 
nitief de wereld uitgeholpen worden. De gemeente Onderban¬ 
ken heeft eind vorige week een subsidietoezegging van 350.000 
gulden binnen gekregen voor de aanleg van een nieuw stam¬ 
riool, terwijl er al een bedrag van een ton was toegezegd in het 
kader van de zogenaamde terugploegregeling. Dank zij deze 
rijks- en provinciale subsidies verwacht wethouder Luc Doh- 
nten van Onderbanken dat de werkzaamheden over twee tot 
drie maanden van start kunnen gaan. In combinatie met het 
nieuwe detentiereservoir dat het Waterschap nabij de sportvel¬ 
den in Schinveld wil gaan aanleggen, ziet het ernaar uit dat de 
jarenlange wateroverlast in Schinveld eind van dit jaar van de 
baan is. 


In de voormalige gemeente Schin¬ 
veld werden voor de herindeling al 
plannen gesmeed om de overlast in 
de laag gelegen gemeente aan te 
pakken. Met name in de Wilhelmi- 
nastraat, de Merkelbeekerstraat, de 
Beekstraat, de Bleekplaats, de Put- 
bergstraat, de Heidestraat en in het 
Sportpark met het Schinvelder 
Huuske hadden de bewoners het 
zwaar te verduren. Gemiddeld ont¬ 
stonden er zo'n drie maal per jaar na 
hevige regelval ernstige overstro¬ 
mingen. Al jaren achter elkaar wa¬ 
ren steeds dezelfde bewoners de 
dupe van ondergelopen kelders, tui¬ 
nen, huizen en straten, terwijl ze de 
schade doorgaans nergens op kon¬ 
den verhalen. 

Niet alleen kon het riool in Schin¬ 
veld de watertoevoer uit Brunssum 
en Merkelbeek naar de waterzuive¬ 
ringsinstallatie in Schinveld niet 
verwerken. Ook bleek het buizen¬ 
stelsel te gering om bij een aanzien¬ 
lijke regenbui de toevoer in Schin¬ 
veld zelf te verwerken. Voor het eer¬ 
ste probleem heeft het Waterschap 
toegezegd een nieuw waterreservoir 
in Schinveld aan te leggen. Dank zij 
de 4,5 ton subsidie kan nu ook een 


nieuw stamriool in Schinveld wor¬ 
den aangelegd. De totale kosten van 
dat laatste project bedragen onge¬ 
veer een miljoen gulden. Onderban¬ 
ken heeft voor dit doel al enkele ja¬ 
ren geld opzij gelegd. 

Industrieterrein 

Tevens ontving de gemeente deze 
week een subsidie van bijna vijf¬ 
tigduizend gulden voor een mil- 
lieutechnisch onderzoek in ver¬ 
band met de plannen voor een 
nieuw industrieterrein aan de Ja- 
beekerstraat. In dat rapport zal 
worden bekeken aan welke bedrij¬ 
ven het nieuwe terrein plaats kan 
gaan bieden en worden de plannen 
getoest aan de milieuwetgeving. In 
het rapport zullen in ieder geval 
debetonwarenfabriek, het taxibe¬ 
drijf en het staalconstructiebedrijf 
die momenteel in Onderbanken 
liggen, worden meegewogen. 

Naast die drie bedrijven zou het 
nieuwe industrieterrein nog enige 
andere bedrijven, ook van buiten 
Onderbanken, moeten aantrekken. • Direkteur Nieuwendijk biedt mevrouw Ahlers de bloemen en de gra¬ 
tis cursus aan. Leraar De Ley kijkt tevreden toe. 


Na acht jaar 2000 cursisten ingeschreven 


VOLKSUNIVERSITEIT 
BEREIKT MIJLPAAL 


HEERLEN - De Volksuniversiteit 
Heerlen en omstreken heeft sinds 
de heroprichting in 1978 een nieu¬ 
we mijlpaal bereikt. Onlangs 
meldde zich de 2000e cursiste aan. 
Het was mevrouw Ahlers uit 
Hoensbroek die bij haar aanmel¬ 
ding 'overvallen’ werd met een bos 
bloemen door direkteur M. Nieu¬ 
wendijk. Bovendien kreeg ze de 
cursus binnenhuisarchitectuur, 
welke zij wenst te volgen, gratis 
aangeboden. 

Toen de Volksuniversiteit in 1978 
van start ging, volgden 400 mensen 
het programma. Nu in het achtste 
cursusjaar werd, na een geleidelijke 
stijging, het magische getal 2000 be¬ 


reikt. Dit tot vreugde van de leiding 
van de Volksuniversiteit. Ook het 
cursussenpakket is enorm uitge¬ 
breid. Zo wordt er les gegeven in di¬ 
verse talen (Engels, Frans, Spaans, 
Italiaans, Zweeds, Portugees, 
Grieks en Russisch), doe-het-zelf 
cursussen (koken, zelf kleding ma¬ 
ken enz.), algemeen vormende cur¬ 
sussen (spreken in het openbaar, fi¬ 
losofie, kunstgeschiedenis e.d.), in¬ 
formatica en diverse opleidingen. 
Na de paasvakantie gaan een aantal 
nieuwe cursussen van start: 'Taal op 
reis’, inleiding informatica, kennis¬ 
making met de computer en de Am- 
bi-opleiding Basiskennis informati¬ 
ca. 


fimpelveld 


De gidsen van de St. Luciagroep 
°Uden deze week de eierophaalak- 
Van de opbrengst worden paas- 
es ehenkjes gemaakt voor zieken. 

„ In het Jongerencentrum aan de 
r, hstraat wordt gestart met een fo- 
^lub. Zondag is er van 15 tot 18 
^ een kennismakingsbijeen- 
0r nst. Voor meer informatie kan 
j e h vrijdagmorgen bellen naar 
Lauvenberg, & 444516. 

De jongeren van de KPJ houden 
} Rjdag een dropping vanaf zaal Jo 
? r issen. Men kan zich aanmelden 
'a S 444289 of 441454. 


terkrade 


De VVB zoekt vrijwilligers voor 
ij-h stichting hulpverlening psy- 
piatrie en voor een peuterspeel- 
Ï7 a k De Bank is zelf op zoek naar 


te 


h PR-man of -vrouw. 


I 


Tijdens het kwajongconcours 
de Centrale voor Ouderen be¬ haalde Terwinselen het kampioen¬ 
schap. 


Heerlen 


• Het jongerencentrum ’t Mallegat 
zoekt enkele vrijwilligers. Verder 
zijn er nog enkele plaatsen vrij op de 
naaicursus. Men kan zich aanmel¬ 
den bij Jacques Starreveld of Mar- 
gitta Fox, S 727257. 


• Het Kreativiteitscentrum begint 
vandaag om 14 uur met het laatste 
blok van de kindercursus. De kos¬ 
ten bedragen ƒ 20,-. Voor meer in¬ 
formatie kan men bellen naar Ma- 
rion van Renssen, S 718072. 


• Het IVN houdt morgen om 19.30 
uur een korte jaarvergadering in het 
Leinehoes. Daarna is er een diale- 
zing met prijsvraag. 

• De leerlingen van het Bernardi- 
nuscollege geven morgen en vrijdag 
hun traditionele klassieke muziek¬ 
avonden. Deze vinden om 19 uur 
plaats in de aula van de school. 

• De Industriebond FNV houdt 
vrijdag om 20 uur haar jaarvergade¬ 
ring in het Leienhoes. 

• De missieclub Blantyre houdt 
vrijdag om 20.30 uur haar jaarlijkse 
toneelavond in het Corneliushuis. 
De toneelvereniging Mens brengt 
de komische Thriller 'Boeven en 
madeliefjes’. De entree bedraagt 
ƒ 7,50. 


Ubach over Worms 

• De carnavalistische dans- en 
showgroep ’t Ströatje van de cv De 
Geete sleept de laatste tijd het ene 
kampioenschap na het andere in de 
wacht. Wie lid wil worden van de 
groep kan kontakt opnemen met 
mevrouw Schmitz, © 310246 of met 
mevrouw Janssen, S 319590. 


Brunssum 


• In jongerencafé De Kachel speelt 
vanavond de new wave formatie 
Fraai de Fraai. De entree is gratis. 


In de roos qeschoten • Mevrouw K. van Zwieten (tweede van rechts op de foto) uit Heerlen heeft de eerste prijs gewonnen in 
een door de Nederlandse en Belgische Spoorwegen uitgeschreven wedstrijd die betrekking had op de 
nieuwe treindienst van Maastricht naar Knokke. Zij kreeg de prijs voor haar slagzin: „Ik reis rechtstreeks 
met de trein van Parijs naar Knokke, want reizen per spoor vindt hoe langer hoe meer gehoor en met het 
geëlectrificeerde spoor stelt zelfs de afstand niets voor.” 

De heer J. Mulder van de Nederlandse Spoorwegen bood haar een driedaags verblijf in Brugge aan voor 
twee personen. Moeder Van Zwieten en groepschef Van de Sluis kijken toe. 


Stemmen, een eeuw geleden 


vervolg van pagina 15 


HEERLEN - Door de grond¬ 
wetsherziening van 1887 ver¬ 
valt officieel het censuskies¬ 
recht. Bij het zogenoemde ’ca- 
outchouc-artikel’ (rekbaar; 
op verschillende manieren te 
interpreteren) moet de Neder¬ 
landse mannelijke meerder¬ 
jarige nu 'kenmerken van ge¬ 
schiktheid en maatschappe¬ 
lijke welstand’ tonen. Dit om¬ 
dat de liberalen de tijd voor 
algemeen kiesrecht nog niet 
rijp achtten. Die welstand 
werd niet meer bepaald aan 
de hand van de direkte belas¬ 
tingen (patent-, personele en 
grondbelasting) maar aan de 
hand van grond- en huurbe¬ 
lasting. In feite een verlaging 
van de census dus. Hierdoor 
werd in het algemeen bereikt, 
dat het aantal kiezers ver¬ 
dubbelde; in Heerlen bleef 
het aantal kiezers echter na 
de verplichte herziening van 
de kiezerslijsten in het begin 
van 1888 tot 1897 nagenoeg 
gelijk. Daarna stijgt het aan¬ 
tal kiezers tengevolge van de 
opkomst van de mijnindus¬ 
trie. 

Aftreden 

De kiezers dienden in die tijd veel 
vaker dan nu het geval is, naar de 
stembus te gaan. De raadsleden 
werden gekozen voor zes jaar. Om 
de twee jaar moest echter 1/3 van de 
raadsleden aftreden. De verkiezin¬ 
gen moesten steeds plaatshebben 
op de derde dinsdag in juli. Boven¬ 
dien moest de kiezer ook meerdere 
malen tussentijds naar de stembus, 
want als een der raadsleden over¬ 
leed of ontslag nam, diende de vaca¬ 
ture binnen de zes maanden te wor¬ 
den opgevuld. Dit omdat personen 
werden gekozen en geen stemmen 
werden uitgebracht op lijsten. 

In de periode 1851-1900 zijn er in 
Heerlen 25 normale en 27 bijzonde¬ 
re gemeenteraadsverkiezingen ge¬ 
houden (15 keer door overlijden, 10 
keer door bedanken, 2 keer door 
vertrek uit de gemeente). De tussen¬ 
tijds benoemden kwamen dan in de 
plaats van het overleden of vertrok- 


Onderbanken 


• In de pottenkamer van het ge¬ 
meentehuis te Schinveld houdt de 
commissie financiën/algemene za¬ 
ken morgen om 19 uur een openba¬ 
re vergadering. 


Bingelrade 


• Het jongerenwerk SJOB houdt 
vrijdag om 19 uur een knutsel- 
avond. De entree bedraagt ƒ 2,50. 


Treebeek 


• Voor Treebeekse ouderen wordt 
van 28 april tot 2 mei een werkweek 
gehouden in De Klinkeberg te Ro- 
them. De kosten bedragen ƒ 50,-. 
Voor nadere informatie kan men 
kontakt opnemen met Ida de Vries 
of Harry Hanssen van WEB, 
© 255464. 


ken raadslid en hadden daardoor 
vaak een overeenkomstig kortere 
zittingstijd. 

Omdat Heerlen voor 1900 minder 
dan 6000 inwoners had. waren er 
slechts 11 raadsleden. Bij de verkie¬ 
zingen van 1885 en 1887 zien we dat 
er nog maar zo'n 300 kiesgerechtig¬ 
den zijn waarvan er in 1885 63 pro¬ 
cent en in 1887 57 procent naar de 
stembus in het door architect Kaij- 
ser ontworpen raadhuis aan de Ge- 
leenstraat ging. 

Oppositie 

Van politieke partijen is in Heerlen 
nog geen sprake, hoewel er wel al 
eens sprake is van 'oppositie', afwis¬ 
selend tussen conservatieven en li¬ 
beralen. Duidelijk wordt dat door 
een opmerking van het raadslid 
Muller kort na de verkiezingen van 
de gemeenteraad in 1887. De veld¬ 
wachter had namelijk desgevraagd 
een tegenkandidaat, de rijksontvan¬ 
ger Van der Schoot, gewezen waar 
enige kiezers van Welten woonden, 
toen hij daar toevallig rondging 
voor het houden van een collecte 
voor de gewapende dienst. De in¬ 
druk was gemaakt dat hij reclame 
had gemaakt voor deze kandidaat. 
De burgemeester, die tevens lid was 
van de raad - ook dat kon toen nog - 
antwoordde dat hij de veldwachter 
reeds daarover onderhouden had en 
hem ontraden had zich met verkie- 
zingszaken op te houden als gaande 
zijn bevoegdheid te buiten. 

Om raadslid te worden moest men 
steeds door een meerderheid van de 
opgekomen kiezers gekozen wor¬ 
den. De kiezers mochten daarvoor 
maximaal evenveel namen als er le¬ 
den gekozen moesten worden op 
hun stembriefje zetten. Voor 1900 is 
er slechts eenmaal sprake van een 
geduchte verkiezingsstrijd. Dat was 
in 1885 en speelt zich af in Heerler- 
heide (waar anders !?). Volgens ge¬ 
schiedschrijver Beaujean van Heer- 
lerheide was er al bij de verkiezin¬ 
gen van 1879 onenigheid ontstaan 
tussen de families Leers en Pack- 
bier/Hoenen, waardoor door laatst¬ 
genoemden een tweede Harmonie 
„Eendracht" (nu fanfare Sint Jo- 
seph) in Heerlerheide werd opge¬ 
richt. Omdat de aftredende wethou¬ 
der J. W. Leers in wiens café de an¬ 
dere Harmonie Concordia al in 1877 
was opgericht, volgens Hoenen van 
de Köpkensmolen en Packbier van 
de hoeve Passart-Nieuwenhagen 
zich niet voldoende voor het welzijn 
van Heerlerheide zou hebben inge¬ 
zet, stellen ook zij zich verkiesbaar 
en zetten - de rivaliteit ten top - een 
stekelige advertentie in de Limbur¬ 
ger Coerier van 18 juli 1885. „Op de 
Hei is onverdrag genoegen geweest, 
dat mag niet langer duren. Eigenbe¬ 
lang van het raadslid, onenigheden 
met de eerwaarde geestelijkheid, 
met de harmonie „Eendracht", en 
met de meeste geachte inwoners 
van hier, zijn alleen het aftredende 
lid te wijten.” Maar Hoen en Pack¬ 
bier verliezen de strijd. Enige dagen 
na de verkiezing duiken er in ge¬ 
noemde krant een drietal triomfan¬ 
telijke klinkende advertenties op 
over de door Leers gewonnen ver¬ 
kiezingen. „Nauwelijks was de tij¬ 
ding van de gunstigen uitslag alhier 
gebracht, of men zag alom de 
driekleur aan de huizen wapperen 
en vreugdeschoten werden al voort¬ 
durend tot den avond toe gelost. 
Des namiddags verenigde zich de 
K.K. Koninklijke Harmonie Con¬ 
cordia met de schutterij, waaraan 
zich een groote menigte aansloot 
om den heer Leers eene ovatie te 
brengen om hierdoor hunne belang¬ 
stelling te toonen en op rustige en 
vriendschappelijke wijze tot den 
nacht toe een vreugdefeest te vie¬ 
ren. Iedereen achtte zich te meer 
hiertoe verplicht daar men op eer- 
roovende en lafhartige wijze .... de 
heer Leers bedoelde candidatuur 


de Hei." Nu honderd jaar later is de 
oude strijd blijkbaar bijgelegd. Hoe¬ 
nen en Leers staan weer gebroerier 
lijk op éen lijst. 

ROEL BRAAD. 

Archiefdienst Gemeente Heerlen. 


in gesprek 


In deze rubriek neemt de redactie buiten haar ver¬ 
antwoordelijkheid groog ingezonden bneven var 
lezen op. Oe brieven dienen betrekking te hebber 
op publikaties in onze krant en kort en zakelijk te 
zijn geformuleerd. Brieven die te lang zi|n, worden 
ingekort of geretourneerd. 


• Middengebied 

Naar aanleiding van talloze publica¬ 
ties in diverse bladen over het mid¬ 
dengebied voel ik mij genoodzaakf 
om (alhoewel ik gehoopt had niet 
dit middel te hoeven grijpen) te rea 
geren als secretaris van de LüZO af 
deling Nieuwenhagen. Medio okto 
ber 1985 besloot de Nieuwenhaagsi 
Middenstandsvereniging zich aan te 
sluiten bij de LOZO. Toen werd ook 
bekend dat een ondernemersenquó 
te door het CIMK gehouden zou 
worden naar de wenselijkheid en di 
bereidwilligheid om te verhuizer, 
naar het middengebied Tijdens 
deze enquête hebben 17 Nieuwen 
haagse ondernemers te kennen ge¬ 
geven eventueel te willen verhui¬ 
zen. Dit alleen onder bepaalde voor¬ 
waarden: een reëele prijs voor hun 
pand en een behoorlijke bijdrage m 
de verplaatsingskosten. Op het mo¬ 
ment dat bleek dat de gemeente 
geen enkele toezegging hard kon 
maken, sterker nog. dat de staatsse¬ 
cretaris in bladen als Elsevier en De 
Telegraaf publiceerde dat er vooi 
dit soort projekten helemaal geen 
subsidie gegeven wordt tot 1988 
hebben alle Nieuwenhaagse onde:- 
nemers een bezwaarschrift tegen 
het hele plan Op de Kamp inge¬ 
diend. In totaal kwamen er 101 In- 
zwaarschnf'ten uit de hele gemeente 
binnen. Dit is een record Deze be¬ 
zwaarschriften zijn door de gemeen 
te grotendeels afgedaan als niet ont¬ 
vankelijk zijnde. Zowel LOZO 
Nieuwenhagen ais Promotion De 
Streep hebben commissievergade-. 
ringen bezocht, geschreven en ge¬ 
praat. Dit alles zonder resultaat Wat 
is nu de praktijk'.’ Het gemeentebe¬ 
stuur van Landgraaf heeft als doel¬ 
stelling dat ongeveer 75 procent van 
de geplande 44 winkels, dus 33 za¬ 
ken. wordt ingevuld door Nieuwen¬ 
haagse ondernemers. Wij weten u te 
vertellen dat op dit moment geen 
enkele Nieuwenhaagse ondernemei 
genegen is om te verhuizen naar het 
middengebied. Het gemeentebe¬ 
stuur heeft in het programma staan 
om de zelfstandigen te steunen. Hoe 
dit te rijmen valt met de nu bekende 
gegevens over het middengebied is 
iedere winkelier een raadsel Kort 
om: men gaat voort met een nieuw 
winkelgebied dat inderdaad moord 
betekent voor 75 procent van de 
Nieuw r enhaagse ondernemers. 
Waarom? Indien er bijvoorbeeld 
geen enkele plaatselijke electro/.aak 
of schoenewmkel genegen is te ver 
huizen (terwijl er voor beide bran 
ehes in totaal zes zaken zijn gereser¬ 
veerd) zal de projektontwikkelaar 
gaan zoeken naar gegadigden van 
buitenaf. Derhalve wordt de con¬ 
current binnengehaald en dat kan 
toch niet de bedoeling zijn van het 
gemeentebestuur. Bij de verkiezin¬ 
gen van 1990 zullen wij weten hei¬ 
de huidige plannen hebben uitge¬ 
pakt. Rest mij de vraag: wordt dan 
toegegeven dat dit projekt groten¬ 
deels op het konto komt van deze 
coalitie? Kunnen wij als winkeliers 
daar verhaal halen'.’ 

NIEUWENHAGEN 

E. Boermans, secretaris 
De Jong, voorziteif 
namens de NOZO 


Limburgs Dagblad 


Executoriale 

verkoop 

In opdracht van de ontvanger der 
rijksbelastingen te Valkenburg zullen op 20 
maart a.s. te 11.00 uur roerende goederen 
worden verkocht w.o. 

inventaris Hotel Rosita 

te Schin op Geul t.l.v. T.L.N. ten Brink 

Hieronder bevinden zich o.a.: 

6 slaapkamerinriohtingen 
eetzaalinrichting 

divers serviesgoed + bestek 

brandblussers 

pers.auto Mazda 929 

meubilaire goederen 

t.l.v. W.M.T. Delnoye, thans wonende Ra- 
renderstraat 18 te Vaals, bestaande uit: 

dubbeldeurs kast 
dressoir 

2 tafels met natuursteenblad 
1 eiken eethoek + 6 stoelen 

De verkoop vindt plaats te Schin op Geul, Pan¬ 
huis 3 en geschiedt zonder opgeld. De goederen 
zijn 2 uur voor de Verkoop te bezichtigen. 

De deurwaarder der rijksbelastingen 
betast met de verkoop. 


Woensdag 19 maart 1986 • Pagi 


De stilte die 
écht pijn doet. 


60 [AAR REUMABESTRIIDING, 


MAAR WE Zp ER NOG LANG NIET 


Het Nationaal Reumafonds, Statenlaan 128,2582 GW Den Haag. Bankreknr.: 70.70.70.848. Giro: 324. 


Café De Gouden Os 

Hommerterweg 19, Hoensbroek 

Geheel nieuw ingericht café met woonruimte, kelder, 
keuken, badkamer, woonkamer, 3 slaapkamers. Te 
huur/ter overname tegen zeer gunstige condities. 

Vereist: volledige horecapapieren en enig kapitaal. 

Inl. Brouwerij Piedboeuf, Brusselsestraat 114, 

6211 PH Maastricht, tel. 043-219741 232157 


Is het gras bij uw bur 
ook altijd groener * 
ZIJ WIL EEN SPORTIEVE 
SCHOEN. 

U EEN SCHOEN 
VOOR ALLEDAG. 
OSTRICH ftUS. 

Ostrich, de snelle schoen van Piedro 
waarop Uw kind 
de hele dag kan 
lopen. 

Eigentijds, verantwoord 
en natuurlijk verkrijgbaar natuurnjK verkrijgbaar 
in meerdere wijdtematen. 

^^pSTRfCH da malle . piedxo. 


schoenen b.v. 


Nutfi. Stationsstraat 224 Tel.: 045-241286 
W Wyckerbrugstraat 38A 
6221 ED Maastricht. Tel. 043-210426 

Donderdag koopavond tot 8 uur 
'» maandag» tot 1 uur godoton 


Vanavond 

SUNRISE La Diligence 

N BEGRiP I* LIMBURG 

Binnenkort verwacht Dave Berry 

Iedere woensdag, vrijdag zaterdag en zondag 

D.J. predikant Wim Frijns 


TER OVERNAME AANGEBODEN 

GEHEEL 

GERENOVEERD 

HORECABEDRIJF 

TE UBACH OVER WORMS 
KERKSTRAAT 5 

Zonder papieren en contanten 

onnodig te reflecteren 

Inl. 04492-3446 _ 


Te huur aangeboden: ^ 

HORECABEDRIJF 

gelegen te Hoensbroek, Heisterberg 35. 

Betreft café met woonruimte. Matige huurprijs. 
Geen overname. 

Vereist: horecapapieren en enig startkapitaal. 

inl. brouwerij Piedboeuf, Brusselsestraat 114, 

6211 PH Maastricht, tel. 043-219741 


GOEDKOOP 
GELD LENEN 

Eenmaal overeengekomen rente bij pers. leningen 
kan tussentijds niet meer worden verhoogd. 

Persoonlijke lening: 

(aflossingen incl. rente) voorbeelden: 

24 mnd. 36 mud. 42 mnd. 54 mnd. 60 mnd. 72 mnd. 64 mnc 
5.100,- 240,- 170,- 150,- 123,- 114,- 

8.000,- 377,- 266,- 235,- 193,- 179,- 157,- 142, 

10.100,- 470.- 330,- 291,- 238,- 219,- 192,- 173, 

15.000,- 699,- 491,- 432,- 353,- 326,- 285,- 257, 

20.000,- 932,- 655,- 576,- 471,- 435,- 380,- 342, 

25.000,- 1.165,- 818,- 720,- 589,- 544,- 476,- 428 

E ffectieve rente va. ƒ10.000,-: 11,6%, tot ƒ 10.000,-: 13% 
Ie hypotheken: 7,6% 

Vraag vrijblijvend naar de niet genoemde bedragen 
en onze gunstige eerste en 2e hypotheken 
Ie hypotheken eveneens met gunstige rente vanaf 7,6% 

Uw intermediair: 

ASSURANTIËN 
H.M. GEURTS B.V. 

Nieuwstraat 22-24, Hoensbroek 
Telefoon 046-211668 of 045-221090 

Eigen parkeerplaats achter ons kantoor 


Wij zoeken op korte termijn een 

AUT0SPUITER 

die volledig zelfstandig kan werken. 

Sollicitaties te richten aan 
de heer N. Wings 

GARAGE VENCKEN b.v. 

Kloosterraderstraat 100, Kerkrade 
Telefoon 045-453837 


Een goede maaier, afgestemd op de 
eisen van u en uw gazon, daar komt 't 
op aan! 

Gielen, specialist in gazonmaaiers, staat 
met zijn keuze uit tientallen typen en 
zijn professionele advies borg voor de 
'geknipte' maaier voor u. 


En daar hoort als importeur ook een snelle, 
perfekte nazorg bij.. 

Wordt uw gazon toch weer mooier dan dat 
van uw buren! GIELEN 

Wolfhagen 3, Schinnen (cent 
Tel. 04493 • 1995 

Ook '5 zaterdags geopend tot 16 uu 


Maai mooier met Giet 


KRUIDVAT 
DEODORANT- 
SPRAY 150 ML 

Oceaanfris 2.29 


KLEENEX TISSUES 

3pakè100stuks 90 

(= aktie2+1 gratis 3.30 

in** 

oiiciiorri 500ML 

- gezinsflakon 
voor dagelijks gebruik 
-een verrassend 
goede kwaliteit 
tegen een verrassend 
LAGE PRIJS 


ELMEX 

FLUOR- TANDPASTA 
75 ML 

(= aktie 67,5 ml met 10% gratis) 

^2.95 
DE BEER van 
^SSfurtoeganke^ 
^ereldWeraw nsen 

gemaakt.^ l^ renoud e, 


■jgSSSÜ S8& I 

2.251' 


Speciale) 


homance 

DAMES 

i ^PfhekendeSWhouette 


S5W 

|| 'W'r.v’P- 


SS 2 Ï 3 


prijs voorheen 2.95 Q 
Kruidvatpri) s EXCLUSIEVE KRUIDVAT 
CACHAREL PROMOTIE 


**' 2.79 , 

\ 

_I 


* ~Pf 

nieuw •• 

-NIVEA BODYM1LK 

KRUIDVAT 500 ML 

BAD EN Met gratis doseerpomp. 

DOUCHE QA 

1000ML Y.OÜ 


1000ML 

Keuze uit: soft en 
exotique 


DUL1NE 

FANTASIE PANTY 

- maten 38-40 of 42-44 

- keuze uit noppen, stippen of 
wafetmotief . 

- keuze uit de nieuwste 
voorjaarsgeuren; cyclaam, kobaft, 
esmerald, banaan of appelgroen 


HARTMANN 
BROEKLU1ERS IN 
DRAAGKARTON 

Normal-72, super-60, maxi-48 of 
maxi-ptus-48 _ _ _ 
CACHAREL ANA1S ANAIS 
eau detoilette 50 mi^ 


CACHAREL ANAÏS ANA1S 
eau de toilette spray 50 mi 

39 •— 


CACHAREL ANAIS 
zeep in luxe doos 

^9.95 


3.95 


NIVEA CREME 
500 ML 

Voordeelpot 

jw<r- 

KLEUR 

STIFTEN 

4 stuks -4 kleuren. 
Een nieuwe manier 
om eieren te 
beschilderen 

1.99 


UBRESSE 
INLEGKRUISJES 
50 STUKS 

l aktie 30 stuks + 20 stuks gratis) 

v - a/ 
F1DJI Eaudetoilettespray, QC 


FIDJI Eaudetoilettespray, OC 
50 ml 
CACHAREL 

ANAÏS 

ANAJS 
eau de 
parfum 

30 ml 
MSKT 

29.95 6.95 


FENJALZEEP 

BLAUW 

VOORDEELPAK 

2 stuks è 100 gram (per stuk in doos) 
en 1 stuk è 44 gram (gastenzeep) 

^6.95 


BADZOUT IN GLAZEN 
POT 600GRAM 

Keuze uit: lavendel, wild ftowers en 

wild roses 1.99 


1.99 
exclusieve 

KRUIDVAT- 

NlNA R1CCI 

PROMOTIE- 


NINA RICCI 
L’AIR DU 
TEMPS 

Eau de toiiettespray, 

48 ml 

^ 25.95 


UG0RDEELDR06ISTERU 

-k’t Kruidvat 


Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden. * HEERLEN, Promenade 1S1 -153 • BRUNSSUM, 

’t Winkel centrum 2 * HOENSBROEK, Koimnder- 
Uraat 50 * KERKRADE, Markt 21 * SCHAESBERG, 
Hoofdstraat 138 -142 • GELEEN, SBlmstraat 26 

* SITTARD, Gruizenstraat 22 * VALKENBURG, 

Dr. Ehrensstraat 2 • VENLO, Vleesstmat 51 ♦ VENLO- 
BLER1CK, Witherenstraat 16 * HORST, Kerkstraat 28-» 

* ROERMOND, Varkenmarkt 15 * VENRAY, Grote- 
straat 20 * GENNEP, Spoontnat 97 * DEURNE, 
Stationsstraat 32-a • ECHT, Bovenst est raat 6 • WEERT, 
Munt passage 40 * VAALS, Maaatrichteriaan 10 

* HELDEN-PANNINGEN, Markt 47 * MAASTRICHT, 
Grote Staat 55 * BEEK, Macado Centre 58-59 

* TEGELEN, Wilhetmiiu plein 1. 


Ijver van FC Köln beloond # Müngersdorf tevreden 


Limburgs Dagblad 


George Kessler ronde verder 

MM ! IHi^llük ■ 


vv* 

l m 

K 

.i r_. 
Woensdag 19 maart 1986 # Pagina 23 


door fred sochacki 

KEULEN - George Kesslers eerste succes is een feit. Met de uitschakeling van Sporting Lissabon 
zette 1FC Köln een volgende stap vooruit in het aarzelende herstel dat zich onder regiem van 
Kessler aftekent. De overtuiging ontbrak weliswaar nog tijdens de 2-0 zege. maar met noeste ij¬ 
ver compenseerde de FC Köln het gebrek aan techniek en vloeiende combinaties. 

FC Köln is een ronde verder en George Kessler een wetenschap rijker. De vroegere bondscoach 
heeft met de heropleving zoals die in het Müngersdorferstadion te bespeuren is, het geroep om 
zijn voorganger doen verstommen. De uiterst wankele poten van de trainersstoel bij Köln zijn 
wat aangeschroefd en met een stek in de halve finale van het Uefacuptoernooi zit het een stuk 
makkelijker voor sir George. Het vreugdegebaar van de trainer sprak in dat verband dan ook 
boekdelen. 

..Deze winst is een belangrijke basis 
om hier goed verder te kunnen wer¬ 
ken". stelde de FC Kóln-trainer dan 
ook onomwonden vast. ..De zege op 
Sporting was volledig verdiend. We 
hadden de wedstrijd in onze greep 
m dank zij goede discipline, de werk- 

v§f|PC "^||jjljj| ' USl pr ^ nia or & anisutle in de 

•• ' | ^ | • | Kessler hoopt. door de zege gister- 

EjySBf! \ A | dienten binnen de gelederen van 

^ /* zijn elftal aan te vullen. Een spelbe- 

.. ^ _ . # _ .... paler met technisch vernuft en spe- 

r fj • ■ * '* V ers ’ n middenlinie die rond^zc/n 

Gisteravond schiep Kessler de tijd. 
(Ét g j- llp l-j Mfst, terwijl de financiën, die met het ge 

• | ||É| - •>* ■ § ' - zondmakingsproces verbonden zul- 

jaüajg !• -|I ,r,h. m Keulen nooit een beletsel 

'ff jpTJtr 'ègv * *» * , ' i ■*„/ yj ... ü vormden. 

• De strafschop van Fortuna in beeld. Doelman Joop Hiele pacupgebruik gaf de return van . ' r - 

Va. ■/ V-v \ 'J. 


sn 


mmzki l 


• De strafschop van Fortuna in beeld. Doelman Joop Hiele 
is kansloos bij dit schot van Arthur Hoyer. 


Hoyer en Linford verbrijzelen illusies Feyenoord 

t op z 

11 


t 

door frans dreissen 

ITTARD - Bert Jacobs’ gevoel dat Fortuna het nog ver zal 
shoppen in de bekercompetitie werd na de eliminatie van 
eyenoord (2-1) nog eens geinjecteerd door de loting voor de 
Wartfinale waarin eerste divisionist NEC als tegenstander 
M fungeren in de Nijmeegse Goffert. „Ik zie zeker perspec- 
ieven tegen NEC”, concludeerde Jacobs met tevredenheid. 

et is een ploeg die ons wel ligt. Het enige nadeel is dat het 
en uitwedstrijd is”. 


% 


e sfeer in de Baandert was gister- 
Vond uitstekend. Overal op de tri- 
Unes stak vlak voor het einde het 
ortuna-strijdlied de kop op. terwijl 
e spelers met afgezakte kousen het 
ihdsignaal afwachtten. De 2-1- 
Verwinning op Feyenoord, dat het 
ebrek aan techniek camoufleerde 
et inzet. niet meer stuk. ,.Het was 
n duidelijke zege van het collec- 
en de mentaliteit, waar mets op 
alt af te dingen. Zeker wanneer je 
hze kansen projectoerd op die van 
eyenoord". vatte Fortuna-trainer 
ert Jacobs de wedstrijd kort sa- 
en. ..We strijden nu nog op twee 
onten voor Europees voetbal, 
aar de beker is nog altijd de kort- 
e weg". 


ortuna en Feyenoord bezorgden 
toeschouwers een heerlijk 
JVondje voetbalvertier. De open¬ 
lijke knieval van Feyenoord werd 
alle toonaarden bejubbeld. De 
Recentelijk nog verguisde John 
linford drukte nadrukkelijk zijn 
Rtempel op het duel, zonder iets af 
dingen aan de enorme vechtlust 
Rh het enthousiasme van het col¬ 
lectief. „Wekenlang heb ik op dat 
Moment gewacht. Ik was echter 
e horm zelfverzekerd. Toch was 
°ok ik verbaasd dat ik die bal als¬ 
nog in het doel kon frommelen”, 
hdomfeerde de Brit. 

he Sittardenarcn beroofden Feyen- 
°ord niet alleen van hun reputatie, 
htaar bovendien van alle illusies. 
:>Weg beker en dag competitie”, 
jammerde trainer Ab Fafié, die her- 
hualdelijk in razernij onstak bij het 
*ien van zoveel nonchalance in zijn 
defensie. „Fortuna had de zaken 
Vooral op het middenveld prima 
Jfoor mekaar. Petje af voor Frans 
^hijssen. maar ook voor Anne 
Evers", aldus Fafié. 

^Ooral in de eerste fase had Fortuna 


Kwartfinales 

HILVERSUM - In Hilversum kwam 
ha loting het navolgende program¬ 
ma uit de bus voor de kwartfinales 
! in de strijd om de KNVB-beker. De 
Wedstrijden worden gespeeld op 
Woensdag 23 april: 

• IMEC-Fortuna Sittard 

• RCH of Ajax-FC Groningen 

• Winnaar replay PEC-Haarlem 
contra winnaar replay Telstar-RBC 

• Marken-FC Den Haag 

Fortuna-Feyenoord 
op Goede Vrijdag 

SlTTARD - Het competitietreffen 
tussen Fortuna Sittard en Feyen¬ 
oord is vervroegd van Paaszater¬ 
dag (29 maart) naar Goede Vrijdag 
(28 maart). De wedstrijd begint om 
19.30 uur. 


de Rotterdammers in zijn,greep. De¬ 
fensief rammelde het bij Feyen¬ 
oord, omdat Duut en Troost geen 
vat konden krijgen op Linford en 
Hoyer. die regelmatig de kansen op 
een presenteerblaadje kregen. Een 
uitgekiende pass van Mario Eleveld 
en de voorzet van Roger Reijners in¬ 
troduceerden de eerste treffer van 
Fortuna. Wijnstekers wist niet beter 
dan Linford binnen het strafschop¬ 
gebied onderuit te halen en Hoyer 
benutte dit buitenkansje vanaf de 
elfmeterstip. 


Fortuna-Feyenoord 2-1 (1-1) 9. Hoyer 
1-0; 30. Tuhamuta 1-1; 70. Linford 2-1. 
Scheidsrechter: Blankcnstein. Toe¬ 

schouwers: 8.300. Gele kaart: Duut 
(Feyenoord). 

Fortuna S: Van Gerven; Boessen. Lle- 
velci. Koevermans en Schrijnemakers; 
Suvrijn. Thijssen. F.vers en Reijners: 
Hoyer (84. Hhilippen) en Linford. 
Feyenoord: Hiele: Wijnstekers. Troost. 
Nielsen en Duut (82. Monkou); Mole¬ 
naar, Hoekstra en Sorensen (45. Rep); 
Ling, Enksen en Tahamata. ',-r . % ■ 


[jr F. 


V ": : ' ’ 

'' v #" ? 

mÉÊÊÊmÊÊÊÊÊÈ. 


- 1 


' y '.£jy y 


'F', /.■. / / 'f 


• • -h'yys ■ y ' : - '■ ' 

; 4 
mmm 


*. ■ ;• 
' f V{' & 

. ; ^ Ai, , 


' . è * 
• Vreugdedans rond John Linford (midden) na diens winnende treffer. De Brit wordt gefê¬ 
teerd door Hoyer (rechts) en Suvrijn. Foto’s: PETER ROOZEN 


het duel tussen l.FC Köln en Spor¬ 
ting een omgekeerd beeld van het 
gebeuren veertien dagen geleden 
in Lissabon. Kwam het elftal van 
George Kessler toen slechts drie 
keer voor het doel van Damas, gis¬ 
teravond w as dat aantal al na twee 
minuten bereikt. Kessler’s wens 
t.a.v. de wedstrijd was duidelijk: 
snel een treffer om de nodige rust 
binnen de gelederen te krijgen. 

En zoals zovaak in zijn trainerscar- 
rière tot nu toe. werd de Grijze Emi¬ 
nentie op zijn wenken bediend. 
Klaus Allofs. wie anders, kopte een 
hoekschop van Janssen voorbij de 
slecht geposteerde Portugese sluit¬ 
post Damas. Rust in de gelederen 
bracht de vroege Keulse treffer ech¬ 
ter geenzins. Trainer José van Spor¬ 
ting bracht met Jordao een extra 
aanvaller binnen de lijnen, waar¬ 
door de druk voor het doel van Tony 
Sehumacher gaandeweg toenam. 
Ook Michel van de Korput kon geen 
lijn brengen in het verdedigende 
spel van zijn ploeg. 

Op het moment dat de nood het 
hoogst was voor de thuisploeg, was 
de redding nabij. Andermaal mocht 
Janssen een hoekschop nemen en 
terwijl alles en iedereen van Spor¬ 
ting zich concentreerde op het ge¬ 
vaar Allofs. zette hij dc jonge stand- 
in voor de geblesseerde Littbarski. 
Karl-Heinz Geils aan het werk. Uwe 
Bein rondde van dichtbij af. 

Verlammend 

De moeilijkste momenten van 
Kessler behoorden definitief tot 
het verleden. Ook al week de ner¬ 
vositeit niet uit de gelederen van 
de thuisploeg. De 2-0 stand was ge¬ 
ruststellend en w'erkte verlam¬ 
mend op de benen van de Portuge¬ 
zen. 

Enkel Sousa gaf Tony Sehumacher 
gelegenheid om zijn klasse te bewij- 


Kaypro k.o 

WERKENDAM - Na eerder al 
van mede play off-kandidaat 
Doppeldouche verloren te heb¬ 
ben, is basketbalclub Kaypro uit 
Weert nu uitgeschakeld voor een 
plaats bij de eerste vier. In Wer¬ 
kendam werd namelijk met 
88-87 verloren van Super 
Cracks. Dit gebeurde tijdens de 
verlenging, na een 77-77 eind¬ 
stand. 

Heizel krijgt 
interland 

BRUSSEL - Tien maanden na de 
ramp tijdens de Europacup 1-fi- 
nale tussen Juventus en Liver- 
pool, is het Heizelstadion voor 
het eerst weer decor van interna¬ 
tionaal voetbal. In het kader van 
het Europees kampioenschap 
voor jeugdteams treffen België 
en Wales elkaar donderdag in 
Brussel. Of het Heizelstadion in 
de nabije toekomst ook voor in¬ 
ternationaal profvoetbal ge¬ 
bruikt mag worden, is nog niet 
duidelijk. De Belgische voetbal¬ 
bond wil daarover met minister 
van binnenlandse zaken No- 
thomb spreken. Voor 1 april 1987 
staat de interlandwedstrijd Bel- 
gië-Schotland op het program¬ 
ma. 


zen. De vrije trap var. de kleine .-j 
verdeler werd door de Ke.h.-e _^a 
uit de kruising geranseld. \Y: :t vu 
de grootste kans kreeg echter U- 
de. nadat Prestin in een p.-gr 
klaarheid in een vrij onschuldige 
tuatie te brengen, struikelde. Mca 
schoot naast. 

Sporting had zijn kruit verscimf* 
en FC Köln kon zich zelfs de weel 
permitteren diverse goede kaïiD. 
te laten liggen. Zo miste Bein c 
penalty, terwijl Geilenknvhen 
leen voor Damas naast scheet. 


FC Köln was reeds vanal de p 
een ronde verder. Een fe:t wa 
Sporting niets kon afdingen. I 
moest Keulen wachten ep s:;< 
De twijfel sloeg om in léést e:. 1 
40.000 supportersa vierden dat 
geten was de mazzel m Lissa 
voorbij de ellende van afeer 
maanden. In carnavalssit w: 
bleef Sportmg-traimT Mama-! 
nuchter. ..In feite hebben \u 
sabon verloren. Hu i m Keuier. 
den we niets meer repareiei." 


Schapers geklopt 

BRUSSEL - Mie hiel Schapers is in 
de eerste ronde van het met onge¬ 
veer 875.000 gulden gedoteerde in 
door-tennistoernooi in Brussel uit- 
geschakeld. Schapers verloor in 
twee sets van de Tsjechoslowaak 
Miloslav Mecir: 4-6. 2-6. De Poolse 
routinier Wojtek Fibak en de 
Zweed Thomas Hogstedt haalden 
de tweede ronde evenmin. Zij wer¬ 
den verslagen door respectievelijk 
Libor Pimek (6-4. 7-5 1 en Jakob lila 
sek (6-1. 1-6, 6-3). 


Licht uit 


BRUSSEL - De Brusselse voet¬ 
balclub RWDM zit in ernstige fi- 
naniële moeilijkheden. Een van 
de schuldeisers, de maatschap¬ 
pij Unerg die het stadion gas en 
electra levert, is er dinsdagoch¬ 
tend toe overgegaan de stroom 
af te snijden, omdat het in de 
hoogste klasse uitkomende 
RWDM zich niet heeft gehouden 
aan het opgestelde betalings¬ 
plan ter sanering van de schul¬ 
denlast. 

RWDM zal voor de volgende 
thuiswedstrijd over de brug moe¬ 
ten komen, zoals in het beta¬ 
lingsplan van 14 februari is afge¬ 
sproken. Hoewel de club niet 
meer direct in degradatiegevaar 
verkeert, is een failissement niet 
uitgesloten. Hoe groot de schul¬ 
denlast is, werd niet bekend ge¬ 
maakt. 


Kaarten in trek 

VEENDAM - De drie inhaalwed¬ 
strijden in de eerste divisie heb¬ 
ben zes gele en twee rode kaartën 
opgeleverd. Van de Wildenberg 
(Heerenveen) en Lems (DS 79» 
konden het veld. nadat zij hun 
tweede gele kaart hadden gezien, 
verlaten. Het noordelijke treffen 
tussen Veendam en Heerenveen 
eindigde in de Lange Leegte voor 
3200 toeschouwers in een over¬ 
winning van 3-1 voor Veendam. 
In Leeuwarden deelden (’ani- 
buur en DS'79 de buit: 2-2. Vites- 
se haalde in en bij Emmen een 
overwinning met 2-1 weg. 


In de daaropvolgende minuten lie¬ 
ten de Sittardenaren de teugels vie¬ 
ren. zonder de controle op het spel 
van de gasten te verliezen. La Ling 
kon zich amper aan de kluwen van 
Schrijnemakers ontworstelen, ter¬ 
wijl het gebrek aan inventiviteit bij 
Enksen en Tahamata en kolfje naar 
de hand was voor Boessen en Ele¬ 
veld. Door een schoonheidsfout van 
Boessen kwam de bekerwinnaar 
van 1984 voor de pauze evenwel nog 
op een halfslachtige 1-1-deling via 
een bekeken lob van Tahamata. 

Na de hervatting leek Feyenoord 
definitief de buit binnen te halen, 
maar doelman Van Gerven deed 
geen concessies en pareerde tot 
tweemaal toe een kopbal van 
Hoekstra. In de zeventigste minuut 
wierp Linford de vonk in kruitvat, 
waarna Fortuna al haar opgekrop¬ 
te voetbalvernuft kon etaleren. Uit 
een hoekschop werden aanvanke¬ 
lijk schoten van Reijners en Hoyer 
geblokkeerd, alvorens John Lin¬ 
ford uit een onmogelijke hoek voor 
de winnende treffer tekende: 2-1. 


Een desolaat Feyenoord was niet 
meer bij machte om die tegenvaller 
te verwerken. Sterker nog. Linford 
en Reijners waanden zich in een 
speeltuin, maar konden de overdo¬ 
sis aan kansen niet verzilveren, ter¬ 
wijl Hoekstra in de slotseconden de 
bal niet onder controle kreeg, tot 
grote opluchting van Fortuna. 


Roda in beroep 
voor Ron Jans 

KERKRADE - Roda JC is in be¬ 
roep gegaan tegen de schorsing die 
de KNVB heeft uitgesproken naar 
aanleiding van de rode kaart die 
Ron Jans ontving in het duel For¬ 
tuna Sittard-Roda JC. Aan Kerk- 
raadse zijde verwacht men dat de 
uitgesproken schorsing, zolang in¬ 
zake het beroep geen uitspraak is 
gedaan, in ieder geval opschorten¬ 
de werking krijgt. 


IN TWEEDE HELFT SLAAT FC TWENTE TOE 

MVV verpletterd De openingstreffer was voor MVV. Het mocht niet baten 


Van onze medewerker 

ENSCHEDE - MVV heeft het 
belangrijke inhaalduel tegen 
FC Twente met 4-1 verloren. 
Het team van Pim van de' 
Meent dat afgelopen zaterdag 
Sparta nog met duidelijke 4-2 
cijfers versloeg, verzuimde in 
Enschede in de eerste helft 
FC Twente op grote achter¬ 
stand te zetten. 

De Tukkers die in de 20 competitie¬ 
wedstrijden pas 18 treffers voor hun 
rekening hadden genomen en zelfs 
nog geen drie punten in een wed¬ 
strijd hadden gescoord, maakten in 
nog geen 20 minuten tijd in de twee¬ 
de helft aan die slechte reputatie 
een einde. Zij lieten de Maastrichte¬ 
naren met lege handen achter. 

Het was duidelijk aan de speelwijze 
van de Twentenaren te merken, dat 
ze in de openingsfase de Maastrich¬ 
tenaren op een vroege achterstand 
wilden brengen. De MVV-defensie. 
met aan het hoofd Spren Busk en 
Adrie van Staveren, die de plaats 
van Bert van Marwijk had ingeno¬ 
men, klaarde dit offensief heel ge¬ 
makkelijk. Dit kwam mede ook 
door het te haastig te werk gaan van 
de Korbach-formatie. Het opportu¬ 
nistische spelletje van de Tukkers 
speelde de Maastrichtenaren gewel¬ 


dig in de kaart ep-zé kregen zelfs de 
beste kansepr 

Al ip de elfde minuut had de eerste 
Treffer voor MVV op het scorebord 
moeten komen, maar de kogel van 
Robbie Delahaye, die via de vuis¬ 
ten van doelman Martin Fleer voor 
de voeten van de mee opgekomem 
Jo Quaden sprong, w r erd door de 
Maastrichtse middenvelder in 
kansrijke positie naast geschoten. 

MVV-doelman Marcel Spa, die de 
grieperige Chrit Baetsen verving, 
werd de eerste 45 minuten niet veel 
op de proef gesteld. Daarentegen 
bleven de MVV-voorwaartsen loe¬ 
ren op snelle tegenstoten en dat 
leidde in de 23e minuut bijna tot 
succes. Een snelle uitval van Toine 
van Mierlo. die op maat Robbie De¬ 
lahaye een niet te missen kans bood. 
doch de kleine terrier schoot over 
het Twente-doel. 


Smeets: treffer 


Met nog twee minuten te spelen 
kreeg MVV dan toch loon naar wer¬ 
ken toen een rollertje van Marcel 
Adam door de blunderende Twen- 
te-goalie verkeerd werd beoor¬ 
deeld en Huub Smeets er als de 
kippen bij was om zijn ploeg op 
een verdiende Ö-l voorsprong te 
schieten. 


Na de rust meteen een offensief van 
FC Twente. De bezoekende ploeg 
maakte de fout niet snel genoeg uit 
de verdediging te komen. Tot twee¬ 
maal toe wist doelman Spa met een 
geweldige reflex de Tukkers van de 
gelijkmaker af te houden. Dat mis¬ 
lukte in de 49-ste minuut toen hij 
een goed genomen hoekschop van 
de Twentenaren met volledig kreeg 
w r eggewerkt en Dick Schoenaker 
daar dankbaar van profiteerde: 1-1. 
Luid aangevoerd door de Twente- 
fans bleven de Tukkers doorgaan en 
kreeg MVV het een stuk moeilijker 
dan voor de thee. Dit kw-am ook 
doordat de MVV-voorwaartsen de 
Twente-verdedigers veel te laat gin¬ 
gen storen in hun opbouwende 
w'erk. Dat resulteerde in de 66-ste 
minuut in het tweede doelpunt voor 
de Twentenaren. Weer lieten de , 
Maastrichtenaren zich gemakkelijk 
in de verdediging drukken en de 
voorzet die de geheel vrijstaande 
Gordon Hül op de linkervleugel op 
maat voor het MVV-doel trok. werd 
door Andre Paus koppend over de 
twijfelende Marcel Spa geknikt: 
2-1. Nog geen vier minuten later 
w r as het weer raak. Nu was het Mi- 
ehael Birkendal. die vanaf de rech¬ 
terflank Andre Paus bediende. 
Uiterst koelbloedig maakte de FC 
Twente-mvaller er 3-1 van. Het 
werd nog erger voor de Maastrichte¬ 
naren want in de 75-ste minuut 
bracht diezelfde Paus MVV defini¬ 
tief de genadeklap toe: 4—1. 


o .TV 43 ' 1 
UT 1 ’. '-.J 

; 3-1 75 .4 
irci 


FC Twenle-MVY 4-1 i(»-l i 

Smeets O 1. 49. I). Setine 
A. Paus 2-1. 7(1. M Birke: 
Paus 4—1. Gele kaart 
(MVV;. Scheidsrechter ’. 
schouwers 3000. 

FC Twente: Fleer. Bes; 
Rutten. Wilson. Birkenda! 
A. Palisi. Rourd. Lipporiei 
Catel. Schoenakel 
MVV: Spa Lmders Bus 
Staveren. Delahaye i7(» \ 
Van de Poppe. Guaden. A 
Van Mierlo. 


UEFA’s verzuimen 
toe te slaan: 1-1 

WAGENINGEN Het Nede: kmc.- 
UEFA-team heeft verzuimd de lei¬ 
ding te nemen in de voorronde van 
de strijd om het Europees kaji 
pioenschap. Het door Leo Beenh al; 
keren Dick Advocaat gecoachte elt 
tal stond twaalf minuten voor tijd 
een 1-0 voorsprong af tegen Wales 
De uitslag van 1-1 droeg ertoe bS... 
dat Wales. Belgie en Nederland 
thans gedrieën aan kop gaan tnJel 
zes punten uit vijl wedstnuie)i. 
Donderdag spelen Belgie en Wales 
hun laatste wedstrijd. Oranje wik¬ 
kelt zijn siotduel af op 15 april m 
tegen Noord-Ierland. dat reeds «i> 
uitgesehakeld. Het enuitoerndc. 
vindt plaats in oktober in een nog 
door de UEFA vast te stellen lanti 
Voor Nederland scoorde Edwjn 
Duim (PEC Zwolle). 

Limburgs Dagblad 


Woensdag 19 maart 1986 • Pagina! 


Boekenweek...V&D’s Boekhandel 

is altijd verrassend exclusief! 

er nog steeds het nodige te / 


Bi: V&D's Boekhandel valt 
profiteren deze Boekenweek. Kijk maar eens naar die speciaal voor 
u geselekteerde exclusieve uitgaven. Fraai verzorgd, prachtig 
geïllustreerd, betaalbaar, en... u vindt ze nergens anders. Schaak zelf 

Voor beginners en 
hutsschakers. Kom- 


Meer dan 800.000 
puzzelwoorden. 


Jeugdschaak 

Elke schaker kan met 


dete KNSB-opleiding de puzzelfreak. De 


Hét puzzelboek voor dit KNSB-boek 


tot clubschaker. 


9.75 

Exclusieve 

uitgave 


meest voorkomende behalen, 
puzzel¬ 
woorden. 9.95 

Exclusieve 
uitgave 


3 officiële diploma’s 


8.95 

Exclusieve 

uitgave 
Ons Poëtisch Sesamstraat-serie 

Binnenhof Bert en Ernie doen 

Politici kiezen hun boodschappen en 
dichters Ernie maakt grapjes. 

Een bloemlezing van Leuk geïllustreerde 
50 bekende politici (voorlees-)boekjes, 
over hun favoriete ge- boordevol Bert en 
dicht en waarom Ernie-avonturen. 

hen dit zo aanspreekt, perstuk 
Bekommentarieerd / DOC 

door Ton ^—-- x f c , . 

Planken / C_ \ ' Exclusieve 

en Frnst / ^ \ i Uitgave 

van Altena. I "gSS* -- 

uitgave 


Zelf koken 

Een komplete kook- 
kursus met heldere 
foto’s. Stap voor stap 
bereidt u volledige 
maaltijden. 

22.50 

Exclusieve 
uitgave Zelf bakken 

Het beste bakresultaat 
aan de hand van 
duidelijke foto's en in- 
strukties. 

29.95 

Exclusieve 
uitgave 


VROOMS DREESM ANN 


Te k. 4 

pers 

. TENT i.z.f 

st 

f 400-, 

Tc 

bevr. na li 

Lbo 

uur tel. 

045-. 

322265. Huwelijk/ 

kennismaking 


Eleetr. OKGEL merk „Soli- 
ia" met Leslie ƒ 5U0-, 
Pluusstr. 18. Kerk rade. 

Bureau SABRINA. tel. 045- 
117513: Johan 42 jr.. goed 
:uv. verz. en netjes, huis. 
i< 'bby dieren lezen, koken, 
ek.m. begr. v. dame. kind g. 
bezw. met doel levensp. te 
.vorden. Albert. 29 ir. rust. 
Kar., g. uitg. type. hobbv na¬ 
tuur. fietsen, z.k.m. dame 
irn rel. op te bouwen, waar¬ 
in begrip en eerlijkh. een gr. 
ru! spelen. Peter 26 jr.. rust. 
v aard. open kar., hobby 
zoet bal. kegelen, a.e.t. uitg.. 
z.k.m. dame. kind g. bezw. 
mi vriendseh. waaruit rei. 
Komt te realiseren. Jan 35 
r. begr. v. zeifst. ond.. 
onst ondanks vele te- 
-. ;rst. toch een ser. rel. te 
-tarten m. dame 25-35 jr. 
.vaarbij eerlijkh. voorop 
>taat. Bernadette. 38 jr.. 
spont en open. goed verz. 
z.k.m. her met een sport, en 
num inst. Voor andere 
partn. zoek. wij cont. m. da¬ 
mes en heren van 23-o5 jr. 
Wenst u (zonder kosten) 
met een van bovenst, partn. 
in cont. te komen, maak 
dan een vrijbl. al'spr. met 
Partner bem. Bureau Sabn 
na. tel. 045-217513. 


Hrl. soe. v. alleenst. woens¬ 
dag DANSEN in 't sfeervol- 
ie casinu te Treebeek. 

i Iedere donderdag gezellig 
j dansen voor ALLE EN- 

■ STAANDEN'. jong en oud, 

■ met orkest. Deze week The 
I Williams. Bar-dancing El- 
I dorado. Bongerd 5. Spau- 
! beek. 

I 

Zoek contact per brief on¬ 
der nr. PRIVACY zolang u 
wenst, wij zenden uw brief 
anoniem verder, zowel in 
uw omgeving alsook in bui- 
tenl. Eerlijk, voordelig en 
1001 mogelijkh. Vriends.. 
dans. sport, reizen, talen, 
wij vertalen voor u! Proefa- 
dressen Bfr. 100 (J 5.-) Info: 
br. o. no. MA 385, LD. Sta 
tionsstr. 27, 6221 BN Maas¬ 
tricht. 


Te k. jonge bruine KIPPEN 
(snavel niet gekapt), H. 
Ploemen. Broekhuizerstr. 
53b. Rimburg. 045-352295. 


Landbouw 


H.H. LANDBOUWERS. 
Het voorjaar is weer daar. 
dus tijd voor kalkstrooien 
en gras doorzaaien, vooral 
de weilanden, die veel gele¬ 
den hebbendoor de strenge 
winter, is het hard voor no¬ 
dig. En kalkstrooiwerk. 
Voor nadere inlichtingen 
kunt Li bellen naar grond¬ 
verzet- en loonbedrijf van 
der Linden. Epen. tel. 
04455-1355. 


Te k. 6000 kg HOOI, eerste 
schnitt. Tel. 045-715544. 


RTV/muziek 


Dat klinkt als muziek in je 
oren als je ƒ 5000 - wint met 
Limburgs Dagblad BIN¬ 
GO. Speel mee en win. Elke 
week kans. __ 

Te k. goede Duitse PIA¬ 
NO’S met a jr. gar. va. 
ƒ 2000.-. pianonandel Wie- 
land, Rijksweg-Noord 26a, 
tel. 04494-47702. 


Gevonden/verloren 


Zal je toch niet gebeuren, 
dat je je Limburgs Dagblad 
BINGO-KAARTÈN ver¬ 
liest. Wees er zuinig op. 
Elke week kans op ƒ 5Ö00-; 
Speel mee en win met Lim¬ 
burgs Dagblad Bingo. 


Steggerda (Fr.) te huur 
STACARAVAN nabij bos 
en viswater. Vanaf' J 150.— 
p.w. Tel. 05614-1586. 


SAUERLAND: Fenen- 

wohnung in ruhiger Lage, 
Waldnahe sep. Eingang. 
Farbfernseher. 80 nr 2-6 
ers. ab 40 DM. einschl. al- 
er Nebenkosten. (Auf 
Wunsch mit Frühstuck). 
Liesel Deichmann, Rothen- 
hagen 11. 5940 Lennestadt- 
Kiekenbaeh Deutschland. 
tel. 09-4927238744. 


Fe 


Te h. onze riante FLAT aan 
de boulevard in Vlissingen 
uniek uitzicht voor een/t¬ 
wee oudere echtparen zon¬ 
der kinderen en huisdieren, 
3P5 - 14 6. Tel. 01184-15350. 


BEDEVAART, 3 volle da¬ 
gen in Medjugoïje (Joego¬ 
slavië) van 7 Lm 13 april, 
prijs Bfr. 12.500. Inl. E.H. 
Petry. Frans Klokkestraat 
19. 3740 Bilzen, tel. 09- 
3211411954 verg.a. 1361. 


Te k. VOUWCARAVAN 
(Alpenkreuzer) i.z.g.st. Geh. 
compl. Pr. f1950.-: Tel. 
045-320862 of'315857. 

Te k. CARAVAN merk ,,de 
Reu" m. voortent ’76, 
I 1250-, Clausstr. 18. K’ra- 
de. 


Vakantie/recreatie 


VAKANTIEWONING en 
bungalow. Hoog Sauer- 
land. 12 en 15 DM p p. Bos¬ 
rijke omg. Tel. 045-418682. 


ZOMERHUISJE te huur 
Opgnmbie. 5-pers. Tel. 043- 
4(4233. 


Dethleff CARAVANS '86. 
Meer dan 15 modellen in 
voorraad. Caravanhandel 
Tillemans. Haefland 19, 
Brunssum. 


Caravans/tenten/ 

boten 


Te k. 4 pers. TENT i.z.g.st. 
.1 400.-. Te bevr. na iö.Oü 
uur tel. 045-322265. 


CARAVAN-AKTIE in de 
maand maart '86 bij Ubachs 
in Kerkrade met gratis t.v., 
voortent en gratis 1 tv jr. 
stalling. Leuke attraktie 
voor elke bezoeker. Extra 
hoge inruilpriizen! Ook oc¬ 
casions vanaf ƒ 550.-; Bij 
ons de 1986-er modellen 
van de topmerken Fendt. 
Munsterland, Lord. Helm. 
Casita. Digue v.a 370 kg en 
v.a ƒ 8495,-; Ubachs Cara 
vanimport, Eygelshover- 
gracht 39, Kerkradc-Vmk, 
045-460252 dag. v. 10 tot 18 
uur. 


Te k. gevr. alle merken CA¬ 
RAVANS. Tel. 045-727742 
of 723076. 

Te k CARAVAN Kip Gold- 
stream L 6.44, br. 2.07 m. 
luifel. 04498-52371. 


Kunst/antiek 


Met ƒ5000 - kunt u einde¬ 
lijk dt antieke kunstwerk 
kopen. Speel mee en win 
met Limburgs Dagblad 
BINGO. Elke week kans op 
ƒ 5000. 


Voor maar ƒ 3,50 gaat u de 
boot niet in! U maakt elke 
week kans op ƒ 5000,-; 
Speel mee en win met Lim¬ 
burgs Dagblad BINGO. 
Bingokaarten verkriigbaart 
bij vele verkoopadressen 
met het speciale Limburgs 
Dagblad Bingo-vignet en 
alle kantoren van deze 
krant. 


STOOMGELOOGD. Uw 
oude meubilair, ook geverf¬ 
de deuren, blank geloogd 
terug. Vakkundig en niet 
duur. Halen en brengen. 
Nieuwhuisstraat 3, Heerler- 
baan. tel. 045-416957. 


PRIVÉPAAR en escort 
apart mogl. va. 14 t/m 02 
uur, tel. 045-226546. 

PRIVÉ en escort. Tel. 045- 
417985. 


Club PALLAST, Rijksweg 
1, Lemiers (Vaals), tel. 
04454-1195. _ 

TOPCLUB, met Dyana, 
Miranda, Tanja, Monique 
en Ling, v. ma. t/m vrij. van 
14 u. t/m 4.00 ’snachts. 
Tev. u escort adres. 045- 
321580/323399 Tot ziens. 


te k. Duitse staande KLOK. 
notenhout, vierkant model, 
vr.pr. ƒ 800,-. Delfstofweg 
12. Zeswegen-Heerlen. 


Contacten/clubs 


TANJA en Anja privé en 
escort van 12.00 tot 24.00 
uur. 045-228975. 


BAR, Vaesrade 37, Nuth. 
Geop. van 14 tot 3.00 u. 
Van ma. t/m vrij. 045- 
241592. _ 

j VENUS, bemidd.buro voor 
privé-adr. 045-219922. 

PRIVÉ bij Wanda, Chamil- 
la, Silvie en nieuw Brigitte. 
Tel. 045-228738. _ 

ESCORTSERVICE van 

12.00 t/m 2.00 uur, 6 meis¬ 
jes aanw. 043-435259. 


Club LA FERME, Lem- 
mensstraat 73, Ingber-Gul- 
pen, tel. 04450-3290. Ge¬ 
opend van 11.00 tot 2.00 
uur, ’s zaterdags van 11.00 
tot 18.00 uur. Rijkweg 
Maastricht-Vaals, 800 m 
voorbij afslag Noorbeek, 
Ie straat links, na 100 m 
rechts naar boerderij. 

Dona-Christien en Yoice 
SPIKSPLINTERNIEUW 

Angela en Penny!!! Tev. 
kamers te huur, 045- 
227734._ 

NIEUW! Centraal escort 
van 20.00 t/m 3.00 uur. Tel. 
045-461884. 


NIEUW. Siam escort van 
20.00 t/m 3.00 uur. Tel. 
045-462103. 


SPIKSPLINTERNIEUW: 

privéhuis en escort, geop. 
ma. t m vr. 11.00 tot 20.00 
uur, 04 4 98-56756. _ 

RED HOUSE CLUB 045- 
425101, geop. van 20.00- 
4.00 uur. 

CONTACTENBUREAU 

L’Amour. Privé-adresbe- 
middeling. Heerlen. 045- 
225237. 


CONTACTENBUREAü! 

Yvonne. Privé en bemidf 1 


te Kerkrade. 
425100. 


Tel. 


CONTACTBURO Lucie 
voor bemiddeling van 
adressen, Geleen, 04494- 
50921. 


PRIVÉ en escort in Roer¬ 
mond. Tel. 04750-31693. 


PRIVÉ met Suzie, Vicky en 
Claudia open van 14-24 
uur, tel. 043-218884 v.a. 
10 uur ’s morgens. Op af- 
spr. met Claudia. Tot ziens. 


Nieuw, nieuw! AZIANA, 
escort van 20.00 t/m 3.00 
uur. Tel. 045-222642. 


MADSONCLUB met Eva 

en haar meisjes, 454372, 
v. 14-3.00; zat. 14-20. K’ra- 
de, Nieuwstr. 110. 


Club PARIS, ma. t/m vr. 
v.a. 14.00 uur. Provinciale- 
weg 31a Noord, Oirsbeek. 
Tel. 04492-1873. 


ESCORTSERVICE 045- 
718033 nieuw, nieuw, 
nieuw, nieuw. Tot ziens!. 


ESCORTSERVICE 

creet 045-326191 vota 
thuis of in hotel. Tot zieff j; 
Madame BUTTERFLY (*T 
opend vanaf 19.00 uJ 
Hommert 24, Vaesrafö 
-kruispunt Schinnen. 
VIDEOCLUB Heerlen, 
Anja en Vanessa 04 
718067, ass. gevr. 


Nieuw escortservice d i 
vanaf 9 u. t/m 21 u. 

045-222231. _ 

PRIVÉ 045-463750. 

Privé en ESCORTSERV 
CE v. 11.00 tot 5.00 uij 
Met nw. meisjes. Tel. 04f 
424987. E 


ESCORTSERVICE v* 

11.00 tot 5.00 uur. Tf 
045-425579. 


Ih 


CONTACTTELEFOON : 

Boys en Girls, tev. meisje 
gevr., tel. 045-422564. 


Geef uw 

Piccolo advertentie 
schriftelijk op! 

Gemakkelijker kan het niet. Bekijk het voorbeeld en vul 
dan de bon in. Sluit een ondertekende girobetaalkaart, een 
betaalcheque of een Eurocheque (denk aan het nummer op 
de achterzijde) met het juiste bedrag in. Bij brieven onder 
nummer lx plaatsen ƒ 2,-extra bij meerdere plaatsingen ƒ4,- 

VOORBEELD 


NU KOPEN VOOR DE AS. 
FEESTDAGEN 

HET IS NU EXTRA VOORDELIG KALKOENFILET 


hele kilo 
plaatsen 
lx I 3x 


u/ 

Ei 

G_ 


77 

s 


E 

L 

fii 

P< 

T 

E 

Rr 

\£ 

n 

~r' 

w 


T 

Ë] 


<_ 

o 

Q_ 

P Sl 

a 

~R 

R. 

/ 

U 

M 
M_ 

3 

r 


T 

0 

e 

© 

£ 

H 

o 

R 

e 

N 


Nj 


£ 

Ü 

Uf 

5 

T 

'p 

/? 

A 

T 


2 

5 . 


'Ö_ 

0 _ 

R_ 

P 


T 

£ 

L 


1 

2 

5 

4 

3 J 
H 


H _ 


_ _ 

— 
► 


7,36 

7,36 

7,36 

10,12 

12,88 

15,64 

18,40 

21,16 

23,92 

26,69 


18,40 

18,40 

18,40 

25,30 

32,21 

39,44 

46,02 

52,92 

59,82 

66,72 


Deze piccolo kost 
1 x plaatsen ƒ 12,88 en 
3x plaatsen binnen 
een week ƒ 32,21 

3 dagen voor plaatsing zenden 
aan Piccolo’s 

Limburgs Dagblad 

Postbus 3100 6401 DP Heerlen Hele kilo 

Varkens¬ 

haas 

19® 8 

Lamsbout 

12 9 . 8 

Ossetong 

8® 8 


Runder¬ 

lappen 


hele 

kilo 


Hele kilo 


Runderhaas 

(diepvries) 

Biefstuk 

Rosbief BON 


Deze bon met gebruiken voor: reuzepiccolo s, voor piccolo’s van onroerend 
r goed op zaterdag en piccolo s voor de rubriek Contacten/clubs. inkl. 

' Laat achter elk woord een hokje open.Voor leestekens een apart hokje gebruiken 1X RUNDERP0ELET 


hele kilo 


9.98 

7,36 

7,36 

7,36 

10,12 

12,88 

15,64 

18,40 

21,16 

23,92 

26,69 

_j 


■ 


Hele kilo 


Kalfsbil 

Kalfs- 

schouder 

Kalfsribstuk 


Volop 
paaseieren 
vers en 
gekleurd 


Hele kilo 


Varkens- 

kophaas 

Varkens¬ 

schnitzels 

Varkens¬ 

fricandeau ^ übrie k.Plaatsingsdatum/data. 

Naam.Straat. 


Plaats. 


GEOPEND VANAF WOENSDAG 12.00 UUR 

HEERLEN: Heerlerbaan 108 
BRUNSSUM: Julianastraat 24 
SITTARD (Sanderbout): Veestraat 42 


DONDERDAG KOOPAVOND 

AMBY-MAASTRICHT: Lindeplein 1 
t.o. eindpunt bus A en bus 2 SLAGERIJEN 


MEAT PACK 


Woensdag 19 maart 1986 • Pagina 25 COREBORD 


eredivisie 


‘PC Utrecht 

‘ente-MVV 


«toni 

, Lsrh 

I»a Sittard 


/‘Oud K;.iRe: 

Km 


21 

18 

k J 

1 

88 

84-12 

33 

17 

1 

4 

85 

88-28 

31 

15 

■ï 

4 

82 

50-27 

33 

10 

8 

8 

28 

3:7-22 

21 

9 

8 

8 

24 

22-29 

22 

KI 

4 

8 

24 

50-36 

33 

10 

4 

8 

24 

82-29 

31 

9 

4 

8 

22 

29-29 

31 

8 

8 


20 

20-42 

33 

7 

8 

9 

20 

27-44 

33 

8 

8 

11 

19 

29 41 

20 

7 

4 

9 

18 

22-25 

21 

8 

•> 

11 

18 

27-40 

31 

8 

8 

9 

18 

22-40 

2 ? 

4 

6 

12 

14 

28-45 

22 

5 

8 

14 

18 

22 28 

21 

4 

8 

14 

1 1 

19-48 

‘>‘> 

8 

4 

15 

10 

21 59 


eerste divisie 


“<tni -Heen-meen 

'Uur-DS'79 

fcn-Vitesse 

>nd ; 

[Lil; 2 

Zwolle '2 

h II 2 


‘dam 

Walschap 
du m 

rixl Sport 
Uii^en 

k 1 


EAU 

‘ITlid^aai; kampioen eei> 
04 l Uveede periode. 

_^-bkkkk 

jWa-p'even»ord 

'rni-PEC Zwolle 
VÖJtluen-Papend recht 
Kerfje MAC 

Graafschap 
Y ^Telstar 

ui 


Iti 4 0 28 4!l Ki 

i:i 4 2 dn 411-14 

12 5 4 2!) 47-21 

11 5 4 27 28-24 

8 7 (i 22 28-21) 

8 8 5 22 28-29 

8 8 8 22 28-24 

7 8 8 22 41-28 

8 a 8 21 27-20 

8 4 il 20 22-21 

8 7 8 I!) 22 41 

7 4 II 18 29-24 

5 7 9 17 24-27 

8 2 11 la 21-28 

4 8 10 14 18-27 

4 8 10 14 25-22 

2 811 12 21 28 

1 10 9 12 18-21 

2 a 11 9 18-27 

te. Willem II kam- 


Srg(f^ a S. 1'-Ö0 uur: 


res. div. C 


Tj'JJelmond Sp. 
^T^itulhovrn 


J('-I)en Bosch 

[ p ort. Sittard Do 20 2 19,20 u.t 

—i^'Kc: i 

/-Willem II 

\ 12 9 2 I 

Ul 7 14 10 I 2 

)4P JC 14 7 4 2 

i,8(»sch 14 5 8 2 

-j- 12 7 1 4 

V? Sittard 12 8 2 4 

Ti 14 7 1 8 

i 'i (i i 


“‘and Sp. 

j 'i, ii 

fiamrna: 

'dag 25/3 19.30 u. 
\' 

Sittard-lloda JC 
oseh-NAC 
oven KKC 
,- r V 

m Il-VVV 


scoreverloop 


FC Utrecht 4-1 (3-0). 7. Guvt (straf- 
) l-o. 19. Lens 2-0. 29. Haar 2-0. 84. Van 
Akker (strafschop) 3-1. 80. Lens 4-1. 
idsrccliter Bannet Toeschouwers: 
L Gele kaart: Kruvs en Van der Meer 
khti. 

Jdain-lleerenveen 3-1 (1-1). 8. Kist 0-1, 
'.itih 1-1. 52. Ni.jgh 2 1. 84. Klompstra 
,( 'heidsi'eehter: De Murmik. toesehnu- 
320(1. Gele kaart: Heys (Heeremeen). 
kaart: Van de Wildenberg (Hoeren- 
* twee maal geel. 

punr-DS’79 2-2 (1-2). 19. Van der Wiel 
f 1’ayne 1-1. 41. Lems 1-2. 48. Van der 
n 2-2. Scheidsrechter: Luinge, toe- 
dWers: 2800. Gele kaarten: Haverkort 
a Vne (Cambuur), Slagboom. Van der 
<r>S 79). Rode kaart: Lems (DS 79) twee 
geel. 

en-Vitesse 1-2 (1-1). 4. Schouwenaar 
“2. Venema 1-1. 78. Schouwenaar 1-2. 
•dsrechtcr: Hobé. toeschouwers: 2700. 
kaart: Doesburg (Vitesse). 

krn-PEU Zwolle 0-0. Scheidsrechter: 
dr. Toeschouwers: 1500. 

Telstar 1-1 (1-0). Score: 44. Kerstens 
7 2. Oosterveer 1-1. Scheidsrechter: Bak- 
Toeschouwers: 1.200. Gele kaart: Van 
(RBC) en Oostervecr (Telstar). Rode 
Van der Steene (RBC). 
,r oningen-Papendrecht 3-0 (1-0). Score 
‘son 1-0. 70 Mason 2-0. 79 De Koek 3-0. 
Olsrechtor Dolstra. Toeschouwers 

^"t>e Graafschap 1-0 (1-0). Score: 20. 
s Janssen 1 0. Scheidsrechter: Geurds. 
/houwers: 2000. Rode kaart: Peitsman 
5->i'aafschap). 

"en Haag NAC 4-2 (2-2). Score 7. Van 
öorgt 0-1, 2a. Van der Borgt 0-2, 26. 
hen dijk 1-2. 44. Jol 2-2. 50. Boete 2-2, 
Groenendijk 4-2. Scheidsrechter Van 
en. toeschouwers: 8.000. Gele kaart: 
h» (Den Haam. 


buitenland 
Van onze medewerkers 

KERKRADE - De reserveploe- 
gen van Roda JC en FC Den 
Bosch bleken gisteravond moei¬ 
te te hebben na de lange compe- 
titie-onderbreking het spelrit- 
me te hervinden. Zodanig zelfs 
dat de kansen met name aan de 
kant van de thuisclub op de vin¬ 
gers van een hand waren te tel¬ 
len. Logisch gevolg van een en 
ander was een doelpuntloos ge¬ 
lijkspel. 

In de 17de minuut ging Mart 
Vanduuren (ex Racing Jet Brus¬ 
sel) alleen op Rodakeeper Rick 
Froliehs en toen de laatste zich 
voor zijn voeten gooide in vogel¬ 
vlucht er overheen. De door arbi- 
Rick Frolichs redt gelijkspel van Roda JC 2 

Geen treffers op Kaalheide 


ter Overkleeft toegekende penal¬ 
ty werd door dezelfde Vanduu¬ 
ren genomen, maai* Riek Fro- 
hehs redde schitterend. 

Na de thee kreeg Roda JC iets 
meer greep op de wedstrijd. Het 
dichtst bij een treffer was Pierre 
Blattlei. na John Meens uitblin¬ 


ker aan Roda kant. Zijn vrije trap 
vanaf 25 meter ging evenwel via 
de buitenkant van de paal naast. 
Roda JC: Frolichs, Meens. Cre- 
mer, Erkens. Trost. Broeders. 
Blattler. Klein. Smeets, Meyer, 
Haan. 

In de landelijke jeugdcompetitie 


eindigde de wedstrijd Venray- 
Roda JC in 1-3. 

Zege MVV 2 

Na drie kwartier was de stand 
in de strijd tussen de tweede elf¬ 
tallen van MVV en Willem II (in 


de Maastrichtse Geusselt) nog 
altijd dubbelblank. 

In de tweede helft zag men 
eigenlijk hetzelfde beeld als in de 
eerste 45 minuten, met dien ver¬ 
stande dat toen wél gescoord 
werd. In de 54e minuut werd Gil- 
bert Houtvast in het strafgebied 
vastgehouden en de daaruit 
voortvloeiende penalty werd 
door Paul Penders benut: 1-0. 
Het duurde tot in de 83e minuut 
voordat MVV zijn overwicht in 
verdere doelpunten kon uitdruk¬ 
ken. Na een knappe aanval 
scoorde Van de Boom 2-0 voor 
MVV. In dezelfde minuut scoor¬ 
den de Til burgers 2-1 wat uitein¬ 
delijk ook de einduitslag zou 
zijn. Er waren 200 toeschouwers. 
Scheidsrechter R. Klerkx gaf 
geel aan MVV’er A. Thans. 


Ierland enkele dagen weer thuishaven van wielerheld 


Kellv’s vacantie is kort 


door wiel verheesen 

HEERLEN - Nee, Sean Kelly is maandag niet gestart in de 
Catalaanse Week, alhoewel sommigen hem zelfs na de eerste 
koersdag nog tot een van de favorieten voor de eindzege be¬ 
stempelden. ’Hij verdedigt de kleuren van een Franse mer¬ 
kenploeg, die door de Spaanse frisdrankengigant Kas op de 
been wordt gehouden. Dus zal Kelly zeker in Spanje present 
zijn’, zo luidde de redenering. 


Uiteraard was Kas met een afvaardi¬ 
ging aan de start van de Catalaanse 
Week, maar zonder de kopman. 
Chef d'equipe De Gribaldy immers 
heeft keuze genoeg. Behalve Kelly 
hebben nog vijfentwintig andere 
wielerprofs een contract bij de fris¬ 
drankenindustrie. Er kan op ver¬ 
schillende fronten worden gestre¬ 
den. 

Enkele uren na afloop van Milaan- 
Sanremo reed Kelly naar Nice. al¬ 
waar hij in het vliegtuig stapte met 
bestemming Dublin. Daar presen¬ 
teerden de organisatoren van de 
Ronde van Ierland, die over enkele 
maanden wordt gehouden, hun eve¬ 
nement aan de pers. Wie beter dan 
Sean Kelly kon bij deze presentatie 
de blikvanger zijn? 

Hij maakte van de gelegenheid ge¬ 
bruik om een paar dagen op de 
‘boerderij van zijn ouders, aan de 
rand van liet provinciestadje Car- 
rick-on-Suire. door te brengen. Een 


korte vacantie na enkele zware we¬ 
ken. 


Onder leiding van assistent-ploeg- 
leider Briek Sehotte start Kelly don¬ 
derdag met een aantal teamgenoten 
in de semiklassieker Dwars door 
België. Deze wedstrijd over een af¬ 
stand van 204 kilometer heeft Ware- 
gem als start- en finishplaats. Alle 
Nederlandse merkenfbrmaties ko¬ 
men in actie. 

Na Dwars door België en de Cata¬ 
laanse Week (die vrijdag eindigtl. 
wordt het peloton opnieuw ge¬ 
splitst. Tijdens het weekeinde vindt 
op de Franse wegen het Internatio¬ 
naal Lenteeriterium plaats. Thuis hoorde hij ook, dat de zege in T ... 

zowel Parijs-Nice als Milaan-Sanre- J 1 .. S ie staat zaterdag de E3- 
mo laaiend enthousiast door z’n ri ^ s van Harelbeke op hel pro- 
landgenoten was begroet. Tijdens |£ arnma en zon dag de Brabantse 
de rust van de rugby-interland Ier- U • 

land-Schotland. werd zaterdag op Van beide wedstrijden over circa 
het electronisch scorebord zelfs 200 kilometer, wordt de slotfase 


melding gemaakt van Kelly’s suc 
ces in de Primavera! 


rechtstreeks door de Belgische TV 
uitgezonden. 


Semiklassieker Knokke 

Gisteren waren verschillende Ne- 
De Ierse sportheld, die tijdens het derlandse profs present in de ker- 
seizoen met z’n vrouw Linda een miskoers van Knokke. Temidden 
appartement bewoont in het Belgi- V an de 72 deelnemers bevonden 
sche Vilvoorde, blijft niet lang in z i c h ook de Canadees Bauer en de 
zijn geboorteland. Vanavond arri- Amerikaan LeMond. 


veert hij op de Brusselse luchtha¬ 
ven Zaventem. Morgen staat al 
weer een wedstrijd op het pro¬ 
gramma. Hinault fin 


ANDORRA - Bernard .Hinault is dinsdag uit de Catalaanse wieler¬ 
week gestapt. Hij deed dat na 84 kilometer in de tweede etappe, bij 
de beklimming van de Berga-pas, een col van de tweede categorie. 
De Fransman ondervond te veel hinder van een bronchitis-aanval. 

Hinault was de tweede renner uit de ploeg van La Vie Claire (chef d’e- 
quipe de Zwitser Koechli) die de koers verliet. Na 66 kilometer stapte 
de Deen Kim Eriksen af. Twee kilometer verder hield de Belg Patrick 
Versluys uit de Fangioformatie van Reybroeck het niet meer vol. De 
Spanjaard Felipe Yanez won de etappe en de leiderstrui. 

Uitslag van de 207 kilometer lange rit van Kipoll naar het Pvreneeën-staatje An¬ 
dorra: 1. Yanez 6.11.18: 2. Gaston op 1.41; 3. Ruiz-Cabestany op 2.01: 4. Dietzen; 5. 
Hil.se; 8. Hino; 7. Steven Rooks; 8. Bagot: 9. Muller: 10. Winterberg, allen z.t. 
Algemeen klassement: 1. Yanez 9.25.22; 2 Gaston op 1.20; 2. Bagot op 1.4(1; 4. Win¬ 
terberg z.t; 5. Ruiz Cabestany op 1.42; G. Delgado z.t: 7. Rodriguez op 1.42; 8. Rooks 
op 1.44: 9. Dietzen op 1.45; 10. Muller z.t. De derde etappe gaat vandaag van Oliana 
naar Badalona. 

Hartaanval — De 42-jarige Rudy Bergmans Uit Ospel, Nederweert, 
verzorger van de prof wielerploeg Skala/Skil, werd na een hartaanval 
in het ziekenhuis van Weert opgenomen. 

Geen licentie - De president van de Utrechtse rechtbank, mr. C.L. 
baron van Harinxma thoe Slooten heeft de eis van vijf beroepswiel¬ 
renners tegen de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie afgewezen. 
Het vijftal, Jos Alberts (Geleen), Peter van der Knoop. Ron Snijders 
(beiden Haarlem). Henk Baars (Diessen) en Rainier Valkenburg (Ber¬ 
gen op Zoom), had van de KNWU geen licentie als professional ge¬ 
kregen, omdat zij geen contract met een werkgever/sponsor voor een 
volledig jaar met het wettelijke minimumloon bezaten. 


Jean-Paul van Poppel, vorige week 
indrukwekkend etappewinnaar in 
Tirreno-Adriatico, kon niet starten. 
Hij moet voorlopig rust worden ge¬ 
gund wegens een peessehede-ont- 
steking. Zijn Skala-ploegmakkers 
Frits Pirard en Hennie Kuiper zijn 
nog steeds herstellende van griep. 
Nico Verhoeven, onlangs geope¬ 
reerd wegens een blmdedarm-ont- 
steking, maakte in Knokke zijn ren¬ 
tree. De overwinning was voor de 
Belgische Limburger Jos Op 't 
Eyndt, 150 km in 3 uur en 15 min; 2. 
Peter van Impe; 3. Hans Daams; 4. 
Greg LeMond; 5. Steve Bauer; 6. 
René Beuker; 7. Philippe Poisson- 
nier; 8. Luc Desmet; 9. Stefan van 
Leeuwe; 10. Mare van Geel, allen z.t; 
20. Henri Manders op 4 min. 


Sean Kelly, morgen weer aan de start. 


RECETTES OPNIEUW STERK DALENDE 

Schuld 20 milioen 


in betaald 


miljoen 

voetbal 


NTEUWEGEIN - Het betaalde 
voetbal in Nederland blijft 
voortleven met een schuldenlast 
van iets meer dan twintig mil¬ 
joen gulden. De laatste drie jaar 
veranderde er weinig in de finan¬ 
ciële situatie. Het Budget Bewa- 
kings Instituut (BBI) becijferde, 


‘ mi„i Roger als echtgenoot 

MEERSSEN/HEERLEN - Vroegere Roda JC’er Roger Raeven is vrijgezel af. De thans op huurbasis 
bij Excelsior spelende aanvaller van Standard Luik, trad met Marian Hameleers in het huwelijksbootje. 
De kerkeiijke inzegening vond plaats in de Basiliek van het H.Sacrament in Meerssen. 

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


dat voor dezelfde uitkomst de re¬ 
cettes terugliepen en inkomsten 
uit reclame toenamen. 

Het BBI houdt aan het einde van 
het inmiddels hervatte voetbalsei¬ 
zoen op te bestaan. De taken wor¬ 
den overgenomen door een onaf¬ 
hankelijke licentiecommissie, 
met beroepsinstantie, binnen de 
KNVB. 

Het werk van de acht-jarige BBI 
loopt in juni ten einde met een 
evaluatie-rapport. Voorzitter drs. 
Maarten van Rooyen zei dinsdag 
tijdens een persconferentie in 
Nieuwegein, dat dan voor totaal 
101,5 miljoen gulden gezondge- 
maakt is in het betaalde voetbal. 
Acht jaar geleden bedroeg de 
schuld zestig miljoen gulden. 

'Doordat de clubs een sober beleid 
zijn gaan voeren is het betaalde 
voetbal in een redelijke situatie te¬ 
recht gekomen. Eerste taak voor 
de licentiecommissie is dat zo te 
houden’, aldus Van Rooyen. 

Kerngezond is het betaalde voetbal 
nog lang niet. Slechts zes clubs be¬ 
zaten aan het einde van het seizoen 
1984-1985 een positief saldo, één 
club speelde quitte, 29 clubs schre¬ 
ven rode cijfers in de boeken. 

De recettes zijn opnieuw sterk da¬ 
lende. Met 27 miljoen gulden werd 
in het seizoen 1981/82 het diepte¬ 
punt bereikt. Daar gaat het opnieuw 
naar toe. 

Cruijff 

Door het heroptreden van Johan 
Cruijff in Nederland stegen de re¬ 
cettes in de seizoen 1982/83 en 
1983/84 naar respectievelijk 30 en 


Winst Alemannia 

AKEN - Met 3-2 won Alemannia 
Aken in de tweede Bundesliga de 
thuiswedstrijd tegen Eintracht 
Braunschweig. Ruststand 1-0. 


32 miljoen. Het seizoen 1984/85 le¬ 
verde slechts 29 miljoen op. 

Door het versneld afwerken van de 
tweede competitiehelft door de ver¬ 
lengde winterstop en de belangstel¬ 
ling via televisie voor de eindron¬ 
den van het wereldkampioenschap 
in Mexico is de verwachting voor 
het lopende seizoen niet gunstig. De 
gaten worden naar verwachting op¬ 
gevuld door externe geldgevers. 

Door de invoering van de shirtrecla¬ 
me is de financiële invloed van het 
bedrijfsleven steeds groter gewor¬ 
den. In 1980/81 bedroeg het percen¬ 
tage 7,9 procent, nu staat het voor 
17,5 procent op de begroting voor 
1985/86. 

Geld van sponsors is voor de voet¬ 
balclubs hard nodig, want de in¬ 
komsten uit de totalisator dalen, 
de subsidies van WVC worden te¬ 
ruggebracht tot nul en ook de ge¬ 
meentelijke overheden geven 
steeds minder. 

Uit de toto kwam 5,6 miljoen gul¬ 
den, nu nog slechts 3,3 miljoen. 
WVC gaf 2,4 miljoen, die subsidie 
vervalt. De steun van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
ging van zeven naar drie miljoen. 
Negatieve ontwikkeling is ook de 
stijging van de rentelast van 1,26 
naar 1,43 miljoen. 

De positie van het betaalde voetbal, 
waarin rond 60 miljoen gulden per 
seizoen omgaan, verslechterde iets 
naar 21,8 miljoen gulden. Hierbij 
werd de waarde van het contract- 
spelers bestand buiten beschou¬ 
wing gelaten. Het BBI kon ook het 
aandeel van sponsors in salarissen 
van sommige spelers niet in de be- 


Schuster ontbreekt 
bij Barcelona 

Juventus 

gehandicapt 

TURIJN - Ruim 62.000 voetballief¬ 
hebbers zullen vanavond in het 
Stade Comunal getuige zijn van de 
tweede kwartfinalewedstrijd tus¬ 
sen Juventus en Barcelona in het 
Europacup-toernooi voor lands¬ 
kampioenen. Juventus, koploper 
in de Italiaanse voetbalcompetitie, 
wacht de opdracht de Spanjaarden 
met twee doelpunten verschil te 
verslaan. Barcelona won twee we¬ 
ken geleden met 1-0. 

Het Tunjnse sterrenteam mist waar¬ 
schijnlijk drie basisspelers: Serena, 
Briaschi en Bonini. Afgelopen 
weekeinde ging Juventus met 0-3 
ten onder bij concurrent AS Roma. 
Desondanks zegt trainer Giovanm 
Trapattoni er alle vertrouwen in te 
hebben dat zijn ploeg de halve fina¬ 
le bereikt. Hij rekent vooral op aan¬ 
voerder Scirea en Platim. de steun¬ 
pilaren van Juventus. 

Barcelona. momenteel tweede in de 
Spaanse competitie, beschikt niet 
over Schuster. Coach Terry Vena- 
bles heeft aangekondigd. dat zijn 
team verdedigend en hard zal spe¬ 
len. ’De zware nederlaag tegen 
Roma heeft Juventus waarschijn¬ 
lijk wakker geschud', aldus Yena- 
bles. 

Juventus mocht vorig jaar in het 
Brusselse Heizelstadion de beker in 
ontvangst nemen, nadat het Liver- 
pool verslagen had in de door dra¬ 
matische gebeurtenissen (39 doden.' 
omgeven finale van het toernooi om 
de Europacup 1. 

Opstelling Juventus: Taccom. Fe- 
vero. Scirea. Brio. Cabrim. Pini (of 
Bonini). Manfredonia. Platini. Mau- 
ro. Pacione. Laudrup. 

Barcelona: Urruti. Gerardo. Julio 
Alberto. Alesaneo, Migueli. Victur. 
Caldera. Carrasco, Esteban, Archi- 
bald. Amarilla. 

Lastige opgave 
Blerick en NIP 

Van onze tennismedewerker 

HILVERSUM — De beide Limburg¬ 
se ploegen in de hoofdklasse van de 
landelijke tenniscompetitie zullen 
het dit jaar moeilijk krijgen. Ble¬ 
rick is ingedeeld in afdeling I. De 
Noordlimburgse ploeg krijgt in 
deze afdeling te maken met drie re- 
serveploegen van gerenommeerde 
clubs: Popey Goldstar uit Amster¬ 
dam, Nashua Son en Metselaars 2 
uit Den Haag. 

Als men de tegenstanders van NIP 
uit Roermond bekijkt in de afdeling 
II, mag men ELTV uit Eindhoven 
als sterkste beschouwen. Het Leid- 
se Unicum behoort tot de nieuwe 
ploegen in de hoofdklasse. De poule 
wordt gecompleteerd door Popey 
Goldstar 3, dat al jaren in deze klas¬ 
se meespeelt. 

De eerste eompetitiedag op 13 april 
zal enig inzicht in de juiste krachts¬ 
verhoudingen moeten geven. Op de 
eerste dag spelen beide Limburgse 
teams een uitwedstrijd. Blenck 
moet naar Popey Goldstar 2 en NIP 
gaat bij Unicum op bezoek. 

Brunssummer wint 
taekwon-do titel 

DEN BOSCH - Tijdens de open Ne¬ 
derlandse Taekwon-do kampioen¬ 
schappen wisten de Limburgse 
deelnemers temidden van 240 deel¬ 
nemers uit elf landen uitstekend te 
presteren. 

In de categorie heren tot 54 kilo¬ 
gram was het zelfs een geheel Lim¬ 
burgs onderonsje tussen Abde 1 
Zaouini van Yul-Kok uit Brunssum 
en Moestafa Moutarazak (Hwarang 
Merkelbeek). Het werd een schitte 
rend fmalegevecht dat uiteindehjk 
door Zaouini in zijn voordeel werd 
beslist. 

Bij de heren tot 64 kilogram leek 
Luigi Melis (Merkelbeek) recht¬ 
streeks op de titel af te stevenen, 
maar door vaak onbegrijpelijke be¬ 
slissingen van de hoofdscheids¬ 
rechter moest Melis de eer aan zijn 
Groningse opponent laten. Bij de 
dames tot 54 kilogram eindigden 
twee Limburgsen op de gedeelde 
derde plaats. Mariska Varkevisser 
(Yul-Kok) strandde in de halve fina¬ 
le op de Duitse kampioene Jenne- 
meier terwijl Marga van Waltha 
(Merkelbeek) verloor van de latere 
kampioene Tentoua. 

# LONDEN - De ouders van de 
maandagavond overleden Schot¬ 
se beroepsbokser Steve Watt. die 
vrijdagavond in de partij tegen 
de Engelsman Roeky Kelly m 
coma raakte en een spoedopera¬ 
tie onderging, hebben diens or¬ 
ganen beschikbaar gesteld voor 
transplantatiedoeleinden. 


1 

(ADVER 

TENTIE) 

| Partij van 

de Arbeid 


Gebruik uw st< 

em! Kies PvdA! 

- Heerlen 

lijst 2 ^ 

- Kerkrade 

lijst 3 

- Brunssum 

lijst 3 rOfe 

- Landgraaf. 

.lijst 8 


DE TOEKOMST 5 IS VAN IEDEREEN ; Limburgs Dagblad 


Woensdag 19 maart 1986 • Pagin 


•ntjttadpt 

' ï* % ie- 
Hagelwitte 
bloemkool 


per stuk 


Hollandse 

komkommer 

perstuk 

1 

98 

Bleekselderij 

per stuk 

148 

Hollandse 


golden delicious 

2 kilo 

298 
Ariel 

2-kilokoffer 


799 


azijnvlees 


ekse 


rziken 

lik 

169 


hele kilo Magere 

riblappen 

500 gram 


AJ _ Magere AA _ 

645 ss*"" 695 


i Douwe Egberts 

1 Roodmerk-koffie 

| pak 500 gram 

969 

1 Kakelverse 

1 

1 eieren 

1 6 stuks 

99 

S SCHUNCK PARTERRE I 

I Chocolade-staniol-eitjes 

150 gram 295 * 

I Krokant-doublet-eitjes 

150 gram 325 8 


'i -VSMS3 uteBuaamt 


Schouder 

ham 

100 grarri 


Cervelaat 

speciaal 

100 gram 


Leverkaas 
van Zwan 

100 gram Landrauch- 

schinken 

100 gram 


149 179 119 198 


- ■■ WS «■■■■W fl■% 

melk of puur 

Net a 7 chocolade-eieren 
Slagroomtaartje middel 
Puddingstrooiselvla groot 
Bakkerscake 

Prijzen geldig t/m 22-12 


150 gram 250 

250 

per stuk 995 
per stuk 695 
per stuk 298 
forkoop bij executie 

Op donderdag 20 maart 1986 
te 41.00 uur zullen ten laste 
van J.W. Mouwen, wonende te 
Hgertan, Valeriusstraat nr. 6, 
warden verkocht enige roeren¬ 
de goederen, te weten 
IjMHMHlto Honda Prelude 
19 ». 

De Verkoop vindt plaats aan 
de achterzijde belastingge- 
bouw, Groene Boord 21, 
Hperlen, ingang Putgraaf, en 
geschiedt è contant zonder 
opgeld. De goederen zijn een 
half uur vóór de verkoop voor 
een ieder te bezichtigen. 

' De deurwaarder der 
directe belastingen 
betast met de executie, 
A.M. v. Spreuwel. 


Te koop aangeboden 

in Zuidiimburgs grensgebied 
een middelgrote brood- 
+ banketfabriek 

Dagelijks volledig in functie met een vlaaistrsat en bezorg¬ 
dienst met meerdere wagens. 

Wij zoeken een koper die dit mooie bedrijf organisatorisch 
an baktachntech kan runnen. 

Door medewerking van de huidige directie kan de relatiekring 
behouden blijven. 

De keuze van de koper is voorbehouden aan de directie. 

Het bedrijf staat onder een curator, maar wordt risicovrij opge¬ 
leverd. Koopprijs ±f 200.000,—. 

Het gebouw is te huur voor een zeer redelijk bedrsg. 

Deze advertentie staat onder verantwoording van Gécor b.v., 
1 -— - - *““■-Madestraat 32 Bies AT ~ ‘ 


Uitsluitend per brief gelieve u te reflecteren; laatste datum in- 
zenting zaterdag 22 maart IMS. Behandeling onder vol¬ 
le discretie door de heer C.P.M. Janssen sr. 

232100 


Café-bar, , 
ter overname 
aangeboden in 
Amstenrade. 

Zonder financiële mogelijk¬ 
heden en horecapapieren 
niet reageren. Br.o.no. GE 
193 LD, Markt 3, 6161 GE 
Geleen 

229155 NUOOKZDNDER 

KOPPEUNGSPEDAAL 


EEN KWAllTEITSriVEUhCL 


» 


(Ss SlAAPKOM?Ol?r Voor twee ! 

Wlf LA<auér w:oii<ftNr . FofZMBP»T laojcaoocM.TVPBTYWAwv, v*w zeee STB2KG 

KO*i *T*X| «Tl F, S R.V ft AfcT u WAT SLA ft PKOMTORT IS. fcEHALVE KjOIA Po RT RB EL. I*S DtT ueO\kANT 

t ™™**** Ss*. 

KUNhrpM WOkOcN , üBKOtAPLBTBBRO WORDT H6T aBHBEL MtT Z LRTTBNBoOEM^ Die M HanF A- bw 

S$ ^%CKI.EED !Mer S UcS?e.!S? Z ‘ M ' eN 2 ZeBI? Wstre.TSMATRfls** 

fr $70F, Q€Ze UNIE kg AANBfgpiNc IS CT ELDikT VfHs WóeMSOfl<« 

MftRgT T/At DlNSOPKj f ApRU,. NORM ft PU. 7-^dë.~ KoE'PELPRUS I.69S.- ^- - - - _ ~ 


NU 1395 

■mÊlmm 

mmm 

wM-m W0& 


k .< v' 


Na het succes van de Alto Auto¬ 
matic, komt Suzuki nu met ’n nieuwe 
verrassing: de Suzuki Swift Automatic. 

’n Ideale auto voor iedereen die 
optimaal comfort en bedieningsgemak 
wil hebben. Want de Suzuki Swift is 
uitgerust met een perfecte drie-versnel- 
lingsbak vol-automaat. 

En dat voor duizenden guldens 
^minder dan z’n klasse-genoten. Daar¬ 
naast biedt ook deze Swift in de 1-liter 


GA-versie en de luxueuzere GL- uit¬ 
voering perfect zittende stoelen en een 
motor die tot raaazend rappe presta¬ 
ties in staat is. 

Maar zelfe bij die hoge prestatie 
blijft het benzinegebruik aan de 
bescheiden kant, zoals u van Suzuki 
gewend bent Tja, en dat alles bij elkaar 
opgeteld, zorgt er ongetwijfeld voor, 
dat u na’n proefrit automatisch Suzuki 
Swift-rijder wordt. 


DE SUZUKI SWIFTAUTOMATK V.A. F. 16 . 495 ,-. 


4&ARS, Haefland 15,6441 PA Brunssum (045-252244). 

AUTOBEDRIJF BOS HffRLBJ BV, Gasbroekerweg 9,6412 BA Heerlen (045-62724 < t) 

HfiM SUTARD BV, Rijksweg Zuid 212A, 6134 AG Sittard (04490-21215). 

NJ®AM AUTOMOBfa MU.ROBtMOND BV, Oranjeiaan 802,6043 GL Roermond (04750-23351). 
AWOBffiWFVLEUCaS BV,Schamerweg137a, 6224JD Maastricht (043-627241). 

AUIOBH)RUF VQSSEBELD, Hingenderstraat 28,6111 AC St Joost-Echt (04754-1917) 
K 4 
KDevBl IN NUTH &6NUSTT! 

8000nf KEUS IN KWflUTeiTSMEU&ELEN 

06 K06FBL.TH£ ^M.6K5TK( W T 12 , ■WP UsTg.ePWRK De WORSel. NUTH. 1*1 MS- NBBST 06 HAKOo tam «M?K66R-aet6«NHeiD 
gim 


mm 


limburgs dagblad 


l 

i 

j 

I 


) 

m 

i 


I 


msm 


fEN^ 

•visie 


s- Leiden 

49-74 

t-Den Helder 

65-66 

Sb.-Werkendam 

107-73 

Bosch-Grevh. 

103-86 

C ht-Canadians 

Visie C 

105 115 

1'Kimbria 

85-78 

Wiers-Buoyancv 

110-77 

kroes-Uitsmijters 

•b Hoofdklasse 

. 72-84 

S Boxtel 

64-76 

5VH 

63-52 

PUs-Springfield 

76 102 

fl-Rush 

93-84 

' E.-Paulus 

tangsklasse B 

76-62 

alus-Brunssum E. 

60-57 

Ps-Attaeus 

85-72 

vadis-BSM 

93-78 

lep C.-Lieshout 

72-5 

fearts-Hoppers 
tangsklasse C 

83-86 

* E. 2-Paulus 2 

73-7 

Pus 2-Boxtel 2 

67 -79 

P. Crabs 2-Eindh. 2 

60-82 

j! 2-Breda Pion. 2 

tese A 

40-1101 

•pers-Nepomuk 2 

86-52 

hlitas-Landgraaf 

77-31 

terts 2-Kimbria 33 

65-73 

Perang-Kimbria 4 

89-64 

bria 2-Weert 3 

bria 2 kampioen 
«sse A 

83-69 

'ts 2-Super Shot 2 

85-57 

Pers 2-Weert 5 

64-92 

■2-Weert 4 

67-58 

^tos-Brunssum E. 2 

•4sse A 

2-0 

'Pers 4-Kimbria 5 

63-57 

lr ade-Are hors 2 

60-38 

Ppic-Dunatos 2 

ks.se B 

103-35 

!r nitas 3-A11 Stars 

50-116 

C -Jump Giants 
«ES 

"b Hoofdklasse 

88-24 

teitas 3-A1I Stars 

50-116 

k-Jump. Giants 

*h hoofdklasse 

88-24 

Vadis-Virtus 

5443 

'Is-Attacus 

35-52 

^us-Souburg 

40-48 

garts-Erp '70 

76-46 

'•Boxtel 

kangsklasse B 

100-34 

2-Kepu Stars 

145-17 

Erio-Sophianum 

2-0 

M-Rush 

7-69 

JPerang-Aeternitas 

ksse A 

47—45 

a Pers Archers 

43-44 

^tos-Kimbria 2 

W. , 

37-67 


■ 


JHandse Dameskorfbal- 
"lUitslagen zondag 16 

•n 

^klasse 

"lo-Concordia 
J-Never Down 

k SVO 

*gangsklasse A 

"foos-Sladella 
Me Wit-Gazelle 
Mschap-BIO 
ytihorst-Vessen 
Jasse B 
^Se-Grubben 
'Is-Peelkorf 
'eia-JJOS 
c kel Girls Erica 
[Uss.e G 
Ö-Omhoog 
j*elkorf-Elsene 
‘lasse I 

' b V's K.-Korfmikkers 
“«He-Krekels 

'{oren A 

b y’s Korfke-Gazelle 
Mrakkers-Brigida 

"aren B 

^se-Spaurakkers 2 

yElsene 
» ‘«Hinten A 

^Mr*Ue-Amby’s Korfke 
.2». anten B 
^■fbe-Korfmikkers 2 
Fjrakkers 2-GazelIe 2 

* P'llen A 12 - 

3- 


4-2 

1-0 

0-2 

0-6 

0-6 

1-0 

1-0 


f*Üe-EKC 

"»d 

Jfdklasse 

^nhorst 

Mop 

J c ordia 

Mina 

* 0 lo 

Velt 

"teren 

Mie 

t*asse D 

«•hvogels 

*$se 

Mpia 

No 

M Girls 

$ 

Ö 2 

^asse H 

"°rd.Girls 
V 

Pd 

vogels 2 
i^rekels 


^ckey 


0-0 


8-13 
8-11 
8 - 9 
8 - 9 
8 - 8 
8 - 8 
8 - 6 
8 - 5 
8 - 3 


8-15 
8-14 
8-10 
8 - 7 
8 - 6 
8 - 6 
8 - 4 
8 - 3 8-16 
8-10 
8-10 
8 - 9 
8 - 
8 - 
8 - 
8 - 
8 - 


hes-hoofdklasse 

■zMe-Zw.-Were Di 
KW’land-EMHC 
J-HGC 
„ b -Upward 
Rotterdam 

ft[ersum-A’dam 

[ERgangsklasse a. 

Wo-Laren 

jfteningon-Groningen 
T^ard-Hurley 

F-hod 

ÏMegen-Craeyenhout 
k^RGANGSKLASSE b. 
FS-Bloemendaal 
PS-Kampong 
Msche-Union 
sn^dity-Den Bosch 
* (Mle-Weert 

^lasse c. 

]"stricht-Son 
J^-Hopbel 
?{> Fit-Tegenebosch 
" C k-HMHC 
Nlen-Uden 
i^lasse F. 
ifS-Eersel 
, ;0 Wit-Tegelon 
^C-Basko 
'Mrop-Celeen 
RLASSE F. 
•rtie-Oirschot 
^d-Heeze 
l'st-HCAS 
‘ ( ^Oen-Helden 
u RLASSE F. 

«el-Mierlo 
'dael-Kerkrade 
'hendonek-Bergen 
,?keer-Meerssen 
■Ren HOOFDKLASSE. 
^rnendaal-Kampong 
jMerweijde-Tilburg 
ifjsterd am-HDM 
L'C-Kl.Zw’land 
,0je Zwart-SCHC 
tlem-Leiden 

iüERGANGSKLASSE a. 
fJhiegen-MEP 
Ijo-Güoische 
[j 'lito-Groningen 
L v Hen-Tegen bosch 
b 1 'Bosch-RoUerdam 

l^Lasse c. 

Ij5 r e Di-Hopbel 
£ e .h-Best 
^ing-EMHC 
C^ordia-HMHC 
?? s tricht-HOD 
I C^ASSE F. 

Ir^ko-Eersel 


1-1 

0-1 

1-5 

1- 3 
3-2 

2 - 1 

1-2 

1- 4 

2 - 2 
3-0 
1-0 

3-0 

1-1 

0-5 

1- 3 

2 - 1 

1-1 

0-1 

3-0 

0-1 

1- 3 

1-0 

6-2 

2 - 0 
2-2 

2-1 

0-6 

2-0 

7-0 


2-1 

7-2 

11-0 

5-0 

5-4 

1- 4 
4-0 

2 - 1 
3-0 
2-2 

2-2 

3-3 

0-3 

2-2 

3-1 

2-0 

2-1 

0-3 

1-0 

2-3 

0-1 


Horst-IIeerlen 
HUAC-Venray 
Geldrop-Gcleen 
3e KLASSE F. 

Deume Groen Wit 
Sittard-Civicum 
MiIIHCAS 
Tegelen-Mierlo 
4e KLASSE H. 
Heeze-Kerkrade 
Bakel Bergen 
Bosdael-Hockeer 
Clanendonck-Meerssen 
RESERV E le KLASSE. 
Oranje Zwart Il-Tilburg II 
Breda II-MEPII 
Venlo 11 Geel Zwart II 
Den Bosch Il-Oranje Zwart IV' 

1-0 

Oranje Zwart III Venlo III 1-1 


2-2 
6 - 0 
4-1 

2-0 

1-0 

9-0 

4-1 

8-0 

4-1 

1-3 

6-0 

1 2 

1-2 

4-4 


8-1 

2-3 

2-2 

9-1 

2-2 

0-3 

11-1 

6- 3 

5- 5 

7- 7 

6- 5 

2—4 

4-9 


II Sportschieten ] 

Ned. Bond voor 


Sportschutters 


Pluim 


Hoofdkiasse 


Reunie SVH 

823-833 

Julianu 2-SVH 2 

816-818 

Kerkrade-Juliana 

826-827 

St. Lamb.-De Missers 

834-829 

Fortuna Willem Teil 

829-817 

IA 


SVK-Hattrick 

815-814 

Franciscus-Centrum 

818-831 

SVT 2-De Leeuw 

812-811 

TerLinden-Kerkr. 2 

822-822 

Sparta-D’r Sjeet 

841-833 

St Hub.-J. Wayne 

816-838 

1B 


Plumipke-Heros 

813-830 

Sjeet 2-St. Larnb. 2 

812-813 

Kerkrade 3-R.Hood 

792-793 

De Prins-KWB 

815-807 

IC 


O.d. Kamp Treffers 

807-795 

De Schutt.-RKWBCM 

817-810 

De Meuser Tjoba 

817-816 

Centrum 2-J.Wayne2 

798-800 

2A 


Sparta 2-Brunssum 

809-796 

SVE-Diana 

807-826 

Trianon-Gluck Auf 

808-807 

St. Hub. 2-D’r Sjeet 3 

807-811 

SVH 3-St. Laur. 

597-819 

2B 


Ter Linden 2-Fort.2 

812-805 

Haanrade-Oud Rumpe 804-808 

H'broek-Merkelb. 

782-782 

Juliana 3-De Roos 

811-793 

SVK 2-Franciscus 2 

785-790 

Heros 2-'t Hitje 

796-593 

2C 


W. Teil 2-Heros 3 

812-806 

Leeuw 2-St. Lamb. 3 

809-801 

SVH 4 ’t Hofke 

794-820 

Vizier-Reunie 2 

800-794 

3A 


EHPS-St. Brigid 2 

800-795 

EMPS-St. Hub. 3 

791-804 

Raadhuis 2-De Prins 2 

789-791 

3B 


J.Wayne 3-Heros 4 

789-790 

Sjeet 4-Sparta 3 

788-756 

Tjoba 2-De Missers 4 

804-792 

Treffers 2-0.d.Kamp 2 

802-804 

3C 


O.Rompe 2-L.Enf. 2 

788-740 

4A 


Olympic 2-St. Hub. 4 

772-772 

Diana 2-Juliana 4 

802-788 

4B 


Reunie 3-RKWBCM 4 

805-760 

Trepke 3-Trianon 3 

778-768 

Tjoba 3-W.Tell 3 

776-782 

Brunss.2-Pluimpke 2 

773-779 

4C 


De Roos 2 Palet 2 

777-747 

Merkelb.2-Emma B. 2 

756-742 

Raadhuis 3-Sonja B. 

767-786 

Heros 5-Robin Hood 3 

805-761 

5A 


Leeuw 4-De Schutt. 3 

700-392 

O.Rompe 4- t Hofke3 

773-760 

Heros 6 -Winch. 3 

777-782 

5B 


Heros 7-Vizier 3 

726-719 

Trianon 4-Luk Raak 2 

746-774 

Treffers 3-Reunie 4 

725-792 

Volleybal | 

DAMES 1 


Furos-B en S 

2-3 

EPV-P.Bank 4 

3-0 

SVC-Grovoc 

3-0 

SEC-Jokers 

0-3 

ADO-Fiscus 

3-0 

DAMES 2A. 


P^uros 2-Geevers 3 

3-0 

Sittardia-P.Bank 5 

3-1 

Sp. enSpel-BSV3 

3-0 


SEC 2-VCV 2 3-0 

BSV2-Spartak 3-0 

Muvoc-Sjoahn 3-0 

DAMES 2B. 

Elsloo-BenS 2 3-2 

Sp. en Spel 2-AMVJ 0-3 

EPV 3-Jokers 2 3-0 

EPV 2-Carna 3-2 

DAMES 3A. 

Furus 3-Geevers 4 3-0 

SEC 4-VCV 3 0-3 

BSV 4-Volharding 2 3-0 

DAMES 3B. 

Sittardia 3-Halco 0-3 

SVC 2-AMVJ 3 3-0 

SEC 3-Dovoc 3-1 

ADO 2-Avanti 3-1 

DAMES 3C. 

Margr.-Art./Rapid 6 0-3 

Tornado-Jokers 3 3-0 

Nivoe-Volharding 3 1-3 

Moetiara Mal.-Art./Rap.5 1-3 

DAMES 4A. 

Elsloo 3-VCV 4 1-3 

DAMES 4B. 

Jokers 5-Dovoc 3 3-0 

Avoc 2-Dovoc 2 3-0 

Muvoc 3-Art./Rap.7 3-1 

HEREN 1. 

Geevers 2-Elsloo 3-1 

Grovoc-P.Bank 3 3-0 

Vlam-AMVJ 0_3 

SEC 2-VCV 3_0 

Datak/SDO 2-Art./Rap. 1-3 

ADO-Avanti 3-0 

HEREN 2A. 

Luckraeck-SVC 3-1 

Geevers 3-Furos 2 3-0 

SVC-BSV 2 1-3 

Nivoc-Volharding 0-3 

Luckraeck-Sjoahn 3-2 

HEREN 2B. 

Geevers 4-Furos 3 1-3 

Grovoc 2-P. Rank 5 1-3 

Berg Art.'Rap. 2 (gest) 2-2 

KPV-Elsloo 2 3-0 

HEREN 3A. 

SpartaK-P.Bank 6 3-1 

ATS V-Datak/SDO 3 0-3 

VVS-VCV 2 2-3 

Datak SDO 4-Sp.enSpel 3-0 
Luckraeek-Jaco 1-3 

HEREN 3B. 

Moetiara M.-Furos 5 1-3 

Sittardia 2 Halco 1-3 

Dovoc-AMVJ 2 3-0 

de Bastion-VCV 3 1-3 

VCN-Volharding 2 0-3 

Muvoc 2-Avanti 2 1-3 

HEREN 3C. 

de Heeg-B en S 0-3 

EPV 3-Fiscus 0-3 

Jokers 2-Phoenix 2-3 

AVOC-Jokers 3 3-2 

Help.2-Art./Rap.3 1-3 

APV 2-Avanti 3 3-0 

HEREN 4A. 

Geevers 5-Sjoahn 3 3-0 

Vlam 2-Datak/SDO 6 0-3 

VVS 2-ATSV 2 3-1 

Datak/SDO 5-Sp.en Spel 2 3-1 

HEREN 4B. 

Geevers 6 -Furos 6 3-0 

Spartak 2-Elan 1-3 

Dovoc 3-AMVJ 3 3-2 

SEC 4-Dovoc 2 3-1 

BSV 3-Sp.en Spel 3 3-0 

Muvoc 3-Carna 0-3 

HEREN 4C. 

Avoc 2-Elsloo 3 0-3 

SVC 2-Phoenix 2 3-1 

SEC 5-VCV 4 1-3 

Datak/SDO 7-Volh.3 3-1 

Muvoc 4-Avanti 4 3-1 


HEREN 4D. 

Grovoc 3-Fiscus 2 3-1 

Jokers 4-Art./Rap.5 1-3 

SEC 6 -VCN 2 3-0 

EPV 4-Art./Rap.4 3-4 

ADO 2-Carna 2 3- 0 

STANDEN. 

DAMES 1. 

ADO 16-43 

Jokers 1542 

SVC 14-32 

EPV 15-26 

SEC 14-22 

BenS 15-22 

P.Bank4 15-14 

Furos 15-14 

Datak, SDO 2 14-13 

Fiscus 15-13 

Grovoc 14- 4 

DAMES 2A. 

Sittardia 17-48 

BSV 2 16-37 

Geevers 3 17-36 

SEC 2 17-35 

P.Bank 5 16-28 

Muvoc 17-28 

VCV 2 17-26 

Furos2 17-24 

SportenSpel 17-20 

BSV 3 17-14 

Spartak 16- 2 

Sjoahn 16- 2 

DAMES 2B. 

ArtemisR3 15-38 

AMVJ 15-35 

Jokers 2 16-35 

EPV 3 16-33 

Artemïs/R4 16-26 

EPV 2 16-21 

Carna 15-18 

Elsloo 14—16 

P.Bank 6 15-12 

Sport en Spel 2 14-10 

BenS 2 16-8 

HEREN 1. 

Geevers 2 17—16 

Artemis/R 17-42 

Grovoc 17-40 

ADO 17-35 

Avanti 17-31 

AMVJ 17-24 

Elsloo 17-21 

Datak SDO 2 17-21 

SEC 2 16-13 

VCV 17-12 

Vlam 16-10 

P.Bank3 17- 8 

HEREN 2A. 

Geevers 3 16-45 

Sittardia 16 43 

Luckraeck 16-33 

Volharding 15-27 

Nivoc 16-27 

BSV 2 15-18 

Sjoahn 15-17 

P.Bank 4 15-14 

SEC 3 15-14 

Furos 2 15- 9 

SVC 16- 8 

HEREN 2B. 

EPV 14-38 

Jokers 14-29 

Artemis'R2 12-28 

Berg 13-27 

Furos3 14—25 

P.Bank 5 14-20 

Helpoort 13-15 

Elsloo 2 14-11 

Geevers 4 14-7 

Grovoc2 14- 4 


Zwemmen 


Uitslagen 

kringcompetitie Limburg 
Afdeling A 

400 meter vrije slag dames 

Roermond; I. Reebroek RZ 

5.12.7 

Hoensbroek; D. Amkreutz 
KZPC 4.53.9 

400 meter vrije slag heren 

Roermond; H. van Gerwen RZ 

4.25.2 

Hoensbroek; H. Moes S&S 

4.07.1 (L.R.) 

100 meter vrije slag m.o .12 

Roermond; A. Wijnen IIZPC 

1.18.0 

Hoensbroek; M. Ramaekers 
Kimbria 1.13.1 

100 meter vrije slag j.o .12 
Roermond; B. Daniels RZ 

1.14.0 

Hoensbroek 1 ; M. Silverstand 
S&S 1 . 11.0 

100 meter vlinderslag m.o .10 

Roermond; S. Terhaar RZ 

2.01.4 

Hoensbroek; T. Delahay Kim¬ 
bria 1.45.2 

100 meter vlinderslag j.o .10 
Roermond; R. Wijnen HZPC 

1.41.8. 

Hoensbroek; R. Mijboom Hel¬ 
las 1.4.2.3 

100 meter rugslag m.o.16 
Roermond; P. Thijsen HZPC 

1.19.6 

Hoensbroek; M. v.d. Heiden 
Hellas 1.14.6 

100 meter rugslag j.o.16 
Roermond; S. Roemen RZ 

1.07.3 

Hoensbroek; D. Moes S&S 

1.11.7 

100 meter vlinderslag m.o.14 

Roermond; T. Sörensen HZPC 

1.22.4 

Hoensbroek; C. van Wert Hel¬ 
las 1.16.8 

100 meter vlinderslag j.o.14 

Roermond; S. Nabben HZPC 

1.15.3 

Hoensbroek; J. Langer Hellas 

1.20.5 

200 meter schoolslag dames 

Roermond: C. Even RZ 3.04.9 
Hoensbroek; 1. Verveurt 2.56.4 

200 meter schoolslag heren 

Roermond, H. Stassen RZ 

2.39.4 

Hoensbroek; R. v.d. Pol Hellas 
2.36.1 

100 meter vlinderslag m.o .12 

Roermond; E. Wijnen HZPC 

1.32.6 

Hoensbroek; E. ten Voorden 
KZPC 1.23.8 

100 meter vlinderslag j.o .12 

Roermond; B. Daniels RZ 

1.28.2 

Hoensbroek; M. Geenen Hel¬ 
las 1.36.7 

200 meter wisselslag m.o.16 
Roermond; A. Rietbroek Rz 

2.47.4 

Hoensbroek; M. v.d. Heijden 
Hellas 2.40.6 

200 meter wisselslag j.o.16 

Roermond; R. John HZPC 

2.36.9 

Hoensbroek; M. Sijstermans 
S&S 2.27.6 

100 meter rugslag m.o.14 

Roermond; N. Craewmehr 
HZPC 1.22.0 

Hoensbroek; E. Kooien Kim¬ 
bria 1.18.5 

100 meter rugslag j.o.14 

Roermond; S. Nabben HZPC 

1.16.4 

Hoensbroek; J. Langer Hellas 

1.20.5 

4x100 meter vrijeslag dames 

Roermond; RZ 4.34.9 

Hoensbroek; KZPC 4.28.5 

4x100 meter vrijeslag heren 

Roermond; RZ 3.51.7 

Hoensbroek; S&S 3.45.8 

Afdeling B 

200 meter schoolslag dames 

Blerick; D. van Pommerem 
ROG 3.14.1 

V’daal; A. Dautzenberg MZPC 

2.59.8 

200 meter schoolslag heren 

Blerick: R. Lopik ROG 2.41 7 
V’daal; J. Pietersen MZPC 

2.42.8’ 

100 meter vlinderslag m.o .12 

Blerick; S. Niën ROG 1.27.0 
V’daal; E. Hornar MZPC 1.24.6 
100 meter vlinderslag j.o .12 
Blerick; M. Peeters ROG 1.17.5 
V’daal; A. Swöll Vaals 1.36.2 
200 meter wisselslag m.o.16 
Blerick; D. Niën ROG 2.41.5 
V’daal; L. Moonen MZPC 

2.51.6 


200 meter wisselslag j.o.16 

Blerick; S. Kessels Eszet 2.40.0 
V’daal; M. Mullenders MZPC 

2.31.9 

100 meter rugslag m.o.14 

Blerick; P. Bongers ROB 

1.25.3 

V’daal; A. Righart MZPC 

1.20.9 

100 meter rugslag j.o.14 

Blerick; R. Peeters ROG 1.15 8 
Vdaal; E. v.d. Wall MZPC 

1 . 22.8 

100 meter rugslag m.o .12 

Blerick; S. Niën ROG 1.29.6 
V’daal; C. Husson MZPC 

1.26.2 

100 meter rugslag j.o .12 

Blerick; M. Peeters ROG 1.17.8 
V’daal; J. LanghoorMZPC 

1.23.4 

50 meier vlinderslag m.o.10 

Blerick; B. Lutters ROG 0.45.6 
Vdaal: A. Peeters MZPC 

0.43.3 

50 meter vlinderslag j.o.10 

Blerick; M. Janzen ROB 0.55.0 
V’daal; V. Peeters MZPC 

0.43.3 

100 meter rugslag m.o.16 

Blerick; S. Vermeulen ROG 

1.18.7 

Vdaal: D. Husson MZPC 

1.17.5 

100 meter rugslag j.o.16 

Blerick; S. Kessels Eszet 1.13.3 
Vdaal; M. Mullenders MZPC 

1.13.5 

100 meter rugslag m.o.14 

Blerick; N. Ras ROG 1 26 8 
Vdaal; W. Houten MZPC 

1.17.0 

100 meter rugslag j.o.14 

Blerick; R. Peeters ROG 1 . 12.5 
V’daal; E. v.d. Wall MZPC 

1.21.6 

4x100 meter vrijeslag dames 

Blerick: ROG 4.37.3 

Vdaal; MZPC 4.35.6 

4x100 meter vrijeslag heren 

Blerick; ROG 3.58.1 

V daal; Vaals 4.27.0 

Afdeling C 

100 meter vrijeslag m.o .12 

Stein; B. Raas SGB 1.12.5 
L’graaf; F. van Bree S&S 

1.23.2 

Bergen; S. van Gaal Manta 

1 . 21.0 

100 meter vrijeslag j.o .12 

Stein; J. Voncken Zeps 1.21.4 
L’graaf; S. Pommé ZVH 1.19.0 
Bergen; F. Nijhuis RZ 1.15.7 
50 meter vlinderslag m.o.10 
Stein; F. Hornesch Zeps 0.469 
L’graaf; E. Laemers ZON 

0.49.6 

Bergen: L. Denbarge Manta 

0.54.6 

50 meter vlinderslag j.o.10 

Stein: C. de Jong Valkenburg 
0.46.4 

L’graaf; E. Schoenmaekers 
ZON 0.46.2 

Bergen; L. Bouten Helden 

0.55.7 

100 meter rugslag m.o.16 

Stein; C. Sponkman Meedam 
1.18.4 

L graaf; D. Roeffaer ZON 

1.22.9 

Bergen; E. SchliegerRZ 1.20.4 
100 meter rugslag j.o.16 
Stein: J. Jetten Zeps 1.13.3 
L graaLM. Boot S&S 1.16.5 

Bergen; R. Maas Manta 1.15.0 

100 meter schoolslag dames 
Stein; A. Boers Zeps 1.31.7 
L’graaf; J. Palant S&S 1.32.6 

Bergen; M. Graus RZ 1.28.1 

100 meter schoolslag heren 
Stein; J. Beckers SGB 1.17.3 
L’graaf; L. v.d. Akker ZVH 

1.16.9 

Bergen; R. Pauler RZ 1.20.9 
50 meter vlinderslag m.o.14 

Stein; A. Raas SGB 0.37.2 

L’granf: S. Bissehops ZON 

0.35.2 

Bergen; C. Zandbergen Spio 

0.39.6 

50 meter vlinderslag j.o.14 

Stein; M. Burgwall Valken¬ 
burg 0.37.4 

L’graaf; D. Roeffaer ZON 

0.35.6 

Bergen; W. Kessels Manta 

0.43.1 

100 meter vrijeslag m.o.16 

Stein; W. Heusen Zeps 1.07.7 
L’graaf; D. Roeffaer ZON 

1.10.9 

Bergen: M. Vanonderhoven 
RZ 1.11.9 

100 meter vrijeslag j.o.16 
Stein; J. Jetten Zeps 1.01.7 

L’graaf; B. Verkerk ZON 1.02.1 
Bergen; R. Maas Manta 1.04.5 
50 meter vlinderslag m.o.12 
Stein; B. Raas SGB 0.35.7 

L’graaf; S. Schoenmaekers 
ZON 0.41.0 

Bergen; M. Hendriks Spio 

0.39.0 

50 meter vlinderslag j.o.12 

Stein; H. Geerts Valkenburg 

0.51.1 

L’graaf; M. Vankan S&S 0.48.2 
Bergen; L. Kateman Spio 

0.44.9 

100 meter rugslag m.o.14 

Stein; W. Heusen Zeps 1.23.5 

L’graaf; S. Bissehops ZON 

1.20.9 

Bergen; J. Bulthuis RZ 1.24.1 

100 meter rugslag j.o.14 

Stein; R. Peepels Zeps 1.17.8 

L’graaf; D. Roeffaer ZON 

1.14.9 

Bergen; F. Nijhuis RZ 1.24.0 

4x100 meter vrijeslag dames 
Stein; Zeps 5.00.6 

L’graaf; S&S 5.01.0 

Bergen; RZ 4.56.6 

4x100 meter vrijeslag heren 
Stein; Zeps 4.23.8 

L’graaf; ZON 4 . 12.1 

Bergen; RZ ’• 4.17.0 

Uitslagen Waterpolo 
Bondscompetitie 
Heren 2B 

MZPC-Flevo 
Heren 3D 
de Rog-Glana 
Heren res. 1B 
MZPC 2-Pluvius 2 
Heren res. 2C 
MZPC 3-Njord V 2 


7- 8 
7-11 


14- 7 


6-10 


| Jeugdvoetbal 

Venray-TSC 

2-2 

Fortuna SC-Eindhoven 

0-1 

Geldrop-Blerick 

3-0 

Helmond Sp.-Roda JC 

0-3 

MW-PSV 

1-3 

Willem II-NAC 

3-4 

Stand: 


PSV 

16-26 

Eindhoven 

16-21 

Fort. Sittard 

17-21 

VVV 

14-19 

Willem 11 

15-19 

NAC 

16-19 

Geldrop 

16-19 

MVV 

15-16 

Roda JC 

14-14 

TSC 

15- 9 

Helmond Sp. 

16- 9 

Venray 

14- 4 

Blerick 

14- 2 

| Damesvoetbal 

Hoofdklasse 


Stadbroek-Susteren 

0-0 

Venray-Leveroy 

1-2 

Amelie-RKMSV 

2-1 

Nijswiller-Heilust 

4-1 

Stand: 


Leveroy 

14-24 

Susteren 

12-21 

RKHVC 

11-16 

Amelie 

14-16 

Stadbroek 

12-15 

Venray 

13-14 

Nijswiller 

12-11 

Heilust 

12- 5 

RKMSV 

14- 2 


VCH 

10 - 0 

le Klasse A 


Egge-Mariarade 

6-0 

PSV-Caberg 

1-0 

Neerbeek-RHC 

3-1 

Brevendia-Veritas 

5-0 

Treebeek-Celios 

1-2 

Groene Ster-Polaris 

1-3 

Stand: 


Egge 

13-26 

PSV 

14-21 

Brevendia 

16-20 

Ca berg 

14-19 

Polaris 

16-19 

Neerbeek * 

15-16 

Treebeek 

14-15 

RHC 

16-15 

Mariarade * 

15-11 

Celios 

15- 8 

Groene St. 

16- 6 

V eritas 

16- 0 

•* twee punten in mindering 

2e Klasse A 


FC Oda-Keer 

2-0 

Laar-Slekker B. 

3-1 

De Ster-Vlodrop 

1-0 

EVV-Svlvia 

• 0-6 

Sittard-KOC 

1-5 

Stand: 


FC Oda 

14-24 

Keer 

13-21 

Laar 

14-21 

Sylvia 

13-17 

Vlodrop 

14-16 

KOC 

13-13 

De Ster 

12 12 

Haanradc 

13- 7 

Slekker B. 

12- 5 

EVV 

13- 4 

Sittard 

13- 4 

Rugby 

Afdeling Zuid 


Born-Graauwert 

18- 6 

Buuldozers-Fortuna 

24- 7 

Heerlen-Wallaby’s 

32- 6 

Helmond-Leeuwen 

74-12 

Beren-Maastricht 2 

4-15 

Stand 


1 .Grasshoppers 

15-29 

2.Heerlen Rugby 

14-25 

3.Helmond 

14-8 

4. Fortuna 

11-3 

5.Buuldozers 

12-13 

6 .Maastricht 2 

12-12 

7. Beren 

11-11 

8 .Born 

12-11 

9.Wallabv’s 

13-10 

10.AWACS 

14-10 

11 .Leeuwen 

13- 2 

12.Graauwert 

12 - 0 Woensdag 19 maart 1986 # Pagina 27 


bulletin Programma voor zondag 

Grasshoppers-Born 
Graauwert-Heerlen 
Fortuna-Helmond 
Wallaby’s-Beren 
Leeuwen-Maastricht 
Buuldozers-AWACS 


Paardesport 


Veteranenkampioenschap¬ 

pen 

LRV Voorop Kerkrade 
Dressuur; kampioen H. Joris- 
sen bocholtz; 2. S. Buysen 
Kerkrade; 3. J. Vaessen Bo¬ 
choltz; 4. J. Habets Margraten; 

5. L. Dreessen Margraten 
Springen: 1. en kamp Hub 
Vaessen Bocholtz; 2. Jan Hen¬ 
driks Kekrrade; 3. S. Buysen 
Kerkrade; 4. G. Bloemen Me- 
chelen; 5. P. Bastin Bocholtz 

Clubkampioenschappen 
Gewest Limburg 
Zwaar: kampioen Die Seven- 
njders; 2. Rijdt met Beleid; 3. 
Wittenhorst 

Licht: kampioen Bergruiters; 
2. Maasruiters; 3. Venlo 
A-iicht: kamp. Op de Berg 
Hingen: 2. Sevenrijders 

Concoursindoor Nuth 

A.B.: 1 . Chantal Hennes met 
Kimmy 

A. L.: ï. Angelique Brentjens 
met Carina 

B. B.: Roy Maes met Twyny 

C. B.: 1 . Wendy v. Buggenum 
met Danny; 2. Sonja v. Bugge¬ 
num; 3. Ruud Cobben 

B. L.: 1 . Angelique Brentjens 
met Winnetou; 2. Gaby Joos- 
ten 

C. L.: 1. Leopold v. Astenmet 
peggy; 2. Wilma Lutke; 3. Wil- 
ham Brentjens; 4. Frank Hen¬ 
driks; 5. Yves Hoytackers; 5. 
Sandra Mooten 

D. B.: 1. Nicolle vineken met 
Rocco; 2. Renate Pex; 3. Caro¬ 
line Heerspink; 4. Monique 
Limpens 

C. Midden: 1. Esther Scheffer 
met Tiffany; 2. Chantal ten 
Over; 3. Brian Wijers; 4. Mari- 
ka v. Lier; 5. Sjacko Sobxzak; 

6 . Ilona Wolfhagen 

B. Zwaar: 1. William 

Brentjens met Prins 

D. Licht: 1. Angelique Heil- 
man met Aladin; 2. Vivian 
Vaessen; 3. Saskia Meertens; 
4. Marjo ten Oever; 5. Mariella 
v.d. Ven; 6 . Marie Antoinette 
Hulst; 7. Angelique Hennes; 8 . 
Usche Baerveldt 

C. Zwaar: 1, Angelique Schu- 
mans met Catleen; 2 . Marion 
snijders; 3/4 Anja Valke en 
Desiree Wolfhagen 

D. Midden: 1. Patrick Kleuters 
met Presentator; 2. David 
Moulin; 3. Marcel Counotte; 4. 
Ronnie Heymans 

D. Zwaar: 1. Miranda Storms 
met Conquistador; 2. Ilse 
Aben; 3. marie Ange Vaessen; 
4. Marie Therese Klein 


Biljart 


Biljartuitslagen district 
van de KNBB 
Drieb. groot 

Royal-Holl. Cas. 2 

Plenkers-MBV 

Plenkers 2-Heer 

Drieb. klein afd. A 

ÖHVZ-Luip 

Meers-Waubach 

O.Ons-Royal 

O.Ons-Meers 

Apollo-Modern 

Apollo-Benelux 

Afd. B 

DDK-Weustenr. 

ABC-Voerend. 

AHVZ 2-Vink 2 
Kartje-Waubach 2 
Weustenr.-BCV 
le A 

Benelux 2-BVG 

Elsloo-V’huis 2 

Sociëtt.-V’huis 

V’huis-Stein 

Benelux-V’huis 

Elsloo-Molenbr. 

le B 

Klosje-Brunssum 
Born-St. Hoger 
V’huis 3-Schaesb. 2 
Vhuis 3-Lindenh. 
TlP-V’huis 4 
Lindenh.-BBC 
St. Hoger-Nuth 
le C 

Kantje-Zum B. Bock 
Zum B. Bock-NBC 
DJB-Vr.kring 
V’huis 5-DJB 
NBC-V’huis 5 
2e B 

TIP 2-Klosje 2 
Societt. 3-V’huis 8 
Maasb. 2-BVG 2 
HGK-O.Ons 
2e C 

Academie-DDK 
DDK-Carambool 
Nuth 2-Butting 
Maria Gew.-Waubach 
Carambool-Nuth 2 
LKeizer-OHVZ 
2e D 

Concordia-BCHH 


Z.L. 


5-2 

1-6 

2-5 

2-5 

5-2 

2-5 

1-6 

5-2 

5-2 

4- 3 
7-0 
2-5 

2- 5 
7-0 

5- 2 

3- 4 

4- 3 
7-0 
0-7 

2- 5 

4- 3 

3- 4 
7-0 
7-0 
0-7 
0-7 
7-0 

7-0 

5- 2 
2-5 
7-0 
2-5 

7-0 

7-0 

7-0 

0-7 

2-5 

2- 5 

3- 4 

4- 3 

5- 2 
0-7 

0-7 


.St. Hoger 2-L.Band 2 2-5 

L Band 2-Caramb. 2 5-2 

Kantje 2-St. Hoger 5^2 

Eendr.-Waubach 2 1-6 

Caramb. 2-Concordia 5-2 

2e E 

N.Klossen 2-Apollo 4-3 

Juliana-Sibbe 5-2 

Beatrix-Juliana 4-3 

Lambertus-Schaesb. 2-5 

Vaals 2-BCV 0-7 

Zum B.B. 2-ABC 2 2-5 

Sibbe-Eendr. 3 7-0 

3e B 

Societt. 4-Baandert 9-0 

Elsloo 2-Tjoba 2 0-9 

3e C 

Sibbe 2-DJB 2 4-5 

3e D 

Klimmen-DDK 5-4 

Klimmen-N. Klossen 7-2 

DJB 3-Schaesb. 8 5-4 

BCHH 2-Weustenr. 0-9 

N. Klossen 3-Voerend. 4-5 

Hoefijzer 2-Voerend. 9-0 

4e A 

Schinnen 2-Sanderb. 3 9-0 

O. Ons 3-Quick 2 0-9 

Klosje 3-Baandert 2 7-2 

Vhuis 9-Heukske 2 2-7 

Heukske 2-0.Ons 2 2-7 

4e B 

V’huis 1 l-O.Ons 4 4-5 

Lindenh. 3-HGK 2 5-4 

4e C 

Keizer-DDK3 2-7 

Vr.kring 3-Treffers 5-4 

DDK 3-KOT 3 4-5 

4e D 

Keizer 5-Waubach 3 2-7 

ABC 4-H’heide 2 5-4 

Eikhagen-Schaesb. 9 9^0 

Maria Gew. 2-BBC 4 0-9 

4e E 

Touche-Cebusta 2 0-9 

Keizer 4-N. Klossen 4 9-0 

BCHH 4-BCV 3 2-7 

Hoefijzer 3-Brouwersw. 2-7 

5e B 

O.Ons 5-Sanderb. 4 7-2 

Lindenh. 6-0.Ons 6 7-2 

5e C 

N.Klossen 5-Ster 2 7-2 

Butting 2-Eikhagen 2 2-7 

Zwaantje 2-Brouwersw. 3 0-9 

ABC 5-Hoefijzer3 7-2 

5e D 

Buitenlust Beatrix 3 7-2 

Klimmen 4-lrene 3 2-7 

Zwaantje 3-Klimmen 4 3-6 

N.Klossen 6 -Juliana 22 7-2 

District Maastricht en om¬ 

streken KNBB biljartuitsla¬ 
gen 

Maandag 3 maart 
IA 

BC Oost-Ulestraten 4-3 

Vriendenkring-Heer 7-0 

MBV 2-KOT 3-4 

Berceuse-Ridder 0-7 

Geulle-Sjaan 2-5 

1B 

Op de Klos-Vilt 1-6 

Keizer-MBV 3 7-0 

BCM-Aayt Wolder 2-5 

Nazareth-DES 7-0 

Heer2-Vriendenkring 2 0-7 

4A 

Keemel 2-Harmoniez. 2 0-9 

Haverput 2-Nazareth 2 5-4 

Heukske 4-Bookvmk 3 7-2 

Ketsers 3-Noorbeek 4 6-3 

DOT4-BCM 3 5-4 

Wolder 4-Op de Klos 5 7-2 

4B 

Sjaan 3-Geulle 4 9-0 

Den Duuker-Nazareth 3 9-0 

BCM 4-Berceuse 3 9-0 

Concordia 2-Noorbeek 5 7-2 

Bookvink 4-Heukske 5 4-5 

Harmoniezaal 3-BC Oost 4 4—5 

4C 

Waalsen 2-Itteren 4 7-2 

Eysden 4 Gouwe Ridders 2-7 

Aayt Wolder 3-Rheingold 3 7-2 
Sport 2-DOT 5 9-0 

L.B. St.G. 3-Heer 3 5-4 

Promenande-Ketsers 4 2-7 

2A 

Voliere/KOT 2-MBV 4 2 5 

Ulestraten 3-Geulle 2 5-2 

Keizer 2-Bunde 0-7 

Keer-Vilt4 7-0 

Itteren 2-Ketsers 0-7 

2B 

Noorbeek 2-DOT 2-5 

Ketsers 2-Itteren 5-2 

Geulle 3-Ulestraten 2 0-7 

Bunde 2-Keizer 3 5-2 

KOT 3-Op de Klos 3 2-5 

2C 

Rheingold-St. Gerlach 5-2 

Heukske-DES2 • 5-2 

Heer-Eendracht 5-2 

Concordia-Heugem 1-6 

Wolder-Harmoniezaal 3—4 

2D 

Op de Klos 2-KOT 4 5-2 

Banholt-Vilt3 5-2 

Oost 2-Noorbeek 3 0-7 

L.B. St.G.-Los Band Ey 5-2 

Eysden-Voliere 2-5 

5A 

Bookvink 5-BCM 5 2-7 

Ons Huis 2-BC Oost 5 9-0 

Wolder 5-Berceuse 4 0-9 

Vriendenk. 4-Ulestraten 5 5-4 

Aayt Wolder 4-Rheingold 4 4-5 
DES 3-Los Band Ey 33 5—4 

5B 

Sjaan 4-Eysden 5 2-7 

Harmoniezal 4-Keer 3 0-9 

KOT 6 -L.B. St.G. 4 5-4 

DOT 6 -Heukske 6 5—4 

Mergelland 2-Bookvink 6 5-4 

3A 

MBV 6 -Sjaan 2 4-5 

Heukske 2-Vr.kr. 3 2-7 

WOlder 2 -Eendracht 2 9-0 

Keemel-Berceuse 2 4-5 

DOT 2-Aayt Wolder 2 7-2 

BCM 2-Bookvink 2-7 

3B 

Heer 2-Wolder 3 5-4 

Itteren 3-Sport 0-9 

Veerbenders-Heukske 3 7-2 

Keuzer 4-Eysden 2 2-7 

Los Band Êy 2-Oost 3 2-7 

Bookvink 2-KOT 5 5-4 

3C 

Haverput-Voliere 3 5—4 

L.B. St.G. 2-Altijd R. 2 4-5 

Eysden 3-Rheingold 2 5-4 

Ulestraten 4-DOT 3 4-5 

Waalsen-Mergelland 4-5 

5C 

MBV 7-Noorbeek 6 5-4 

Concordia 4-Keizer 5 0-9 

Harmoniez. 5-Heer4 2-7 

Bercuese 6 -Heulle 5 4-5 

5D 

Rheingold 5-Heugem 2 7-2 

DES4-Keemel3 3-6 

Promenade 2-Concordia 3 5-4 

Eendracht 3-WVB 5-4 

Driebanden 
Poule A 

Vriendenkr.-Heer 1-6 

Eendracht-Heukske 2-5 

MBV-KOT 3-4 

KOT 2-MBV 2 3-4 

Ulestraten-BCM 0-7 


Tafeltennis 1 

HEREN 


Eredivisie 


Hooge Huys-L&T 

3-6 

Tempo Team-Avanti 

1-6 

Bl.Werelt Valkencourt 

6-1 

3e div. 2 


Luto-Trias 

4-6 

Gispen-Falcco 

9-1 

L&T 2-Megacles 

9-1 

4e div. 6 


Bartok Bos Stars 

5-5 

Smash-Hotak 

6-4 

Swift-TTCV Rath 

5-5 

4e div. 7 


Maastricht-MOVC 

8-2 

Vriendens.-T.O.U. 

10-0 

L&T 3-Sibbe 

7-3 

4e div. 8 


Red Stars Red Ster 

10-0 

Valkencrt. 2-Trefhoek 

9-1 

sjaardema 3-Kluis 

4-6 

5e div. 8 


Velp-Lentemorgen 2 

9-1 

Kluis 2-Maastricht 2 

8-2 

Meppers-NOAD R 

10-0 


le klas 


S.Avanti-Swift 2 

1-9 

Schimmert-Eysden 

8-2 

Megacles 2-Subbe 2 

2e klas A 

5-5 

Heksenberg-Megacles 3 

6-2 

Matatec-Kerkrade 

3-7 

Vijlen-Linne 

2e klas B 

7-3 

Falco 2-Elsloo 

3-7 

TTCN-Baretok 2 

2-8 

Destatec-Kolleberg 

3e klas A 

7-3 

SVS-Stiftmepp. 

3-7 

N'hagen-Kerkrade 2 

2-8 

Meppers 2-Kluis 5 

3e klas B 

5-5 

Smash '72-Megacles 4 

7-3 

KEV Kolleberg 2 

3-7 

Elsloo 2-Kluis 4 

3e klas C 

2-8 

Falco 3-Quick 

6-4 

Kluis 3-Minor 2 

8-2 

S.Avanti 2-Elsloo 3 

3e klas D 

7-3 

Kerkrade 3-Ready 

5-5 

Sibbe 3-Minor 22 

8-2 

Coriovallum-Matatec 22 

4e klas A 

8-2 

Dracula-Vijlen 2 

0-10 

Espede-Evsden 2 

3-7 

Kometen-KEV 2 

4e klas B 

8-2 

Bartok 4-Destatec 2 

1-9 

N’hagen 3-Heksenberg 2 

6-4 

Vijlen 3-Brunssum 2 

4e klas C 

2-8 

Smash '72 2-Destatec 3 

8-2 

Matatec 4-Roggel 

4-6 

Stiftmepp. 2-TTCN 2 

4e klas D 

5-5 

Falco 4-Schimmert 3 

6-4 

KEV 4-Heksenberg 3 

2-8 

SVS 2-N’hagen 2 

4e klas E 

5-5 

Matatec 3-Swift 4 

7-3 

TTCN 3-Destatec4 

10-0 

Maasmeppers-Linne 2 

4e klas F 

7-3 

Kerkrade 4-Maastricht 3 

2-8 

Kluis 7-Eysden 3 

3-7 

Kolleberg 4-Schiminert 2 
4e klas G 

0-10 

Sport & Sp. 2-Vijlen 4 

6-4 

Ritske-Brunssum 

2-8 

Maastricht 4-Kluis 6 

4e klas H 

3-7 

Sport & Sp.-Schimmert 4 

6-4 

Kolleberg 3-Bartok 3 

5-5 

Swift 3-KEV 3 

5e klas A 

3-7 

Swift 5-Topspin 

3-7 

Leeuwen-Berg Op 3 

10-0 

Megacles 5-TTCD 2 

5e klas B 

7-3 

Berg Op 2-Megacles 6 

1-9 

Stiftmepp. 3-Matatec 5 

7-3 

Laar TTCN 4 

5e klas C 

6 -A 

Berg Op-Aldenghoor 

3-7 

Megacles 7-Leeuwen 2 

5e klas D 

4-6 

Ready 2-Heugem 

3-7 

Maastricht 6 -Falco 5 

2-8 

Rapax-Espede 2 

5e klas E 

4-6 

Ready 3-Heugem 2 

10-0 

Vijlen 5-Maastricht 5 

5e klas F 

0-10 

Bartok 5-Limbr.veld 

7-3 

Kluis 8 -Ritske 3 

5e klas G 

10-0 

Ritske 2-Elsloo 4 

4-6 

Bartok 6 -Ulestraten 

5e klas H 

0-10 

Merkelbeek-Kometen 2 

8-2 

Schimmert 5-Minor 4 

8-2 

Meppers 3-Quick 3 

5e klas K 

10-0 

Quick 2-Minor 3 

2-8 

Meppers 4-VTV 

5e klas L 

6-2 

Kerkrade 6 -Bruno 2 

1-9 

N’hagen 4-Sport & Sp. 3 

10-0 

Succes-Coriovall. 3 

5e klas M 

10-0 

Brunssum 4-Succes 2 

1-9 

KEV 6 -Sport & Sp. 4 

4-6 

Bruno 3-N'hagen 5 

5e klas N 

0-10 

Kerkrade 5-Brunssum 5 

10-0 

SVS 3-Sport & Sp. 5 

8-2 

Bruno-N’hagen 6 

DAMES 

6-2 


Eredivisie 

A m sterda m- Scylla 
Shot W.-Avanti 
Torenstad-Komngslust 
le divisie 
Hotak 68 -Irene 
Megacles-Hoonhorst 
Treffers B.-Middelb. Zd. 
2 e div. 2 
Avanti 2-Vitac 
Schimmert-Kerkrade ’68 
Docos-De Brug 
3e div. I 
Seta-Flash 
Kluis-Treffers A 
L&T-Belcxum 
4e div.4 

S. Avanti-Red Star ’58 
Swift D 2-Litac Zeiler 
Armada-TTCV Rath 
4e div. 5 
Faleo-Quiek '72 
Unitas-Asef Relax 
Belke-Maasbree 
4e div. 6 

Red Stars 2-Maasmeppers 
KEV-Luto 
Rhenus-JCV 2 

le klas 

Koleberg-S. Avanti 2 
Succes-KEV 2 
2e klas A 
Espede-Bruno 
Coriovallum-Elsloo 2 
Ready-Kluis 3 
2e klas B 
Elsloo-Succes 2 
Kluis 2-Kerkrade 2 
3e klas A 

Elsloo 3-Schimmert 2 
TTCN-Minor 


2-6 

6-1 

2-6 

5- 5 

6 - 1 

6- 3 

4- 6 

7- 3 

6- 4 

8 - 2 

5- 5 

7- 3 

7-3 

2-8 

5- 5 

4- 6 
7-3 
9-1 

1-9 

9-1 

3-7 

6- 4 
10-0 

5- 5 

7- 3 
7-3 

7- 3 
3-7 

8 - 2 

1-9 


Bowling 


Bowling Bond Valkenburg 
Heren 3 games: 1 . F. Stevens 
500 p.; 2. G. Kesler 491 p.; 3. O. 
Reintjens 487 p.; 4. W. Dultz 
469 p.: 5. J. Kesler 460 p.; 6 E. 
Heijnens 454 p.; 7. M. Hoenjet 
438 p.; 8 . E. Stevens 434 p.; 9. F. 
Mac Gillavry 427 p.; 10. J. 
Frensch 425 p. 

Dames 3 games: 1 A Dultz 477 
p.; 2. H. de Vries 456 p.; 3. M. 
Stevens 411 p.; 4. G. Meys 328 
p.; 5. L. Heijnens 267 p. 

Stand teams: 1 De Strijkers 9 
pnt. 4527 pinns; 2. Val Um 8 
pnt. 4541 pinns; 3. Pinn-fai! 6 
pnt. 4714 pinns; 4. HAM 6 pnt. 
4629 pinns; 5. John Frensch 1 4 
pnt. 4374 pinns; 6 . De 3 Muske¬ 
tiers 3 pnt. 4681 pinns. 


Golfbiljart 


District Maastricht 
Hoofdklasse 

Aait-hier 2-Duuker 3 
Smeed-Duuker 
Tolhoes-Aait-hier 
Stadion-Tolhoes 2 
Duuker 2-Stern 
Reulen Noorderbrok 
Eerste klasse 
Stern 2-Odèon 
Pannesjop-Geulhof 
Kanajelke-Sperwer 
G.W. Rïdders-Smeed 2 
’t Stiepke-Crocodero 
Tolhoes 3 Pannesjop 2 

Competitieuitslagen 
district D.O.M. 
Hoofdklasse 

Bilj.B.-dc* Pint 
Olvmpia A.g.Kirk 
Kloth-BGK 
B.Balke-K3 

Auwe maat-Hanneman 
Eerste klasse 
de Pint 2-Bocholtz 
de Kroon-Broenssem 
Wilhelm.-La Cabana 


10-2 

3-9 

7- 5 
9-3 

5- 7 
3-9 

2-10 

6 - 6 

8- 4 
8—4 

10-2 

3-9 


1-11 

7- 5 

8- 4 
6-6 
8-4 

11-1 

7- 5 

8- 4 


’t Baantje-B.Balke 2 

8 -A 

Hanneman 2-Op'tGaat 

10-2 

Tweede klasse 


B.Balke 3-de Kroon 2 

4-8 

A.g.Kirk 2-Olympia 2 

5-7 

't Tref punt-Kloth 2 

2-10 

Smeets-Eikske 2 

7-5 

Rutjens-’t Geulke 

9-3 

Derde klasse 


Olympia 3 B.B.Jraat 

6-6 

Eikske 2-Wolfje 

5-7 

DY Sjutt-Overbroek 

3-9 

Voelender-Auwe Maat 2 

8 -A 

| Badminton | 


Challengers 

badmintontoernooi Stein 
A/B-veteranen 

Herenenkel; 1. P. Tirtosento 

mo DKC; 2 R. v. Wijk DKC; 
Damesenkel: 1 . A. Breuer Vic¬ 
toria 

Herendubbel: 1. L. Kountulen 
T. Regeer WIK Olvmpia; 2 K. 
Tokromu en R v. Wijk DKC 
Damesdubbel; 1. A. Breueren 
en T. Pannemans Victoria 
Dropper 

Gemengddubbel: 1. A Breuer 
en T. Regeer Victoria en Olym- 
pia; 2. T. Pannemans en L. 
Kountul Droppers WIK 
C-veteranen 

Herenenkel; 1. J. Bogers 
Stem: 2. K. Broekhuizen WIK 
Damesenkel: 1. E. Thijssen 
Amby 

Herendubbel: 1 . J. Limpens 
en J Meulenberg Stein; 2. J. 
Grümberg en J. Notermans 
Smash 

Damesdubbel; 1. J. Schaaf en 
E Thijssen Amby 
Gemengddubbel: 1 F Hotzel- 
mans en E. Ah Challengers; 2. 
L. Hotz.elmans en J. Bogers 
Challengers Stein 

C-klasse 

Herenenkel: 1 . J. Krügers Gel- 
drop; 2. P. Tan BCR: 3. D Kui¬ 
pers Whipp 

Damesenkel: 1. B. Palmen 
BBC; 2. M. Lutgens BBC 
Herendubbel: 1. G. Manoch en 
J. Vanhouwe WIK Smashmg: 
2. P. Steenbeek en J. Krugers 
Geldrop 

Damesdubbel: 1. M. Lutgens 
BBC en B. Palmen BBC; 2. A 
Gelissen en R. de Vries Stein 
Gemengddubbel; I J. Stouten 
en D. Kuipers Whippet: 2. D. v. 
Schouwenbroek en L. van 
Mulken Challengers 
CX-klasse 

Herenenkel: 1 . H. Huizinga 
Challengers; 2. P. Koerps 
Keep Fit: 3. P. Dizy WIK 
Damesenkel: 1. B. Bloemen 
BBC; 2. C Verlingen Smash 
Herendubbel: 1. Albertise 

WIK en F. Moonen; 2. J. Groo- 
ten en Meurs BBC 
Damesdubbel; 1. M. Koers en 
F. Krüs Keep Fit; 2. A Folkers 
en H. Possen Palemig 
Gemengddubbel: 1. B. Bloe 
men en J. Grooten BBC: 2. H 
ossen en K. Boldermk Pale¬ 
mig 


Schaken 


KNSB comp. 7e ronde 
Hoofdkiasse 

SMB-Eindhoven 4- 6 

BSG-Leiden 5- 5 

Koningslust-HSG 7 'o-2 
Amstelveen-Utrecht b'/z-AVi 
Desisco-Volmac 4— 5 

Tweede klasse D 
Wolstad-Nieuwegein 3 '/l>-6 l /-> 
Baronie-Witte Paard 5- 5 

Dordrecht-Charlois 4 '/ 2 - 5’/2 
GESS-Schaesberg 4 1 -j—4 1 '2 
(5' . v~4' 2 ) 

Maastricht-Volmac 2 3 V 2 - 6 V 2 

De stand: Volmac 2 14 pnt. 
(kamp.); Schaesberg. VS 
Maasstricht, Dordrecht en 
Charlois 8 pnt.; Nieuwegein en 
Witte paard 7 pnt.; Wolstad 5 
pnt. Gess 3 pnt. en Baronie 2 
pnt 

Limburgse schaakbond 
6e ronde 
promotieklasse 

DJC-Venlo 4 l / 2 - 5‘/2 

EWS-Brunssum 2- 8 

Venlo 2-Pionneke 2 7- 3 

H’broek-Pionneke 3- 7 

De stand: Pionneke 12 pnt. 
(kamp.); DJC 9 pnt. Hoens¬ 
broek ME 8 pnt.; Venlo en 
Brunssum 6 pnt. EWS 4 pnt.; 
Venlo 3 2 pnt. Ponneke 2 0 pnt. 
Eerste klasse A 
Kerkrade 2-Maastr. 2 2'/ 2-5 V 2 

Kerkrade-Schaesberg 2 

5'/2-2'/2 

VSM 3-Gess 3 4- 4 

H’broek 2-Heerlen 1 '/ 2 - 6‘/2 

De stand; VSM 2 Kerkrade 12 
pnt. 

Eerste klasse B 

Stokpaardje-Arx 9- 8 

Schador-Venray V 2 - 7 V 2 

Venlo 3-Gess 2 3- 5 

Blenck-Reuver 5- 3 

De stand: Blerick kamp. 
Tweede klasse A 
DJC 2-Raadsheer 4- 4 

Juiste Zet-Voerend. onbek 

Brunss.2-Schaesb. 4 5 V^— 2 V 2 

Fortuna 2-VSM 4 4V 2 - 3 '/■> 

Tweede klasse B 
Pionneke 3-MSV 
Schaesberg 3-Leudal 
Brunssum 3-Kerkrade 1 
Fortuna-Attaque 
Derde klasse A 
SVOH-Kerkrade 4 
H'broek 4-DJC 3 

Derde klasse B 

Heerlen 2-MSV 3 
Voerendaal 3-Gess 5 
H’broek 3-Cebusta 2 

Derde klasse C 

Attaque 2-Raadsheer 2 
Voerend. 2-Schaesb. 5 
Gronsveld-Cebusta 

KNSB-competitie match 

GESS (Sitt.)-Schaesb. 4'/ 2 - 4 V 2 
(5'/2— 4'/2) 

Renet-Plasman 1-0 

Kentstra-v.d. Zandt 1-0 

Armino-Hendnks 0-1 

Drenth-Thomas '/■>-'/> 

Mussen-Dam V 2 -V 2 

Van Tienhoven-Henzen 0-1 
Willen-Zeppenfeldt 1-0 

Schumacher-heslenfeld V 2 - 'h 
Defize-Temmink 0-1 

Simon-Schleipfenbauer afg. 

Uitslagen 25e ronde interne 
kompetitie van de schaakver¬ 
eniging CeBuSta Heerlen: 

J Jacobs-G. Rinkens V 2 -V 2 

F. Wiertz-J. Weijers 1-0 

J Steinschuld-B. Bertic 1-0 

W. Hoevers-E. Romans 1-0 

J. Coenen-F. Scheeren 0-1 

W.v.Beusekom-v.Dishoeck 

1-0 

J Weisscher-J. Brakelé 0-1 

K. Dortants-J. Meesters 1-0 

G. Kramer-Corvers 1-0 

J Lenssen-de Metz 0-1 

L. Spruit-v.d. Bos 0-1 

v.d. Pas-N. Smmisters 0-1 


4- 

4 

V/i-Vi 

1 3- 

5 

6 Mt- 

V/2 

onbek. 

6 - 

2 

5- 

3 

2 - 

6 

7- 

1 

2 - 

6 

6 - 

2 

3- 

5 


Oammen 


EINDSTANDEN SNELDAM 
KAMPIOENSCHAP VAN 
LIMBURG. 

Finale groep Al 

l .E.Bude 7-10 kamp. 

2. J. v.d. Borst 7-10 

3.0.Verdel 7- 9 

4. P.Nitsch 7- 8 

5. H.Tangelder 7- 6 

6. F.Verdol 7- 5 

7. R.Quaedackers 7- 3 


8 .R.Tangelder 7- 3 

Finale groep A2 

1. M.Everd uin ‘ 7-9 

2. M.Raes 7-9 

3. A.Maertszdorf 7-9 

4. P.Schellekens 7-7 

5. L.Pietershove 7-7 

6 E.Zijlstra 7-7 

7. G.Stam 7_5 

8 . F.Langelaan 7-3 

Finale groep A3 

l.L.Peters 5-9 

2D.J oosten 5-8 

3. A.v.Hove 5-6 

4. L.Holtman 5^1 

5. D.v Gortel 5-2 

6 . F.Janssen 5-1 

Finale B groep 1 

1. T.v.Megen 7-11 

2. P.Swelsen 7- 8 

3’H.Wiersma 7- 6 

4. J.Heijnen 7- 6 

5. W.Lipniak 7—4 

ö.J.Bruggeman 7- 4 

7. P.Moerenhout 7- 3 

Finale B groep 2 

1. H.Heine 5-8 ( na beslissing) 

2 . H.v.d.Borst 5-8 

3. P.Cornelissen 5-7 

4. A.Meerdmg 5-3 

5. R.Gilissen 5-2 

6 . H.Munnecom 5-2 


Zaalvoetbal 


Uitslagen zaterdag 15 maart 
le klasse A 

Caberg-Bosserveld 4-4 

Stadion-Gulpen 4-6 

AVVC-Yerna 2-8 

Bosserveld-Kananes 2-3 

Kollefit-De Hoop 4-4 

Niel Auto-Caberg 1-1 

Mutiara-La Bourse 4-1 

le klasse B 

Soleil-MArathon 0-1 

Sportclub-Tristar 5-3 

EHZVC-Watertoren 2-3 

Cosmos-Vaals 1-6 

Kerkrade-W.-Bipades 2-2 

Eendracht-Stampede 3-9 

Terwaerden-Oratorium 5-4 

le klasse C 

Varenb. 2-Meyers 3-2 

Meyers-Brunssum 7-1 

Brunssum-Marebos 5-2 

FCBN-Teddyberen 6-1 

Groen Wit-Meetpoint 1-1 

Merpati 2-Brikske 2 2-2 

2e klasse A 

Meyers 2-Wiegert 5-3 

U p Quelle-Stap I n 2 3-4 

Kimbria-Hoop 2 5-1 

Poyttemen.-Rouss. 2 1-5 

Mattini-Victor 0-7 

Mutiara 3-Bissjop 1—1 

2e klasse B 

Maasv.-Stap In 3 1-5 

Victor 2-Maasvog 1—4 

T1974-Sjefke 4-7 

Mutiara 2-La Bourse 2 4-4 

Orchidee-Stap In 3 9-5 

2e klasse C 

Rood Wit-SHC 2 6-8 

Cosmos 2-Cuypertje 5-3 

Fortuna-DWS B. 2-2 

Soleil 2-Marat. 2 0-3 

Anker Bak.-Stampede 2 1—4 

2e klasse D 

Rood Wit 2-Kraakers 7-1 

Terwaerd 2-Keelkamp 2 0-10 
Gr.Ster-Bipad 2 5-5 

Z WH-Anker Bovs 2-2 

FCBN 2-Teddybèr. 2 2-9 

Brunss. 3-Mareb. 2 0-1 

Egor 2-Marat. 4 15-1 

2e klasse E 

Montfort-Meyers 3 2-3 

Garuda-ZWL 6-5 

Haantj2 -Garuda 4-2 

DVS-B.Past. 4-5 

ZWL-Hollywood 3—4 

Heidebl.-Montfort 6—4 

Brunss. 2-Interfiock 2-4 

2e klasse F 

Haantje 3-Phym. B. 2-4 

Gr.Wit 2-Adveo 6-10 

Sitt B -Tilly B 3-2 

Sante-Bouwkompas 4-5 

Queis-Green L. 5-5 

Pancho-Olym. B. 1-1 

Puth. B.-Hofke 2-3 

3e klasse A 

Bissjop 2-Niel Auto 2 6-2 

Niel Auto 2-Pottemen. 2 3-6 

Mutiara 4-Bissjop 2 3-3 

Voske-Stap In 6 10-3 

AWC 2-Billy B. 2 2-10 

3e klasse B 

Bissjop 3-Niel Auto 3 3-1 

Yerna2-Oase 4-2 

Niel Auto 3-Flaterke 1-7 

Billy B -Pottebr. 3-13 

3e klasse C 

Eysden 3-Stap In 7 7-3 

Gestaakt 
11-2 

5- 8 
3-9 
3-2 

15-1 

3- 4 

4- 3 

3- 2 

10- 3 

6 - 1 

5- 3 
1-2 

6 - 2 

5-2 

2- 5 

11- 3 

4- 4 

5- 3 
1-1 

4-3 

4- 3 

6- 5 
1-1 

5- 2 

2-0 
0-3 

3- 5 
2-2 

5-0 
1-10 
2-9 
5-4 

9-1 


Anders 4-Sjefke 2 
Bissjop 4-Zolderke 
Sjefke 22-Eysden 3 
Stadion 2-Hemelke 22 
Pottebr. 2-Stap In 7 
AWC 4-La Boheme 
Zolderke- Anders 4 
3e klasse D 

Cabverg 2-Dosserveld 2 
Eysden 4-Stap In 4 
Stadion 3-Gulpen 2 
AWC 5-reegina B. 
Eylderg.-Caberg 2 
Voliere 2-Stap In 4 
3e klasse E 
Maasvog. 2-Stap In 5 
AWC 6 -Victor 3 
Bosserv. 3-Maasvog. 2 
Kollefit 2-CBP 
Eylderg. 2-Artistes 
Artistes-Gulpen 3 
3e klasse F 
Holz-Keelkamp. 3 
Fortuna 2-Tunnel B. 

Sportcl. 2-Tristar 2 
SCC 2-Anker B. 2 
DWS B. 2-Rood Wit 3 
3e klasse G 

Marconi B.-Keelkamp. 4 
EHZVC 2-RWT 
Gr. Ster 2-ZWH 2 
Vaasl 3-Cuyper 3 
3e klasse H 
Quelle-SCC 4 
SCC 4-Stampede 3 
Cosmos 3-Quelle 
Soleil 3-Genne Komm 2 
3e klasse I 
SCC 3-Rood Wit 4 
Sportcl. 3-Genne Komm 

2-2Varenb. 3-Exce!1.4-6 


Kerkrw. 2-Fortuna 4 
3e klasse J 
PSM-Zw. Schaap 3 
Flesj-Cr.Pass 2 
Zw. Schaap 3-Munsterg. 2 
B.Past. 2-Bouwk. 2 
Merp. 3-DVS 2 
Sitt. B. 2-Sante 2 
Tawor-PSM 
Keigel 2-Hollyw. 2 


4-3 


3e klasse K 

Eikeboom-Flesj 2 
Zw. Schaap 2-Atax 2 
Bouwk. 3-Cr. Pass 3 
Merp. 4-Neerbeek 
Likopa-Oldtimers 
Tawor 2-Holtum 2 
Sitt. B. 3-Sjuffel 
3e kiasseL 
Haantj. 4-Bongo B. 2 
Holtum 3-DWC 
Merp. 5-Neerb. 2 
Sjuffel 2-Aatax 
Tawor 3-Cr. Pass 4 
3e klasse M 
Egor3-Phvm. B. 2 
Teddyb. 3-Puth. B. 3 
Puth. B. 2-Brikske 2 
Meetp. 2-Bobby B 
3e klasse N 
Mareb. 3-Brikske 5 
Pancho 2-Olym B. 2 
Brunss. 4-Mareb. 3 
Puth. b. 4-Bnkske5 
FCBN 4-Olymb. B. 4 
Egor 4-Gr. Lions 3 
Gr. Wit4-Adyeo 3 
Teddyber. 5-Puth. B. 5 
4e klasse A 
Maasb. 2-RKHSV 
Willem I 2-V. Haaster 
AWC 7-RKHSV 
Bosserv. 4-PSM 2 


15-2 

2- 5 

4 - 4 

3- 3 

5- 4 
2-6 

3- 5 

4- 3 
Gestaakt 

53-1 

11-3 

2-2 

2-1 

1-6 

6- 4 

6- 4 

2-6 

5- 8 

1— 4 

7- 2 
5-1 

4 - 7 
1-1 

2 - 1 

1- 5 

5- 2 

6- 4 

2 - 2 
5-1 

10-2 

7- 6 
5-6 

) 2-1 


3- 5 
1-2 

2-13 

4- 3 


Jeugd 1 

Cosmos-Stap In 4-1 

Brikske-Pottebr. 4—8 

Anders-Stampede 4-3 

Rouss.-Bouwf. 7-6 

Haantjes-Keelkamp. 1-1 

Jeugd 2 

Krakers-Puth. B. 6-5 

Standen: 

IA 

Mutiara 21-35 

UpQuelle 20-30 

Kollefit 21-30 

Yerna 20-25 

la Bourse 20-24 

Gulpen 20-24 

Kanaries 20-20 

Bosserveld 21-18 

Ca berg 20-17 

Café de Hoop 20-16 

Stadion 21-10 

Niel auto 21-9 

AWC 20- 4 

1B 

Vaals - 22-34 

Stampede 22-32 

Marathon 22-32 

Sportclub 22-31 

Watertoren 22-24 

EHZVC 22-23 

Oratorium 22-21 

Terwaerden 22-21 

Bipades 22-20 

Cosmos 22-17 

le Soleil 22-17 

Kerkrade W. 22-13 

Tristar 22-13 

Eendracht 22- 7 

IC 

FCBN 22-39 

Meyers 22-35 

BongoB. 21-29 

Varenbeuk 2 22-26 

Merpati 2 22-24 

Zw. Schaap 21-22 

Groen Wit 22-21 

Meetpoint 21-20 

Bouwfonds 2 20-20 

Teddyb. 22-19 

Munstergeleen 21-16 

Brunssum 22-16 

Bnkske 2 21-12 

marebos(d ) 22- 5 


Tafelvoetbal 


Hoofdklasse 

Nieuwenh.2-Galouppe 1-7 

De Schop’t Stupke 3-5 

Driel. B.-N'hagen 5-3 

Blauw Wit-petit B. 3-5 

Bi Angels-Bl. Wit 2 3-5 

Mijnzicht B. vry 

De stand 

BlauwWit 19-33 

t Stupke 19-25 

PetitB 19-23 

Blue Angels 19-22 

Nieuwenhagen 19-21 

Mijnzicht B 19-20 

De Schop 19-19 

Nieuwenhagen 2 19-13 

Blauw Wit 2 20-13 

Drielanden B 19-11 

Galouppe 19-10 

Eerste klasse A 

DY Eick-Scherp Vor 3-5 

AgenBaan-Top‘78 8-0 

Graefke-Zinkviulke 3-5 

Bergzicht B -Brugske 6-2 

De Zoefjes-Der Kickreck 2-6 
De stand 

Bergzicht B 19-33 

A gen Baan 19-27 

Scherp Vor 19-27 

Der Kickreck 20-26 

Eerste klasse B 
Angie B.-Schaesberg 6-2 

Paerdsjtal-Poortje 
Orient-Pipo B. 8-0 

Stnegiezer-Sorsie B. 4—4 

Petit Boys 2 vrij 

De stand 

’t Poortje 18-30 

Vogelzank 18-27 

PetitB. 2 18-23 

Oriënt 18-21 

Angie B. 18-21 

Tweede klasse A 
Brugske 2-Zoef]es 2 6-2 

Zinkviulke 2-Graefke 2 2-6 

Poortje 2-AgenBaan 2 2-6 

Kickereck 2-l^euw 2-6 

Kron-heuvelland B. 7-1 

Bergschot 1 vrij 

De stand 

Bergschot 19-36 

YGraefke2 19-32 

De Kroon 19-26 

De Leeuw’80 20-24 

Tweede klasse B 
PipoB. 2-Strieg. 6-2 

Bergschot 2-Vogelz. 2 24> 

Centrum B.-Kloppers 0-8 

O.Heerlerb.-Paniekza. 4-4 

Oude Heide-Orchidee B. 8-0 
Driftwood-Stalletje 6-2 

De stand 

De Kloppers 21-41 

Driftwood 21-38 

Oude Heide 21-33 

’t Stalletje 21-29 

Tweede klasse C 

Hopel-Driftwood 2 4-4L-* 

Tunnel B.-Driel. B. 2 8-0- 

Schuurtje-Bergschot 3 
BI. Wit 3-Pipo B. 2 7-i; 

Cartouche vrij-’ 

De stand 

't Schuurtje 19-35 

Blauw Wit 3 19-31 

Cartouche 19-27 

Egelzerhofke 19-26 

Bergzicht B. 2 19-25 

Tweede klasse D 
't Kantje-Bl. Angels 2 6-2 

’t Stupke 2-’t Poortje 3 2-6 

Kokkie B -Dug Out 2-6 

Apollo B.-Bl. Wit 4 8-0 

’t Schuurtje 2 vrij 

De stand 

Schaesberg 2 18-33 

Apolo B. 18-28 

't Kantje 18-28 

DugOut 18-27 

Bekercomp. NTVB 
4e alg. ronde 

Hakkers-Millener b. 6-2 

Caubo b.-Haciënda b. 8-0 

Lardenoye-Stadion 2-6 

Camontagne b.-St. Pieter 8-0 
Verjans-Zw. Ridders 1-7 

WienDatb. 6-2 

Survivors 2-Smidter b. 0-8 

Jojo b.-Sportzicht 3-5 

Loting kwartfin. 

Zw. Ridders-Smidter b. 
Hakkers-Camontage b. 

Caubo b.-Wien 

Sportzicht-Stadion 

3e ronde 

overg.klasse 

Brandenburg vrijlot 

Le Corbeau-de Eagles 3-5 

Keulen-Crazy Pie 7 -1 

Waardhof b.-Heer 8-0 

’t Brook-Hakkeis 2 2-6 

Overbroek-Spoorzicht 2-6 

Survivors-’t Kempke 7-1 

Loting 4e ronde 

Waardhof b.-Survivors 

Keulen-Hakkers 2 

Verjans-St. Pieter 

Eagles-Hacienda b 

Brandenburg-Spoorzicht 

5e ronde 

eerste klasse 

Leeuw b. 2 vrijlot 

Karrewiel-de Sport 6-2 

Hubetse b.-Croeodero 4-4 

Loting 

halve finale 

Leeuw b. 2-Hubetsy 2 

Dat b.-Survivors 2 

Karrewiel vrijlot 

5e ronde 

tweede klasse 

Overbroek 2 vrijlot 

De Capo-De Smeed 2 8-0 

Mariaveld-Der Eek 2 3-5 

Loting 

halve finale 

Der Eek 2 vrijlot 

Da Capo-Overbroek 2 
5 

I 


lijden veranderen. 

Vrouwen ook. 

I *• 


ï 

Vrouw In Beeld. Dat blijft je bij. 


, Vrouw In Beeld is het nieuwe, actuele weekblad voor de vrouw die wil meepraten over wat e 
vandaag in de wereld aan de hand is. Vrouw In Beeld brengt het grote nieuws, maar ook ogenschijnlii 
kleine zaken die vooral u bezighouden. Plezierig, onderhoudend geschreven en kleurrijk opgemaak 
En vanzelfsprekend besteedt Vrouw In Beeld veel aandacht aan ontspanning nuttige tips ei 
actuele trends. U zult snel merken dat Vrouw In Beeld echt anders is en dat u het blad geen weel 
meer wilt missen. Vanaf vandaag overal te koop voor 1.50. ö 


De tijd dat een vrouw de hele dag aan het huishouden 
besteedde, is niet meer. 

Gezinnen worden kleiner, keukens efficiënter. De afwas- 
borstel krijgt concurrentie van de vaatwasser en de tijdrovende 
dagelijkse boodschappen zijn vervangen door de wekelijkse 
gang naar de supermarkt. 

Kortom, je hebt als vrouw nu meer tijd en néémt meer 
tijd. Vooral voor jezelf. En terecht. Er gebeurt zoveel meer om 
je heen waar je alles over wilt weten. 

Je wilt bijblijven, je wilt in beeld blijven. 


yiburgs Dagblad 


Woensdag 19 maart 1986 • Pagina 29 


HEMA FANS HOUDEN VAN VOORDEEL EN KWALITEIT 


Weefstoffen, effen of 
gedessineerd. Div. dessins, 
kleuren, 120 cm breed. 

15.75 p.m. 


- TL Sweatshirt, 60/40 
katoen/pol. O.a. In mint, 
geel en lichtblauw. Mt 
46/48-54/56. 39.75 


■sdag 19 maart 
ale 

tepinschrijving 

ktromonteurs 

projecten in omgeving 
d zoeken wij Ie en 2e 
jomonteurs met 
hg in industriële 
eten. Deze projecten 
langere tijd duren. 

Jpmonteurs 

Stro 

projecten in omgeving 
f d zoeken wij ook 
Monteurs voor 
itriële projecten. 

hstructie- 

ikwerkers 

enkele 

hgeprojecten die door 
Nederland 
•svinden, zoeken wij 
Handige bankwerkers 
“02 en elektrisch 
*en lassen. 

itomonteurs/ 

‘selmonteurs 

r enkele relaties in 
feving Sittard zoeken wij 
• r en automonteurs voor 
handig reparatie- en 
6 rhoudswerk. 

indstad 

Zendbureau 

r d: Rosmolenstraat 15 
'Oon: 04490-27500 
• Jdr 


NU 


34?5 


Panties voorde 
grote maten, ongevormd, 
20 denier. Mt 44/46 en 
46/50. 1.60 


\P 


NÜ 7 VOOR 

10r 


Katoenen broek met 
galgjes. In mint, roze of 
lichtblauw. Mt 74 en 80. 

22.75IW' 


Leren kinderceintuurs. 


2 cm breed 3.75 en 4.25 schotels met verschillend schotels. Per stuk 4.- 


2V 2 cm breed. 4.25 

Niet voorgelijmd. Rol met bloemdekor. Per stuk 
8/>m 16.75 of 18.75 4.75 ^-... 


NU 


j /< w 

19? 5 
50 c 


NU vvC 

GOEDKOPER 


VERS KOOP IE 


KERSENBONBONS OUDHOLLANDSE 

Zak| e met 200 gcara 3.75 BOTERHAM- 

Jg|L ÏÏ7Ü— Nül. 

ÜI NT.4J 5 

I schwarzwAlder- 

I m jWS KIRSCH- 177c 

TAART ^ 3 

NU 2 ZAKJES zachte puntjes of 

sSM®fi25 2! 5 


Struik- en klimrozen. 

A kwaliteit. 4.50 
Sier- en fruitheesters o.a. 
framboos en forsythia 

3.90 . éM 


t zMêm 


V KWj 


mm 75 , 


NU IvC 

GOEDKOPER 


NU3rOF4r 

GOEDKOPER 

Pak met 2 slopen. 11.75 
Nü 9.75 Porseleinen kop en 


Bijpassende gebak- 
NU 4 STUKS 

IN DOOS NÜ 4 STUKS 

14?5 12?5 Katoenen hemdsetje met 
kantmzet in div. kleuren. 
Mt 36-44 

Hemdje of boxershort 
9.75 11.75 Nü 8.25/ 
10.25 Slip 5.75 6.75 

Nü 4.75/5.75 

t Witte, strijkvrije lakens en Hema belastmggids 1986. Email kookpannen voor Hemax bontwas voor Everclean fluor tandpasta, 

hoeslakens. Vanaf 18.75 Met coupon voor gratis elektr. koken en op gas. machine-en handwas. 75 ml. 1.50 

laatste informatie. 9.75 In wit of bruin. Met waterontharder. 2 kg. 

I. • (6RS’* fa sgsaE sss s gaBa i 16 Cm 28.75 6.25 .o'*.,, n- ,,., _— _ 

fT si 


Met waterontharder. 2 kg. 

6.25. o»-*.,. 


Tube-hanglamp in wit of Gloeilampen met grote 
grijs. 1 m lang. Met TLD fitting, mat. 15 t m 
buislamp, 18 Watt. 52.50 60 Watt. 3 stuks. 2.30 

75 en 100 Watt. 3 stuks nüDï" 

GOEDKOPER 


2 PAKKEN NÜ 3 TUBES 

10?5 3? 5 NU 


4475 


NU 6 STUKS 

4.- 
i PRIVÉ tel. 04754- 

5._ 

•ANCO” privéadres- 
+ escort. Gratis in- 
ïjving. 04749-4258. 

VE + escort Gina, Ra- 
He, Domina + Slavina 
0t 10 u. 04490-25098. 


PRIVÉ bij Anita, ook 's za- 
terdags. Tel. 045-352543. 
Club L’AVENTURA met 
Lenie en haar meisjes, van 
14.00 tot 2.00 uur. Hoofd- 
straat 103, Ams te nrade. 
BRIGITTE, Yvonne, Melik- 
ika, Inge. H. Hermanslaan 
478, Geleen, va. 9.00 t/m 
21.00 u., za. t/m 18.00 u. 
NOENDA privé + escort. 
Brigitte Jessica. Nieuw 
Aggi 11-23 u. Ook 's zater¬ 
dags. Tel. 04492-4518. 
RIVERSIDECLUB Dijk 2, 
Ohé en Laak, E-9 afslag 
Echt, 100 m voorbij cam¬ 
ping de Maasterp, 04755- 
1854. Nwe. assistentes 

welkom. _ 

Welkom bij privé KITTY en 
haar meisjes, tel. 045- 
222356, H'broek-Noord. 
PRIVÉ in Kerkrade met 
Eva, Paola, Wendy en Ag- 
nes. Van ma. tot vr. 11-24 
u., zat. tot 18 u. Tel. 045- 

411866. ___ 

HANNIE. Tel. 04750- 
34093. Merumheijmstraat 

10, Herten. __ 

Escortservice 045-320905 
dagelijks geopend vanaf 
’s morgens 9 uur Leuke 

meisjes aanwezig. _ 

SITTARD: privé welkom bij 
Patty en tsarina van 
maand, t/m vrijd. 11-23 u. 
Tel. 04490-28256. 


T ! i 


Club TAMARA privé en es¬ 
cortservice. Ook ’s zater¬ 
dags. Maastricht 043- 

431440. _ 

Nieuw PRIVÉCLUB, Grote 
Gracht 91 Maastricht (50 
mtr. v. Vrijthof) tel. 043- 

250559. _ 

Nieuw! Nieuw! LOLITA bij 
Yvonne. Tel. 045-425100. 
Bel!?!?!?!?!?!? 

NANCY nu met Chantalië; 
Moniek, Kimmy, Rosy, tel. 
04494-45098. Geopend v. 
10 tot 23 u.; zat. v. 10 tot 18 
u. geopend. Meisje gevr. 
Nieuw PRIVÉ-FLATJE 
met Marion en Peggy van- 
af 10-22 uur, 045-226062. 
Nieuw TAMARA met Da- 
niëlla, Maria en Vivian, ont¬ 
vangen privé, 04494- 
42313. Geopend van ma. 
t/m vr. van 10 tot 24 uur, 
za. en zo. van 14 tot 24 uur. 
YVONNE, nieuw bij Nancy, 
dag. vanaf 10.00 uur. Tel. 
04494-45098. 


Diversen 


Voor alle koelkasten- en 
DIEPVRIESREPARA¬ 
TIES. Vroko 045-441566 of 
461658. _ 

DIEPVRIES, koelkast, 
wasautomaat, wasdrogers 
enz. enz. Reparatie zonder 
voorrijkosten, 1-dag servi¬ 
ce, gratis prijsopgave. Ook 
onderdelen van bovenge¬ 
noemde. Bel 04490-19234. 
Aanbiedingen geldig t/m 22 maart 1986. 


GEBIT gebroken? Klaar 
terwijl u wacht. Borsboom 
en Moers. Streeperstr. 29 
Schaesberg. 045-315921. 

TV-reparatie zonder voor¬ 
rijkosten. Z.-Limburg TV- 
SERVICE. Tel. 045-314122. 

SCHEEREN: onafhankelij¬ 
ke stadspolitiek, toch ’t eer- 
lijkst! Lijst 10. _ 

SCHEEREN: onafhankelij¬ 
ke stadspolitiek, toch 't eer- 
lijkst! Lijst 10. 

Compl. ZIEKTEKOSTEN- 
VERZEKERING. Tot 40 jr. 
.1 58,- per mnd. Tot 65 jr. 
ƒ 70 - per mnd. In principe 
geen eigen risico. Bel nu 
Sipman 045-425380. _ 

Deskundige invulling van 
uw aangiftebiljet inkom¬ 
stenbelasting. Alle 

belastingadviezen en admi¬ 
nistraties, BELASTING¬ 
ADVIESBUREAU Tim¬ 
mermans, 045-752284. 

PAUMEN SERVICE repa- 
raties van wasautomaten, 
wasdrogers, vaatwassers, 
koelkasten, diepvriezers, 
kookplaten. Tolenhof 14, 
Brunssum. Tel. 045-253782. 

Voor het deskundig invul¬ 
len van uw BELASTING- 
FQRMULIER 045-250127. 

Diepvries- en KOELKAST- 
REPARAT1E zonder voor¬ 
rijkosten. Bel Geleen 04494- 
45230, 24 uur service. _ 

Voor uw biljet INKOM- 


60 laar en... 14 Miljoen Fans. Voor uw biljet INKOM¬ 
STENBELASTING bel 
045-412987 na 17 uur. 

Gebit gebroken? Klaar ter¬ 
wijl u wacht.Duyzings, 
Vrusschemigerweg 21a, 
Heerlen, tel. 045-419294. 

KAARTLEGGER volgens 
tel. afspraak. 045-714247. 


N I J- Wij weten alles over keukens. 
Daarom adviseren wij Miele. 

Wij zijn al vele jaren keukenexpert bij automaten, droogautomaten, afwasauto- 
uitstek. En weten precies wat de kenmerken maten, stofzuigers en magnetrons van 
zijn die de kwaliteit van een keuken bepalen. • Miele vindt. Neem dus even de 

Daarom vindt U bij ons uitsluitend - I tijd voor kwaliteit. 


Miele keukens. In vele fraaie de- ' 
signs en in evenzovele praktische ij 
opstellingen. Voorzien van de 
best denkbare inbouwapparaten, I 
natuurlijk ook van Miele. 

Kom eens vrijblijvend kijken j 
in onze showroom. Waar U 
overigens ook de allerbeste was- 
HEERLEN: Breu 
te] 

—j Vraag naar de uitge- 

_j breide dokumentatie over 
Zzdi Miele keukens. De 
011 brochure ligt voor U klaar. 

3 Miele 


■s * 0 Miele Keukens Exclusieve reis naar eiland Krk Joegoslavië 

feiTi i asssisi Tv v hel 


mr ■ , 

:f4i 


Lim burgs Dagblad 

U reist vanaf diverse opstapplaatsen per luxe touringcar ( nachtper.de! ). n 
geniet halfpension in hotel Manna, u beleeft drie excursies, tijdens de 
terugreis bezoekt u Venetie en de reis- en anr.uienngsverzekenng is 
ingegrepen 

Vertrek: vrijdag 25 april 1986. Prijs ƒ 445,- p.p. 

Thuiskomst, zondag 4 mei 1986 Toeslag i-persoons kaner f 60 - 

Kinderkorling 25L- 1 2- ’ 0 aan 

Viaaa een informatie c.q boekmgsformuiier aan br hei Limburgs Dacrb.ad c4r- 


LanciaYpsilon met dubbele muziek: 

i januari '87 betalen 
en autoradio standaard. , 'A 


a j ; 

$rj 

■j De zeer complete Lancia Ypsilon heeft 
nu een extra accessoire: vertraagde betaling. 

Want koopt u nu zon Italiaans meester¬ 
werk, dan kunt u pakweg 3/4 jaar van 
z’n eigenschappen genieten zonder het in uw 
portemonnee te voelen. 

U betaalt ’m namelijk pas op 1-1-87. 
Dank zij een soepele Financieringsovereenkomst 
met Finata. 

Voor de technische details moet u even 
naar de dealer. Die u meteen laat zien waar u in 
wegrijdt zonder volledig te betalen. 

De Ypsilon fire, touring of turbo. Zuinig 
in onderhoud. Zuinig aan de pomp. Gul in 


En tijdelijk met striping en autoradio standaard. 

V.a. f 17.600,- inclusief BTW Maar dat 
is dus van later zorg. Als u tenminste nu koopt. 
De aktie geldt t/m 15 april 1986. 

Lancia geeft u als u nu een nieuwe Lancia Ypsilon 
koopt, in samenwerking met Finata een renteloos krediet 
van 75% van de aanschafprijs met een maximum van 
f10.000,-. Als we aannemen dat uw inruil goed is voor het 
restbedrag, betekent dat dat u niets hoeft hij te betalen. 

Bij de huurkoopovereenkomst waarbij wij u de 
mogelijkheid bieden deze voor de periode tot 1 januari 
1987 bij Finata al te sluiten gelden de gebruikelijke huur- 
koopvoorwaarden. Wij nemen voor deze periode de vol¬ 
ledige rente voor onze rekening. 

U betaalt dus 9 maanden lang en geen rente en 
geen aflossing. 


prestaties. Gedistingeerd van afwerking. Opmer- ** __ 

keiïjk van styling (Cw 0,31!). Lancia verrast in elke klasse. 

AUTOBEDRIJF KOMPIER BV., AKERSTRAAT 150, HEERLEN,TEL. 045 - 71 77 5 5. 
AUTOBEDRIJF KOMPIER BV., GALJOENWEG 45, MAASTRICETT, TEL. 043-63 25 47. 
AUTOBEDRIJF SITTYCAR BV, PRES. KENNEDYSINGEL 8-12, SITTARD, 

TEL. 04490-1 75 44. Gratis Palomino Paasei-standaard! 
Voor iedere deelnemer! 


ralomino is C&A’s grote 
topmerk in kindermode dat iedfr* 
seizoen een komplete kollektie 
boven- en buitenkleding brengt. 
Voor kleuters, scholers en tiener^ 
De leukste ontwerpen, sterk van\ 
stof en degelijk van afwerking 
En óók schoenen! \ 


GIRLS 


udun i Nieuwste parkamodel van felgekleur 
de kreuk-look nylon. 128-152 


DrUcnZr leuke wijde van mooie katoenen 
jacquard en elastiek in de taille. 128-152 


m BOYS 


nm Stoer jack en dito broek m ’n kleurige 
kleine ruit. Polyester/katoen. 92-122 2-Delig 

PolO Piqué kwaliteit van polyester/katoen. 
92/122 


m girls 


Kombineer Bloes 


Stralend wit shirt in herenstijl 
de stropdas zit erbij. Viscose/acryl. 128-152 k 


Kombineer Broek Fel turquoise met opk 

witte riem en sierdrukkers. r— Pr ° 

k ' Katoen. 128-152 


Kombineer Sets 


worden steeds^ 
populairder. In bijpassende kleuren ^ 
stijl vind je ook bermuda’s, ni t 

wijde blouses en allerlei acces- 
soires die heel leuk op elkaar zijnde? 
I afgestemd. |f' s ' 


fiïjym)BOYS 


JdUn Van ’t stoere nieuwe 
denim bedrukt met ruit. r~ 
Katoen 92-122 M 
* ömn In bleekblauwe jeanstint en' 
van leuk geweven katoen. i 


rum Piqué polyester/katoen. Met 
Palomino erop geborduurd. 92-122 


uuans Past precies bij het jack. Van 
hetzelfde blauwgeruite blue denim. 92-122 


fön§S) BOYS 


wsi Is er in rood en geel. Sweatstof in 
acryl kwaliteit. 128-152 


Polyester/katoen in piqué geweven 


Dfuun Prima bandplooier met ruit 
naar keus in drie kleuren. 
Polyester/katoen. 128-152 
Sportieve stappers van 

I slijtvaste 
* witte zool. 


RAM 007 


Fantastische prijzen 
per leeftijdsgroep: 

4-5 jaar Paiomino speeltent 
6-8 jaar Palomino dekbedovertrek 
9-12 jaar Palomino walkman radio 

Hoe doe je mee? 

Haal op C&A’s kinderafdeling de 
gratis carrousel-versier-bouwplaat 
met instruktie en de wedstrijdregels 
De sluitingsdatum is 29 maart. 


iStlÉtl